3AM, Donderdag, 9 Mei, IV 333. 1867. Buitenland. ;ten. X)ot- STY, 7s ;man. 7. 7S 74 7b Uitgave van A. BRINKMAN. Lange Tiendexeg, D. n°. 60. 7> 7. aasr 93 74’/. Rijn s 27 'M, Eind- ta neven. 5 üre. Gebleven koers. 53% 76% 143/4 t. STOOM- MiddtV/urijt - Zonder 63% 49’/4 'otborst en C. J. Starre. Adrianna 7b l5/i« 7» 7» 'A. r/s '716 >p, DEL,' ÏN, (oerdijk n en naar '7i« 716 en D. Vijver. Kramer 3 Mei. jste rs. 716 7b der Heydt medegedeeld, dat hij het J van de buitengewone uitgaven, wegens de volgende zitting zal indienen. Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. De prijs per drie maanden is 2,franco ppost 2,25 Adverteutien van 16 regels tot des middags ten 12 ure, grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn. 82Wi. 141% 180 43’/l. GOUDSCHE COURANT. De prijs der Adverteutien van één tot zes regels met inbegrip van het zesrei is 80 Cent, voor eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend plaatsruimte. De heer Twesten beveelt vervolgens de onverandeide aan neming van het ontwerp-constitutie aan. De heer Waldeck regtvaardigt het door 6G leden ondertee- kende besluit, dat het huis zou verklaren het ontwerp-consti tutie niet aan te nemen. In die resolutie zijn de tegenspraken met de pruisische constitutie opgesomd en zij eindigt met de verklaring, dat de regten des volks in het algemeen zijn be nadeeld, en de eenheid van Duitschland daardoor meer wordt belet dan bevorderd. De heer Jung verdedigt de constitutie, de heer Jacoby daar entegen het voorstel des heeren Waldeck cn voert aan, dat de verbonden noord-duitsche staten onder Pruisetis militaire heerschappij, het behoud van den vrede met de naburige staten, steeds in gevaar zullen stellen. De heer Eulenberg meent, dat dit verwijt enregtvaardig is en betoogt dat de redenering des heeren Jacoby niet opgaat als zou de noord-duitsche bond het behoud van den vrede in gevaar brengen. Na eenige discussie is de zitting verdaagd. De Nordd. Allg. Zeitung bevestigt, dat Belgie en Italië ook tot de conferentie zijn uitgenoodigd. Hei blad constateert andermaal de ijverige voortzettingen van Frank rijks krijgstoe rustingen, en wijst vooral op de onophoudelijke vervaardiging van ammunitie te Belfort, waar, even als te Metz en te Straatsburg, veel oorlogsmaterieel bijcengebragt is, waaronder vooral pontonireins, door middel van welke even zoo vele bruggen over den Rijn kunnen worden geslagen. Het blad wijst voorts op den spoed, waarmede de vestingwerken van oostelyk Frankrijk verbeterd worden, en zegt dat het spoedig xal blijken, of de mededeeling van de Patrie juist is, volgens welke al die militaire maatregelen reeds vóór de verschijning van het bekende artikel in den Moniteur bevolen waren, zoodat die thans slechts successi vel ijk kunnen ophouden. 7 Mei. In het huis der afgevaardigden heeft heden de heer Virchow op heftige wijze het ontwerp-constitutie voor den noord-duitschen bond bestreden. Volgens hem kan op den duur de pruisische landdag niet naast den rijksdag bestaan. De heer von Bismarck, die zoo vele deelen van Duitschland heeft buitengesloten, heeft ook de luxemburgsche kwestie te voorschijn geroepen. De vrede kan slechts bewaard worden, wanneer de volken op betamelijke wijze deelnemen in de be slissing van hun lot. De heer Wagner bestreed den hr. Vir chow en beweerde; dat de leden der linkerzijde slechts partij mannen zijn, maai noch duitsche noch pruisische patriotten. Er ontstond groote opschudding in de vergadering. De voor zitter verklaarde, dat de wending, die de discussie had geno men, niet parlementair was. De hr. Wagner ging echter voort met zijne aanvallen op de linkerzijde en besloot zijne rede met te zeggen, dat wanneer het zich thans constituerende Duitsch land als met gevaren dreigend wordt voorgesteld, dit alleen is omftat het groot en magtig is geworden, terwijl wat de linker zijde tot stand wil brengen slechts eene belachelijke vertooning zou maken. De heer Unruh verklaart zich voor het ontwerp-constitutie; hij verdedigt het algemeen kiesregt en is voor het mediatiseren van kleine staten door de bonds-constitutiede heer Delitsch voert aan dat de conservatieven zonder de hulp der regering niets vermogen. Hij wijst op de gebreken der constitutie en zegt dat, indien de conservatieven zich veilig waanden buiten het algemeene kiesregt, zij dit niet zouden getracht hebben te beperken. De heer Gerlach verklaart zich voor