1867. buitenland. Overzigt. II. GOUDSCHE COURANT naar izen. oven. 21 dezer agenstr. >rt. d IJssel. de wijzigingen der zelfs dan nog onder De heer Hunt mo- )r narij. Gebleven koer». 5378 64’/W 85’/. 140 53VS 573/a i en de eischen des Uitgave van A. BRINKxMAN. Lange Tlende iregD. n°. 60. 767/i6 16>S/IC 31’/ls «U/16 Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. Dc prijs per drie maanden is f2,franco p post 2,25 Advertentien van 16 regels tot des midlags ten 12 ure, grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn. dat vele erdrage- rijn met lat reeds pijnen, retal Ijj- n geno- BBIN’S JN, daar genomen werden ap, rhu- ig en in dit mid- zeer ge nden is, werking hebben fueming e afwis reigt u i rhu- doek en niddelen de Abs- tnand in rgesteld herstelde mderge- iommige ad open de echte aigen of ier bou- houders 1-Depot- e Delft, n 30 c. achterstaan bij dat krachtige volk, waarvoor zich het verschiet open eener grootsche staatkundige ontwikkeling. D pruisische vormen zijn zeker minder beleefd dan de fransche, maar wij kunnen niet gelooven in de booze plannen van Pruisen. Het wil de eenheid eu de verheffing van Duitsch- land, maar het heeft geen aanleiding gegeven om te vermoe den, dat het de anexatie zou bedoelen van niet duitsche stammen. Wij moeten onze veegheid zoeken in eene loyale verbind- tenis met het herbort itschlandmaar de heiligste tracta- ten worden met vot n getreden en de heerschzucht ontziet niets, werpt men tegen, welnu, dan zullen wij ons lot niet ontgaan, want wij kunnen geene macht legenstellen aan den geweldenaar, de grootste inspanning kan ons geen hoop geven op eene onmogelijke overwinning. Al ons woelen vermeer dert het gevaar, wij maken en vergrooten het door onze on tijdige opwinding, door onze uittartende maatregelen, door onze snoevende zelfverheffing, terwijl niemand ernstig gelooft in de verzekeringen onzer opofferende gezindheid. 291S/1« H’/o Sedert het comité-generaal van 21 febr. zijn telkens ontrus tende berigten verspreid, allen betrekking hebbende op moeije- lijkheden, die van pruisische zijde tot. ons komen, hetzij over de gebrekkige beteugeling der veepest van onze zijde, hetzij over de ontmanteling van Venlo en Maastricht, welke vestin gen Pruisen zou willen bezetten, en wat al niet meer. De re gering zwijgt en dit zwijgen vermeerdert de bekommering, hoewel dat zwijgen der regering bij het minste vertrouwen, geruststelling moest wekken. Het is eene teedere zaak in de gegevene omstandigheden. Het is onmogelijk geheel gerust te blijven na de pruisische annexation, bij de apathie van Enge land en de altijd dreigende houding van Frankrijk. De on afhankelijke kleine staten, bepaaldelijk Zwitserland, Belgie en Nederland schijnen bedreigd door de overmaglige naburen zij zijn niet in staat de overmagt te weerstaan, ten zij gesteund door magtige hondgenooten, die helaas niet te vinden zijn dan door partij te kiezen tusschen Frankrijk en Pruisen. Velen schijnen over te hellen naar de zijde van Frankrijk, maar die hulp is ons vroeger duur genoeg te staan gekomen; hoewel wij evenzeer terugschrikken van den barren pruisischen over moed en de despotische manieren van von Bismarck. Toch moeten wij niet vergeten, dat wij van nature Duiischers zyn en dat de toekomst aan Duilschland behoort, Frankrijk zal Londen, 28 February. Uil New-ïork meldt men van gisteren De senaat heefi besloten de militie in de zuidelijke staten te ontslaan, en verwierp de bill tot uitgifte van honderd millioen greenbacks ter inwisseling van staatsbilletteu met accuinulerenden intrest. 1 Maart. In het lagerhuis heeft de heer Hunt uit naain der regering te kennen gegeven, dat de nederlandsche regering verklaard heeft, niet vóór den 1 april aan - suikerreglen uitvoering te kunnen geven en reserve van de regien voor de zeilende ladingen, verklaarde, dat het noodig was dit ook aan de overige gendheden mede te deelen. De inschrijvingen voorde 400,000 ten behoeve van den ned. indischen spoorweg zijn gesloten. Het montant is gestort. Parijs, 28 Febr. Uit Rome wordt gemeld, dat eenige duizende uitgewekeue Romeinen naar hunne familien verlan gende terug ie keeren, besloten zouden hebben, zich weder naar Rome te begeven, en men voegt er bij dat de italiaansche