Buitenlanïi. r Effecten. Donderdag, 31 Januarij. isey. Dr. J. B. ROLL uitstek goeden iHTTülH, koop, binnen de Ge- op Woensdag, den :s avonds ten 6 uur, >erg, bewoond door der Noord-Waddinx- »7. 50^. Dépot voor Gouda Liar .lige Verkooping 867. 317/1« 7771* 237. 28‘/s 75’71. ernstig sprake is A. BRINKMAN. te Amsterdam. alle Raeumatische ste en meest rerou te bekomen ten kau ris MOLENAAR te 185>/4 44* Gebleven koers. 56*/, 65 48’/, 547a 17a 67a 5'716 77a agste >ers. i7i* 17* 171. Manteuffel heeft Uitgave van A. BRINKMAN. Lange TiendewegD. n°. 60. estilleerd bij G. S, te GOUDA, met bij eene hoeveelheid IQ kan a contant. e JENEVER 46*/ltt is, idem a 47710 ever 2de soort (Mout- r kan 62* cents; inl. 67io 7o P8r kan 67 mindere sterkte naar meester t rof. 17a 17a !7a 4471. ÏOUDSCHE COURANT 3171* Oeae Courant verschijnt des Donderdags en Zondags, [n de Stad geschiedt Je uitgave des avonds te voren. De prijs per drie maanden is/2,franco p.post/2,25. Advcrtentién van 16 regels tot des middags ten 12 ure, grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn. 1 J7a 7/* >7. 2 71* w» 1716 i i;7i6l 17a i 67a de opening der voor 1868 - m, 757/a 17716 I- rijdag 25 Jan narij. Hoogste koers. 567* 66’716 87’,s gescheiden en den tabak, gaande regten noemd worden. De dagbladen melden, dat terstond na zitting van het wetgevend ligchaara het budget zal worden ingediend. Bileven uit Rome berigten, dat de paus, naar het schijnt, officieus bewilligt in de bekende overeenkomst tusschen het italiaansche gouvernement en den heer Langrand Dumonceau. BrUSSGl, 29 Jan. De koning heef7 dezer dagen genade geschonken aan den generaal van der Meeren, die in 1841 wegens deelneming aan de orangistische zamenzwering tot de doodstraf werd veroordeeld, welk vonnis later in altijddurende verbanning werd veranderd. Berlijn, 28 Januarij. Generaal heeft gehad dun wel of zij eenvoudig komedie heeft willen spelen, omtrent tot dusver groote twijfel bestaat, vooral omdat half-officiele dagbladen zich als om strijd beijveren om aan ingevoerde hervormingen eene reactionaire uitlegging te geven. Een ander groot belang dat de aanstaande zitting aanbiedt, li in de verwacht wordende mededeeliug van de financiële plannen, die aan den heer Rouher worden toegeschreven. Mag men aan de geruchlên, die daaromtrent in omloop zijn, geloof slaan, dan zou de nieuwe minister van financiën niet alleen voornemens zijn eene algeheele wijziging van ons rijks-belas- tingstelsel voor te stellen, maar ook om de plaatselijke accijnsen te vervangen door eene inkomsten-belasting. Ligt dit laatste wtt’keiijk in de bedoelingen der regexiug, dan moet het be vreemding wekken, dat msn nog de/*»»’ dagen den heer Hauss mann in den vorm van een communiqué een levendigen strijd heeft laten voeren tegen den beer Michel Chevalier, onzen be roemden staathuishoudkundige, die slechts eene verlaging der plaatselijke accijnsen gevraagd had. Naar verhaald wordt, leggen de dames ten hove, met de keizerin aan het hoofd, tegenwoordig groote belangstelling aan den dag in het bouwen van arbeiderswoningen. In de salons der keizerin brengt men geheele avonden u >or met het bouwen van dergeiijke huizen van kleine blokjes v*»n karton, waarbij men ouderling wedijvert u ie haar model met de meeste eenvoudigheid en doelmatigheid weet in te rigten. Men voegt er bij, dat op de groote tentoonstelling het model eener arbei derswoning zal te zien zijn, door de kei erin vervaardigd. Er is sprake om een ondersecretaris van staat te benoe men met den titel van directeur-generaal der financiën en be- stemd om een gedeelte der functien, thans aan den minister van financiën opgedragen, over te nemen, ten einde aan den heer Rouher, die als voornaamste woordvoerder der regering dikwijls verpligt zal zijn in de kamers te verschijnen, eenige verlig»ing van werkzaamheden te verschaffen. De heer Mar enand wordt genoemd als bestemd voor deze nieuwe betrekking. De generale directien der belastingen zouden, naar men verder zegt, worden opgeheven en aan het hoofd dier afdeelingen zou den eenvoudig directeurs worden benoemd. Voorts zouden de in- en uitgaande regten van de in lirecte belastingen worden af- deze laatste» «ereenigd worden met de regie van De heer Barbier, d’^cctenr-generaal der in- en uit en indirecte belastingen, zou tot senator be- De prijs der Adverientien van één tot regels met inbegrip van het zegel i» 80 Cent, voor eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend plaatsruimte. lijk aan dat in de Donau-vorstendommen een half onafhan kelijk bestuur, met aanneming der suzereiniteit van de porte. De onderhandelingen