J Zondag, 26 November. T 38». l Effecten. ^Buitenland. Overzigt. i tl '1 •u 1863. Uitgave van A. BRINKMAN. j Lange Tiendeweg^ D. n°. 60. ir_. reformbill, waaruit echter landurige verwikkelingen strijd voorzien worden. der Klei], f te 94>/4 8 ls/4 óc 85% 56% 3 'I 2 67% l. BRINKMAN. ure alhier per spoortrein aangekomen /16 IG 1 3 3 16 3 3 3 547’8 37% de engel- dat het met illeerd bij G. F» te GOUDA, met Gemeente-accijns, i minstens tien kan koers. 607ic 597is 6315/is 4 4 4 /IC 16 1 6'X Nov. 1865. Sciinge. Johanna rgaretha, ouders A- de kaarsenmaker en E. Helena, ouders P. van - P. van j. 5 m. 85>/2 191% 567/ie 28% 777a 59716 63'716 JENEVER a 462/u Jenever 2de soort per kan 585 cents, ■67io Fer kan )f mindere sterkte wel ongedeerd, ambtgenooten. weinig goeds gelukken mogt noot, die helder tot de voltooijing belastingen. Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren, i De prijs per drie maanden is/2,franco p. post/2,25j De inzending der Advertentiën kan geschieden tot des jnor"ens ten 11 ure. GOUDSCHE COURANT. DENTIE. dat men bij de legen manie, ook vooral in- nisbandelingen, -d,e de moeten ondergaan van ik benevelde geleiders, latverlichting, bepaal- a Lcht in den vroegen ien zich naar het werk J65. C. van Heusden. Govsrt, ouders C. C. van Trigt en M. en J. fiasselman. n C. van Rossum. ruim 15 m. Muijen, 26 j. H. Looij, 33 j. en B. J. M. van Geel, 21 j, C van Baarse’, 39 j. •er 1865. dag 21 November. Hoogste Gebleven koers. koers i De prijs der Advertentiën van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent, voor eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte. 677» 1 24’0 Het schijnt in Engeland ernst te zullen worden met eene ---en hevigen of Frankrijk te duchten is. wln den loop dezer week, zegt hij een brief uit Philadelphia van 3 Nov., heeft weder een groot aantal manschappen ontslag nit de krijgsdienst bekomen en hei leger zal na hun vertrek nog maar 60,000 man sterk zijn. Ook de sterkte der zeemagt wordt gestadig verminderd. Wel is het waar, dat in den loop dezer maand een matig aantal oorlogschepen bij het fort Monroe moet worden ver- eenigd; doch het is onwaar, wat de geruchten zeggen, dat die schepen de voorhoede van een naar Engeland te zenden esca- der nitmakeu; dc zaak is eenvoudig dat zij zich gereed maken om zicl^paar onderscheiden oorden der wereld te begeven, om de aldaar g<au■‘■eerde oorlogschepen van de unie, waarvan vele drie jaren’i^ gebroken dienst hebben gedaan, af te lossen en te vervangen. In den loop dezer week is door speculanten het gerucht uitgestreoiri dat ons escader pantsere-hepen gelast was zich onverwijld voor werkelijke dieust gereed te maken, dat zee-officieren bevel hadden ontvangen om naar hunne sta tions terug te keeren, enz.; maar er bestaat volstrekt geen grond voor die geruchten. Te League Island, in de Delaware, s-hier in het gezigt der plaats alwaar ik dezen brief schrijf, ligt ons eskader pantserschepen, volkomen onttakeld; en toebereidselen voor eenen zeetogt zijn aldaar volstrekt niet te zien.” 24 Nov. Het parlement zal den 23sten januarij bijeen komen en door de koningin geopend worden met eene rede. Te Birmingham heeft eene meeting plaats gehad onder de leiding van Bright. Men heeft besloten de invoering van het algemeen stemregt te vragen. ■Hel hooggercgtshoL iu Ierland heeft het verzoek der f-eiewv verworpen om elders dan te Dublin teregt te staan. Parijs, 23 Nov. Volgens geruchten zal de organisatie der vertegenwoordiging eene wijziging ondergaan. Aan de minis ters zaï de bevoegdheid worden gegeven, om hun budget voor het wetgevend ligchaam te verdedigen; daarentegen zal aan laatstgenoemd collegie de bevoegdheid worden ontnomen, om een adres van antwoord op de troonrede vast te stellen, eene instelling, waarvan door de sprekers der oppositie zoo ruim schoots gebruik wordt gemaakt, om de regering aan te v.dlen en naar buiten te werken. Men verzekert, zegt de Patrie, dat Spanje aan sche en fransehe regeringen heeft te kennen gegeven, geneigd is de europesche bemiddeling in de geschillen Chili aan te nemen. Hetzelfde blad meldt dat de spaansche regering aan - a— schreven wordt, om de havens van Chili niet aan te vallen. De dagbladen van Madrid dringen ook aan op eene scheids- regterlijke ui De Patrie meldt dat de afgevaardigden die handel drijven met Chili, de verzekering j eene dépêche den admiraal Pareja heeft gezonden, waarin hem voorge- om de havens van Chili niet en- 1 i van Madrid dringen ook aan op litspraak in de geschillen met Chili. 