Binnenland. Gemengde Berigten. Varia. t en /w.trte slip iu liti schitterend tatereei des lands. Door het ontwerp betreffende dc leger-organisatie wordt Frankrijks hand aan het gevest van den degen ge'oragt, te midden van welvaart en vrede. Wat het stellen van officiële kandidaten bij de ver kiezingen aangaat, zoo zou de regering gereed zijn daarvan afstand te doen, indien de oppositie harerzijds verzekerde, van alle slechte hartstogten en bedriegelijke beloften af te zien. Brussel, 1 Julij. De Iudépendance Beige van gisteren bevat eene depecbe uit eenen, meldende dat uit de ontvangen officieie depeches van den oostenrijkschen gezant te Washington en van den commandant van het oostenrijksche stoomschip Elizabeth, te era-LTuz gestationneerd, blijkt, dat keizer Maxi* miliaan op 19 junij is gefusileerd. Berlijn, 30 Junij. Ten gevolge van den stand van den veetyphus in Nederland en Belgie, heeft de regering maatre gelen genomen, waardoor verligting van het verkeer aan deze zijde der grenzen wordt mogelijk gemaakt. Ook met opzigt tot de invoering van nieuw gewonnen hooi en stroo, hebben de bestaande bepalingen zekere uitbreiding erlangd. I Julij. Denemarken eischt Duppel en Alsen, en biedt aan onzijdigverklaring van dit grondgebied, benevens slooping der vestingwerken. Pruisen weigert. De toestand is ernstig. Frankfort. 29 Junij. De eerste kamer van den groot hertogelijk hessischen landdag heeft eergisteren eenstemmig ver worpen het, met eene kleine meerderheid door de tweede ka mer aangenomen voorstel van den afgevaardigde Goldman, betreffende de toetreding tot den noord-duitschen bond ook van de provinciën van het groothertogdom links van den Main gelegen. Weenen, 30 Junij. De Wiener Zeitung maakt een kei zerlijk rescript bekend, waarbij de heer v. Beust, ouder hand having van zijne benoeming tot minister van het keizerlijke huis en van buitenl. zaken, benoemd wordt tot rijks-kanselier, terwijl graaf Taaffe belast is hem als president van den mi nisterraad te vervangen. De minister van justitie, de heer Komers, wordt van zijne betrekking ontheven en vervangen door den heer v. llye, wien tevens ad interim de portefeuille van onderwijs en eeredienst wordt opgedragen. Bij een ander rescript aan den croatischen hofkanselier werdt de banus van Croatie, baron Sokcevich van zijne betrekking ontheven en de baron Levin Raueh tot plaatsvervanger van den banus benoemd. De bh. Koraers en Sokcevich zijn benoemd tot grootkruisen der Leopolds-orde. 1 Julij. Te Carlowitz en te Yukovar heersclit ccne gEGote agitatie. Stratimiravitz is tot servisch woywode uitgeroepen. De generaal von Gablcnz 's naar Croatie gezonden. Florence, 30 Junij. De lieer Ferrara heeft aan de kamer van afgevaardigden bet wets-ontwerp op de voorloopige be grooting weder ingediend, zoo ais het door den senaat is ge wijzigd. Het gewijzigde ontwerp is aangenomen met 211 tegen IS stemmen. Rome, 29 Junij. De plegtigheid van de heiligverklaring der gorcumsche martelaren en de viering van het eeuwfeest van den h. Petrus hebben heden met veel luister plaats gehad. Er waren 110,000 vreemdelingen zameugestroomd om de feesten bij te wonen. Niet minder dan 420 bisschoppen er. 45 kar dinalen waren tegenwoordig. De paus werd met geestdrift begroet. Petersburg, 1 Julij. De bank van Rusland is bij besluit des keizers geraagtigd, om tijdelijk 35 millioeu zilv. roeb. in papierengeld in omloop te brengen, ten einde den handelsstand te ondersteunen tot waarborg dezer som is een gelijk bedrag in schatkistbilletten bij de bank gedeponeerd. GOUDA, 3 Julij. Het concert, zondag avond in het lokaal der sociëteit z/Ons Genoegen" gegeven, en door fraai weder begunstigd, was druk bezocht, ook door een groot aantal belangstellenden uit de omstreken. De brusselsche toonkunstenaars hebben, hoe hoog ook de verwachting gespannen was, uitmuntend voldaan, en de talrijke bezoekers hebben een zeldzaam genot