hierover zouden reeds plaats hebben met vee! hoop op succes. Het is onnoodig er bij te voegen, zegt eeuoemd blad, dat de italiaansche regering haren invloed aan- Jndt, opdat eene gunstige beslissing voor de grieksebe be- vdlkiug op Candia gene men worde. Niet a leen de hertog en de hertogin van Montpensier hebben van koningin Isabella beval ontvangen om Spanje te verlaten, maar dezelfde last is ook door den infant Don Hen- rique van Bourbon, broeder van den koning-gemaal, ontvangen. Nimmer is de opening eener wetgevende zitting hier te lande met zooveel ongeduld verwacht als ditmaal, omdat men eerst daarna weten zal, of de regering werkelijk het voornemen heeft gehad een stap voorwaarts te doen op den liberalen weg dan wel of zij eenvoudig komedie heeft willen spelen, waar de de kan lezen, zonder getroffen te zijn door den diepen indruk, welke het karakter van Christus ook op de gemoederen maakt ”an hen, die aarzelen zich naar hem te noemen. volksvertegenwoordigers te Washington 1 waarbij aan hen, die aan den op- I stand hebben deelgenomen, de uitoefening van zekere regten wordt onhegd. De meeting te Rochdale, van het werkvolk tit de fabriek der firma John Bright and brothers, is gehonoeu. De heet Bright heeft zijn werkvolk voor het bewijs van sympathie be- j dankt en tevens doen uitkomen, hoe daarmede niet alleen hij zelf tegen de lasterlijke aantijgingen wen! in bescherming ge nomen, maar ook de eer van het werkvolk zelf gehandhaafd werd, ’t welk evenmin als hun patroon eer inlegde met de be schuldiging tegenwoordig zooveel gehoord, dat zij door den -vriend des volks onderdrukt en geëxploiteerd werden. -I 29 Januarij. De Morning Post zegt, dat de regering de -- I resolution der commissie, betreffende de recrutering. niet zal -I aannemen, maar verschillende wijzigingen aan het parlement -voordragen. Berigten uit New-York van den 22sten dezer melden, i dat het huis van vertegenwoordigers een voorstel heeft aange- nomen, waarbij de regering wordt uitgenondigd om zijne ver- koopen van goud te doen in het openbaar en aan den hoog- R sten bieder. Zaturdag ochtend hadden te Londen eenige ongeregeld- E heden plaats. Verschillende bakkerswinkels, in de commercial I road east gelegen, werden namelijk belegerd door eene menigte sjouwers en dokwerkers, terwijl zij daarna werden geplunderd. Waar de bakkers tegenstand boden, werden de glazen inge- I worpen en beging mtn andere buitensporigheden. Er heerschte I groote verslagenheid en het meerendeel der bakkers in east end I sloten hunne winkels. Parijs, 28 Januarij. De Itaha meldt, dat er ernstig sprake van de vestiging van een bestuur op Candia, nagenoeg ge- Londön, 28 Januarij. Volgens de .aatste berigten is de ronderzeesche telegraafkabel niet beschadigd, maar zijn de land mijnen in Amerika hier en daar door de veelvuldige sneeuw en stormwinden in hare werking gestoord of gebroken. Volgens berigten uit Japan van 1 december, scheen het dat de plannen van den nieuwen taikoen door vele invloed- rijke daimios worden gedwarsboomd, zoo zelfs dat het zich laat aanzien dat er niets zal kernen van de algemeene verga dering dezer rijksgroot en, die door hem waren bijeengeroepen om te beraadslagen over de voornaamste aangelegenheden des lands Onlangs had alhier een conferentie plaats, waarbij aan verteg“" 'nnrdigers van den werkenden stand de gelegenheid werd aangeboden om, in tegenwoordigheid van bedienaars van de godsdienst, de redenen aan te geven waarom zij zich ont hielden van het bij wonen van de openbare eeredienst. Er kwam schrijft the Daily News dienaangaande een en andsr van vrij pijnlijken aard te berde, doch de ontwerpers van de meeting waren er op voorbere d en wenschten slechts de openhartige mededeeling van eene tferi/jke overtuiging. Ouder ’t geen meer bijzonder de aandacht verdient, merkte men de klacht op, ijd-it het christendom nergens te vinden is- dat hetgeen als zoodanig in kerken en kapellen verkondigd wordt niet is de ware en eenvoudige godsdienst van Christus." Ge noemd blad acht het merkwaardig dat de armen, tot wie de Heiland gekomen is, verklaren dat zij, die zich als christenen voordoen, Christus niet vertegenwoordigen. Dit is niet aan genaam voor hen om te hooren, maar indien zij het opregt i meenen, zullen zij zulks liever wiP?n dan dat de blaam hun En wij gelooven niet heet het verder I dat iemand de redevoeringen te dier gelegenheid gehouden kan lezen, zonder getroffen te zijn door den diepen ”an hen, die aarzelen zich naar hem te noemen. De kamer van i heeft de wet aangenomen, VAN

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1867 | | pagina 1