7 '7 i van fransehe steden, j van de regering hebben ontvangen, dat zij langs officieusen weg maatregelen zal nemen om den franschen handel te beschermen. De keizer heeft te Compiègne een ministerraad gepresideerd. In den Moniteur vindt men een telegrafisch berigt uit Athene, volgens hetwelk het kabinet Comondouros, tengevolge van een tweede votum van wantrouwen der kamer, ook zijn ontslag heeft ingediend. Men verzekerde dat de koning daarop andermaal den heer Bulgaris bij zich had ontboden. 24 Nov. Men schrijft uit Nazaire: Alhier zijn berigten uit Valparaiso ontvangen van den 9 nov., waaruit blijkt, dat admiraal Pareja die haven met twee fregatten geblokkeerd en talrijke kleine handelschepen had genomen. De opgewondenheid in Chili neemt steeds toe. De bevolking, de geestelijkheid, zelfs de vrouwen bieden het gouvernement alle hulp. De dagbladen maken melding van een berigt uit Mar tinique, volgens hetwelk een conflict ontstaan is tusschen 1039 zouaven, die naar Mexico gezondeu zijn, en infanterie der marine.’ Onder de zouaven zijn 16 dooden en 37 gekwetsten, terwijl van de marine-infanteristen 3 zijn gedood en 10 gekwetst. Brussel, 23 Nov. De koning is heden namiddag ten 3%, i en onverwijld over-den heerschen en dat van Amerika’s zijde geen oorlog met Engeland GOUDA, den 25 November. Het berigt dat de fransehe gezant te Washington zijne passen had gevraagd, is door niets bevestigd en blijkt integendeel een dier leugens geweest te zijn, die van tijd tot -ijd uitge strooid worden om bij gebrek van nieuwstijdingen de honge rende nieuwsgierigheid voor een oogenblik te stillen. De fransehe leger vermindering van elf duizend man op een leger van vier maal .honuerd duizend man is ook een leur om in niet ge meende bezuinigingen te doen gelooven. Saksen, Beijeren en Wurtemberg gaan over tot het erkennen van Italië, misschien ook om Oostenrijk te grieven voor het verdrag van Gastein. In Oostenrijk begint men in beweging te komen over de willekeurige schorsing der constitutie; zoo kon de poging om Hongarije te bevredigen wel uitloopen op eene algemeene verwarring. Over Sleeswijk-Holstein kunr: n de beide bezitters het niet eens worden. Voor geld wil Oostenrijk zijn deel niet afstaan, evenmin als Venetie; zoolang er nog dwazen genoeg zijn, die elk halfjaar een aantal millioenen voorschieten, zal Oostenrijk zich staande houden en vraagt slechts van Pruisen guarantie voor al de landen zijner monarchie. Von Bismarck heeft wel lust om met Frankrijk andere plannen te beramen, maar zijn koning is huiverig zich in de armen van den vredekeizer te werpen. Spanje zal denkelijk gestuit worden in zijne voornemens tegen Chili, deze republiek is krachtiger dan Peru de handelsbelan gen met Engeland en Frankrijk belangrijker en men verwacht alzoo een veto dat den inhaligeu overmoed van het diep ge zonken Spanje beteugelt. De verwarring is groot in Griekenland en de zamenstelling van een nieuw ministerie bij herhaling mislukt. De openbare mededeeling door L. Haffmans in het Venloosch Weekblad van een brief, dd. 4 mei 1864, van den heer Betz aan den heer van der Maesen de Sombreff, heeft de aftreding veroorzaakt van den minister van financiën. De brief op zich zelf is vrij onschuldig en handelt over de toen aanhangige wetsontwerpen en over de verdere voornemens des ministers. Er is onedel misbruik gemaakt van particulier schrijven. Wij koesteren geen twijfel over de eerlijkheid of over de bekwaam heid van den heer Betz, maar wel aan zijne geschiktheid als minister Het schrijven van zoodanige brieven is in een staats man onvergeeflijk en hij brengt dir geheele liberale partij eene gevoelige wonde toe. Wij hadden waarlijk genoeg aan de uitgezóchte hatelijkheden en telkens hernieuwde lasteringen om juist in het midden der discussien over de staatsbegrootmg zulk eene teleurstelling te ondervinden. Hoe moeijelijk zal het vallen den man te vervangen, wiens gedurig gewijzigde ont werpen geene algemeene goedkeuring mogten verwerven. Gering is wel de hoop, dat onze bekwaamste financiers lust zullen ge voelen het wankelend ministerie te schragen. Thorbecke staat maar hij moet toch steun vinden in bekwame Betz werd de bekwaamste geacht. Wij voorzien voor de toekomst, tenzij het den eersten minister zich te omringen door meer dan een ambtge- van geest, regtschapen en kracht vol medewerkt onzer instellingen, tot de hervorming onzer

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1865 | | pagina 1