gesmaakt; het is te wenschen dat de gelegenheid meermalen worde aangebo den om de zucht voor de edele muziek te bestendigen en te verhoogen, die zoo blijkbaar velen onzer ingezetenen bezielt. Naar men verneemt worden alhier de oefeningen door de leden ter bevordering van de volksweerbaarheid „Burgerpligt" getrouw bijgewoond; men heeft dan ook de eerste beginselen in het lokaal der gymnastiekschool onderwezen en nu reeds wordt gebruik gemaakt van het door den raad afgestane terrein aan den Groeneweg, terwijl de schietoefeningen zoodra mogelijk zullen aanvangen, indieu van de op 19 Mei jl. aangevraagde erkenning door Z. M. den koning blijk is gegeven. Maandag heeft de bekrooning te Parijs plaats gehad; be halve de stearine kaarsen-fabriek Gouda zijn aan Nederland nog twee gouden medailles toegekend, als: nan Coster te Amster dam voor ruwe diamanten en eene voor hollandsche kaas; aau B. van Galen alhier is voor touwwerk toegekend een bronzen medaille, en aan twee onzer pijpenfabriekanten, de hh. P. vau der \V ant Gz. en P. J. van der Want en Zoon is nog eene eervolle vermelding ten deel gevallen. In de zitting der tweede kamer van zaturdag zijn voort gezet de beraadslagingen over de suikervat. Met 31 tegen 23 stemmen is verworpen het amendement van den hr. Fran sen van de Putte, waarover vrijdag de stemmen hadden ge staakt, en is art. 90 daarop goedgekeurd. Ook werd verworpen een araendement van den heer van Kerkwijk, om deze wet slechts tot 1 sept. 1371 van kracht te doen blijven, doch een nieuw artikel (91), door den minister voorgesteld, om den aan slag bepaald bij de l8te alinea van art. 56, vóór 31 julij 1871 aan herziening te onderwerpen, werd met 46 tegen 9 stemmen aangenomen. Het geheele wetsontwerp is goedgekeurd met 42 tegen 11 stemmen. llet tractaat met Engeland nopens de kust van Guinea is aangenomen met 30 tegen 23 stemmen. De minister zal trachten in het protocol der rati6catie de verklaring te doen opnemen, dat er geen verschil tusschen den maatstaf van regten in art. 2 en 3 bestaat. Het tractaat met Oostenrijk is aan genomen met algemeene stemmen. Maandag zijn in de zitting van de tweede kamer een aantal der aan de orde gestelde wetsontwerpen aangenomen. Sommigen gaven aanleiding tot discussie, o. a. dat tot verhoo ging van hoofdst. V der staalsbegrooting voor 1867, waarbij de werken tot het vormen der nieuwe Merwede ter sprake kwamen, en meer nog het ontwerp tot verhooging van het budget van orlog, wegens het veranderen der geweren in naaldgeweren. Men keurde het af telkens tot nieuwe uitgaven te besluiten zonder dat de middelen tot dekking waren aan gewezen. De suppletoire begrooting is wel bij den raad van state geweest, maar wanneer zou zij bij de kamer inkomen, en zou het mogelijk zijn die in dit zittingjaar af te doen. Verder werd beweerd, dat wij gaandeweg al meer en meer afwijken van de regelen van een goed financieel beheerdat uitgaven op uitgaven gestapeld worden zonder aanwijzing der middelen dat deze praktijk zelfs strijdig was met de grondwet, en dat in allen geval een uitstel der behandeling van nieuwe uitga ven, tot nadat de wet op de middelen zou zijn aangeboden, voor het onderhavige ontwerp geen nadeel hoegenaamd kon te weeg brengen, he'.geen echter door den minister van oorlog en evenzeer in den loop der discussie door de hh. Rochussen, Stieltjes en van Wassenaer Catvvyck werd wedersproken, althans wanneer het uitstel te lang mogt duren of de behandeling van het ontwerp nog in deze zitting door het weidra uiteengaan der kamer mogt komen te vervallen. Eene motie van den hr. Godefroi, om de discussie over dat ontwerp (en er zijn nog anderen tot verhooging van uiigaven) te schorsen, tot nadat de kamer bekend zou zijn met de aanwijzing der middelen, werd afgestemd met 31 tegen 23 stemmen, terwijl daarna het ontwerp tot voortzetting van het werk der verandering van de geweren werd aangenomen met 32 tegen 