T. PER KENNISGEVING. öuitenlanh. ht. Ovcrzigt. Zondag, 31 Maart. 186/ Uitgave van A. BRINKMAN. Lange TiendewegD. n°. 60. GOUDSCHE COURANT CER. straat. IN. EFS. 38. het innen TTEN verzach- en: STAAN- S, VER- krijgbaar :rs, alhier. l./5.80 -5.80 n -6.15 kruiken bij da JTEN, DA. ir eigen men de geëerde iet ma- TELS, rOED, G. F. DA, met ^veelheid contant. Ia462/i“ 17710 7o rt (Mout- ents; inl. kan 67 rkte naar artij ior be- 2.25 de K voor formaat tfDEN PIER van de dagelijksche geruchten. Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de Stad geschiedt de nitgave des avonds te voren. De prijs per drie maanden iaf 2,franco p. post2,25 Adverteutien van 16 regels tot des middags ten 12 ure, grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn. NAAI- ie ja^eu aam ge- iede en Jok zijn in het behoort, De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent, voo’ eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte. NATIONALE MILITIE. ---- BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda, maken bij deze bekend, dat de tweede zitting van den militieraad, bedoeld bij art. 86 der wet van den 19n augustus 1861 (Staatsblad n°. 72), zal plaats hebben te Leyden, op dingsdag den 23n april 1867 des voormiddag ten ure. Zij herinneren voorts, dat in de gemelde zitting voor den militieraad behooren te verschijnen 1°. Alle lotelingen omtrent wie in de eerste zitting geene uitspraak is gedaan en die aan een persoonlijk onderzoek moeten onderworpen worden 2°. Die als plaatsvervanger of nummerverwisselaar voor eenen loteliug verlangt op te treden. Terwijl de lotelingen, die voor bovengenoemden militieraad niet zijn verschenen, gehouden worden geene redenen tot vrij stelling te hebben en voor de dienst aangewezen worden terwijl het niet ontvangen van eene bijzondere kennisgeving of oproepingbiljet, niet ontheft van de verpligting tot het ver schijnen voor den militieraad of tot het indienen van de tot staving der redenen van vrijstelling gevorderde bewijsstukken. Gouda, den 29n Maart 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, DROOGLEEVEK FORTUIJN. v. BERGEN IJZENDOORN. Londen, 27 Maart. Bij de debatten over de reformbill heeft de heer Bright het ontwerp bestreden, waarna de heer Disraeli het heert verdedigd, onder verklaring dat de regering niet in oppositie komt tegen de verlangde uitbreiding van het stemregt voor andere personen dan hoofden van huisgezn en ook niet tegen het weglaten der bepaling, volgens welke een kiezer meer dan ééne stem kan uitbrengen. Daarop heeft de tweede lezing der bill plaats gehad. De behandeling in comité is bepaald op 8 april. De toelichting op het budget is aangekondigd tegen 4 april. Berigten uit New-York melden, dat de commissie voor de regtszaken in den senaat een voorstel heeft gedaan om de vervolging tegen den gewezen zuidelijken president Jefferson Davis thans voort te zetten of hem vrij te laten onder borg stelling en onder de verpligting om zich schriftelijk te ver binden tot verschijning op de eers’e dagvaarding. Paiijs, 27 Maart. Bij den senaat is ingediend het rappon op het wetsontwerp tot regeling van het lager onderwijs. In dat rapport wordt gezegd, dat er geene aanleiding bestaat tot nieuwe beraadslagingen over het onderwerp, doch in de conclu sie wordt aan den senaat voorgesteld daarom aan de afkondi ging dezer wet geene hinderpalen in den weg te leggen. Aan de Malta Times wordt van Mitylene geschreven, dat de aardbeving, die aldaar den 8n gewoed heeft, niet slechts de stad van dien naam, maar nagenoeg de helft van het eiland, en daaronder ook de stad Molivo, die eene bevolking van zes of zeven duizend zielen telt, in puin heeft doen verkeeren. Het aantal slagtoffere wordt, te Mitylene alleen, ojt 880 of 1000 dooden geschat, behalve de gekwetsten eu^verminktihj^ De eerste schok hield, zoo als de briefschrijver/rerklaart, bijna-’ GOUDA 30 Maart. De engelsche regering heeft in belangrijke wijzigingen der reformbill