IAPPIJ, I DIT! £3uttenlan(L f 1867. Zondag, 13 Januari]. 500. •v deren Overzigt. len. ien. Uitgave van A. BRINKMAN. Lange TiendewegD. n°. 60. DEN gepatenteerd heelt de eer zij— gers binnen deze mtrek te berigten, ter woon gevestigd Lr. H. NO. 29 waarnemen van alsmede het stel— BRIEVEN, enz, in ieders gunst, ipte bediening en naar eei|e meeting gehouden. zooveel in hem is de pool- [echts BRINKMAN. I l weder bijeen te i Toor illeerd bij G. F. te GOUDA, met j eene hoeveelheid kan a contant. fENEVER a 46’/io idem a 477/JO °/0 sr 2d» soort (Mout- kan 62s cents; inl. fio °/o pet 'san 67 nd ere sterkte naar sr 1866). iet sterven of af- Seiten en Varkens, ide, geleden door se-tifus, long- waar onteigend ie premie bij bOUDSCHE COURANT. in veerijke streken er schil lig is, kun- .t vertegenwoordigd r. ig, die tevens een inzage voorhan- wintig Cents. Sr laag kunnen lappij. schappijen g te hebben zij p vergoeding, lelijk Kapitaal tot vergoeding. ïrhout, bij Breda, en bij A’. den :tig en onderhou- st verveelt, maar, houden Wik a van dezen tijd in uitvindingen? Reisbesehrij vingen loekverkooper een maandelijks eene het licht ziet. leugdige Geabon- ladsels en Rekeu- N KA A ZUS, Zaakwaarnemer. fe brieven worde» Afake Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. I)e prijs per drie maanden is /'2,franco p. post/2,25 A-dvertentiën van 16 regels tot des middags ten 12 ure, grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn. GOUDA, 12 January. De keizer vu Oostenrijk beproeft nog eens eene toenadering tot Hongarije. De verschillende landdagen worden ontbonden, om onmiddellijk na de nieuwe verkiezingen komen, eeniglijk om afgevaardigden te kiezen voor den bui tengewonen rijksraad, die den 25“ februarij te Weenen moet bijeenkomen, terwijl bepaald is dat de constitutie het eenig onderwerp der beraadslaging zal zijn. De Dnitschers in de oostenrijksche landen klagen, dat zij opgeofferd worden aan de zucht om de andere volksstammen te verbroederen. Waar schijnlijk vergissen zij zich daarin niet, maar dit gevolg der uitsluiting van Oostenrijk was te voorzien; het wordt een sla venstaat met andere belangen en toestanden of het geheele rijk spat uiteen. De Hongaren zijn zeer ontevreden over de nieuwe geoctroijeerde legerorganisatie die in strijd is met hunue eeuwenheugende regten en zij zullen zich thans minder dan ooit aan de keizerlijke willekeur onderwerpen. Ook in het noordduitsche verbond nadert men tot de bijeen- roeping van een parlement en ofschoon men billijk wantrou wen koestert tegen de gezindheden van von Bismarck eu zijne middelen stellige afkeuring verdienden, gaat Pruisen met vas ten tred eene schoone toekomst te gernoet, d. herschepping van Duitschland met nieuwen geest bezield en vooruitstrevende op de baan der ontwikkeling door de inwendige kracht vau een groot en edel volk. Het engelsch ministerie wordt zijns ondanks voortgezweept tot de parlementshervorrniug, de beweging eens in gang wordt niet meer gesust men heeft reeds weder eene groote demon stratie georganiseerd en dit of een opvolgend ministerie zal zich gedwongen zien den maatregel tot stand te brengen. Uit Turkije bluft men van het onderwerpen der Candioten, daarmede is het voortdurend uitzeilden van troepen derwaarts in strijd, maar hoe dit ook zij, het zal in dat ten ondergang neigend rijk nimmer aan herhaalde woeling ontbreken en hoe ongewenscht ook voor velen, zoo als Engeland eu Frankrijk, de oostersche kwestie begint weder op den voorgrond te ko men. Daarom behoeft men nog niet te gelooven aan een verbond van Frankrijk, Oostenrijk en Italië, waarvan sprake is in sommige dagbladen. Rusland is begeerig ijue oude po- i sitie te hernemen en zal zorgen dat zijn deel hem niet ont gaat. De toestand van Europa geeft den czaar de vrije hand en hij maakt gebruik daarvan om sehe nationaliteit te vernielen. In Spanje wordt het despotisme ten top gevoerd; 121 af gevaardigden, die een adres teekenden, dat de koningin bekend moest maken met de dagelijksche geweldenarijen, zijn gedepor teerd, gevangen genomen of uit het land gevlugt. Willekeur voert daar heerschappij tot dat de maat vol is en overloopt. Uit de vereenigde staten komen ongunstige berigten de ge schillen tusschen den president en de vertegenwoordiging heb ben geleid tot het in staat van beschuldiging stellen van den eersten overheidspersoon der republiek. Zijn hardnekkig vol- i houden tegenover de wettige meerderheid, waardoor deze uit- komst te voorzien was, komt ons geheel onbegrijpelijk voor. Waartoe dit nu leiden zal is niet te berekenen, maar wij hopen dat de kracht der republikeinsche staats-instellingen