KENNISGEVING. Duttcnlnnb. )P: FR: Mllen, lam van SLIJM- EN N. ffccten. ^7. •ijk WEI- iest, alles ge- ouder de ge il de nabijbeid en bij J. van gemeente Ze- van A. BRINKMAN. :ht, zij drij- versterken en de Ge- GOUDSCHE COURANT »oor 40 Cts. Wjjdstrant. 85»/4 87'7i. 76'71. 1 1 577. >2’/4 581/4 107» ’57. ?77. ’6’71. 16 Gebleven koers. 5471. GERST. RAS. 16 137. ’7'71. *371. 15’-/, ‘67s Lange TiendewegD. n°. 60. irigö onder veel gebruikt, de voorkeur jen wij er de 3071. ibilié, A po th. Apotheker. b, Apotheker. iell, Apoth. 5 July, oog st e koers. *471. Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. UltgRVe De prijs per drie maanden isf2,franco p post/2,25. Advertentiën van 16 regels tot des aidchgsten 12 ure, grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn. 52’71. 587. NTIE. n^emt ons be- list, omdat zijn *zaak zal daarin door hem inge- achtte. De re— xnededeeling van b denken kan de mede te deelen, ie vermelding der hg verwerven of ma worden. INKMAN. van het ge- Londen, 6 Julij. In de donderdag gehouden zitting van het huis» der gemeenten zeide de minister van buiteni. za ken in het uiteinde van keizer Maximiliaan geene aanleiding of reden te zien tot eenige bijzondere verklaring of stap van wege het engelsche gouvernement. Hij voegde daarbij, dat de executie van den keizer eene jammerlijke en onstaatkundige daad was, al was het, helaas, ook waar, dat handelingen van dien aard in de burgeroorlogen van Mexico en andere spaansch- amerikaansche landen slechts al te dikwijls aan weerszijden ge pleegd waren. In eene bijeenkomst van belanghebbenden bij den vee handel zijn besluiten genomen, strekkende om te verklaren, dat de beperkende bepalingen op den veehandel niet langer te dulden zijn en opgeheven behnoren te worden, nu Ce veeziekte bijna geheel verdwenen is; dat in elk geval (daar de veepest, zoo als algemeen wordt erkend, uit hel buitenland is overge- bragt) die bepalingen uitsluitend van toepassing behoorden te zijn op buitenlandscbe runderen, ten einde den engelscben vee stapel voor besmetting te behoeden Volgens berigt uit Bombay van 9 jnnij was de kolonel Merewether, een gelastigde van het engelsche gouvernement, weder te Massowab, op de westkust der Roode Zee gekomen, zonder iets gewonnen te hebben voor het doel zijner zending, namelijk de bevrijding der engelsche gevangenen in Abyssinie, en had hij daarop uit Massowab een ultimatum aan koning A—- P* Daily News zegt, ten aanzien van den dood des keizers laximiliaan werd door den krijgsraad, die hem ver oordeelde, niet als een gewoon krijgsgevangene behandeld, maar als het hoofd van eene oproerige factie en auteur van het be kende decreet, zoo als Murat werd behandeld door de wettige monarchie te Napels, Lopez door de spaansche regering op Cuba, Walker door het gezag, waaraan hij door den britschen gou verneur van ~crd uitgeleverd. voh Europeanen moeyelijk een vorst uit een der doorluchtigste huizen te be schouwen als iemand van gewoon vleesch en bloed, maar in De VOORZITTER van den RAAD der gemeente Gouda brengt ter kennis van de ingezetenen, dat aan de kiezers zijn toegezonden de oproepingsbrieven en stembiljetten tot het be noemen van vijf leden van den Gemeenteraad in plaats van de als zoodanig met den eersten dingsdag in September 1867 aftredende leden de heercn T. P. VIRULY, G. PRINCE, G. P. BUCHNER, Mr. J. L. A. de GEaVE en A. LUIJTEN, en dat wanneer eenig kiezer geen brief van oproeping of stem biljet mogt hebben ontvangen, hij zich tot bekoming daarvan, ter plaatselijke secretarie zal kunnen vervoegen. Voorts worden de kiezers opmerkzaam gemaakt op het na volgende, te wetendat de inlevering der stembriefjes zal aan vangen op den 16" dezer maand des morgens ten negen en eindigen des namiddags ten vijf ure; dat het stembriefje schriftelijk ingevuld, door den kiezer, in persoon in de stembus moet gestoken worden dat geen ander stembriefje dan dat, hetwelk mesntezegel voorzien is, mag w~rden gebruikt; dat de in het briefje in te vullen personen, duidelijk met naam en voornaam moeten worden aangewezen dat het briefje niet onderteekend mag zijn e»i geene andere briefjes omvatten of daaraan opzettelijk zijn vastgehecht. Gouda, den 8n Julij 1867. De voorzitter voornoemd, VAN BERGEN