- 4 Zondag, 7 April. Ne 521. 1867. buitenland. en. Overzlgt. NT ROLL EED AM. >r Gouda 307b 753/. 6 74’/s 775Ab u AN. imatische it verou- Uitgave van A. BRINKMAN. Lange TiendeicegD. n°. 60. en dat de anspraak op et verzoek. en meisjes- Weiland en mejufvrouw ot hulpon- 16 16 8*7b 1417, over het 9® :n). De oppositie N. Mathot W. J. van W iltenburg Keijne. elis Johan- Frits, van den iers G. van imp. Ie Jong, 22 27716 GOUDSCHE COURANT. en die goede kamer, en wroet, om na veel jammer dat er enkele mannen en van tijd ocgenbhk mede slepen. liberaal; donderdag, streng conservatief; die alles opslikt, knort en prijst, wurmt spektakel in alles te berusten. Jammer in zijn, die niet aan den leiband willen loopen tot tijd den onnoozelen hoop voor een Deie Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. I In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. I De prijs per drie mac idenis/2,franco p.post/2,25.1 Advertentien van 16 regels tot des middags een 12 1 ure, grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn. April. e Gebleven koers. 6 53»/16 De pnjs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent, voor eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte. ij G. F. [DA, met «veelheid contant. R a 46%0 47710 7o art (Mout- cents; inl. r kan 67 srkle naar 180 44 22 64716 50 557. Nu onze waardige vertegenwoordigers onbekrompen voorzien hebben in de kosten van land- en zeemagc gaan wij gerust de toekomst te gemoetniemand kan ons deeren, vooral daar eene vrijwillige volkswapening gereed staat ons leger krachtig te steunen. Wij verwachten een nieuw helden-tijdperk. Daarom is het kamerdebat geheel gevarieerd. Die koloniën hebben al veel vreemds opgeleverd. Mijer was een onvergetelijke mi nister, maar zijn opvolger doet ook mede. Takranen is veran derlijk als het wederdingsdag, reactionairwoensdag, bijna GOUDA, 6 April. Terwijl men zich druk bezig houdt met de geruchten, be treffende den voorgenomen afstand van Luxemburg aan Frank rijk, verneemt men op eens van een dergelijken handel tusschen Rusland en de vereenigde staten. Rusland doet zijne ameri- kaansche bezittingen over aan de unie. Dit berigt heeft een minder aangenamen indruk gemaakt in Engeland om de positie der westelijke engelsche bezittingen, en elders in Europa wacht men weinig goeds van de toenemende vriendschap tusschen de groote republiek en den russischen despoot, wiens plannen ten aanzien van Turkije met wantrouwen worden gade geslagen. De amerikaansche politiek hield zich tot nu wel altijd buiten de eurepesche verwikkelingen, maar eene verandering is toch niet ónmogelijk, al ware het slechts om het mexicaansche be zoek met eene goede vloot in de middellandsche zee te be antwoorden. Maar het is niet te denken, dat Engeland zich deze zaak bijzonder zal aantrekken het heeft de hmden vol met de par- lements-hervorming, waarbij het behoud van het ministerie op spel staat, terwijl de weinig gevaarlijke feniansche woelingen voortdurend onrust veroorzaken; de oproerigheden zijn wel on derdrukt, maar de partij is niet uitgeroeid en de iersche be zwaren zijn niet weggenomen. De opening der parijsche tentoonstelling is een zeer fiaauwe pret geweest. De tentoonstelling ia niet gereed, de prins ziek en de politieke gezigteinder zwaar beneve.. met uitzigt op storrn. De keizer had niets goeds te vertellen hij is wijs en zweegde zegeningen der voorgenomen leger-organisatie be ginnen de Franschen reeds te appreciëren, daarover zoo min als over Mexico of zelfs over von Bismarck konden juichtoo- nen aangeheven worden, en de groote keizer kan niet altijd den vrede profeteren. Al worden wij verkwikt door een berigt uit Berlijn, dat de groothertog afziet van alle plannen tot afstand, de vreugde wordt vergald en het vertrouwen op dat berigt geschokt door de ongeloofelijke vermelding van bemoeijingen onzer staatslieden in eene zaak, waar wij volstrekt buiten moeten blijven. En uit Frankrijk verneemt men geheel andere dingen. Daar is men volstrekt ongeneigd Luxemburg los te laten en wil men Pruisen trotseren en de gevolgen afwachten. Zelfs vertelt men elkander te Parijs, dat men te Berlijn zich reeds gereed maakt voor een aanstaanden veldtogt. Strijdige geruchten worden van alle kanten