ING Zondag, 28 April. 3° 530. 1867. tcrij. ten. Overzigt, öuttenlanD* C. 1867. van A. BRINKMAN. m melk stoelen; net toebe- t-, BLIK-, enz., 9n APRIL n 10 ure, X, aan de door Klaas n de noord- BEKENDMAKI N G. AFKONDIG ING. naar i 6 89 72 a 1 u n 39% 24716 I 73 VN. A 1 GOUDSCHE COURANT. KLASSE 8P/, 137% 46% 51% burg opgeven skomen ten SPRÜIJT Gebleven koers. 51% ILKVAAR- steld. NK, welke phus zijn Lange TiendewegD. n°. 60. 176% 16 39% van de her- tij BOUVV- PPEN en ELLIGE PRIL 1867 ure, in de de Bouw- 1°. 1, aan 3 April, te Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. UltgRVC De prijs per drie maanden is ƒ2,franco p. posty2,25. Advertentién van 16 regels tot des middags ten 12 ure, grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn. De BURGEMEESTER van Gouda brengt, naar aanleiding van Zijner Majesteits besluit van den 13n April 1867, n°. 51, ter kennis van de belanghebbenden 1°. dat het verbod om rundvee, versch vleesch, versche been deren, ongesmolten vet, hoornen, klaauwen, mest en allen an deren afval van rundvee te vervoeren in de Gemeente, waarop dat verbod van toepassing is verklaard, van kracht blijft tot den 20n Mei eerstkomende, behoudens de uitzonderingen in ’s Konings besluit van den 6n Maart 1867 (Staatsblad n°. 11), of ten gevolge daarvan toegestaan 2°. dat verlof tot vervoer van mest alleen kan worden gege ven door den Heer Commissaris des Konings, tot het bemesten van bouwland, zoodat de vergunningen door andere autoriteiten verleend, vervallen zijn. Gouda, De Burgemeester voornoemd, den 24° April 1867. Van BERGEN IJZENDOORN. De BURGEMEESTER van Gouda, in aanmerking nemende, dat in naburige gemeenten de veetyphus beerscht; gelet op art. 5 der wet van 19 April 1867 (staatsblad n°. 30); brengt ter openbare kennis, dat van heden af tot nadere aankondiging toe, alle honden in deze Gemeente moeten worden vastgelegd of vastgehouden, en herinnert dat de overtreding van dit voorschrift gestraft wordt met eene geldboete van 10 tot 25, en ge vangenisstraf van 1 tot 3 dagen, te zamen of afzonderlijk, terwijl alle losloopende honden van wegede politie moeten worden gedood. Gouda, De Burgemeester voornoemd, 27 April 1867.Van BERGEN IJZENDOORN. GOUDA, 27 April. De treurige onzekerheid duurt nog altijd voort. Groot is de bestaande spanning. Het rampzaligst verderf, de gevloekte oorlogskreet blijft Europa bedreigen. Het ontbreekt niet aan strijdige geruchten en onzekere berigten van schikking en be middeling, maar er is geen licht te bespeuren door den nevel die ons omringt, De diplomatie huldigt bet beginsel der mis leiding en de heerschzucht verbergt zijne toebereidselen. Luxem burg en altijd Luxemburg; Pruisen wil zijn bezettingsregt niet en Frankrijk zijne uitzigten niet. Niemand denke echter dat in Luxemburg de oorzaak van den dreigenden oor log ligtLuxemburg is het voorwendsel en de aangegrepen aanleiding, maar de grondslag wordt gevonden in den spijt en de wangunst van het heerschzuchtige Frankrijk, dat de zegepraal van Pruisen niet verkroppen kan. De groote uit breiding van Pruisen, de herleving van een nieuw en eenig Duitschland vernietigt den overwegenden invloed van de ruste- looze Fransehen, die met hun keizer droomden van het oude keizerrijk. Die herinneringen bedreigden geheel Europa in de laatste jaren, en nu zien wij die heerschzucht zijdelings beteu geld door den krachtvollen noordduitschen bond en aan Frank rijk de keuze van of af te dalen van zijnen hoogen zetel en den miskenden nabuur den voorrang toe te kennen, óf eene uiterste poging te wagen tot het herwinnen van den verloren invloed. Doch de toekomst behoort aan het duitsche volk, dat zal zich ontwikkelen tot ware vrijheid, en von Bismarck zelf is slechts het onbewuste werktuig van een hooger beginsel, dat hij zijns ondanks dient. Pruisen wil geen oorlog, maar mag het regt van Duitschland niet opgeven Frankrijk moet den kamp wagen voor de aan zijne handen ontglippende he gemonie. Engeland alleen wenscht opregt het behoud des vre- desOostenrijk weet, als altijd, niet wat het moetRusland ziet zijn belang in de verbindtenis met Pruisen Italië zal zijne hulp aan Frankrijk verkoopen en de kleine staten zullen in de kosten veroordeeld worden. Frankrijk heeft alvast 400 duizend man gereed en