ViS 8 H E!i Hg c kouwenhoven. g^ DORDRECHT, GOUDA EN AMSTERDAM, en daar tusschen gelegen Plaatsen, tot het vervoer van PASSAGIERS GOEDEREN en het Slepen van SCHEPEN, met de Schroefstoombooten DORDRECHT n°. 2, Kapt. P. BISSCHOP, fl SI AD VERTENTIEN- TE KOOP. Openbare Vcrkooping Ned. Rhijnspoorweg. Prijzen der Effecten. verhuisd Goudsche Broodfabriek. de Hoog- PERK C°. I De DIRECTIE. J. J. B. J. BOUVY, Directeur. Londf ingediend, belanghebl ingevoerd den spoor dezen staf schapen u bragt, die met veel Londen zi ren uit A port naar ziekte ziel ook kal vi spoortrein ziekte in hevige m de genoei het ingev Parij bij de i gunste v Rijn een having c de duitsc verklaard vertrokke daar te li reden on Brug missie, u heeft aai plaats va genomen king zal Berli digden 1 wetsontu den oorl Radorstoomboot d’ Ussel Eene palissander houten PIANINO, zoo goed als nieuw, voor 260.— bij W. KAMPHUIZEN, Tiendeweg. Burgerlijke Stand. D. A. N. VRIESENDORP, J. C. DEKING DURA, A. J. VERBEEK v. d. SANDE, 50jarige Echtvereeniging gg Mr. KIST, Advocaat en Notaris is 2 3 l 'iiiiieiiLiridsclie Sctiroefetoomboot- Reederij te DORDRECHT. GK 6 H U ff Commis saris sen. 93 74% 74% 27 Boekdrukkerij van A, BRINKMAN. n de Moerdijk van en naar Middelburg* Zonder H If H H n u n ff ft ft Gebleven koers. 53% 76% 14% II H ff U n n tt H ff 63% 49% Deze Courar In de Stad g De prijs per i Advertentie) ure, groot Utrecht, 3 Mei 1867. 74% 83>/2 86 81 Vs 179% 43 86% 81% 180% 43”/le 22 63% 49’%6 55% 47 27’/% 77% 76%, 14% 63% 49%6 55% 47% 26’%e 10% 73% 76’%c 76 14%e 22 21 17 13 29% 38% 91% en Vrijdags. en Vrijdags ten kantore der Directie. J. van AALST Vest. pCt. sch. 2% 3 4 resc. De aanvoer was groot van varkens en biggen, maar de vraag zeer gering, zoo Jat vrij wat onverkocht bleef. Ook de handel in schapen was lusteloos. Kaas. Aangevoerd 28 partijen hooikaas 26 a 27.50. Boter 1.10 a 1.20 per ned. pond. 29% 38”/i6 92 De zake van personen, geschat, genomen, in van h hangige 1 De verscheidt heeft in conflict, s herinnerei ruimd). Stanley a is. De s de behan krijgsgevs voegd pr zaak had opponent, Engeland nomen, ding, voc voorsohri 7 1 ting der volgende en neder. Van Gouda Maandag en Dingsdag smor- gens 6 uren, de overige werkdagen ’s mor gens 7 uren. Zondags ’s morgens 6% uur. Van Rotterdam op gelijke dagen ’s na middags 2 uren. Zondags ’s avonds 5 uren. Degelijks Detour kaar ten Prijs van het gedestilleerd bij G. P. van de VELDE, te GOUDA, met inbegrip van accijns, bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant. Zuiver overgehaalde JENEVER a 46%0 °/0 per kan 64 cents, idem a 47%0 per kan 66 ets. Jenever 2de soort (Mout wijn) a 46%0 per kan 62’ centsinl. BRANDEWIJN a 46%0 per kan 67 cents. Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid. Gouda, 4 Mei 1867. 82’%6 141% 180 43’/ie te Gouda, voor het Pakhuis E N°. 