I EN, Donderdag, 28 Februarij. N° 513. 1S67. öuttenlanb. IS ten. De Veeziekte. J.ROLL ;an. 29V2 A.AGD. Uitgave van A. BRINKMAN. Londen, 25 erbesturen gemeente een geheele stal uitstierf AN TEBDAM. )or Gouda ite 3 461Vi6 3 2 16 4 3 3 GOUDSCHE COURANT. jumatische est verou- 15 3 16 16 3 85V2 U01/4 3 3 16 2 76’/I6 16% i, Augustus itrent, een inhoudende Conditiën ikhandelaar Lange TiendewegD. n°. 60. 66i/8 52“/I6 57% Uit New-York wordt gemeld, dat de juridieke commissie, belast met de enquete de regering schijnt de kracht te De prijs der Advertentien van één tot zea regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent, voor eiken regel daarboven 10 Cent. B nitengewoue letters worden berekend naar plaatsruimte. Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. De prijs per drie maanden is ƒ2,franco p. post/2,25 Advertentien van 16 regela tot des middags ten 12 ure, grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn. in een gemeente een geheele stal uitstierf en een tweede aan getast werd zonder dat de bevoegde veearts gelegenheid had over te komen om de ziekte te constateren en maatregelen voor te schrijven, waardoor de burgemeester onbevoegd was om te handelen. Dan mag ieder eischen, dat de voorbehoed middelen, door de wetenschap heilzaam geoordeeld, alom ge bruikt worden overeenkomstig de voorschriften. Vooroordeel noch bijgeloof mogen de krachtigste middelen tegenhouden, als het geld met handen vol wordt uitgestrooid gevangenis of het krankzinnigehuis moge dan aan den lijdelijken tegenstand, op godsdienstige wanbegrippen gegrond een einde maken wat strafbaar is, worde streng gestraft en niet zooals nu op vele plaatsen het opgraven geduld, en de man, die in een opge wonden oogenblik tot opgraven aanzet, streng gestraft. Wil de regering nog eenmaal den strijd tegen den geduch- ten vijand wagen, wil de regering nog eenmaal millioenen gulden ter bestrijding van den volksramp aanwenden, dan geen halve maatregelen, die gebleken zijn krachteloos te wezen, dan geweldige middelen o.n het ontzettende verlies zoo mogelijk te voorkomen, dan ju dictatorschap, waaraan ieder is onderwor pen, dan geen ncucrlandsehe wetgeving, maar een russisch bestuur. Heeft de regering den moed, zij neme daartoe de maatrege len, en dan zal zij de ziekte overwinnen mist zij de kracht om zoo te handelen, durft zij de verantwoordelijkheid niet op zich nemen, dat is het voor onze financiën te hopen, dat de halve maatregelen ophouden, en daarvoor het laissez faire in de plaats trede. Het geld werd dan gespaard en de belang hebbenden zouden misschien dan beter oppassen dat de besmet ting niet tot hun stallen doordrong. P. bij G. F. UDA, met loeveelheid i contant. ER a 462/10 47710 »ort (Mout- centsinl. :r kan 68 lerkte naar gramma de noordduitsche rijksdag door den koning Het openen van den rijksdag is door den kou i tig als een keerpunt in de geschiedenis van DuitschM f ?ebruarij. Gebleven koers. 54’/, het binnentreden der stad het hooi of stroo uit de klompen i regt te doen, maar zij zei ven moeten geweerd worden, alle commu- nicatie te land en te water moet met de besmette streek krach tig belet worden. Dan zijn geen wetten krachtig genoeg, maar een staat van beleg is noodig. Worden er weder millioenen van den nederlandschen burger gevraagd, dan mag bij eischen dat die uitgave niet nutteloos zal zijn. Dan moet gezorgd worden, dat de ambtenaren in staat zijn de verordeningen uit te voeren. Nu toch is het gebeurd, dat Li. maandag heeft de tweede kamer zich weder bezig ge houden met de veeziekte, naar aanleiding eener interpellatie omtrent deze zaak. Sedert een maand is het beruchte afmakings- rapport in het licht en nog niets is door de regering verrigt. „Wat zijn de plannen van het ministerie," heeft men gevraagd. Zullen de voorstellen der commissie aangenomen worden. Een geheele zitting heeft men daaraan besteed, en voorzeker liet was niet te lang, als de redevoeringen tot eenig resultaat geleid hadden, maar dit is het geval niet geweest. Na al het spre ken is men niets verder gekomen, de minister heeft geen zijner plannen medegedeeld. //Wacht, en ge zult spoedig zien, wat we willen," was de inhoud der ministeriele redevoering, na tuurlijk doorspekt met tal van complimenten voor de geachte sprekers, en niet minder voor de ijverige commissie, wier plan nen evenwel niet algemeen schijnen te bevallen. Zijn dit de gevolgen eener zoo gewigtige