»S«5. Donderdag, 27 December, öuitenlflnïi. eten. man. 56 Vs IV» fV» l7/. 5 12 JVs ’Vs ’Vs IVs ’V, r’/s ie en geu- Magazijn van i Gorinchem. JV 391. naar 9i7/s 7OV< 7KMAN. aangevoerd 285 varkens, i 5/voor n betaald. 7 9 Vs 59Vs ▼an Lain. s. Jaanigje, inna, ouders D. Uitgave van A. BRINKMAN. Lange TiendewegD. n°. 60. Gebleven koers. 61*/* 71 Vs 95*/s 147V, 5’/s t'V1S 1 December. ogste jers. L’/s 3823 in de daaraan voorafgegane week. nend geacht dagblad, hetwelk aan handel zegt dat de doorgraving der landengte van dert en f- 1 reeds toebereidselen te maken voor c de voltooijing van dat kanaal in het 40V1S meerde ritsen rgeteekende. everd in ver- i een half af 80 Cents of 16 Cents ns. SIN, Sz. mjiturier. 56. Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de Stad geschiedt de uitgave des arcade te voren. De prijs per drie maanden is/2,—franco p. post ƒ2,25. De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure. 69 j., gehuwd Dam. M. C. Kerkhof? en van der Neut. Deuntje, ouders aldus en Maria Catharina £1. Blok, huisvr. H. Heijster, srs. F. ter G. Immerzeel C. C. van den 21. W. F. d. J. F. Voge. London, 24 Dec. Berigten uit New-York van 9 dec. melden, dat de boodschap van den president Johnson overal een zeer heil- zamen indruk had te weeg gebragt. Ook de gezindheid der congresleden zoude, tengevolge van gemelde boodschap, in zulk «ene mate zijn gewijzigd, dat de gematigde republikeinsche partij tot het aanuemen van eene meer verzoenende houding ten aanzien van de zuidelijke staten schijnt te zullen overhellen. De Army and Navy Gazette zegt, dat de heer Mallory, gewezen secretaris bij de marine der zuidelijke staten van Amerika, voor eene burgerlijke regtbank zal teregt staan en dat, indien hij veroordeeld wordt, de heer Davis voor dezelf de regtbank zal gedagvaard worden. Men veronderstelt, dat eerstgenoemde zal worden gevonnisd, omdat hij kaperschepen heeft uitgerust, die aan de koopvaarders der noordelijken zoo veel schade hebben berokkend. Bijna alle andere beambten zijn in vrijheid gesteld. Er is op nieuw eene correspondentie verschenen, welke is gevoerd geworden tusschen den minister van buitenlandsche zaken en den heer Adams, waarin laatstgenoemde nogmaals in het breede terugkomt op de eischen van het amerikaansche gouvernement ter vergoed in" van de schade, door de Shenan doah aangerigt. Lort'. Clarendon bevestigt in het kort hetgeen lord Russell ten deze reeds heeft gezegd. De heer Adams schrijft op den 21sten november, dat zijn gouvernement het voorstel van de engelsche regering, om de eischen aan eene gemengde commissie te onderwerpen, van de hand wijst, terwijl lord Clarendon in dato 2 dec. zegt dat hij niet bereid is, de discussien schriftelijk met den gezant voort te zetten. De minister eindigt met nogmaals categorisch te constateren, dat tijdens den burgeroorlog geen gewapend schip eene der engelsche havens verliet, om jagt te maken op ame rikaansche koopvaarders, en dat het britsche gouvernement eer lijk en te goeder trouw de verpligtingen van eene neutrale mogendheid is nagekomen en geen oogenblik de internationale wetgeving heeft geschonden. Bij gelegenheid van den dank- en bededag, die in de vereenigde staten wegens het herstel van den vrede is gehou den, hebben onderscheidene predikers een groot gedeelte hunner prediking gewijd aan eene lofspraak op Amerika en zeer vijan dige uitdrukkingen ten opzigte van Engeland gebezigd. Een hunner, de heer Hicks te New-York, nam zelfs „de britsche heerschappij in Indie” tot onderwerp zijner rede, en zeide daarin onder anderen, dat de engelsche tyrannic ten opzigte van Bengalen vooral daarin van alle andere dwingelandij ver schilt, dat zij geene grenzen kent. Hij trad hierbij in eene vergelijking tusschen de harde behandeling, die de inlanders van de Engelschen hebben te verdragen, en de wreedheden, die tijdens den laatsten oorlog tusschen de noordelijken en zui delijken in h<*t fort Andersonville zijn gepleegd. De hevige uitvallen van dezen redenaar tegen het britsche gouvernement waren evenwel nog niets in vergelijking met de taal van an dere predikers, die hunne aanvallen in meer zalvende bewoor dingen wisten te kleeden, of ze in verband bragten met zeaere godsdienstige of bijbelsche uitspraken, waarmede zij bij eene godsdienstoefening veel dieper indruk op de groote menigte te kunnen -aken. Over ’t algemeen was er in al die beschouwingen en uitdrukkingen natuurlijk zeer veel onzin doch dit neemt niet weg, dat de sprekers daarmede bij het gros der