22 stemmen. In de zitting van gisteren heeft de minister van finan cien medegedeeld, dat de aanvuliingswet op de middelen, waar over maandag is gesproken, aan den koning is toegezonden, en bij goedkeuring reeds woensdag of donderdag bij de Kamer zal kunnen inkomen. Er worden daarbij noch nieuwe belastin gen noch buitengewone middelen voorgedragen. Het ontwerp, houdeude nadere bepalingen omtrent den accijns op de binnenlandsche bieren en azijnen, is na aanneming van een amendement van den heer v. d. Heuvel, tot weglating van alinea 2 van art. 4 aangenomen met 52 tegen 4 steramen. Het ontwerp, nopens het regt van zegel op buitenl. schuld brieven is aangenomen met algemeene stemmen. Vervolgens had plaats de interpellatie van den hr. v.d. Putte. De hr. v. d. Putte wenschte, alvorens tot deze interpellatie over te gaan, eene vraag te doen aan deze regeriDg, namelijk Hebben de ministers, hebben een of meer hunner ontslag ver zocht of zijn zij voornemens dit te doen De minister van financien antwoordde, dat de minister van koloniën zijn ontslag heeft ingediend en dat de beslissing des konings wordt afgewacht. De heer v.d. Putte vroeg daarop: blijft de regering getrouw en zich gebonden achten aan haar programma van 4 junij }866, in den boezem der vertegenwoordiging blootgelegd De minister van financiën meende op die vraag het antwoord te moeten sshuldig blijven. Op de herhaalde vraag des heeren Fransen v. d. Putte zeide de minister, dat de regering reeds verklaard had dat zij aan hare beginselen getrouw blijft. Z. M. heeft bewilliging verleend tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal der naamlooze vennootschap „Neder- landsclie Rhijnspoonveg-Maatschappij," gevestigd te Utrecht, met zes millioen gulden, in voege als omschreven in het authentiek afschrift der daartoe betrekkelijke acte, gepasseerd den 16den mei j!. Men schrijft uit de residentie aan de Arnh. Cr. dd. 2S junij, dat de heer de Brauw, viens positie tegenover de re gering in den laatsteu tijd van minder vriendschappelijken aard dreigde te worden, het lidmaatschap der kamer en van het open baar ministerie bij de regtbank zal verwisselen voor de betrek king van ommissaris des konings in de provincie Groningen. Nu de bt.ron van Zuylen geen hinderpalen meer in den weg zal leggen, schiet van de lastige vrienden der conservatieve rainisterien nog slechts de heer Wintgens over. Dezelfde be- rigtgever beweert uit eene goede bron vernomen te hebben, dat er ernstig sprake is om dien heer, zoo niet dadelijk, dan toch binnen kort tijdsverloop, in de gelegenheid te stellen ook engelsche citaten in het land zelf te gaan opdoen, door hem als plaatsvervanger van den gezant Bentinck aan te wijzen. Men schrijft ons uit den Alblasserwaard, dd. 30 junij Door de stevige noorden en noord-oosten wind is in de laatste acht dagen de uitmaling van het overtollige polderwater der mate begunstigd, dat eindelijk de meeste polders daarvan geen oogenblikkelijk nadeel meer ondervinden. De geleden schade is echter groot, daar duizende vruchtboomen verloren zijn en vele akkers onbewerkt moesten blijven liggen. Door den konden en natten grond is ook menige bennip- akker bij de zaaijing mislukt, en moet men dien overzaaijen. liet gras is van geringe hoedanigheid en de zuivelopbrengst zeer middelmatig. De kaas geldt vau f 26 tot 27 de 50 ned. ponden, terwijl de goeboter voor f 1.20 en de weiboter voor 0.90 het ned. pond verkocht wordt. Goede nieuwe aardappelen van 5.50 tot 6 het mud. Men schrijft uit den Tielerwaard dd. 29 Junij: Het is nu beslist, dat de voortdurend hooge waterstand het pro duct van eenige duizende bunders land verijdeld heeft. Voor een deel wordt dit toegeschreven aan de werken van den waterstaat in de nieuwe Merwede, vooral aan het digten der killen, waardoor het water opgestuwd wordt, en gewis is dat niet onwaarschijnlijk. Immers is het een onnatuurlijke water stand, dien men