KER öiiitenlanh. abriek. Effecten. IJssel. &OUDSCHE COURANT BEKENDMAKING. C. J. VAN DBK GRIJP, 1. S. 877» 3013/16 7ö7/8 n tt n u 858/4 142^/8 185 46’/s i Wethouders den bovenge- Gebleven koers. 55718 40’/, 951/j HINGER- jWATEB, avoerd, mede de Wed. A. 5 3 1 8 2 as voor de vol- 77Vs 147/18 'jingsdag ’smor- ■kdageu *s mor- ■gens 6’/a uur. jke dagen ’s na- ironds 5 uren. ar ten. erd bij G. F. GOUDA, met ene hoeveelheid m a contant. iEVERa462/10 em a 47s/io °/o i« soort (Mout- 62 cents; inl. '/0 per kan C6“ :re sterkte naar Uitgave van A. BRINKMAN. Lange TiendewegD. n°. 60. 52716 57’716 -- 307a nn/16- 28 Junij. Hoogste ko-rs. 557a 65’/g 85’718 143 53718 33’/8 407s 95’/3 74718 185 46718 23718 67 527a —is/. 147. brinkman. bet eenige middel om tot een en uitgaven ie geraken, gele- van oorlog. Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. De prijs per drie maanden is ƒ2,franco p. post/2,25 Advertentién van 1--6 regels tot des middags ten 12 ure, grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn. Londen, 30 Junij. In het huis der gemeenten is de behandeling van de artikelen der door het gouvernement voor gedragen reform-bill voor Engeland afgeloopen met de aanne ming van onderscheidene bepalingendaaronder is er eene, welke het stemregt ontzegt aan allen, die onderstand van het plaatselijk armbestuur ontvangenalsmede eenewelke de ministers, wanneer zij hunne portefeuilles met eene andere ver wisselen, ontheft van de verpligting, om zich aan eene her kiezing te onderwerpen. Een amendement van een liberaal lid, strekkende om de kosten der verkiezingen voor de candi- daien te verminderen en alzoo de waardigheid van volksver tegenwoordiger meer genaakbaar te maken voor lieden zonder vermogen, is na vrij wat discussie, naar den wensch der rege ring, verworpen met 248 tegen 142 stemmen. Blijkens berigten uit New-York, vindt het denkbeeld van tusschenkomst der vereenigde staten, tot herstel van orde en vrede in Mexico, onder het amerikaansche publiek veel ingang. Hoe het gouvernement daaro»er denkt blijkt nog niet. De staat der veldgewassen in de vereenigde staten was, volgens de berigten van 14 junij gunstig en veel belovend. 1 Julij. Men berigt uit New-York van heden t De ka pitein van een oostenrijksch fregat heeft uit New-Orleans aan den oostenrijkschen gezant te Washington de tijding getelegra feerd, dat keizer Maximiliaan ter dood gebragt is en dat Juarez weigert zijn lijk uit te leveren. Parijs, 30 Junij. Volgens de Presse hebben de ministers bij de beraadslagingen der commissie van het budget verklaard dat de aangevraagde 158 millioen grootendeels zullen worden besteed aan de vernieuwing van de uitrusting en aan de com pletering van het leger. Als zeker kon worden verklaard, dat Frankrijk over zes maanden zon kunnen beschikken over 750,000 goed gewapende en geëquipeerde troepen. De regering wenschte op dit oogenblik geene leening te sluiten. Bij den raad van state is ingediend een ontwerp van wet, ten doel hebbende de verlaging der geregtskosten bij verkoo- pingen van geringen omvang, waarvan de opbrengst grooten deels wordt verslonden door de overdreven kosten. De heer Brame, lid van het wetgevend ligchaam, heeft onlangs te dier zake een belangrijk werk uitgegeven, onder den titel De erf- Bchap, beroofd door den fiscus en de procedure. Het Mémorial Diplomatique meldt, volgens brieven uit Mexico van 26 mei, dat Maximiliaan door Porfirio Diaz naar Mexico was gevoerd. Laatstgenoemde had verklaard, dat het leven van Maximiliaan geen gevaar liep. Bij gelegenheid der beraadslagingen van de commissie voor het budget, heeft de heer Latour-Dumoulin o. a. gezegd, 1 Cts. p. N. n n n u i/ fi ff 21/3 O.p. st. 2 C1. per stuk. 1RK C°. