&BS Donderdag, 8 Augustus. 1867. V 559. öuitcnlanb. w Pillen, RIÉTÉS Judels, AFKONDIGING. icht, zij drij- ,f, versterken ren de Ge nre. i jarige onder veel gebruikt, de voorkeur r Duivelin. Uitgave van A. BRINKMAN. Lange TiendewegD. n°. 60. .DAM, BRINKMAN. GOUDSCHE COURANT. 1' Rang 1.49. 4 Rang 0.40. Bureau te be its extra. 3 aam van SLIJM- EN SN. jgen wij er de le voor 40 Cts. te i. Wijdstraat. r. aabilié, Apoth. i, Apotheker, lié, Apotheker, chell, Apotb. leerd bij G. F. s GOUDA, met eene hoeveelheid kan a contant. CNEVER a46’/io dem a 477/io 2d» soort (Mout- n 63“ cents; inl. per kan 68 dere sterkte naar igspel in 9 Ta- le» Amour» du jr den heer J. tien, machinerien GRISAN. De prijs der Advertentiën \an één tot zes regels met inbegrip van h-'t zegel is 80 Cent, voor eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte. en WETHOUDERS van C artikel 30 der verordening Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. De prijs per drie maanden isƒ2,franco p. post ƒ2,25. Advertentie:, van 16 regels tot des middags ten 12 ure, grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn. Gouda, den 7n Aug. 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, DROOGLEEVER FORTUIJN. v. BERGEN IJZENDOORN. van uwe groote i STATIONS- op ZONDAG aan de eigenaars of bruikers van ge- verpligting om de straten, riolen en goten, vóór, achter en ter zijde van die gebouwen en erven eenmaal ’s weeks te doen reinigen en verder schoonhouden, op de nakoming waarvan door de politie streng zal worden toe gezien BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda, gelet op de bepalingen van artikel 30 der verordening van politie, brengen ter algemeene kennis, dat bij deze door hen vergun ning wordt verleend om de straten te schrobben, (behalve waar die in de laatste twee maanden zijn vernieuwd of hersteld) op Vrijdag en Zatardag den 9“ en 10n Augustus 1867, tot des voormiddags 11 ure. Verder herinneren zij i bouwen en erven hunne Londen, Aug. In het huis der gemeenten heeft de heer M’Cullagh Torrens bekend gemaakt, dat hij een voorstel zal doen, ten einde nu het huis besluit te doen nemen, om de verandering door het huis der Lords gebragt in den census voor personen, die bij anderen inwonen, niet over te nemen. Verder is van regeringswege aangekondigd, dat weldra vele belemmerende bepalingen op den invoer van vee, ter zake der veeziekte gemaakt, zullen ingetrokken worden. In het hoogerhuis is vrijdag de reform-bill in comité afgehandeld. Volgens berigten uit New-York van 25 Julij heeft Sal- nave eene algemeene amnestie op Haïti uitgevaardigd, waarvan alleen Geffrard uitgezonderd is. Uit Mexico wordt van den 13n Julij het volgende gemeld: Marquez is nog niet gearresteerd. De generaals Castillo en Otero zijn gefusilleerd. De fransche gezant wordt in de hoofd stad gevangen gehouden tot aan de komst van Juarez. Uit Philadelphia wordt aan de londensche Times het volgende omtrent Mexico geschreven Daar de stad Mexico zich heeft overgegeven, kan men nu zeggen, dat de republikeinen in het ongestoorde bezit van bet gansche land zijn, althans voor zoo ver het hun door buiten landers betwist is geworden. Doch terwijl het keizerrijk ten val kwam, nam de onderlinge verdeeldheid der mexicaansche republikeinen gestadig toe. Het algemeen gevoelen te Washing ton is, dat Juarez spoedig van het staatkundig tooneel zal ver dwijnen dat hij binnen kort voor een of anderen mededinger aal moeten plaats maken en welligt hetzelfde lot ondergaan zal als keizer Maximiliaan. Escobedo hunkert naar het hoogste gezag in de republiek en zal zich misschien in de plaats van Juarez dringen. Een aan voerder van eene gewapende bende, genaamd Gomez, en een ander, met name Canales, hebben weder eene oproerige bewe