Zondag, 21 April. 528. 1867. Biritcnlanb. en. SN, ping Overzigt. BEKENDMAKING. .ROLL rE. Uitgave van A. BRINKMAN. N )r Gouda hebben 41 Vs 489/is hjj 85“/). 76’/i« te. 'ÊRDAM. imatische Jt verou werkzaam kan ook ons helpen, de nederlanderachtigheid, de invoering in de openbare vooral aan de IAPPEN, I1LAIK. bekomen lOLBNAAK •JS, waar* MELK* LAIRE en EREN, il 1867,’ aan de r J. Pel- ïeeuwijk. Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. De prijs per drie maanden isf 2,- franco p. post2,2' Advertentiën van 16 regels tot des middags ten 12 ure, grootere moeten vóór 10 ure ingezonden rijn. 83Vi6 140s/< GOUDSCHE COURANT. De prijs der Advertentiën van één tot zes regels met inbegrip van liet zegel is 80 Cent, voor eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte. deren geholpen en groot bezwaar van kraehtelooze flaauwhartigheid, die ons drongen is. Wij wenschen vurig, dat NTUM en il 1867 de Bouw- HANNES 'innen de Luxemburg raakt bij ons op den achtergrondwij zijn buiten de kwestieonze voortreffelijke diplomaat zal misschien de on vergankelijke eer genieten, den grondzuil gelegd te hebben van een europeschen oorlog, die ons, wie weet welke treffende vruchten zal opleveren. Vooreerst zal hij stil toekijken tot dat hij weder zulk een lumineus idee krijgt. Koeijen en weerbaarheid houden ons bezig. Eindelijk zal het eenige probate middel gebezigd worden. Het is een le vensbelang voor onze Welvaart en het afmaken alleen heeft an- Volgens een officieel verslag in den franschen Moniteur van gisteren medegedeeld (hetwelk niet verder dan het jaar 1864 gaat) is de gemiddelde duur van het leven der menschsn in Frankrijk sedert eene halve eeuw bijna zes jaren toegeno men, namelijk van 31J/2 jaren tot 371/,. „Deze vooruitgang (zegt het aangehaalde rapport) heeft niet gelijkmatig plaats hij is niet even zeer merkbaar in al de jaren, welke dat tijd vak uitmaken. Niettemin blijft het een feit, dat de bevolking van Frankrijk thans meer levenskracht heeft dan in het begin dezer eeuw. Dit kan worden toegeschreven aan de invoering der vaccine, aan aanhoudende verbeteringen en particuliere zorg voor de gezondheid, en toeneming der algemeene welvaart". 18 April. Men leest in den Constitutionnel„Uit goede bron vernemen wij, dat het nederlandsche gouvernement eens vooral willende constateren, dat er geenerlei ba^i'lfn gcenerlei connexiteit bestaat tussehen het gouvernement van Lange TiendewegD. n°. 60. April. Gebleven koers. 521s/!6 Londen, 18 April. De reform-league heeft hier e?n alge meene vergadering gehouden, waarin de presi lent verklaarde, dat het bestuur had besloten om, wanneer de heer Disraeli niet uit zijn reformbill de bepalingen wil weglaten, waartegen de league in het belang der werkende klasse heeft geprotesteerd, er andere maatregelen zullen worden genomen. Er zal nu geen tijd en moeite meer worden besteed aan optogten en andere dergelijke demonstration, maar de werkende klasse zal voortaan de betaling moeten weigeren van alle belastingen, bij welker vaststelling die klasse niet vertegenwoordigd is geweest. In Ierland is de rust zoover hersteld, en het gevaar van de woelingen der fenians zoo veel verminderd, dat de trrepen, die door het eiland verspreid waren, thans naar hunne gev e garnizoensplaatsen terug keeren. Intusschen wordt de bevolking van Canada gedurig in onrust gehouden door de bewegingen der feniansche broederschap in de vereenigde staten. De jongste berigten uit die britsche ko lonie melden, dat de ter verdediging van het canadasche grond gebied gevormde vrijwilligers-corpaen tot een blijvend deel der gewapende magt verklaard en als zoodanig onder de voorschrif ten der militaire reglementen gesteld zijn. Parijs, 17 April. De hier te lande ontvangen new-york- sche dagbladen tot den 3“ april, behelzen regtstreeksche be rigten uit Mexico tot den 13n maart. Ind’**»» men aan deze mededeelingen geloof mag hechten, dan .vordt het keizerlijke leger, 8000 man sterk, te Queretaro dooeene republikeinsche krijgsmagt van 18,000 of 20,000 man, onder aanvoering