I Junlj. Zondag, I 1 cten. 2 Overzigt. 540. 1867. 1 1 ~Verslag van den toestand der gemeente Gouda inl S66. f 32 meer, dat der overledenen 120 I I en 1 Vs 7s 347s Vs «Va 517s MAN. GOUDSCHE COURANT. over te gaan tegen gestemd bij G. F. OUDA, met hoeveelheid a contant. «EKa46»/10 “477to soort (Mout- Jscents; inl. per kan 67 sterkte naar van cirectenr wordt hetzelve 85Vs 142ï/& de stem der bloeddorstig animeren als iger. H. Brakel, 4 -— J. E. Otto— [euvel, 57 j. L Vs Vs Vs n J. 7. Hen- ling. Arie, ;rs J. Zwanen- de Jong. ier Waart. 7s ■Vts Vs 5/l« gate ÏF8. Vis van A. BRINKMAN. Lange Tiende wegD. n°. 60. 28 Mei. Gebleven koer*. 54’/a Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. I In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren.UltgaVG De prijs per drie maanden isƒ2,franco p. post2,25 Advertentiea van 16 regels tot des middags ten 12 ure, grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn. De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van bet zegel is 80 Cent, voor eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte. 77V* 15’71, een concours ergaderiog aan met 8 tegen 7 De bevolking der gemeente op 31 december 1866 bedroeg 7451 mannen en 8076 vrouwen, te zamen 15,527, of 13 meer Jan een jaar vroeger. Het getai mannen was met 9 vermin derd, dat der vrouwen met 22 vermeerderd. Hieronder zijn begrepen 254 militairen. Het getal vrouwen is dus ruim 600 meer dau dat der mannen. Geboren werden 366 z. en 368 d.; gestorven} zijn 372 man nen en 330 vrouwen. Het getal geborenen was meer dan in het jaar 1865. Van de 702 overledenen stierven 245 beneden het jaar, dus ruim */s van het geheel, terwijl 18 den oud_.<iom van 80 jaren bereikt hadden. De oudste der overledenen was 91 jaren. Er werden 136 huwelijken voltrokken, 24 minder dan het vorige jaar; van deze 136 huwelijken waren bij 64 bewijzen van onvermogen afgegeven. Het getal kiezers voor leden der tweede kamer was 417. voor leden der provinciale staten 416 en voor leden van den gemeenteraad 702. Het hoofdkiesdistrict Gouda voor de verkiezing van leden voor de tweede kamer teit 3525 kiezers, waarvan er bij de laatste verkiezing 2637 hun stem uitbragten. Voor de keuze van leden der provinciale staten telt dit district 1840 kiezers. De gemeenteraad telt 15 leden, het collegie van dagelijksch bestuur 3 leden. Er zijn twee vaste eommissiea, een belast met het ontwerpen en herzien van plaatselijke verordeningen, tegen wier overtreding straf is bedreigd, en een belast met het toezigt en het beheer der plaatselijke eigendommen. Gedurende het jaar 1866 werden door den raad twee straf verordeningen, 8 belasting-verordeningen, 5 verordeningen van verschillenden aard en 2 instructien vastgesteld. Onder de voornaamste in den gemeenteraad behandelde on derwerpen behooreude reorganisatie der latijnsche school, de regeling der burger-avondschool, de wederinstelling der gezond- heids-commissie, de schorsing der kermis, het besluit om de drie steenen bruggen over de Gouwe door beweegbare te vervangen. Het archief der stad dagteekent van 1590, en bevindt zich in goeden staat. De laatst afgesloten rekening, zijnde die over 1855, wijst een batig slot aan van 28,050.97; de begroeting over 1866 geeft een batig saldo van 1.29. De accijnsen op den wijn, het gedistelleerd en de rogge zijn afgeschaft, die op de tarwe van 3 op 2, en van de spelt van 1.60 op 1.10 gebragt. De opcenten van de grondbelasting op gebouwde eigendom men zyn van 15 op 40 gebragt. De rijksbelasting op het personeel is voor 4/s aau de gemeente afgestaan, van welke belasting tevens 25 opcenten worden geheven. De gabel op de Gouwe werd weder voor 5 jaren tc - -.