IOÜT jn» verspreid den, maar met regt ’aans eene- i van het :1 onscha- an slijm, ^langrijke rking van I Zondag, 9 Junij. 549. 1' Hen, van 1867. Overzigt. Buitenland. KENNISGEVING. i° 3. s. getuig- F 3. ROLL I H I zij c?rij~ ersterken de Ge- V EN. minderde schroomt meu toe te 1 >or 40 Cts. en Vrijdag den 12' ijdstraat. SMANN. AN TERDAM. ge onder- 1 gebruikt, voorkeur wij er de ff n n ié, Apoth. jotheker. Lpotheker. Apoth. LLRICH i3 0 cent te 'pöts. jrzien vaa eumatische est verou- u n u u N u H [JM- EN f oor Gouda MAK Uitgave van A. BRINKMAN. Lange TiendewegD. n°. 60. van den 17 Junij tot den 21 diinij. H n u tt u 24 u n h GOUDSCHE COURANT. Londen, 5 Junij. Men meldt uit New-York van gisteren Het comité van het congres heeft besloten, dat tot den presi dent Johnson wel eene berisping moet worden gerigt, doch dat hij niet in staat van beschuldiging moet worden gesteld. Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. De prijs per drie maanden is f 2,franco p. post 2,25 Advertentien van 16 regels tot des middags ten 12 ure, grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn. De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent, voor eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte. 1 Julij 8 15 tt 28 v 5 Julij. n 12 u 19 H A en B C, D en E F, G, H en 1 K, L, M en N O, P, Q en R Voor de GEWIGTEN in gebruik bij GOUD- en ZILVER SMEDEN benevens voor die der APOTHEKERS, op Woensdag 'l>“ en 14° Junij. Dat volgens koninklijk besluit van 5 Februarij 1827 n°. 153, de Medicinaal Grein Gewigten en de Korrels van het Goud en Zilversmidsgewigt, alleen zullen worden nagezien en onder zocht, doch niet geijkt of van een stempel voorzien. Voorts brengen Burgemeester en Wethouders ter kennis: dat de Arrondissements IJkers verpligt zijn den her-ijk te weigeren van alle Maten en Gewigten, welke niet volgens de bestaande voorschriften zijn vervaardigd of die de vereischte lengte, gewigt of inhoud niet hebbenalsmede af te wijzen de leng tematen, op welke eenige teekenen of merken, de oude maat aanduidende, zigtbaar zijn, terwijl zij niet te min zijn gereg- tigd het gewoon ijkloon daarvoor te vorderen, alsmede dat zij de bevoegdheid hebben, om, volgens het koninklijk besluit van den 20n Januarij 1861, (Staatsblad u°. 4) de hun aange boden gewigten, welke te ligt worden bevonden of beschadigd zijn te repareren en te justeren en daarvoor het bij voornoemd besluit bepaalde loon te vorderen, wanneer hun door de ijk- pligtigen niet wordt te kennen gegeten, dat zij zulks elders willen doen verrigten. Wordende dien ten gevolge de daarbij belanghebbende in gezetenen uitgenoodigd, om zich op de boven bepaalde dagen met hunne Maten en Gewigten, behoorlijk schoon gemaakt, te vervoegen op de Turfmarkt wijk H n°. 45, aan het Lokaal voor den HER-IJK bestemd, en alzoo voor te komen de onaange name gevolgen die bij verzuim daarvan, voor hen zouden ontstaan. Gouda, den 7n Junij 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, DROOGLEEVER FORTUIJN v. BERGEN IJZENDOORN. GOUDA, 8 Junij. De groote politieke kwestien rusten voor het oogenblik, daar de vorsten vacantie nemen en zich te Parijs gaan ontspannen. Treurig is de indruk door den verfoeijelijken aanslag op het leven van den czaar gemaakt, en wel geschikt om de vreugde van het zamenzijn te verbitteren en algemeene bekommering te verwekken. Men verwacht overigens veel goeds van dat zamenkomen der mogendheden, ofschoon het welligt weinig invloed zal hebben op de plannen, die in den boezem ver scholen liggen. Het zal immers onmogelijk zijn de behan deling der oostersche kwestie te ontgaan. Rusland zal zijne lang gekoesterde wenschen niet opgeven, en Engeland zal nimmer instemmen met eene schikking, die Rusland kan te vreden stellen. De behandeling der engelsche reformbill gaat langzaam, en als het ministerie zich staande houdt en de wet tot stand brengt, zal het niet geschieden dan met verbazend veel toege ven aan de eischen des volks. Te Weenen is