ILEN. 1863« Donderdag, 23 November. iV 38r* öuitenlanb. ffecten. Uitgave van A. BRINKMAN. j i’IJssel. 5 3 dagen’s namid- 1865. van U579 37% 97% 82% GOUDSCHE COURANT 77% 60% 65 192 56I3/1C geveld c o aangaande de aanvallen van tdags ’s morgens 'dam ’s namid- Jtetourhaarten. 77% 59’%16 Lange Tiendeaeg, D. n°. 60. eerd bij G. F. GOUDA, met lemeente-accijns, ninstens tien kan 192 56*%6 Gebleven koers. 60%6 - 1.— - 1.10 - 1.20 e >g. p de Gouwe, zijn [NEVER a 46%0 enever 2de soort ■r kan 585 cents, 710 Per kan mindere sterkte Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. De prijs per drie maanden is/2,franco p. post/2,25. De inzending der Advertentiën kan geschieden tot des morgens ten 11 ure. dag en Dingsdag overige dagen •en aan de .uder bekend er de vrijlating af het jaar ge- nog 67»/» 24% RINKMAN. 17 November. Hoogste koers. 60%6 70% 94% 145% 62% j 68%6 «8%6 24% 94*%6 0.70 per mud. ff ff betaling geniet Londen, 19 Nov. Uit New-York wordt van 9 dezer ge meld, dat de conventie van Georgie de schuld, door de zui delijke staten aangegaan, heeft gerepudieerd. De regering heeft naar het fort Monroe bevel gezonden, om de ontwapening van oorlogschepen te staken. De republikeinen in Jersey, York, Massachusetts, Wisconsin, Minnesota en Eri hebben bij de ver kiezingen eene meerderheid van 96 stemmen. Men wil weten, dat in de volgende parlementszitting een voorstel zal worden gedaan tot het bouwen van eene brug over de rivier de Mersey, twee of drie mijlen boven de stad Liverpool. Zij zal zoo breed zijn, dat een spoorwagen, een rijtuig en voetgangers te gelijk kunnen passeren. Het zal, volgens de plannen, een der schoonste werken zijn, die in Engeland werden uitgevoerd. De brug zal zoo hoog worden gebouwd, dat groote schepen er onder door kunnen zeilen, terwijl zij bovendien cp zulk een pun. zal worden aangelegd, dat noch de dokken, noch de haven of de handel eenige be lemmering zullen ondervinden. Ten gevolge van het conflict tusschen Spanje en Chili, is gisteren door den handelstand te Liverpool eene vergadering gehouden, waarin besloten werd tot het britsche gouvernement een adres te rigten, met verzoek, cm spoedige en krachtige maatregelen ter bescherming der britsche belangen aldaar. On- middellijk daarna is eene deputatie herwaarts vertrokken, om dit alres bij den minister van buitenl. zaken in te dienen. De Times stelt Spanje in deze aangelegenheid in een zeer ongun stig licht. Die mogendheid, zegt het blad, schijnt besloten te hebbe: om de republieken aldaar te behandelen als of zij niet tot de beschaafde wereld behooren. Het is in het belang van eiken europeschen staat, zoowel als van elke amerikaansche republiek, dat de eischen van Spanje ten opzigte van Chili worden afgewezen en Jat die aanvallende houding streng worde gegispt. Engeland heeft een groot materieel belang bij de wel vaart van Chili, waarmede het steeds vriendschappelijke en wederzijdse!. voordeelige betrekkingen heeft onderhoudenmaar die belangen zijn nog niets in vergelijking met de beginselen van regt en regtvaardigheid die in het conflict betrokken zijn. 20 Nov. De Times meldt, dat de regering besloten heeft om krachtige vertoogen tot Spanje te rigten. De depêche is zaturdag verzonden. Sir Robert Peel heeft Zijn ontslag mge- diend, de hr. Fortescue zal hem vervangen. De heer Goschen zal den heer Hutt vervangen. De veeziekte is hier eigenlijk nog met tot staan geko men intusschen hebben de veehandelaars er. slagters te Londen eene’ vergadering gehouden, ten einde op te komen tegen de plaunen der kon. commissie tot tijdelijke schorsing van alle vervoer van vee; dit ware nog meer af te keuren, dan het te sterk toepassen van ’t afmaken van vee. Over t geheel meende men, dat de regering te laat kwam met maatregelen; het ge schikte tijdstip daartoe was verzuimd. Nu zouden ze slechts tot moeijelijkheden aanleiding geven. 