zoekt tijd te winnen om met de overige 800 gereed te komenPruisen is bereid, maar schroomt aan te vallen. Onzeker vraagt men of Londen, 23 April. Van graaf von Bismarck is bij de britsche regering eene nota ontvangen, wier inhoud hoofdzake- lijk nederkomt op het volgende„De pruisische regering zon geneigd wezen de vesting Luxemburg te ontruimen, ten einde den oorlog te voorkomen, maar bet duitsche nationale gevoel verpligt haar de zaak in statu quo te laten tot dat de prui sische landdag, die eerstdaags bijeenkomt, zich er over zal heb ben uitgesproken." „Uit Weenen", zegt de Shipping-Gazette, „is eene belang rijke tijding ontvangen, namelijk dat Frankrijk eene alliantie met Zweden heeft gesloten, krachtens welke de zweedsche vloot, in geval van oorlog tusschen Frankrijk en Pruisen, ter beschik king van Frankrijk zal worden gesteld. Uit aanmerking van de betrekkelijk weinige bescherming der pruisische kust en de geringe sterkte der pruisische zeemagt, zou dit een geducht verbond zijn." 24 April. In weerwil van de menigte geruchten en aan duidingen van oorlog, die elkander schier dagelijks verdringen, gelooven wij niet, zegt de ministeriele Globe, dat het vooreerst tot oorlog zal komenLegers mogen gereed zijn, maar de al- liantien zijn het niet, en Napoleon, in de eerste plaats, zal zich niet roekeloos in een oorlog storten, vóór dat hij zijne alliantieu heeft tot stand gebragt. Het onweder zal waarschijnlijk in het oosten opkomen, voor dat het losbarst in het westen. In den loop der eerstvolgende veertien dagen, zegt de Times, zal naar alle waarschijnlijkheid de onzekerheid worden opgeheven, waardoor het vertrouwen thans in geheel Europa is geschokt. De toebereidselen voor den oorlog zijn in deze dagen even kort van duur als de krijgsoperatien vernielend en beslissend zijn. Het berigt eener botsing tusschen de franse he en pruisische troepen op de luxemburgsche grenzen zaL>*?ffïgï de eerste tijding zijn, welke wij zullen ontvangen Aangaande eene worsteling op het vaste land om de opperma^t; de vei- De prijs der Ad^ ertentiën van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent, voor eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend plaatsruimte. schikking nog mogelijk is, maar de hoop is gering. Altijd echter kan elke berekening falen en bij de aardsche wisselvalligheid kan een onverwacht incident den loop der gebeurtenissen wij zigen. Het opkomend onweder in het oosten kon tot uitbar sting komen en afleiding geven. Bij dit algemeen belang zinken de bijzondere gebeurtenissen in het n’etde engelsche reform zal ongemerkt tot stand komen portugesche oproeren en spaan- sche geweldenarijen wekken onze belangstelling niet. De we reldtentoonstelling zal haar luister zien tanen als de vrede uit de landen wijkt, en nijverheid en handel kwijnen bij de bar- baarsche verwoestingen van het oorlogzwaard. En het stille rustige Nederland, een land van handel en vrede wordt onwederstaanbaar in de woeling begrepen. ij zijn onschuldig in die kwestieonze oude diplomaat, wiens doorzigt wij niet roemen, heeft onvoorzigtig gehandeld en tracht nu zijne voorbarigheid te herstellen, maar gedane zaken nemen geen keer; hij heeft ons treurige onrust berokkend. Maar wij kunnen ons evenmin overtuigen, dat de moedwillig opgewekte animositeit in ons belang is. Dat een enkele onder ons vroe ger met onvoorzigtige hevigheid tegen Frankrijk waarschuwde, was wel niet zonder bedenking, maar de fransche heerschzucht was geen ijdel spook, doch de vrees voor Pruisen was dwaas. Pruisen kon na zijne overwinningen slechts vrede wenschen, zijn doel is de eenheid van Duitschland, maar dreigt ons ge vaar, wij zelven hebben het opgeroepen door ongegronde angst valligheid. De regering moest waken en bandelen, maar de moedwillige agitatie en de vrijwillige wapening kon de be dreiging uitlokken en alleen bewijzen, dat ons volk weinig krijgshaftig, hoogst vredelievend, uiterst onverschillig, anders deukt dan het spreekt. Waren wij half zulke helden als men beweert, dan werden millioenen bij millioenen nedergelegd op het altaar des vaderlands, en tien duizenden van vrijwilligers stonden gereed om den zoeten dood te sterven voor het vaderland.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1867 | | pagina 1