INDEN, buurt te Gouda, NDEN Nationale Militie. Öuitenlanb. b koop; eden. Donderdag, 21 December. TWEEDE BEKENDMAKING. 40% J191 Uitgave van A. BRINKMAN. Lange TiendewegD. n°. 60. 61’/. IJssel. g en Dingt dag overige dagen SWONING WitiN, bene- »t Weiland, gelegen, onder Sectie F. van 61% Dat voor ingezeten wordt gehouden Dat de inschrijving geschiedt: Dat voor de Militie niet wordt ingeschreven 1SG3. 865. naar Bijk verblijf houdt. Jagen ’s namid- 94% 94% 40% 681/s in den Notaris cht. 56 77”/l. 58% 63‘>/lt 78 58% 91% 56%. Gebleven koen. 95%. ,148% ia, Goud en al Voor dit alles repareert hij re meesters en tandheelkunde ie wijze, dcen. 95%. 48% EVER a 46%q lever 24’ soort kan 59s cents, o Per kan nindere sterkte 15 December, loogste koers. ’ag» ’s morgens am ’s natnid- etour taarten. 'van wederkeerigheid is aange- 68’/8 - 68V16 23716 INKMAN. wijken K, L, M, N, O, P, Q en Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. De prijs per drie maanden isƒ2,franco p. post/2,25. De inzending der Advertentiën kan geschieden tot des morgens ten 11 ure. rende tot eenen staat, pligte krijgsdienst is BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda, Gezien art. 19 der Wet van den 19“ Augustus 1861 (Staats blad n°. 72), betrekkelijk de Nationale Militie; Doen te weten Dat jaarlijks voor i nelijke ingezetenen, die op den 1° Januarij in. - Londen, 17 Dec. De Observer deelt de bezorgdheid niet, welke wegens Belgie gekoesterd wordt, want Belgie is als staat gewaarborgdalleen door eendragt kan het eiken mogelijken aanval voorkomen. Hetzelfde blad zegt, dat Spanje het voor stel van eene scheid sregterlijke beslissing in het geschil met Chili van de hand wijst. Bemiddeling is door geene mogend heid aangeboden. De westersche mogendheden zoeken naar eenen grondslag voor eene bemiddeling en zullen dien naar men hoopt ook vinden, daar de admiraal Pareja, zijne bedrei- ding met een bombardement niet heeft ten uitvoer gelegd. 19 Dec De Cambrian is van de Kaap de Goede Hoop aangekomen, met berigten tot 14 november. De oorlog tus- schen den Oranje-Vrijstaat en de Basutos zal vermoedelijk wor den voortgezet. Tusschen de boeren is oneenigheid ontstaan. De Basutos hebben op nieuw een aanval gedaan op britsch grondgebied. Parijs, 18 Dec. Volgens berigten uit Florence wordt het ministerie met eene ontbinding bedreigd, indien de financ1' ontwerpen van den minister Sella in de kamer tegenstand uu moeten. Van wege de fransche regering wordt voor dit geval eene ontbinding der kamer aanbevolen, voor welke men boven dien wegens Rome niet gunstig is gestemd. De Moniteur deelt den tekst mede van het besluit van den academischen senaat, waarbij vijf studenten in de genees kunde en twee in de geneeskunde en twee in de regtsgeleerd- heid voor altijd van de universiteit van Parijs worden uitge sloten, wegens de redevoeringen, door hen op het congres te Luik uitgesproken. Eenige mannen van het vak hebben het voornemen op gevat om een congres te beleggen, gewijd aan de belangen van wijnbouw en wijnhandel. Aanvankelijk wilde men daartoe te Macon of te Parijs bijeenkomen, maar het gouvernement weigerde de noodige vergunning en legt sedert zoo veel hin derpalen aan de zaak in den weg, dat de congreslustigen ver- pligt zullen zijn de grenzen over ie trekken. Men spreekt thans van Genève. De oppositie van de zijde der regering schijnt daaraan te moeten toegeschreven worden, dat zij het congres verdenkt van maatregelen te willen uitlokken tegen den ont zettend hoogen accijns, die op den wijn drukt bij den invoer in sommige steden. Brussel, 17 Dec. Na de plegtige eedsaflegging heeft ko- ning Leopold II de volgende rede gehouden: „Everr als heeft Belgie een vader verloren. Ik zal de beloften tha De prijs der Advertentién van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent, voor eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend plaatsruimte. het jaar en in de