!r 1864. buitenlands ffecten. Zondag, 10 December, n? 386. Overzigt. I 'I Uitgave van A. BRINKMAN. I I i naar 94>’/w 411/s 41% 63% 23‘/s JINKMAN. Lange Tiendeaeg, D. n®. 60. 68>/a 237/. zerli^ken op ten hadden gevraagd. .FF en ZOON. iING. LE. FT. DE. 94”/l. 85% 192 l Gebleven koer». 60%. 7 Is'* 95% 147% een stellig be- het limburgsche grondhelasting-ont- GOUDSCHE COURANT. 28%* 76% 58%. 63% 191% 55»%* 651%, 76%. 68%. :c. 1865. - M m Dijk, gek. ten, d. - J. L. m Vooreud, 87 j. - Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. Dc prijs per drie maanden is/2,—franco p. postƒ2,25. De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure. r zijn en gelijk ïnnenboomen. echt. S ikelen. Waldwol-Arti- n, daar die art. irzekering gaven d. Dienaar^ an NüNEN. ds verschillende der hulp. Veel heeft hij ook de volg hij geheel STöVE, i. te Schagen. alle Jicht- en Anti-Bbeuma- 'lie a 35 en 70 en preparaten bijzondere aan- in voornoemde g verschillende sident heeft gekozen, met 141 van de 273 stemmen. Uit Rome wordt gemeld dat de financiële toestand van den kerkdijken staat nog alles behalve gunstig is en de pausehjkc regering er dientengevolge ernstig aan denkt om in Frankrijk eene leening te sluiten van 9 mihioen romeinsche daalders, waarbij kerkelijke goederen en eigendommen van godsdienstige genootschappen tot onderpand zullen strekken. Men zal zich herinneren dat de zoogenaamde „katholieke” leening, waarmede in het vorige jaar in Belgie eene kans gewaagd werd, slechts ongeveer de helft der verwachte som opbragt. De paus verkeert door dit alles in eene zeer gedrukte stemming en vaak hoort men hem uitroepen: „Allen, behalve God, hebben mij verlateu Eene kaart van Frankrijk wijst den staat van de ver standelijke ontwikkeling in dat land aan. In drie departementen alleen bedraagt het aantal lotelingen, die lezen noch schrijven kunne^, 5 ten honderd. Daarentegen vindt men in de depar tementen, die tnsschen Bretagne en de Pyreneen liggen, er 66 op de 100. De Ind. Beige verzekert, dat de mexicaansche kwestie weldra weer op den voorgrond zal treden. Er blijft blijkbare spanning heerschen tusschen het kabinet der tuilerien en Mexico, ter zake van de beschikkingen omtrent den heer Langlais ge nomen enz., waarbij de houding der unie vooral niet buiten rekening mag worden gelaten. Immers, wat dc Constitution- nel ook daartegen moge aan voeren, er valt naauwelijks aan te twijfelen of de heer Schofield heeft bepaaldelijk in last de ziens wijze van president Johnson ter kennis des keizers te brengen, die trouwens thans genoegzaam overtuigd zal zijn van de on veranderlijkheid der amerikaansche politiek, ten aanzieu van de inmenging van Europa in wat zij als hare binnenlaudsche aan gelegenheden beschouwt. Volgens een rapport van den prefect der Seine aan den algemeenen raad van het departement ingediend, zijn in dejaren 1860 tot 1863 te Parijs gebouwd 12443 huizen, bevattende 71556 woningen onder deze laatsten bevinden zich ruim^WÖÉS^. Het voorstel tot enquire door den graaf van Zuvlen, hoe uiterst ongunstig ook bij de groote meerderheid der stateu-generaal ontvangen, wordt door hem volgehuudeu. Hij heeft het voor- loopig verslag getracht te beantwoorden en de openbare dis cussie is aangekondigd. De uitkomst kan niet twijfelac'itig zijn, maar het doel is slechts groot schandaal te maken, de gemoederen in beweging te brengen en langs indirecten weg te verkrijgen, wat langs regte wegen onbereikbaar is. IVaar toch zou het heen dat, zoo de een of ander kwaadwillige een of meer minister beschuldigde, dit voldoende geacht werd om eene enquête in te stellen, die den gang van het bestuur moet verlammen. Er moeten feiten zijn of getuigenissen geloofwaardiger en belangrijker, dan hier na langdurige inspanning bijgebragt worden. De interpellatie Goltstein heeft geleid tot sluit ter behandeling van 1„'. :t werp. De afdoening dezer zaak is gewenscht en schijnt velen zoo noodig, dat men daartoe komen wil ook zonder een mi nister van financiën. Voor den minister van justitie is de taak echter hoogst moeijelijk en het strijdt met den gewonen regel zulke ontwerpen gedurende een interim te behandelen. GOUDA, den 9 December. De engelsche prinses Helena is verloofd met prins