21 Nov Te Dublin is groote beweging en opschudding ontstaan, ‘doordien de forten aan de baai sinds zaturdag met garnizoen zijn bezet; de wachten zijn verdubbeld, de soldaten den geheelen nacht onder de wapenen4 generaals bevinden zich op de forten. Uit New-York wordt nog van 9 dezer gemeld, dat de president het vonnis door de regtbank in de zaak van Wtrz geveld heeft bekrachtigd. De veroordeelde zou den volgenden dag worden opgehangen. Wat betreft de geruchten, verspreid aangaande de in Canada heerschende onrust wegens verwachte de zijde der Fenians, deze zijn zeer overdreven. Volgen* beri^t van 11 dezer, heeft de president verklaard, dat het noodig is eene wijziging te brengen in de constitutie, ten einde in rtaat te zjjn om de zuidelijke staten weder als een integrerend deel in de unie op te nemen. De prijs «’er Advtrtentiër. van één tot regels met inbegrip van het zegel is 30 Cent, voor eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte. Parijs, 20 Nov. De Moniteur bevat de keizerlijke beslui ten, waarbij de heer Boudet benoemd wordt tot eersten vice- president, en de heer Ferdinand Barrot tot secretaris van den senaat. Het officiële blad bevat bergten uit Athene, meldende dat het ministerie is geconstitueerd als volgt: Bulgaria, pre sident en binnenl. zaken; Kalergcs, oorlog; Kristopaulos bui tenl. zaken; Kondrioti eeredienst; Drassos, financiën; Papani- colopoulos, justitieAutonopaulo, marine. De Patrie weerspreekt het gerucht, dat Je soldaten der garde te A ersailles luide hunne ontevredenheid over de ver mindering van het leger hebben te kennen gegeven. Volgens hetzelfde blad wormei, bij het ministerie van marine maatregelen voorbereid om de begroeting met 4 millioen te verminderen. De dagbladen van Halifax deelen een teiegram mede var New-York van 8 dezer, waarin het gerucht gemeld wordt, dat de fransche gezant te Washington plotseling zijne paspoorten heeft gevraagd en den 10 dezer naar Frankrijk zou terugkeeren. Volgens een telegram uit Athene heeft het kabinet Bul- garis, dat pas gevormd was., zijn ontslag gevraagd, om reden dat de koning geweigerd heeft de kamer te prorogeren of te ontbinden. Er heerschte dientengevolge te Athene eene groote agitatie. In het departement Yonne is de heer Fremy tot afge vaardigde gekozen met 16613 stemmen. Zijn mededinger, de heer Kampont, verkreeg 12501 stemmen. In brieven uit Florence wordt gemeld dat de heer Rata^zi of de heer Lanzoc de ministeriele kandidaat zal zijn voor het presidentschap d**r kamer. Als maatregel van bezuiniging is besloten, om 1200 voor de vloot bestemde recruten te huis te laten blijven. Van eene met de regering in betrekking staande zijde wordt gemeld, dat de inlijving der hertogdommen te Berlijn meer dan coit aan de orde van den dag is. De minister von Bismarck heeft zich naar men beweert, in een vertrouwelijk gesprek met een duitsch diplomaat, laten ontvallen, da. hij de democraten niet vreest, daar deze zich wel zullen wachten, oproerige bewegingen in het binnenland uit te lokken, en hij evenmin vreest voor de buitenlandsche vijanden van Pruisen, vermits deze alles behalve eensgezind zijn, zoedat geen hunner aan eene oorlogsverklaring kan denken. 21 Nov. Uit goede bron verneemt men, dat het geschil tusscher Spanje en Chili weldra uit den weg zal zijn geruimd. - Uit Griekenland wordt berigt dat de heer Demonduros belast is met het zamenstellen van een nieuw ministerie. Stokholm, 20 Nov. De beslissing omtrent de voorstellen betreffende de herziening der constitutie wordt verwacht tegen, den 6 december. De hervormingspartij wint meeren meer veld bij de ridderschap. De universiteit te Upsala heeft zich bij de daartoe betrekkelijke adressen aangesloten. Weenen, 20 Nov. De Abendpost verdedigt andermaal in eene polemiek met andere dagbladen, de houding, door de re gering met opzigt tot de grondwet-kwestie aangenomen. Het^ blad wijst er op, dat het uit den weg ruimen van de tegen* strijdigheid, die tusschen enkele hoofdbestanddeelen van het rij’ bestaat, de voorwaarde is voor het voltooijen van de constitr des rijks en van het statuut van den rijksraad. Het blad b' j*11® met aan te sporen tot een vertrouwend ondersteunen r van de regering. Volgens een telegram uit Lemberg werd hed dagbladen dier stad eene circulaire van den stad hr gemaakt, waarin wordt medegedeeld, dat de keil' beveelt van alle door de gallicische autoriteiten van 1863 tot heden wegens politie-overtredinger -Q hechtenL nomen personen, terwijl alle bij de regtbai\k-en in in instructie zijnde zaken van dien aard w orden vern‘ietifr tevredenheid over deze daad van genade is algemeen Berlijn, 19 Nov De Volkszeitvng dringt er op aan, dat Pruisen het voorbeeld der andere groote mogendheden- Oo«ten rijk, Engelard, Rusland en nu dezer dagen ook Frankrijk als mede Italië volgen moet, door den stand des legers on ’voet

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1865 | | pagina 1