EENE KEUKENMEID, die tevens eenig Huiswerk kan verrigten. DORDRECHT, GOUDA EN AMSTERDAM, en daar tusschen gelegen Plaatsen, tot het vervoer van PASSAGIERS GOEDEREN en het Slepen van SCHEPEN. 186! 2lövertfnticn. KI D< Gez. S n ij d e r s van Amsterdam* hebben de eer de DAMES te berigten, dat zij van af Woensdag 10 April tot en met Zaturdag daaraan vol gende geëtaleerd, zullen zijn met eene groote sortering ZOMER-MODELr- HOEDEN en verdere NOUVEAUTÉS, ten huize van Goudsche Broodfabriek. Openbare Verkooping AANBESTEDING. Raderstoomboot tZ’ loJsSdl. te GOUDA, Het onderhouden van de met klinkersteen bestrate en begrinde gedeelten benevens de hegbeplantingen, scheringen enz. van den weg van Rotterdam naar Gouda, tusschen de Hoflaan bij Rotterdam en de Mal- legatsluis bij Gouda, ingaande den 1“ Mei 1867, en eindigende den 30” April 1870. Binn.enlaiidscb.e Scliroefstoomboot- Reederij te DORDRECHT. GO It s GEBUILD u It H H n H fl H ff H U ff ff ff Vertrek ff Deze Courant vi In de Stad gesel De prijs per drie Advertentien vs ure, grootere FRANSCH DU1TSCH ONGEBUILD dito FIJN PAASCHBROOD KRENTENBROOD dito 1 kw. dito 2 dito dito Bevallen van een ZOON R. J. KIST—Pbikce. Gouda, 4 April 1867. Mevrouw van ELDEN, Turfmarkt, wijk H. n°. 65 verlangt met 1°. Mei of eerder De VOOR naar aanleidi 37), kennis, het kiezen v; van de prov zijn, definitie nedergelegd, de werkdager terwijl boven ingang van i aan den ingi de laatstgeno bij de Gouw Na ongeve grooting vat hebben, op e na dit result en ronde nü oog van ve tings-discussi onvruchtbaar zaken, bij gel belang zijn tegenwoordig staathuiahoue en beoordeel sien leveren zijn in staat lerlei onder» keurig toezi door de bur; De algenu gebeurde in fessorale adv proclamatien, sebien te u jaagden voll hun de geli om het nede waardoor de was, en waa De begroo gemeene stel tevreden met het onderwij monsterverbe wel tegen e ook moge trachting" zi van zijn ai om de wet duidelijke ve voor de beg Bij de be strijd gevoer terien van e den tegenwo eene partij partij den I Commissarissen. Van Gouda Maandag en Dingsdag ’smor- gens 6 uren, de overige werkdagen ’s mor gens 7 uren. Zondags ’s morgens 61/, uur. Van Rotterdam op gelijke dagen ’s na middags 2 uren. Zondags ’s avonds 5 uren. Dagelijks Retour kaarten. Prijs van het gedestilleerd bij G- F. van de VELDE, te GOUDA, met inbegrip van accijns, bij eene hoeveelheid ran minstens tien kan a contant. Zuiver overgehaalde JENEVER a 46’/^ per kan 64 cents, idem a 477/io per kan 66 ets. Jenever 2<t' soort (Mout wijn) a 462/j0 “/o per kan 62s cents; inl. BRANDEWIJN a 462/10 °/0 per kan 67 cents. Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid. Gouda, 6 April 1867. Boekdrukkerij van A. BRINKMAN. J. J. B. J. BOUW, Directeur. Mej. A. C. KLOKKENBERG, Turfmarkt, wijk H. 161, Gouda. Ontvangen een uitmuntende partij GRIJS PAPIER, vooral voor be hangers bij partij van 10 riem ad 2.25 de riem, een riem 2.50. MISDRUK "oor kasten, ongevouwen en zeer groot formaat 30 eents per boek. KASTRANDEN 6 eents het dozijn. STROOPAPIER per pak 3.75, een riem 1.30. A. Q U A N T, Kleiweg, over de Sl. Anthonie-straat. De prijzen van het brood onzer in- rigting zijn voor de volgende week 40 C’ts. p. N. <8 27 24 22 27 