van Escobedo ingesloten. Eene poging van den keizerlijken ge neraal Mendez, om de vereeniging van Escobedo met Carona te verhinderen, is mislukt. Puebla wordt door Porfirio Diaz, Vera-Cruz door den generaal Benavides belegerd, terwijl de hoofdstad door guerilleros omringd wordt, die den aan voer van levensmiddelen derwaarts afsnijden. Ook uit Yucatan zijn, naar beweerd wordt, ongunstige berigten voor de mexicaansche zaak ontvangen. BURGEMEESTER er. WETHOUDERS van Gouda, doen te weten, dat het primitief kohier voor de plaatselijke directe belasting dezer gemeente, voor het dienstjaar 1867, door den raad vastgesteld, gedurende acht dagen, van des voormiddags ten tien tot des namiddags ten een en van drie tot vijf ure, ter secretarie der gemeente, voor een ieder ter lezing is ne- dergelegd, binnen welken tijd elk aangeslagene tegen zijnen aanslag, bij gedeputeerde staten in beroep kan komen, bij ver zoekschrift op ongezegeld papier geschreven. Gouda, den 16“ April 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, DROOGLEEVER FORTUIJN. v. BERGEN 1JZENDOORN. Maar velen duchten van de langzame, in merg en been ge- een beter geest bij de dreigende vernietiging van onzen veestapel de overheden beziele. De weerbaarheidskoorts is even gevaarlijk en heeft ons reeds onheils genoeg gebragt, maar het is veel geschreeuw en weinig wolzij kan niet algemeen worden, wij tellen te veel vreed zame burgers, die een ingeboren afschuw hebben van den krijg en wat daartoe behoort, te veel eigenbelangzoekende onverschil ligen, dan dat ooit onder eenige omstandigheid ons volk tot barbaarschen krijgszin ontvlamme of bewogen worde tot de op offeringen, waarvan de geschiedenis de nooit terugkeerende voorbeelden aanwijst. GOUDA, 20 April. Uit Frankrijk verneemt men voortdurend geruststellende be rigten. De Franschen zijn edelmoedig en begeeren nooit een anders goed; zij verlangen nu vooral niets. Toch blijft men mompelen van geheime krijgstoerustingen, maar de dagbladen, die daarvan bijzonderheden mededeelen, worden vervolgd, en de diplomatie weet van geen gevaar; en waarheid en op- regtheid zijn immers de grondzuilen van de diplomatie In Pruisen is men niet zoo zeker van het behoud des vredes, doch men is gereed ten oorlog. Deze oorlogsgeruchten hebben waarschijnlijk veel bijgedragen tot de spoedige vast stelling der noord-duitsche constitutie en bevorderen de aan sluiting der zuid-duitsche staten. De algemeene opinie is blijkbaar allerwege, dat de oorlog niet kan uitblijven. Het vooruitzigt is donker voor handel en nijverheid; de welvaart gaat kwijnen, de armoede toenemen, doch dit alles wordt meer dan opgewogen door den luister der heldenfeiten, die de we reld zullen verbazen. Men spreekt van schikkingen, congressen, alliantien, maar het zijn meestal gissingen zonder grond of vruchtelooze pogingen tegen de in het duister gesmede plan nen, die door heerschzucht ontworpen, in stilte worden voor bereid en de geheele beschaafde wereld bedreigen. De aftreding van het ministerie Ricasoli, dat ^eker was van de meerderheid in de nieuwe kamer en waarvan de opvolger Ratazzi de oorzaken niet kon openleggen, vindt, naar eene niet onwaarschijnlijke meening, haren grond in de omstandigheid, dat Italië de zijde van Pruisen verlaat en terugkeert tot Frank rijk. Toen Ricasoli bemerkte, dat die zaak achter zijn rug beklonken was, trad hij terstond terug en liet de plaats open vuur den frauschgezinden Ratazzi, die even als de nieuwe mi nister van buiteniandsuue zaken; graaf Campello, verwant is aan den franschen keizer. Italië heeft gedeeld in dc pruisische overwinningen en Venetie verkregen wat het verder beoogt, moet het met en door Frankrijk verkrijgen. Staatkunde is wel soms verstandig, maar nooit edel. De engelsche oppositie heeft eene gevoelige nederlaag gele den het ministerie zal waarschijnlijk eene parlements-hervor- ming tot stand brengen, die zeker niet allen bevredigen, maar de kwestie voor eenige jaren verdagen zal.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1867 | | pagina 1