interpellatie, dan kunnen inter pellation zeer geschikt met de inotien van orde naar den rom melzolder verwezen worden, als praktisch van niet het minste nut. Óf de beden van Keuchenius doeltreffender zijn, zal de tijd moeten leeren. En toch, is er iets van algemeen belang, dan is het de volksramp, die meer en meer om zich grijpende, reeds talrijke offers heeft gevraagd, en voortdurend meer be zorgdheid verwekt. Geheel Nederland vraagt hetzullen de plannen der commissie uitgevoerd worden, zullen weder tien millioen opgeofferd worden om iels te stuiten, wat met de krachtige maatregelen der commissie zelfs niet te stuiten zal zijn. Velen zien op die vraag het antwoord met bezorgdheid te gemoetc Het grootste gedeelte der landbouwers verzet zich tegen alle maatregelen, en missen, in weerwil van alle wetten, om zich te doen gehoor zamen. Overal ziet men halve maatregelen, en het ontwerp der commissie is daarvan evenmin vrij als de reeds bestaande ver ordeningen. Men is het algemeen pens, dat de veeziekte zeer besmettelijk is, daarom afmaken van het vee, verbranden van hooi en stroo, opgraven der stallen, maar waarom dan ook geen volkomen afsluiting, niet van de besmette streek, maar van ieder besmette hoeve. Is de geschiedenis uit Weerseloo een canard of is de smetstof na maanden nog in de kleederen voorhanden, dan ook beteekenen de maatregelen der commissie i niets, dan behoort geruimen tijd alle gemeenschap met een be- I smette hoeve streng verboden te zijn en de boeren, gevangen in hun eigen woning, geheel afgesloten van de buitenwereld. Is dit bij de uitgestrektheid der ramp niet meer mogelijk, vooral ook door de tegenwerking der meeste landbouwers, dan zoude nu de vraag wel kunnen opkomen, of na al het gebeurde voor de regering het oogenblik niet gekomen was om te ver klaren, dat het bedwingen der ramp boven haar raagt was, dat dus alle maatregelen en verordeningen, van de regering uitgegaan, buiten werking worden gesteld, en van nu af de beteugeling der ramp geheel aan de belanghebbenden wordt overgelaten. Millioenen schat s zouden daardoor worden gespaard, en de veestapel zoude er, naar veler inzien, niet slechter aan toe zijn. Komen er weder nieuwe dwangwetten of verordeningen, dan mag ieder burger eischen, dat zij beter aan het doel zullen beantwoorden dan de tegenwoordige, vooral dat zij uitgevoerd zullen kunnen worden. Moet er een lijn van afsluiting be staan, dan behoort dit geen schijn te zijn, dan moet niet slechts Februarij. den heer Johnson, besloten staat van naar de handelingen van den heer Johnson, besloten heeft om te concluderen, den president niet in staat van beschuldiging te stellen. Velen hebben reeds vóór lang aan deze zooveel geruchtmakende zaak zulk een einde voorspeld. 26 Febr. In bet lagerhuis heeft de heer Disraeli mede gedeeld, dat het gouvernement alle voorsesteide resolution, be treffende de parlementaire hervorming heeft ingetrokken en zoo spoedig mogelijk, welligt reeds donderdag over S dagen, eene bill op dat onderwerp zal indienen. Parijs, 24 Febr. Eene deputatie van vier leden, die door de vergadering van de dagbladschrijvers der departementen naar den keizer was afgevaardigd, is gisteren door den sou- verein ten gehoore ontvangen. De heer Rouher was daarbij tegenwoordig. Nadat de gedelegeerden hunne bezwaren tegen het wetsontwerp op de drukpers hadden doen kennen en Napoleon III nog verschillende vragen tot hen had gerigt, reide hij dat zij gerust konden zijn, aangezien de wet nog groote wijzigingen zou ondergaan. Inderdaad was dat te voorzien. Nimmer toch heeft ec wetsontwerp onder de tegen woordige regering zooveel tegenstand als dat op de drukpers ontmoet. 25 Febr. In de zitting van het wetgevend ligchaam van heden heeft de interpellatie over de hervormingen plaats gehad. De heer Lanjuinais erkende het gewigt van de compensatien, die ter vervanging van het adres van antwoord zooals ergens gebeurt, den landlieden bevolen worden om bij op de troonrede zijn toegekend, doch hield staande dat het i i i.t vau interpellatie, zoo als dit thans is geregeld, geen regt is. Het decreet van 19 januarij acht hij onregelmatig; volgens zijne meening hadden de hervormingen behooren te worden ingesteld bij senatus consult. De heer Chesneloug heeft op die rede geantwoord. Berlijn, 24 Februarij. Heden is overeenkomstig het pro- J gorges ids ontwikr

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1867 | | pagina 1