de constitutie, terwijl de heer Michaelis zich tegen de aanneming van het ontwerp verklaart; hij wenscht daarentegen een duitsch kei zerrijk onder de kroon van Pruisen. Morgen zullen de debatten worden voortgezet. Volgens de Zeidlersche Corresp. zou het heden met de luxemburgsche kwestie zoodanig staan, dat binnen eenige dagen de conferentie tot een resultaat komt, of dat er, na verloop van dien tijd bevel wordt gegeven tot mobielmaking der pruisische I troepen *^*,,*^**:^v Florence, 7 Mei. Een der bladen meldty/nat de near Londen, 6 Mei. Bij de directie der schatkist is een adres ingediend, onderteekend door een aantal veehouders en andere belanghebbenden bij den veehandel, tegen het transport van ingevoerd vreemd vee, uit besmette landstreken komende, langs den spoorweg naar Londen. Adressanten gevoelden zich tot dezen stap gedrongen, omdat er sedert eenigen tijd ossen en schapen uit Duitschland, Oostenrijk en Hongarije zijn aange- bragt, die min of meer lijdende waren en dwars door eene met veel vee en weiden bezette landstreek, per spoortrein naar Londen zijn gevoerd, even als er runderen, schapen en kalve ren uit Antwerpen te Tbameshaven aangebragt, tot het trans port naar Londen worden toegelaten, niettegenstaande de vee ziekte zich ook in Belgie vertoont, terwijl in de laatste dagen ook kalveren uit Rotterdam te Harwich aangebragt en per spoortrein naar Londen verladen zijn, in weerwil dat de vee ziekte in de omstreken van Rotterdam nog altoos in eenigzins hevige mate woedt. Met het oog hierop hebben zij zich tot de genoemde autoriteiten gewend, en daarbij verzocht dat al het ingevoerde vee in de haven van invoer zal worden geslagt. De demonstratie, die heden in Hydepark plaats had, ter zake van de reformkwestie, is rustig afgeloopen. Het aantal personen, daarbij tegenwoordig, wordt op 40,000 a 50,000 geschat. Er waren groote militaire maatregelen van voorzorg genomen. De aangenomen resolutien hielden de vcroordeeling in van het gouvernement en van de bij het lagerhuis aan hangige bill tot herzieairig van het kiesstelsel. De engelsche regering heeft bij het parlement op nieuw verscheidene diplomatieke stukken overgelegd, die zij gewisseld heeft in het geschil met Spanje, betreffende de Tornado (het conflict, aangaande de Queen Victoria is, gelijk men zich zal herinneren, door het toegeven van Spanje uit den weg ge ruimd). Uit die stukken blijkt, dat dc laatste depeche van lord Stanley aan den engelschen gezant te Madrid van 20 april jl. is. De minister komt daarin op nieuw nadrukkelijk op tegen de behandeling, den kapitein van de Tornado aangedaan, die krijgsgevangen is en nog wordt gehouden, zonder dat een be voegd prijzenhof, overeenkomstig de wet, uitspraak in deze zaak had gedaan, daar de reeds gevallen uitspraak, waarbij de opponenten te hunner verdediging niet gehoord zijn, door Engeland niet als eme wettige uitspraak kan worden aange nomen. De minister dringt derhalve op een nieuw regtsge- ding, voor een bevoegd regtscollegie, aan, waarbij alle wettai^ke voorschriften stipt in acht worden genomen. 7 Mei. De Morning Post zegt, dat de voorloopige zit ting der conferentie heden namiddag zal plaats hebben. De volgende bijeenkomst is op zaturdag vastgesteid. De belgische en nederlandsche gezanten zijn tegenwoordig. Parijs, 6 Mei. Terwijl hier te lande nog bijna dagelijks by de regering adressen inkomen uit de departementen, ter gunste van den vrede, heeft zich ook aan gene zijde van den Ryn eene ligue gevormd, die de bevordering van de hand having des vredes ten doel heeft. Het grootste gedeelte van de duitsche democratie heeft zich ter gunste van den vrede verklaard en de heer Garnier Pages, die naar Duitschland vertrokken is met het bepaalde doel om zijne geestverwanten daar te lande tot vredelievedde gevoelens te stemmen, heeft geen reden om zich te beklagen over het resultaat zijner zending. Brussel, 5 Mei. Men verzek“-t, dat de militaire com missie, uit het huis tan volksvertegenwoordigers, het voorstel heeft aangenomen om het jaarlijksch contingent op 13,000 in plaats van op 10,000 man vast te stellen; en in beginsel aan genomen dat de som tot afkoop van de dienst vóór de trek king zal worden bepaald. Berlijn, 6 Mei In de zitting van het huis van afgevaar digden heeft de heer von wetsontwerp tot regeling den oorlog eerst in

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1867 | | pagina 1