Christiaan van Av.gustenburg, e^a jonger broeder van den zleeswijk-hoi- steinschen pretendent. De kans staat thans uiterst slecht voor den laatstgenoemde en bet huwelijk van zijn broeder is van geene politieke beteekenis. De opening van het parlement is nu officieel aangekondigd tegen 1 februarij; tot zoolang zal men geduld moeten hebben om ingelicht te worden ten aauzien van de voornemens der regering. Men rekent intusschen vrij zeker op een voorstel ter uitbreiding van het kiesregt. De gevangen fenians staan te regt; enkele belhamels worden tot zware straffen veroordeeld en het blijkt dat uit Amerika aanzienlijke geldsommen zijn overgemaakt. Onzekerheid heerscht ten aanzien van het geschil tusschen Spanje en Chili; Engeland en Frankrijk, zegt men, dreigen niet, en Spanje wil niet hooren van bemiddeling, doch men verwacht echter dat de zaak spoedig geschikt zal worden zon der groot onheil. Spanje is te uil geput om zich met. ernst te verzetten tegen den wensch zijner magtige bondgenooten. De duitsche landdagen der oostennjksche monarchie komen krachtig op tegen het september-patent en eischen vry alge meen de opheffing van de schorsing der constitutie. Mogt het dan al gelukken, wat altijd vrij onzeker is, met Hongarije in schikking te komen, dan zal de a-gemeene ontevredenheid der duitsche landen geen gering bezwaar opleveren. Te Parijs is de generaal Schofield, adjudant van Sherman aangekomen, waaruit geruchten ontstaan van verschillenden aard over de betrekkingen tusschen Mexico en de vereen, staten; misschien hebben zij gelijk, die alle politieke beteekenis aan zijn verblijf ontzeggen. Uit Zweden verneemt men gunstige berigten ten aanzien der voorgesteide staatshervorming. De grijze koning van Belgie verkeert in stervenden toestand; dagen lang ziet men zijn overlijden met vrij groote zekerheid te gemoet. Sommigen zien de gevolgen van zijn afsterven donker in; het heef: sedert geruimen tijd niet ontbroken aan onheilspellende geruchten vooral ten aanzien der bedoelingen van Frankrijk. Toch bestaat daarvoor tot nu geen grond en d3 Belgen mogen zich verzekerd houden, dat Engeland belang stelt ia en belang L'.eft bij de ongekreukte instandhouding van het bloeijende koningrijk, door zijn invloed vooral in het aan zijn geroepen. ig 5 December. Hoogste koers. 60%, 71% 95% 147% London, 7 Dec. Uit Ncw-York zijn berigten tot 25 nov. Berigten uit Brownsville behelsden de verzekering, dat de kei- vaartuig dof- unie op de Bio-Grande gescho- en generaal Weitzel deswege opheldering had In weerwil van de rundemest wordt te Birmingham, als naar gewoonte, de tentoonstelling gehouden van rundvee, pluim gedierte en honden. Intusschen is het vee er niet zoo uit stekend vertegenwoordigd als anders, daar de betere soorten niet opgezonden zijn, en tevens dewijl er thans geene gelegen heid zal zijn, om de bekroonde exemplaren ter verdere mede dinging te Londen te doen optreden. De geneesheer Letteby, voor de city met het toezigt op de levensmiddelen belast, heeft medegedeeld, dat gedurende de laatste week 8500 ponden bedorven vleesch, alleen op de .mark ten der city, ten verkoop waren aangeboden. De Economist wijst op de altoos nog zeer uiteenloopende cijfers betreffende den katoenvoorraad in Amerika, en meent dat de handelaars het cijfer niet hooger moeten stellen dan op 1 a 1% millioen balen, met inbegrip van den nieuwen oogst, zoodat de katoenplanters in andere staten de productie nog niet behoeven te staken, uit vrees van eene plotselinge, dadelijke of welligt spoedige vermindering van vraag. Aolgens eene correspondentie uit New-York, heeft de heer Logan verklaard de benoeming tot gezant der unie bij •bet gouvernement van uarez te zullen aanuemen, wanneer slechts de regering bereid is hem een corps van 20,000 man mede te geven. Dc correspondent zegt dit berigt van twee verschillende kanten te hebben ontvangen. Parijs, 7 Dec. Uit Florence verneemt men, dat na twee stemmingen tusschen Mari en Mordini, de kamer Mari tot pre- Pe prijs der Advertent*Bn rsn één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent, .oor eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend plaatsruimte.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1865 | | pagina 1