Donderdag, 7 Februari]. 507 1807. öuttenlanb. ‘ding. Affecten. Eerste openbare Kennisgeving. NATIONALE MILITIE. 1 Uitgave van A. BRINKMAN. echtsche Moppen, g -- - KENNISGEVING-. naar aangekant tegen de veroveringszucht 41% 41% 76’/» 77% 87% 87%e 28% 288/is 5 16% BRINKMAN. Lange TiendeicegD. n°. 60. Gebleven koers. □r- en lijen, benevens iads-Titnnierwerf zes voor 7 6 >/s 16%, GOUDSCHE COURANT. eerd bij G. F. GOUDA, met eene hoeveelheid <an a contant. ;NEVEK a 462/)0 lem a 47%0 °/o 2de soort (Mout- n 63’ cents; inl. °/o per kan 68 lere sterkte naar VETHOUDERS mens op Don* uarij 1867, des het Raadhuis i te besteden, 5 VAN: I/)Dd.6n, 3 Februarij. Een te Washington uitkomend^dag- sident Johnson, behelst het eindigt met eene van Napoleon III. het leger geeft nog altijd getuigschrift onderteekenen. Gouda, den ln Februari] 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, DROOGLEEVER FORTUIJN. v. BERGEN IJZENDOORN. g 1 Februari] Hoogste koers. 56% 6«V. 87% De prijs der Advertentien van één tot regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent, eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend plaatsruimte. Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. De prijs per drie maanden is ƒ2,franco p. post 2,25 Advertentien van 16 regels tot des aiidaags ten 12 ure, grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn. n dagelijks (de es voormiddags aatselijke Secre- iinerwerf ter in- rijvingsbilletten, r den aannemer behoorlijk ge- iddags ten vier ruarij 1867, op ingeleverd zijn. blad, hetwelk wordt gehouden voor het orgaan van den pre- r v‘t een artikel waarin gezegd wordt, dat 1868/4 186 4ó’/4 453/4 i 227/8 - 657/8 - BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA, vol doende aan artikel 28 der Wei. van den 19n ‘Augustus 1861 (Staatsblad n°. 72) en aan art. 20 van Zijner Mijesteits be sluit van den 8n Mei 1862 (Staatsblad n°. 46), brengen ter kennis van de ingezetenen, dat de loting der in het jaar 1866, voor de ligting dezes jaars ingeschrevenen voor de Nationale Militie en dus van de jongelingen die geboren zijn in het jaar 1847, in deze gemeente zal plaats hebben op Maandag dei. 25n February aanstaande, des voormiddags ten 9 ure in het Raadhuis alhier. Zij herinneren dat de ingeschrevenen naar alphabetische orde opgeroepen, zelve hun nommer trekken, dat ook voor den niet opgekomen loteling de trekk’ng kan geschieden door zijn vader, moeder of voogdterwijl bij hunne afwezigheid dit door den Burgemeester of een lid van den gemeenteraad wordt gedaan. Dat zij die bezwaren mogten hebben tegen de wijze waarop die loting is geschied, die bezwaren kunnen inbrengen bij de Gedeputeerde Staten dezer provincie, binnen vijf dagen, te rekenen van den dag waarop de loting heeft plaats gehad en wel bij een op ongezegeld papier geschreven verzoekschrift, hetwelk met de noodige bewijsstukken gestaafd, tegen bewijs van ontvang zal behooreii te worden ingeleverd bij den Bur gemeester dezer gemeente die hetzelve aan Gedeputeerde Sta ten opzendt. Voorts, dat ingeval de loteling meent redenen van vrijstel ling te hebben, daarvan bij de loting cpgaaf behoort te ge schieden terwijl wanneer die vrijstelling is gegrond op broe- derdienst of van te zijn eenige wettige zoon, hij bovendien op woensdag den 13den februarij aanstaande, van des voormiddags 10 tot des namiddags één ure ter Secretarie moet verschijnen, vergezeld van twee bij den Burgemeester bekende en ter goeder naam en faam staande meerderjarige ingezetenen, die de ver- eischte getuigenis kunnen afleggen en het aldaar op te makeu De BURGEMEESTER van Gouda, gelet op art. 7 der We* van den 4n Julij 1850 (Staatsbl. n°. 