tegenwoordig veel meer dan voorheen waar neemt, zooals die zich onlangs voordeed, toen de rivier bij Gorinchem 1 ned. el hooger boven A. P. stond dan le Nijme gen. Zonder eenig regard te slaan op de onmogelijkheid voor zoo veel polders, om hun binnenwater te loozen, heeft men niettemin de Bakkerskil, die in den winter doorgebroken was weder gedigt. Was daar zulk een haast bij Er circuleert in de benadeelde polders ouder de ingelanden een adres aan de tweede kamer, om voorziening in hunne be langen te verzoeken, en het is zeer wenschelijk dat uitgemaakt worde, of die belangen noodeloos worden bedreigd of verwaar loosd waarvoor anders betalen zij grondlasten Al kan men de goede resultaten van de werken op de Mer wede niet loochenen, zoo maakt bij een waterstand als de te genwoordige, een el water minder niets uit voor de vaart maar 2 a 3 palmen meer maken alle uitwatering onmogelijk, al wordt die met machines versterkt. Te 's Gravenhage is maandag eeue tentoonstelling geopend van visscherij-gereedschappen en voorbrengselen van de vis- scherij, waar de opmerkzaamheid o. a. wordt aangetrokken door de benoodigdheden voor het vervas» -Ugen van visschers- gereedschappen, die in groote koevee'' .en voor iedete soort van visch zijn ingezonden door de heeren A. en J. Biezenaar en B. van Galen alhier, Dirkzwager te Moordrecht en A. Borgers te Oostende. De jongste berigten uit Archangel, betreffende de schip breuken in de IJszee, zijn oneindig ongunstiger dan die, welke reeds werden medegedeeld. Minstens honderd schepen zijn daar verongelukt en de manschappen der equipagien zwerven in ho- peioozeii toestand langs de kusten van Lapland rond, of bevin den zich ten deele op drijvende ijsvelden. Men heeft de rus- siscbe regering om hulp en bijstand gevraagd, doch er was te Archangel slechts een klein stoomschip ter beschikking. Nadat de engelsche gezant bij het russische hof hiervan mededeeling had gedaan aan lord Stanley, heeft deze per telegraaf aan de engelsche consuls te Kopenhagen, Stockholm en Petersburg gefast om zooveel mogelijk lralp te verleenen aan die schip breukelingen. Middelerwijl heeft de engelsche regering met hetzelfde doel twee stoomschepen naar de IJszee gezonden. In het dagblad „Le progrès de Lyon, maakt een schei kundige uit Marseille bekend, dat hij het voormalige grieksche vuur op nieuw heeft uitgevonden en daardoor in staat is een letrer van 100,000 man, dat op 1000 ellen van hem afstaat, binnen 5 minuten te midden van vuur en vlammen te zetten; vestingen in denzelfden tijd in brand te steken, een stroom van vuur 'en vlammen op oorlogsschepen uit te storten; kortom de wonderman, die zeker niet karig is in zijne toezeggingen, neemt aan alle wapenen overtollig en daardoor den oorlog onmogelijk te maken. Dordrecht, 29 Julij. Gisteren werd alhier in de so ciëteit de „Harmonie" de jaarlijksche vergadering gehouden der onderwijzers uit het 8e district van Zuid-Holland, onder voorzitterschap van den schoolopziener, den heer van Deventer. Na het afdoen der huishoudelijke zaken werd het voorstel de Brauw behandeld. Met algemeene stemmen werd besloten om zich omtrent dit voorstel niet tot de hooge regering te wenden, daar men algemeen overtuigd was, dat de aanneming tot de onmogelijkheden behoort en men zelfs den schijn niet op zich wilde laden of men voor die aanneming eenige vrees koesterde. Ais vraagpunten werden daarop uitvoerig behandeld de studie der taalkunde en de opleiding der kweekelingen en hulponderwijzers. Algemeen was men bet eens dat aan de tegenwoordige opleiding nog veel ontbreekt, zooals kan blijken uit het voortdurend groot aantal afwijzingen bij de acte— examens. Even algemeen was men het evenwel eens dat de tegenwoordige regeling overeenkomstig de wet was, en du3 een wetsherziening in dit opzigt alleen verbetering kan aan brengen. Kon de heer de Brauw goedvinden om een voorstel te doen om andere wijzigingen