Gemeente, waarin zij had moeten geschieden verzuimd is, zoodra het ontdekt wordt, voor Gedeputeerde Staten der Provincie, binnen welke de inschrijving had moeten plaats hebben, wordt gebragt, en voor de dienst geschikt be vonden wordende, daartoe zonder loting wordt aangewezen, tenzij hij vrijstelling van de dienst had kunnen erlangen, mits de reden van vrijstelling bij zijn verschijnen voor Gedeputeerde Staten nog besta. Noodigen derhalve de daarbij belanghebbenden, geboren in het jaar 1847, uit, om zich met overlegging van een geboorte- extract, zoo zij in eene andere Gemeente zijn geboren, hetwelk hun door de respective Besturen op aanvrage kosteloos wordt verstrekt, ter inschrijving van de Nationale Militie ter Secretarie der Gemeente aan te melden en wel die woonachtig zijn in de wijken A, B, C, D, E, F, G, H en I, op dingsdag den 2n Januarij 1866, en die welke wonen in de T”. T XT, T*. "7, R, op w’oensdag den 3" Januarij 1866. Gouda, den 19n December 1865. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgeraeeater, DROOGLEEVER FORTU1JN. v. BERGEN IJZENDOORN. de Militie worden ingeschreven alle man- ‘7 J‘“ T j van het jaar hun 19e jaar waren ingetreden; 1°. Hij wiens vader, of is deze overleden, wiens moeder, of zijn beiden overleden, wiens voogd ingezeten is, voigens de Wet van den 28“ Julij 1850 (Staatsblad n°. 44); 2°. Hij die geen ouders of voogd hebbende, gedurende de laatste, aan het in de eerste zinsnede van dit artikel vermelde tijdstip voorafgaande, achttien maanden in Ne derland verblijf hield 3°. Hij van wiens ouders de langstlevende ingezeten was, al is zijn voogd geen ingezeten, mits hij binnen het Rijk verblijf houdt. Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling, behoo- waar de Nederlander niet aan de ver- onderworpen, cf waar, ten aanzien der dienstpligtigheid, het beginsel - nomen. 1°. Van een ongehuwde in de Gemeente waar de vader, of, is deze overleden, de moeder, of, zijn beiden overleden, de voogd woont 2°. Van een gehuwde en van een weduwenaar in de Gemeente waar hij woont 3°. Van een ongehuwde wiens voogd in eene andere Gemeente woont, doch die in een gesticht van weldadigheid is opgenomen, ter plaatse waar het gesticht is gevestigd; 4°. Van hem, die geen vader, moeder of voogd heeft of door deze is achtergelaten, of wiens voogd buiten ’s lands gevestigd is, in de Gemeente, waar hij woont 5°, Van dén buiten ’s lands wonenden zoon van een Neder lander, die ter zake van ’s lands dienst in een vreemd land woont, in ue Gemeente, waar zijn vader of voogd het laatst in Nederland gewoond heeft. 1°. De in een vreemd Rijk achtergebleven zoon van een ingezeten, die geen Nederlander is 2°. De in een vreemd Rijk verblijf houdende ouderlooze zoon van een vreemdeling, al is zijn voogd ingezeten 3°. De zoon van den Nederlander, die ter zake van ’s lands dienst in ’s Rijks overzeesche bezittingen of koloniën woont. Dat elk die volgens art. 15 behoort te worden ingeschreven, verpligt is zich daartoe bij Burgemeester en Wethouders aan te geven tusschen den 1“ en 31n Januarij, terwijl bij ongesteld heid, afwezigheid of onstentenis, zijn vader, of is deze overle den, zijne moeder, of zijn beiden overleden, zijn voogd tot het doen van die aangifte verpligt is. Dat hij, die eerst na het intreden van zijn 19e jaar, doch voor het volbrengen van zijn 20e ingezeten wordt, verpligt is, zoodra dit plaats heeft zich ter inschrijving bij Burgemeester en Wethouders dier Gemeente aan te geven, waar die inschrij ving volgens art. 16 moet plaats hebben. Dat hij wiens aangifte verzuimd is, door Burgemeester en Wethouders, bij het ontdekken, ambtshalve zal worden inge schreven. Dat hij die zich na den 31“ Januarij, doch voor den 31“ December ter inschrijving aangeeft, alsnog wordt ingeschreven. Dat hij wiens aangifte ter inschrijving voor de Militie in

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1865 | | pagina 1