de strijd aangevangen over de reorganisatie des rijks, vooral over de schikking met Hongarije. De gemoe deren schijnen vredelievend gestemd en de groote, algemeen gevoelde behoefte aan rust geeft hoop op goede uitkomst. Het is een levenskwestie voor Oostenrijk moet de verwarring en onzekerheid nog langer voortduren, dan moet het einde uit- loopen op de ontbinding der geheele monarchie. De voorge nomen versterking van Weenen zal vooreerst wel afstuiten op den onwil der bevolking: men zal dit jaar toch beginnen, maar zich bepalen bij het bouwen van vier forten. Men zal de landen gelukkig gaan prijzen, die slechts zeer moeijelijk lee- ningen kunnen sluiten want het schijnt nu eenmaal, dat elk volk zich ten behoeve van krijgstoe.ustingen wil uitputten. Daarom blijft de toekomst somber, en geven aan vreedzame verwachtingen. Ten aanzien van den mexicaanschen keizer duurt de onze kerheid voort. Zelfs beproeft men het verspreiden van zeer gunstige geruchten, toch blijft de opinie gevestigd, dat het mexi- caansche keizerrijk gevallen is en hoopt men, dat Maximiliaan slechts de gevangene moge zijn van Juarez, dan kunnen de vorsten met elkander zijn rantsoen betalenwant de volken zullen toch wel geen lust gevoelen om dat overweldigen en indringen aan te moedigen. Het noord-amerikaansche volk schijnt merkelijk tot bedaren te komen. Dit blijkt vooral in de veranderde gezindheid ten aanzien van den gewezen zuidelijken president, Jefferson Davis, die onder b~ gtogt ontslagen is. Hij was het voorwerp van den woed en s toil en schijnbaar onverzoenlijksten haat en nu ont moet hij tal van vrienden. Zoo is de verbittering tegen den president Johnson merkelijk aan het dalen en zal zijn conflict met de vertegenwoordiging 'ot geene verderfelijke uitbarsting komen. Men oordeelt dat hij berispenswaardig, niet misdadig gehandeld heeft. Eindelijk zijn onze rusteloos amenderende vertegenwoordigers gereed gekomen met de schutterijwet. De menigvuldige wij zigingen hebben zeker niet medegewerkt om die vet tot een schoon geheel te vormenmenigte leemte en inconsequentie moet op die wijze iusluipen. Toch was, volgens de algemeene opinie, de behoefte groot aan een verbeterde inrigting der schut terij, en bevat deze wet vele verbeteringen. Na de vlugge eu de gunstige aanneming van het ontwerp ter overbrugging van den Moerdijk zal nu in behandeling komen het kostelijk ont werp van onzen eminenten afgevaardigde, den heer de Brauw. Dat is zijn roem, zijn eer, de kroon op al zijn werk, nu mag hij gaan in vrede. Van al onze instellingen is het openbare schoolwezen de meest populaire, en daarom ook de vijandschap der reactie de meest vinnige. De bestrijding van dit ontwerp is dan ook het meest wenschelijk punt van vereeniging voor alle nuancen der liberalen en de beste gele genheid om de onmagt en de oneenigheid der reactionairen te doen blijken. Hier is eene ruime discussie wenschelijk, opdat dat rusteloos wroeten der lichtschuwe tegenstanders beteugeld worde en het zonneklaar blijken moge, dat wij bereid zijn vast te houden aan de beginselen van vrijzinnigheid, die ons schoolwezen kenmerken. De Brauw bezwijke in zijne poging, en al beweenen wij zijn politiek overlijden niet, dankbaar zullen wij erkennen, dat hij, zijns ondanks, aanleiding gegeven heeft tot de krachtige bevestiging onzer schoonste volksinsteiling. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda doen te weten, dat naar aanleiding van het besluit van beuren Gedeputeerde staten der provincie Zuid-Holland, dd. 8 Januarij 1867 n°. 17, dit jaar tot den HER-IJK der LENGTE- en INHOUDSMATEN van drooge en natte waren en GEWIGTEN, binnen deze gemeente zal worden gevaceerd in de maanden Juny en Julij, van des voormiddags 9 tot des namiddags 3 ure, op de volgende dagen Voor de KOPEREN en IJZEREN GEWIGTEN, de IN HOUDSMATEN van drooge en natte waren, alsmede voor de LENGTEMATEN, Voor de wijken n n H

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1867 | | pagina 1