21 17 ff 6 met den STAATS-SPOORW EG hoceu—Luik, i Pïregnü) en Liers-Aue-, beiden volpeus te bekomen speciale tarieven. Vertrek van J- J - - V u Agenten te Dordrecht Gouda ff In directe verbinding te Dordrecht met DE VRACHTGOEDEREN STOOM- VAART-MAATSCHAPPIJ te Middelburg, voor goederen van en uaar Middelburg, en te Amsterdam met den beurtschipper K. ENGEL op Zaandam. Zonder kosten van overlading. D. A. N. VRLESENDORP, J. C. DEKING DURA, A. J. VERBEEK v. d. SANDE, Op DINGSDAG den 23* APRIL 1867, das voormiddags ten elf ure, in het logement de Zalm aldaar, van Een, in het laatste jaar bijna geheel vernieuwd HUIS, waarin vier behangen Kamers, marmeren Gang, ruimen Zolder en hetgeen meer tot een goed ingerigt Huis behoort, ERF en TUIN, staande en liggende aan de Bogen te Gouda, wijk O N--. 134. Een HUIS en ERF aan de Turfmarkt te Gouda, wijk H Nr. 91, waarin vier behangen Kamers en hetgeen meer tot een goed huis behoort. Twee HUIZEN, in elk van welke vier Kamers zijn met ERVEN en TUINEN aan de Spieringstraat te Gouda, wijk F N“. 50 en 51. Twee HUIZEN en een PAKHUIS en ERVEN in de Dubbele Buurt aan den Groeneweg te Gouda, wijk L N“. 18, 16 en 13. Een HUIS met vrijen Gang aan dt Nieuwe Haven te Gouda, wijk N N'. 30. Een HUIS en ERF aan den Raam of Koningstraat te Gouda, wijk O N'. 389. En een HUIS en ERF in de Vlamingstraat ts Gouda, wijk O Nr. 324. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W. J. FOR TUI JN DROOGLEEVER aan de Westhaven te Gouda. ff Klein Brood (KADETJES, WEENER- en KRENTENBROODJES) 2 C“. per stuk. Gouda, 6 April 1867. PERK C°. Op Woensdag den 17“ April 1867, des voormiddags ten elf ure, zal onder nadere goedkeuring, door de Commissie, belast met het beheer van den weg van de Hojlaan nabij Rotterdam naar Gouda, op het Raadhuis der gemeente MOORDRECHT worden AANBESTEED Deze aanbesteding zal geschieden alleen bij inschrijving. De billetten van inschrijving moeten worden iugeleverd op het Raadhuis der gemeente Moordrecht. Het bestek ligt ter lezing ten Raadhuize van de gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk op (f Tesel, Capelle op d’l'ssel en Kralingen, en voorts te Rotterdam in „het Ne- derlandsche Wapen" en „deGroote Romein" en te Gouda in „de Zalm" en „het Herthuis." Inlichtingen zijn te bekomen ter Secretarie der gemeente Moordrecht, en bij den opzigter J. Ol’dijk te Nieuicerkerk op iïl'ssel. De COMMISSIE voornoemd, H. LAMBERT, Pz. Voorzitter. J. J. SNEL, Secretaris. DIENST TUSSCHEN met de Sehroefstoombooten DORDRECHT n°. 2, Kapt. P. BISSCHOP, DORDRECHT n°. 3, Kapt. A. VAN AN DEL, DORDRECHT n°. 6, Kapt. J. GOVERDEN, in directe aansluiting voor het VERVOER van GOEDEREN aan de Moerdijk 1°. met de Spoorweg-Maatschappij GRAND CENTRAL BELGE van en naar Belgie* Frankrijk en Zicitserland. 2°. met den STAATS-SPOORW EG van en naar EindhovenMaastricht* Eind— cr«v,A.*AJ iv uoavmou opcuiaic tlllICVUU. Dordrecht Zondags, Dingsdags en Donderdags ’s morgens ten 5 Ure. Moerdijk* Zondags, Dingsdags en Vrijdags. Amsterdam Zondags, Woensdags en Vrijdags ten kantore der Directie. n ijouua J. van AALST, Vest. H Amsterdam A. HENKE, Binnen-Amstel bij de Ainstelstraat.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1867 | | pagina 3