10a in de Nieuwsteeg bij den Kleiweg, ten overstaan van deu Deurwaarder B. H. van de WERVE, van eenen netten INBOE DEL, waaronder eene fraaije SPELENDE KLOK, ingelegde antieke SECRETAIRE, alsmede eene schoone koningS-hond va een zeldzaam SIUOUS Hondje, op Maandag den 6n Mei aanstaande, des morgens ten tien ure. AANBESTEDING van het verbreeden van het Stationsplein ten noorden der Baan te Gouda. Bestekken verkrijgbaar op de Hoofd-Stationsalsmede bij den Ingenieur v/d Weg te Utrecht. Aanwij zing in loco op 10 en 13 Mei a. s. ten 12 ure. Insehrijvings-billetteu franco aan de Directie te Utrecht- iu te zenden uiter lijk 24 Mei a. s. Laagste koers. 52’/, 63 82% 141% Geboren; 1 Mei. Johannes Gerardus, ouders J. J. Pothorst en C. Scbarlemau. 2. Anthonie, ouders J. de Weger en J. C. Starre. 2. Hendrik, ouders J. li. van der Velden en J. Luijken. Adrianns Franciscos, ouders P. Nieuwenhuijzen en C. J. Pijpenzeel. Overleden; 2 Mei. W. Kelder, lm. C. Polet, 14 m. Gehuwd 1 Mei. J. Nieuw veld en J. Nabbe. J. Soet en D. Vijver. P. J. C. Bolle en M. J. Buzard. P. J. Mulder en E. Kramer. AMSTERDAM, Vrijdag 3 Mei. Hoogste koers. 53% 63%« 83% 141% De ondergeteekende heeft de eer zijnen geiierden begunstigers en stadgenooten te verwittigen dat zijne AFFAIRE verplaatst is van de Westhaven naar de Hoog straat, Wijk A. N». 126. J. A. HANDWERK. Goud*, 1 Mei 1867. In eene zindelijke WINKELAFFAIRE alhier verlangt men EEN JONG MENSCH, F. G., goed kunnende schrijven. Eenige kennis der Fransche taal strekt tot aanbeveling. Adres met franco brieven onder letter W. b.j den Boekhandelaar P. C. MAAS Jr. te Gouda. dito dito ONGEBUILD dito ROGGE dito Klein Brood (KADETJES, WEENER- en KRENTENBROODJES) 2 C‘s. per stuk. Gouda, 4 Mei 1867. 1®. Belgie, Frankrijk en Zwitserland. 2°. met den STAATS-SPOORWEG van en naar EindhovenMaastricht, Eind hovenLuik, (Firegnis) en Liers-Ans- beiden volgens te bekomen speciale tarieven. Vertrek van Dordrecht Zondags, D'ngsdags en Donderdags ’s morgens ten 5 Ure. Moerdijk, Zondags, Dingsdags Amsterdam Zondags, Woensdags Agenten te Dordrecht u Gouda Amsterdam A. HENKE, Binnen-Amstel bij de Amstelstraat. In directe verbinding te Dordrecb. met DE VRACHTGOEDEREN STOOM- I AART-MAATSCHAPPIJ te Middelburg, voor goederen van en naar en te Amsterdam met den beurtschipper K. ENGEL op Zaandam. kosten van overlading. H. de GROOT Hunne dankbar* kinderen ld -inlanderen. 2J-, Waddingsteen a/d brug 6 Mei 1867. van de Markt naar de Westharen* Wijk B n°. 163, te Gouda. Toeg tot het KANTOOR zoowel aan de L estharen als aan de Peperstraat. De prijzen van het brood onzer in- rigting zijn van af heden FIJN KRENTENBROOD 42 Cis. p. N. GEWOON dito 28 GEBUILD BROOD 1 kw. 25 DIENST TUSSCHEN DORDRECHT n». 3, Kapt. A. VAN ANDEL, DORDRECHT n». 6, Kapt. J. GOVERDEN, in directe aansluiting voor het VERVOER van GOEDEREN aan met de Spoorweg-Maatschappij GRAND CENTRAL BELGE Ned. w. dito dito Handelm. op Belgie Roths. 2’/a Spanje obl. 2% Portugal obl. 3 Rusl. obl. H. 5 d°. 1828/29 5 d°. 6e serie. 5 d°. Lond 1862.5 d°. Arnst. 1864. 5 d°.Amst.1860.4% Aand. spoorw. Oost. Metall.5 pCt. dito dito 2% 21% d°.renteAmst. 5 d°. nat. 1854. 5 do.inzilv. 1864. 5 Italië Amst. 5 Turk.buitenl. 5 Griekenland 5 Ver.Staten 1874.5 d°. 1881.6 d°. 1882.6 Mexico 1851 3

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1867 | | pagina 1