«i De schulden der stad bedroegen 40,000, rentende Gedurende 1866 werden drie gemeente-eigen ’□•-■>-- kocht, die te zamen 2805 opbragten. De inkomsten, voortkomende uit de verhurin; - van gemeente-eigendommen bedroegen 5277 De toestand der openbare gemeente-geb'’ s .1<1- en deze vorderden slechts het gewone onuC"io_ De toestand van straten en pleinen was over het geheet niet t t GOUDA, l Janij. De Hongaren zien hunne wenschen bevredigd en men bereidt zich tot de plegtige koningskrooningde overige oostenrijksche landen zullen door de invoering van constitutionele regten te vreden gesteld worden, en indien de monarchie zich onder hel nieuw bestuur rustig ontwikkelen mogt, zou men weldra jui chen over het nut der tegenspoeden. Maar nog altijd durft men zich naauwelijks overgeven aan de verwachting van een duurzamen vrede. De conferentie is zoo gunstig ten einde gespoed, omdat men zich bij een enkel klein incident bepaalde. Zoo kan ook het verschil tusschen Denemarken en Pruisen over de noordelijke deelen van Sleeswijk wel in der minne geschikt worden, maar de afdoening der oostersche kwestie zal voor zeker de gemoederen in beweging brengen, en bet is niet te doorzien hoe groote verwikkelingen ontstaan zullen, voor dat de buit van den zieken man gedeeld is. Deze donkere wolk kan nog lang boven Europa hangen, maar ónmogelijk afdrij ven. Het turksche rijk is vermolmd, het levensbeginsel is ge weken uit het wegstervend ligchaamhet kan geen nieuwe phase van ontwikkeling intreden, het moet voorbij gaan om plaats te maken voor de enropesche instellingen. De eeuwen heugende heerschappij der Turken spoedt ren einde. Het mexicaansrhe keizerrijk, die glorierijke stichting der ver metelste dwaasheid, heeft kort geduurd. De arme oosten rijk- sche aartshertog, die zich door den valschen luister eener keizerskroon liet verleiden, om zich te laten opdringen aan een volk, hem geheel vreemd, zal hartelijk blijde zijn, als het hem vergund wordt Europa terug te zien. Amerika vraagt gratie voor hem, maar heeft hij, naar de gewone begrippen, niet driewerf den dood verdiend, de vreemde gelukzoeker, die zich door overmoedige indringers de kroon laat opzetten om te heerschen over een onafhankelijk volk, de geweldenaar, die de Mexicanen, die hunnen vaderlandschen grond verdedigdeu, als rebellen deed ombrengen. Wie waagt het den vaderlandschen zin en de volharding der Mexicanen te smaden, als zij den opgedrongen geweldenaar de welverdiende straf doen onder gaan. Als het den keizer van China geluste en gelukte b. v. Portugal in te nemen en hij stelde een japanschen prins als koning, hoe meent ge dat de vaderlandslievende Portugezen zouden doen, als het hun nu weder gelukte den indringer zijne helpers te vangen Maar wij willen hopen, dat zelfs een Juarez menschelijkheid zal eerbiedigen en zich minder betoonen dan zijne tegenstanders, die hem zeker niet gespaard zouden hebben. Het scheen als of men in Engeland het bloed der fenians niet langer zou sparen. Toch heeft de publieke opinie den wrok bedwongen. De doodstraf is zedelijk veroordeeld de tijd der geheele afschaffing nadert. Het ware een treurige terugtred indien zij nu nog voor een staatkundig misdrijf kon toegepast worden. Langzaam ontwikkelt zich de dierlijke mensch tot een re delijk schepsel. Doodstraf en duel moeten vergeten zijn voor dat het geloof in de onschendbaarheid des menschenlevens ook het von nis velt van de volstrekte onregtmatigheid van den oorlog. De woorden des vredes zul-en nog eeuwen te vergeefs gepredikt worden, eer de eenvoudigste waarheid de dierlijkheid zal ver bannen uit het hart. Italië zal door de kerk gered worden van een bankroet. Die goede geestelijken zwoegen eeuwen lang urn bezittingen bijeen te brengen, die eindelijk de buit worden van revolutio naire hervormers. Goud en zilver drukken te zwaar om het edelste te laten tieren, het leven is een strijd, armoede is de weg tot ware grootheid. Zoo denken de italiaansche staatslie den en verwachten welvaart en vroomheid van het berooven der kerk. In de Donau-vorstendommen moeten het dó israe- lieten misgelden, het domme gemeen plundert de rijke koop lieden, en de zich liberaal noemende grooten achten het beneden zich voor aller regt te waken en moeten door het buitenland aan hunne eerste verpligtingen worden herinnerd. Keizers, koniugen en prinsen zullen zich dit jaar ontmoeten op het groote feest der nijverheid; mogt het aanschouwen dier wonderen ben allen wekken tot het besef hunner roeping om in vrede het welzijn der volken te bevorderen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1867 | | pagina 1