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda, ont vangen hebbende een door Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland ontworpen provinciale verordening ter verzekering van den goeden toestand der kaden langs de Gouwe; brengen ter kennis, dat genoemde verordening gedu rende ééne maand, aan vangende op heden, voor de belang hebbenden ter lezing ligt op de secretarie dezer gemeente, van des morgens 10 tot des namiddags 1 ure (de zondagen uit gezonderd), en dat indien bij hen daartegen bezwaren bestaan, zij die door tusschenkomst van Burgemeester en moeten kenbaar maken vóór het verstrijken van noemden termijn. Gouda den 2Sn Junij 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, v. BERGEN IJZENDOORN. De prijs der Advertentién van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent, voor eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte. dat de staatkunde der ministers eene dubbelzinnige was. De heer Garnier Pages trad in een onderzoek van den financielen toestand, en verweeL de commissie, dat zij de zaken te gunstig inzag. Naar zijn gevoelen was evenwigt tusschen de inkomsten gen in belangrijke bezuinigingen bij het departement De volkeren verlangden het behoud van den vrede. i Julij. De Moniteur deelt mede, dat de keizer gisteren de leden der internationale conferentie tot regeling van het muntwezen ten gehoore heeft ontvangen, en dat zij Z. M. hun dank er voor hebben betuigd, dat hij prins Napoleon tot hun voorzitter heeft benoemd. Voorts meldt het blad, dat de keizer gisteren den lord-mayor en de aidermen uit Londen heeft ontvangen. De lor..-mayor heeft den keizer een adres voorgelezen, inhoudende de afkeuring van den aanslag op het leven van den czaar en de gelukwen- sching met het groot succes der tentoonstelling. In antwoord op dit adres, hetwelk in het engelsch was opgesteld, heeft de keizer in dezelfde taal geantwoord met eene dankbetuiging we gens de daarin uitgedrukte gevoelens van vriendschap en sympathie. Het Journal des Débats bevat een scherp artikel van den heer Prevost-Paradol, waarin het rapport fan den hr. Nogent St. Laurent over het drukpers-ontwerp aan eene scherpe critiek wordt onderworpen. Hij zegt ten slotte, nadat hij al de zwakke plaatsen van het rapport op welsprekende wijze in het licht heeft gesteld Wij willen ons niet langer met dit rapport b*- zig houden, wij zouden liever wenschen dat het uit de verza meling onzer officiële stukken verdween en uit het geheugen van allen werd gewischt. Maar ongelukkigerwijze zal het onze ephemere debatten overleven als een merkwaardig voorbeeld van de verzwakking van den politieken geest in Frankrijk en als een treurig teeken van het bevreemdend verval van een verheven tak der letterkunde, waarin onze voorgangers ons zoo vele heerlijke voorbeelden hebben nagelaten. In de officiële kringen alhier is men thans bezorgd we gens de gebeurtenissen in Spanje. Men beschouwt de minis teriele crisis slechts als de voorlooper van ernstige gebeurte nissen en vreest voor een grootschen opstand, ook al ziet de koningin af van hare reis naar Parijs en Rome. Deeinen onlangs verschillende dagbladen opgaven mede van bet r*er kleine getal ambtenaren in Spanje die lezen en schrijven kunnen en worct het geheele schiereiland spreekwoor delijk als een toonbeeld vaa st’lstand en achterlijkheid genoemd, ook de niddelen van verveer r’aken daarop geene uitzondering. Zelfs de rivieren in Spanje en Portugal, de slagaderen voor handel, verkeer en ontwikk» ling van volkswelvaart, verkeeren steeds in een ellendigen toesund. De Taag b. v. is voor groote schepen niet verder bevaarbaar dan tot Azambuya, en de Gua dalquivir tot aan Seviliëde Ebro is bevaarbaar voor zeer weinig diepgaande schepen tot T^rtosa; daar ligt eene zand bank, die alle verdere scheepvaart ónmogelijk maakt en waaraan de menschenhand niets tracht te veunderen. Ook de spoor wegen verkeeren in kwijnenden toestand, en vragen dringend ondersteuning van den staat. 2 Julij. De Moniteur, die heden eerst laat is uitgege ven, bevat eene lange lijst van benoemingen bij het legioen .an eer, ter gelegenheid van de tentoonstelling. Nederland wordt daarbij o. a. vertegenwoordigd door de heeren J. W. L. van Oordt, die tot officier, en M. E. Coster, die tot ridder is benoemd. Bij de voortzetting der disenssien over het budget heeft de heer Rouher, in antwoord op eene rede van de heeren Picard en Simon, ontkend dat de regering de vrijheden wilde inkrimpen. Integendeel, de eenige zorg van het keizerrijk be stond daarin, dat het de democratie en de vrijheid tot wer kelijkheid wilde brengen onder een geëerbiedigd gezag. De verontrustende kalmte des lands, waarvan de heer Picard heeft gesproken, ir de veroordeeling der oppositie. Neen, ze^>« dft minister, het land is niet met u. Het land heeft j^wouwen in het beleid der regering De expeditie naar Mexjw is ste&ts

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1867 | | pagina 1