lagere volksklasse hun doel niet geheelmisten Uit eene 21 dec. opgemaakte lijst blijkt, dat sedert het uitbarsten der runderpest in Engeland en Schotland 55,386 gevallen van die ziekte ter kennis van het gouvernement zijn Een. Van de aangetaste runderen zijn 29,70 gestorven 12,380 afgemaakt en 4686 hersteld en waren er op 21 dezer "’in^eVet ^^deztr^geëindigde week bedroeg het aantal GOUDSCHÉCOÜRANT DezTCourant verschijnt des Donderdags en Zondags. I - - Tr‘‘ - -- De pnjs der Advertentien van één tot zes 3 *ls met inbegrip van het zegel is 80 Cent, voor eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden beregend plaatsruimte. nieuwe ziektegevallen 6054, tegenover 5356 in de vorige 3823 in de daaraan voorafgegane week. De Shipping and Mercantile Gazette, en re< Suez schielijk - S aan, om nu een hier verschij- lederij gewijd is, Tor_ spoort de engelsche kooplieden en reeders de omkeering, welke door -1 vervoer ter zee zal wor den gebragt en om intusschen hun voordeel te doen met de gelegenheid tot vervoer van steenkolen, enz, welke de werken der Suez-kanaalmaalschappij nu reeds aanbieden. Volgens de Toronto Globe is omstreeks half nov. jl. nabij Dry Gulch, vier mijlen van Helena (Montana) eene goud laag gevonden, zoo rijk dat men verbaasd staat; het is al goud wat men ziet en de eerste ontdekkers hebben zooveel mede genomen, dat zij als nabobs kuunen leven. Men wil weten, dat de door Spanje aangenomen bemid deling van Engeland in de geschillen met Chili op den vol genden grondslag nederkomt: opheffing der blokkade door het sp asche eskader en een saluut aan de spaansche vlag door de forten van Valparaiso. De andere kwestien tusschen beide landen zojden onderworpen worden aan de uitspraak van scheid sregters. Volgens berigten uit Peru heeft de generaal Canseco, die het hoofd der opstandelingen was, onmiddellijk nadat de pre sident Pezet de wijk op een engelsch vaartuig had genomen, de teugels van het bewind aanvaard. Dit had betrekkelijk rustig plaats, maar hiermede schijnt de rcvoiutie nog niet ten einde te zijn, want de generaal Castilla, voormalig president der republiek en ten vorigen jare door den president Pezet het land uitgezet, zou aan het hoofd van zijn aan hang naar de hoofdstad oprukken, om Canseco het gezag te betwisten. Ver schijnselen van dien aard zijn trouwens maar al te menigvul dig in de geschiedenis der zuid-amerikaansche republieken. De beroeringen in die staten hebben meerendeels daaraan haar ontstaan te danken, dat er te veel pretendenten zijn, die, vroe ger bekleed met het hoogste gezag, den lust niet kunnen weer staan om het te heroveren en zich in hunne eerzucht geenszins van eene gunstige zijde doen kennen. Parijs, 24 Dec. De Mouiteur bevat de volgende bekend making: Eene geringe minderheid der studenten schijnt het besluit genomen te hebben om de lessen te beletten. Het be stuur kan niet dulden, dat de werkzaamheden der leerzame studenten door eenige woelzieken worden gestoord. De toegangs bewijzen zijn een aantal onruststokers ontnomen en dit zal geschieden met allen die aan de wanordelijkheden deel nemen. Uit Rome wordt gemeld, dat de rooverhoofdlieden Capasso en Antonucci benevens zes andere zoovers zich vrijwillig aan de pauselijke overheden hebben overgegeven. De Courier des Etats Unis, welks betrekkingen tot het fransche gouvernement bekend zijn, hekelt scherp de gedragslijn, welke door keizer Maximiliaan wordt gevolgd, die zich te zeer verbeeldt dat men de Mexicanen als de bewoners van een duitsch hertogdom kan regeren. De maarschalk Bazaine be grijpt, volgens den Courrier, de zaken beter. Hij ziet teregt in dat de fransche interventie, indien zij vruchten dragen moet, zoo lang zal behooren te duren tot de tegenwoordige kinderen mannen zullen zijn geworden. De typhus, die in den acclimatatietuin in het bosch van Boulogne was uitgebroken, heeft thans opgehouden te heerschen. Er zijn 35 dieren, door verloren gegaan. Het is gebleken, dat behalve het gewone rundvee, de navolgende dier soorten vatbaar zijn voor deze epidemie: de zebra, de vak, de oeros, de gazelle, de geit en het hert. Daarentegen is geble ken, dat de schapen geene vatbaarheid voor de ziekte bezitten. 25 Dec. Men kan met zekerheid melden, dat het decreet, waarbij de prins Napoleon weder aan het hoofd der tepXeüh- stellings-commissie wordt geplaatst, nog vóór het einde Zes jaars het licht zal zien en de neef des keizers zelfs de yteuwjaaij^

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1865 | | pagina 1