vernomen en de toekomst is ver van helder ook zonder dit onaangenaam incident bestond er vrees voor verwikkeling, die nu onvoorziens een dreigend aanzien verkrijgt. Het italiaansche ministerie Ricasoli bezwijkt vóór den strijd. De nieuwe kamer brengt geen geld mede. De ontbinding heeft tot niets geleid. Het seboone koningrijk Italië moet tot een geheel georganiseerd worden, maar daartoe is geld noodig, en er is reeds zoo veel geld nutteloos verspild, dat men zijne toevlugt moet nemen tot maatregelen, die onrust en woeling dreigen te verwekken. Men verstaat in Italië de kunst nog niet, gelijk in Oostenrijk, om door altijd opvolgende leeningen in de rentebetaling te voorzien. Rusland gaat voort in het vernietigen van alles wat aan poolsche nationaliteit kon herinneren de staatsraad voor het koningrijk Polen is dezer dagen cpgeheven. Lon.d.611, 4 April. De Herald meldt uit New-ïork, dat zuidelijke staatkundige personen op raad van Johnson voorstel len, om een adres tot het hoog geregtshof te rigten, met ver zoek om de uitvoering der wet tot reconstructie der unie te schorsen. Officiële berigten te Washington ontvangen melden, dat keizer Maximiliaan zich te Queretaro bevindt, dat alle gemeen schap is afgesneden en de Mexicanen hem verlaten. Het gouvernement zal eene bill indienen om den invoer van buitenlandsch vee in het vereenigd koningrijk te regelen. Het door den heer Disraeli ingedie-. ’e budget toont een batig saldo aan van 1,200,000, hetwelk hij voorstelt aan te- wenden voor de conversie van 2,400,000 der openbare schuld. De belasting op de zeeverzekeringen is tot op 3 d. per 100 verminderd. 5 April. Reuters Office heeft het volgende openbaar I gemaakt: De fransche regering neemt de kwestie betreffende den afstand van Luxemburg aan Frankrijk nog altijd in over- I weging. Zij beschouwt da», de door den koning-grootheitog aangegane verbindteuis hem te zeer bindt, dan dat hij zoidtr toestemming van Frankrijk zien zou kunnen terugtrekken. ri In eene meeting van 254 liberale parlementsleden heeft de heer Gladstone zich ter gunste der reformbili verklaard, mits zij ten aanzien van het inkomen, dat bevoegdheid geeft tot het kiesregt, gewijzigd worde. Parijs, 4 April. De heer Schneider heeft in het wetge vend ligchaam het decreet medegedeeld, waarbij hij tot president is benoemd. Dit werd met toejuiching begroet. Hij betuigde daarvoor zijn dank en zelde onder anderen „Wij zijn oude bekenden, en ik behoef u dus geene belofte van onpartijdig heid te doen?7 Berlijn, 3 April. De Nordd. Allg. Zeitung weerspreekt het berigt dat militaire maatregelen genomen zijn ten opzigte van Luxemburg. Ui. e parijsche en ’s gravenhaagsehe me- dedeelingen blijkt, dat de onderhaudelingen voorloopig zijn geschorst; daar bij de luxemburgsche verdragen verscheiden groote mogendheden zijn betrokken, zullen eenzijdige verme den worden. Men hoopt, dat Pruisen bij onderlinge overeen stemming, eene voor Duitschlar.d bevredigende oplossing zal tot stand brengen. De rijksdag beeft de discussie voortgezet hoofdstuk der constitutie (bonds oorlogswezei verlangde vermindering van den activen diensttijd tot op 2 jaren. De chef van den generalen staf, generaal von Moltke heeft aangetoond, dat de vermindering van den diensttijd of schoon financieel wenschelijk, uit het militaire oogpunt on mogelijk is met het oog op den algemeenen toestand en de allerwege gemaakte krijgstoerustingen. Wel is waar, be dreigt niemand Pruisen. Een driejarige diensttijd maakte het Pruisen mogelijk om na Koniggratz sterker dan te voren te zijn, namelijk 664,000 man onder de wapenen te hebben, de driejarige diensttijd verklaart het groot onderscheid, dat heeft plaats gevonden tusschen de verliezen der Pruisen en der Oostenrijkers, alsmede het naauwer verband tusschen de prui- sische aanvoerders en hunne soldaten de schitterende dapper heid der Oostenrijkers bleef zonder gevolg, omdat de dieasttud. in Oostenrijk om financiële redenen slechts 15 en 18 mrfSden duurt, hetgeen nadeelig werkt op de tucht. De generaal Vggel von Falckenstein sprak in gelijken zin. De heer Ktrij^x -mo tiveerde het voorstel der duitsche partij (schorsingMejr dicH^t-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1867 | | pagina 1