groot ge noeg zal zijn, om ook dezen schok zegevierend te doorstaan. Londen, 10 January. Men meldt uit New-York, dat het congres het voorstel heeft aangenomen, waarbij Johnson in staat van beschuldiging wordt gesteld. i In Lancashire neemt de beweging tegen de vermindering der dagloonen en ter gunste van de verkorting van den tyd tvan arbeiden toe. Te Preston is onder anderen dezer dagen eei|e meeting gehouden, waar men eenstemmig het voorstel i hééft aangenomen, dat de wekelijksche werkdagen tot op vier dagen behooren te worden beperkt. De secretaris dier veree- niging merkte aan, da*, de arbeiders bepaald besloten hadden korteren lijd te arbeiden, om te voorkomen, dat de werkloonen zonden worden verminderd. De markt was over het algemeen met producten overladen, zoodal de prijzen buitengewoon laag waren, en om het aanbod weder met de vraag in overeen stemming te brengen, was er naar men meende, geen beter middel dan den werktijd in te krimpen; tevens drong men er op aan, om geene gehuwde vrouwen meer in de fabrieken toe te laten, opdat deze hare zorgen geheel aan de kinderen zouden kunnen besteden. De fabriekanten daarentegen beweren, dat vermindering van den arbeidstijd hen niet helpt; zij in >e ten met de duitsche fabriekanten concurreren, die hunue goe deren tot mindere prijzen kunnen leveren dan de E .gHschen. De arbeiders zullen thans eene memorie indienen bij hunne patroons, waarin zij betcogen, dat de verhooging van loon die hun in de maand februarij 11. werd verleend, geheel ver- slonden wordt door de verhoogde huurprijzen, terwijl tevens de voornaamste levensmiddelen meer dan 25 procent in prijs zijn gestegen. De vereeniging van fabriekanten uljfr er even wel op aandringen, om de werkloonen met 5 procent te ver minderen, en hiermede zullen de arbeiders genoegen moeten nemen, indien zij althans willen blijven doorwerken. Parijs, 10 Jan. Hier te lande houdt nog altijd het ont werp op de leger-organisatie de algemeene aandacht bezig. Buiten de wijzigingen, die reeds in het ontwerp zijn gebragt, is er weder sprake van nieuwe veranderingen, die vooral de organisatie der reserve zullen betreffen. De Constitutionnel, daarvan melding makende, zegt, dat die veranderingen de goed keuring zullen wegdragen van allen, die zich een juist denk beeld vormen van de pligten, welke op Frankrijk rusten, en die niet willen, dat ons land zich blootstelle aan het gevaar van overvallen te worden door de eventualiteiten, die de duit sche oorlog nog wel eens na zich zou kunnen slepen. De raad van state heeft het onderzoek van het gezegde ont werp van wet nog niet geëindigd. Ten gevolge daarvan moet dat staatscollegie de behandeling van het financieel budget uitstellen. Sedert men weet, dat de groote mogendheden bij de i porie tusschen beide komen, om van haar concessien te ver krijgen in het belang der christenen, maakt het publiek zich minder ongerust over de oostersche kwestie. Men ziet in die politiek der mogendheden hei teeken, dat de uitbarsting nog voor eenigen tijd zal worden voorkomen. Weenen, 10 Jan. De Presse verneemt, dat de turksche minister van buitenlandsche zaken, Ali Pacha den 26° dec. eene nota beeft gerigt aan de beschermende mogendheden van Griekenland, waarin dringend wordt aangezocht, om de grieksebe regerii g ernstig te wijzen op de verpligtingen, die zij volgens de traciaten gehouden is na te leven. Indien aan dezen stap der beschermende mogendheden geen gevolg werd gegeven, dan zo a de Porte gedwongen zijn naar middelen om te zien tot verdediging harer regten. Berlijn, 10 Jan. De bladen berigten, dat von Bismarck aan onze gezanten in het buitenland eene circulaire gezonden heeft, waarin hij er met nadruk op wijst, dat Pruisen met alle staten op goeden voet is, ook met Denemarken en Nederland, ondanks de noord-sleesw ijksche en iuxemburgsche kwestien. De vrede, zegt hij, schijnt verzekerd. Pruisen kan dus zonder zorgen, wat betreft de buitenlandsche aangelegenheden, zich geheel wijden aan den belangrijken arbeid van Duitschlands hervorming. De verkiezingen voor bet noord-duitsche parlement zijn tegen 12 februarij uitgeschreven, en de bijeenkomst van het parlement is voorloopig op den 24° daaraanvolgende bepaald. De verkiezing? beweging wordt al grooter en grooter. Ook van de conservatieven is thans eene oproeping uitgegaan, zeer gematigd en verzoenend is, maar waarschijnlijk De prijs der Advertentiën van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent, voor eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend plaatsruimte.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1867 | | pagina 1