regering, verontrust over deze agitatie, eene uota tot het fransche gouvernement zou hebben gengi, waarin zij de moei- jelijk heden opsomt, waarin zij zich ten aanzien dezer zaak bevindt. Zij heeft daarin verklaard dat zij buiten magte is om het ongeduld d<er uitgewekenen te beddingen en dat zij voorts ook haar budget gaarne ontheven zou zien van de on dersteuning, welke zij ontvangen. Intusschen acht zij zich gebonden door de conventie van den 15 september en zal zij dus de romeinsche grenzen tegen eiken aanval van buiten be schermen maar van den anderen kant stuit het haar tegen de borst, om bet gebeurde te A^promonie te herhalen en dwang maatregelen te nemen tegen burgers, die volgens hare ziens wijze, niets anders dan een billijk verlangen koesteren. Welk auiwoord de fransche regering gegeven heeft, wordt niet ge zegd; maar er wordt verzekerd dat zij thans bij den heiligen stoel aandringt op het uitvaardigen eener amnestie, waartoe zij overigens vroeger ook reeds werkzaam was geweest, maar steeds met weinig goed gevolg. De berigten uit Madrid zijn steeds van verontrustenden aard en voorspellen weinig goeds voor de toekomst. In die hoofd-tad heerscht eene sombre stemming, vermits de geringste misdrijven somwijlen met den dood en met deportatie worden gestraft. Van eene anti-clericale zijde wordt gemeld, dat de spaansche bevolking zich niet wil onderwerpen aan het stelsel hetwelk men wil invoeren, en dat de tijd, dien men thans beleeft, de slechtste dagen der clericale reactie van het jaar 1823 in herinnering brengt. Marseille, 38 Febr. Uit Athene wordt van gemeld, dat de engelsche consul kanonneerbooten i cl ion heeft gezondenom nieuwe moordaanslag De prijs der Advertentien van één tot regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent, voor eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters w orden berekend plaatsruimte. GOUDA2 Maart. Het w’ordt in Engeland ernst met de hervorming; de mi nisters hebben hun voornemen reeds opgegeven en zullen nu een bill indienen de zaak is reeds eene kabinets-kwestie ge worden en zal denkelijk eindigen met de aftreding van het bewind. In elk geval zal het stemregt uitgebreid worden als altijd de regering in tijds toegeven aan d~ volks. De fransche interpellatien integendeel zijn woorden zonder vrucht, niet eens in staat om het insluimerende volk wakker te houdende drukpersvrijheid zal evenmin veel winnen bij de verwachte wet. Al dat spel dient slechts om het volk bezig te houden tot de keizer gereed isde tentoonstelling moet de finale zijn en dan dan zal Napoleon iets anders moeten bedenken, want zoo kan het niet duren. Een geducht vijand der wereldtentoonstelling begint te naderen, hij heet nu nog sporadische cholera, met den zomer epidemische, maar de politie zal hem in de doos stoppen en geen woord mag er van uitlekken om de bezoekers niet af te schrikken. Het noordduitsche parlement zal langzaam in gang komen van gedane opgaven moeijelijk op en dan zal spoedig blijken van welken geest het bezield is. Het is uit de tot dus ver gedane opgaven moeijelijk op te maken, hoe de gezindheid werkelijk is, want de beweringen zijn tamelijk tegenstrijdig. De Hongaren zegevieren en waarlyk hunne volharding is bewonderenswaardigbij eenige matiging kunnen zij eene blijdere toekomst verwachten. Het is twijfelachtig of de uit komst voor de oostenrijksche monarchie even verblijdend zal zijn. De keizer is niet gezind B «hemen toe te staan, wat den Hongaren gegeven is, hoe zeer men daar als een afzonderlijk volk denzelfden weg op wil. De voorteekenen duiden op groote moeijelijk heden met de andere volksstammen en de vooruitzigten zijn niet helder. Italië zint op nieuwe middelen om het hoofd te bieden aan den financielen nood en ducht moeijelijk heden met den onverzettelijken geest der romeinsche regering. Griekenland woelt onophoudelijk tegen Turkije en hoopt op het uitbarsten van aigemeene beroering. De oostersche kwestie zal herleven en bedreigt geheel Europa met onrust. De be doelingen van Rusland, de weifelende gezindheid van Oosten rijk en Frankrijk baren zorg en de bedaardheid van het vreed zame Engeland zal de ontknoopiug niet lang meer kunnen tegenhouden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1867 | | pagina 1