in een meer praktische ngting voor te dragen, hij zoude waarschijnlijk op de oudersteuning van vele onderwijzers kunnen rekeueu. Maar de wijzigingen zouden volstrekt geen politiek belang hebben, en daarom zal men daarop vooreerst niet behoeven te rekenen. Het blijde vooruit; ïgt bestaat op eene nieuwe tnrksche leening van 20 millioen. Vau 16—22 juuij ziju in Engeland 13 gevallen van veepest voorgekomen en daarenboven uit voorzorg 40 rundereu afgemaakt. Men verwacht in Frankrijk toenadering tot Oostenrijk. De werk zaamheden ter versterking van Vecuen zijn geheel gestaakt. De en gelsche en rasssche regeringen misgunnen den kathol, bisschopptn bet uitftapje naar Rome. Generaal Marquez heeft den afstand van Max geproclameerd ten bphoeve van den jouiren Iturbide \an I0-2i junij zijn aangetast in Zuid-Holland 2, in Ltrecht 1 Noord-I'iibaat 3, totaal 6 runderen. In het binnenland der argcutijusche republiek- is eene revolutie uitgebarsten, Prnisen bevat thau» 1212 steden. Men berekent dat de parijsehe tentoonstelling 3 a 1 millioen meer zal opbrengen, dan zij gekost heeft aan het hoofdbcstu .r. Het londen— sche blad de Times ontvangt 12000 per nummer voor advertentien. Men hoopt nog altijd dat dr. Livingstone oog i.i leven is In de Witte zee zijn een dertigtal handelsschepen, waaroi der 13 engel-che door het ijs verongelukt of in groot gevaar gebragt. Te \erona en in andere italiaansche steden heeft het graauw vele baldadigheden gepleegd tegen de processie op den sacramentsdag. Zouda^ is te Lharlois groote ontroering ontstaan in de overvolle hervormde kerk door het kraken der galerij. Te Middelharnis is de afgeschafte kermis in eere hersteld^ Te Haulerwijk is een predikant beroepen op f 100 tractement, vrij kost en inwoning, behalve nog dc aalmoezen uit een bus. Te Trani en elders in Apolie ziju de protestantsche kerken ge plunderd en de protestanten wreed mishandeld. Men wil iu het stad huis te Parijs de busten plaatsen van al de vorsten die den keizer ge durende zijne regering bezochten. In de wet op het hooger ouderwijs huldigt men het gezonde denkbeeld van t-eue lands-uuiversiteit. De sultan is in gewoon westersch kostuum. Peru zal den oorlog tegen Spanje krachtdadig voortzetten. Alexander Dumas gaat 50 voorleziu— «ren houden in Amerika. Mexico is ingenomen door de liberalen. Maandag heeft de gemeenteraad van Deventer den uitstekend bekwamen dr. J. van Vloten met algemeene stemmen ontslagen als hoogleeraar aan het atheoECum, niet eervol en zonder wachtgeld. De Haarlemmermeer is droog gemaakt en waar vroeger de hollandsche waterwolf heerschappij voerde, ziet men nu welige landou ven, schoone hofsteden en een uitmuntenden veestapel. Wat vroeger groote geldsommen vorderde, voedt nu reeds een aanzienlijke bevolking, en belooft nog veel voor de toekomst. Geen wonder dat men door dien voorspoed aangespoord, plan nen gaat beramen om ons grondgebied andermaal op vreedzame wijze aanzienlijk te vergrooten, en de droogmaking der Zuiderzee reeds niet meer onder de hersenschimmen gerekend wordt, nu wetenschappelijke mannen het nut en voordeel dier onderne ming aantoonen en het mogelijke der droogmaking bewijzen. Jaren zullen echter nog voorbij gaan, vóór de iü-sien van een schrijver in het tijdschrift „Nederland" vervuld zijn, die zijn lezers met den spoortrein een reisje naar de aanzienlijke stad Urk laat doen want veel bezwaren zijn nog uit den weg te mimen. Niet slechts moeten zware dijken tegen het uoordzee- water gemaakt worden, ook moet men zorgen voor een gere- gelden afloop van de rivier de IJsel en andere kleinere wateren. Enkele cijfers kunnen het veel omvattende van het werk aan toonen. Voorden kapitalen dyk, die aan den voet 60 el breedte moet hebben, zouden ongeveer 90 millioen bossen rijshout noo- dig zijD of zooveel als gedurende 6 jaar in ons geheele land

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1867 | | pagina 2