37), regelende hef KIES- REGT, enz. noodigt de ingezetenen dezer Gemeente uit, om, zoo zij elders in de Directe Belastingen mogten zijn aange- slagen, daarvan, vóór den 15D Februarij aanstaande, te doen blijken, door overlegging van het aanslag-biljet of een uit- treksel uit de kohieren dier Belastingen; zullende tot de over- i neming dezer bewijzen, ter plaatselijke Secretarie worden I gevaceerd, dagelijks, van des voormiddags 10 tot des namid dags 1 ure, met uitzondering van den zondag. Gouda, den 5n Februarij 1867. De Burgemeester voornoemd, Van BERGEN IJZENDOORN. de uitvoerende magt hare ondersteuners zal wapenen, indien de radicale meerderheid van het congres den ingeslagen weg ten opzigte der regering blijft volgen. De president, zegt de schrijver, zal getrouw blijven aan den door hem gezworen eed, dat hij de constitutie zal verdedigen en het leger en de zeemagt zullen, zoo noodig, aan zijne roepstem gehoor geven. 4 Febr. De Times verzekert, dat de troonrede de da delijke indiening van een ontwerp tot hervorming en uitorei- ding van het kiesregt en hervorming in de wetten, betreffende den landbouwstand in Ierland zal toezeggen. Uit New-York wordt van den 26“ berigt, dat Indiana en Nevada het amendement op de constitutie hebben bekrach tigd, en Tennessee den negers het stemregt heeft toegekend. Volgens een gerucht werd de stad Mexico door 18000 repu blikeinen bedreigd. 5 Febr. De koningin heeft het parlement geopend met eene rede, waarin ten aauzien der reform wordt gezegd Uwe aandacht zal op nieuw op eene bill gevestigd worden betreffende de vertegenwoordiging des volks in het parlement, en ik ver*rouw dat uwe beraadslagingen, geleid door een geest van gematigdheid en onderlinge verdraagzaamheid, zullen leiden tot het aanne men van maatregelen, die zonder het evenwigt der staatkundige magt te verbreken, aan het stemregt uitbreiding zullen geven. In de zitting van het lagerhuis ondersteunt de heer Gladstone het adres van antwoord op de troonrede. Hij noemt de zinsnede in de troonrede betreffende de reformbill raadsel achtig. Hij neemt eiken maatregel aan, die tot eene voldoende regeling dezer kwestie zal leiden. Hij zal het gouvernement niet bemoeijelijken. De heer Disraeli zal maandag a. s. een voorstel, betreffende de reform iudienen. Het adres van antwoord is aangenomen. lu de zitting van het hoogerhuis heeft graaf Russeil zich t van Rusland, die in de toekomst tot verwikkelingen aanleiding zou kunnen geven. Hij veroordeelt op levendige wijze de oppositie, die in het afge- loopen jaar tegen de reform gevoerd werd. Graaf Derby vreest dat, indien de discussie over de reform bill gevoerd wordt op den toon die in de rede van graaf Russell doorstraalt, zulks eene regeling der kwestie onmogelijk maken zal. Het adres van antwoord is aangenomen. Parijs, 3 Febr. De Mcniteur deelt berigten uit Mexico mede van 29 dec.; volgens die tijdingen zeilen de fransche troepen hunne aftogtsbeweging voort. Het geheele expedition- naire corps zal den 20n januarij tussclieu Mexico en de kust geëchelonneerd staan. Men heeft thans besloten om de werkzaamheden van den senaat in dien zin te wijzigen, d it óe artikelen 25 en 26 der constitutie zullen worden uil gebreid, waardoor aan de senato ren meerdere regten zuilen worden verleend, voor zoo veel be treft de controle, die zij op de wetten uitoefenen. Het nieuwe ontwerp-regiemeut voor den senaat en het wetgevend ligchaam zal, onder andere wijzigingen, ook de opheffing bevatten van het geheim comité, waarin de ontwerpen van wet werden be sproken, voor dat zij naar de bureaux werden verzonden. Het blad 1’Epoque bevat heden een artikel, dat gezegd w’ordt door een hoog geplaatst persoon geïnspireerd te zijn, en dat onderteekeud is z,eea provinciaal" het strekt om het decreet van 19 jan un rij te verdedigen, en lofrede op de gematigdheid en de wijsheid Het ontwerp tot reorganisatie van stof tot het leveren van beschouwingen. Intusschen waagde men reeds zoo veel gissingen te doen aangaande den vermoe- delijken inhoud en de wijzigingen, die er in worden gebragt, dat het publiek dusdanige mededeelingen met eenig wantrouwen ontvangt. Zoo zegt men heden, dat bet jaarlijksche contingent niet is vastgesteld, ook niet voor de reservedat de dienst tijd op zes jaren is vastgesteld, en bij de reserve op 3 j tren de exoneratie wordt gehandhaafd; remplacering is ver^^bAfd,. enz. Intusschen zal men hieromtrent spoedig iets-^&et zeker- i 50% 50»/,g I 55>%t 55»/ls

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1867 | | pagina 1