IJZENDOORN. De prijs der Advertentiën van één tot regels met inbegrip '.au het zegel is 80 Cent, voor eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte. Mexico, waar de nationale regering nooit bad opgehouden te bt/iaan, niettegenstaande een burgeroorlog, die door vreemde interventie een oorlog voor de onafhankelijkheid was gewor den, hadden deze oostenrijksche titels en rang geene beteekenis. Bovendien schijnt het wel, dat eeue monarchie de opstandelin gen mag doen ombrengen bij honderden, gelijk Oostenrijk, ge durende 48 en 49 in Hongarije en Italië, Pruisen in Baden, bet tweede keizerrijk in december 1851 maar eene republiek mag zich niet verdedigen tegen buitenlandsch geweld, en ter wijl men hare soldaten geen kwartier geeft, is zij gehouden allen, die met de wapenen in de hand gevangen genomen worden, lijfsgenade te schenken, op straffe van te worden ge brandmerkt als eene regering van moordenaars Van Mulatten in eene voormalige spaansche kolonie, verwacht men, dat zij even menschlievend zullen zijn als een NarvaezIs dit niet onredelijk Inderdaad, de overdrijving waarmede vele dagbla den ever deze zaak spreken, kan slechts maken, dat het innig leedwezen, dat liberalen en conservatieven e-.enzeer gevoelen over dit droevig uiteinde v den oostenrijkschen vorst door geheel andere gevoelens wordt vervangen. -In het huis der lords is vrijdag eene discussie gevoerd over bet onderwijs, en wel voornamelijk naar aanleiding van de klagt, door den graaf van Cork geuit, dat er geene scholen werden gesubsidieerd, tenzij de onderwijzers voorzien waren van diploma’s. De spreker beweeide, dat dit de bevordering van het onderwijs zeer benadeelde, aangezien er thans, zoo als hij beweerde, 11,000 scholen van bet genot der staatstoelagen waren uitgesloten, en gaf ten slotte den wensch te kennen, dat meerdere armenscholen zouden worden opgerigt. De bisschop van Gloucester en de graaf van Airlie beaamden die klagten, welke de hertog van Marlborough wederiegde» waarbij hij deed uitkomen, dat het doel van den staa* was om te zorgen dat het onderwijs, dat gegeten werd, goed was. En nu was het duidelijk, dat indien de staat niet zorgde dat p’leen geëxamineerde onderwijzers cp de scholen werden toegelaten, men zich aanzienlijke kosten voor het toezigt zou moeten getroosten, zonder dat men zich nog over eea even goed resultaat zou kunnen verheugen. In het huis der gemeenten werd de discussie over de reform bill voortgezet; het debat liep over het voorstel van den heer Lowe, en wel over het cumulatieve stelsel van stemuitbrenging, dat, na een langdurig debat, verworpen werd met 314 tegen 173 stemmen. Men verzekert, oat de regering bevelen naar Indie heeft gezonden, om eene expeditie gereed te maken, die bij voort durende weigering van den vorst van Abyssinie, om den britschen consul en de overige europesche gevangenen los te i laten, tegen hem zal worden afgezonden. 8 Julij. In het lagerhuis heeft de heer Layard gevraagd, of het waar was dat de Arkadion opeen turksch oorlogschip had gevuurd, met het gevolg dat verscheidene manschappen aan boord gedood waren, en of die daad niet met zeerooverij kan worden gelijk gesteld. Lord Stanley heeft hierop geantwoord, dat hij geloofde dat bet be-igt in hoofdzaak waar was. maar dat de zaak thans aan de regtsgeleerde raadslieden der kroon ter beoordeeling was gegeten en dat de regering geen gevoelen daaromtrent wenschte te kennen te geven, voor en aleer het rapport van die regtsgeleerden is ingediend. De onderkoning van Egypte, vergezeld van den prins van Wol» 4<» rriotoren ovnnd on Windsor aangekomen. Hij werd in een hofrytuig naar het kasteel gebragt. De straten waren versierd eu er was veel geestdrift. Parijs, 9 Julij. In het wetgevend ligebaam heeft de heer Jules Favre verklaard, dat hij het crediet van 27 millioen voor wapening en verhooging der soldij goedkeurde, maar toch zijne stem tegen het ontwerp zou uitbrengen, omdat de uitgave op onregelmatige wijze was geschied. De heer Rouher erkende die onregelmatigheid, maar voerde aan, dat de regering aan den drang der omstandigheden had ioegegcvcututu w zich tegenover een dreigend conflict en de regering hau

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1867 | | pagina 1