toegegeven en nu is het niet onwaarschijnlijk dat de zaak tot afdoening komt. Zoo niet, dan mag men de ont binding van het parlement tc gemoet zien, daar het ministerie verklaart niet verder te kunnen gaan. Engeland is thans het vredelievendste rijk op de wereld; na zich zoo lang en zoo krachtig bemoeid te hebben met alle geschillen op het vaste land, ziet het eindelijk in, dat het nutteloos bloed en geld verspillen is, en trekt geen partij voor wien ook, dan met zachtmoedigen raad. Het is de eenige mo gendheid, die voor den zieken man optreedt en hem zoo lang mogelijk het leven wil laten. Al de overige groote magten zouden het welligt eens worden over den vetten buit, maar de sultan zal slechts Engeland dank verschuldigd zijn, als het aanzijn van dat vermolmde rijk nog eenige jaren gespaard blijft. In Italië is het der regering gelukt haren kandidaat tot het presidium te verheffen, maar eene aanvankelijke meerderheid van een vijftig stemmen, in het nog onvolledige parlement, boezemt toch geen vast vertrouwen in, vooral als Garibaldi zich met de zaken gaat bemoeijen, ofschoon men tevens er kennen moet, dat de vurige Italianen zich in herhaalde ver wikkelingen met bewonderenswaardige bedaardheid gedragen heb’ Duitschers zijn m voor Bismarck en geven hem ver baasd veel toehet parlement verwierp de ministeriele ver antwoordelijkheid. Het is echter dringend noedzakelijk dat zij onderling vrede houden en dat het groote Duitschland tot stand kome. Het is de waarachtige kern van Europa en het ziet zich eene nieuwe en schitterende loopbaan aangewezen? dan heeft Frankrijk slechts het ijs gebroken met zijne dolle en op niets of erger dan niets uitloopende revolution; maar aan Duitschland zal Europa de duurzame hervorming danken, die de ontwikkeling en den vooruitgang voor eeuwen grondvest. Luxemburg is het onderwerp De groothertog zou dit landje verkocht hebben aan Frankrijk. Wij kunnen het niet gelooven, zoolang de mogelijkheid bestaat, dat het laster is. Maar het is een treurige tijd, waarin veel wonderbaars geschiedt. Wij hebben de slavernij in Noord- Amerika zien bedwingen door het verfoeijelijk wapengeweld, en wij zien duizenden zich daar bemoeijen om van de schoone instelling te redden; wat te behouden valt. Wij Nederlanders hebben als andere volken, met groote geidelijke opoffering de slavernij in West-Indie vreedzaam vernietigd, en wij zien ge duldig toe als de koeliehandel verraderlijk herstelt, wat men voorbij waande. Wij hebben deensch land eu volk geweldadig zien wegroovenwij zagen Milaan veroveren en wegschenken, Savoye bij schijnbaar vrije stemming aan Frankrijk overgaan, zoo vele duitsche landen met wapengeweld ingeslokt door Pruisen of onder zijn meesterschap vernederd. De vorsten leven vreemd met het menschenvee. Maar toch verkoopeu ia nog vreemder: wij kunnen het niet gelooven. Dan ware het voorbeeld gegeven, dat ons verderf aaukondigt. Een duitsche stam verkocht aan Frankrijkwat zou Pruisen dan beletten om een halfduxtschen stam te koopen of te nemen Wij zijn gelukkig ons marine- en oorlogbudget doorgewor steld. De zaak, zoo aardig voorbereid, moest wel dien uitslag hebben veel ijdele woorden zijn gebezigd maar de moed hunner innigste overtuiging ontbreekt zoo velen. Slechts enkelen wa gen het als gekken op te treden in de vergadering der wijzen. Ais nu de middelen gevonden zijn door den breeden weg der leeningen op te gaan, dien wij naauwelijks verlaten hadden, - dan denken wjj .welhaast niet meer aan die epidemische wa- penkoorts en als er eenige jaren zijn voorbij gegaan dan ver nemen wij op nieuw de periodieke klagten over dt. Jeplora- belen toestand van leger en vloot, en dan is het weder even braaf en vaderlandslievend als nu, om neg eens alle andere belangen ten offer te brengen aan de heilige verpligting om ons dierbaar vaderland te beveiligen tegen de gevaren, die wij ons zei ven berokkenden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1867 | | pagina 1