ging ondernomen en zijl bezig krijgsvolk bijeen te brengen, om zich meester van Tampico te makendeze nieuwe beweging tegen Juarez breidt zich in geduchte mate uit. In het noorden van Mexico hebben Lozada en eenige zijner staatkundige aanhangers aan het hoofd van 12,000 man krijgs volk zich onafhankelijk van Juarez en voorde vestiging eener zelfstandige republiek in dat deel van Mexico verklaard. Mar quez, de generaal die in de laatste dagen van het keizerrijk de hoofdstad Mexico tegen de Juariaten heeft verdedigd, wordt ge zegd zich bij Lozada en diens aanharg gevoegd te hebben. Die bewegingen, zoo geheel in overeenstemming met de rusteloosheid, welke Mexico’s geschiedenis sedert lang kenmerkt, zijn slechte voorboden voor Juarez en doen verwachten, dat zijn bewind kort zal duren. Hij heeft meer gevaar binnenslands dan van buiten te vreezen wel worden er in de vereenigde staten hier en daar vrijbuiters-expeditien tegen Mexico uitgerust, doch deze zullen denkelijk, alvorens vasten voet in Mexico te kunnen krijgen, door het washingtonsche bewind met krachtige band worden gestuit. Dat bewind is zeer gunstig voor Juarez gestemd en houdt het oog op de voorgenomen expeditien. De reform-meeting in Hydepark werd door 10,000 per sonen bijgewoond, en is in volmaakte rust afgeloopen. Lord Russel’s amendement om den census van 10 voor personen, die bij anderen inwonen te herstellen, is aangenomen. Lord Stanley heeft in antwoord aan den heer Beirne be vestigd, dat een depeche ontvangen is van den consul op Candia, gedateerd den 24 julij, waarin wreedheden der Turken, berigt werden; dat echter ook een andere depeche ontvangen is, waarin het turksche gouvernement verk laait, dat daarover strenge strafoefening gehouden zou worden. Lord Stanley ge loofde, dat Turkije werkelijk wenscht de gewelddadigheden te onderdrukken, maar onbekwaam is om zijn troepen volkomen in toom te houden. Parijs, 4 Augustus. De keizer heeft heden de buiten- landsche commissien voor de universele tentoonstelling ont vangen en op een adres van hen geantwoord: „Wij kunnen steeds met genoegen terugzien op dit groote inter nationale feest, waarop het genie en het werk uit alle deelen der wereld vertegenwoordigd w’aren. Gij hebt u daar kunnen over tuigen, dat alle beschaafde natiën geneigd zijn om één geheel uit te maken. Ik dank u voor de woorden, welke gij tot my, de keizerin en mijn zoon hebt gerigt. Zij deelen mijne erkentelijkheid jegens u voor de welwillende pogingen, welke gij in het werk hebt gesteld om den luister der tentoonstelling te verhoogenik betuig u mijne sympathie, en uit de beste wenschen voor de instandhouding van den wereldvrede". Deze woorden werden zeer toegejuicht. De Patrie antwoordt op een heftig artikel der Berliner Correspondenz en zegt, dac het laster is te beweren, dat Frank rijk, na zich te zeer op den voorgrond te hebben gesteld, zich ter g getrokken heeft wegens den indruk, die door de eerste stapan in Duitschland is te weeg gebragt. Uit Constantine wordt vernomen, dat de cholera aldaar vreeselijke verwoestingen aanrigt. Te Biskara telde men 150 dooden per dag. -Het schijnt dat de fransche bevolking nog niet veel van de kwaal geleden beeft, maar onder de arabisebe bevolking is de sterfte zeer groot. Men vreest dat ook het overige gedeelte van Algerie door de ziekte zal worden aan getast. Deze ongelukkige kolonie, welke reeds door hongers nood en vreeselijke ellende wordt geteisterd, bevindt zich in een beklagenswaardigen toestand. De inboorlingen wijten al hunne rampen aan de Franschen en de haat tegen de chris tenen is algemeen. Men verzekert, dat Kossuth een manifest zal openbaar maken waarin hij de redenen zal medcdee'.en, waarom hij het mandaat van afgevaardigde bij den hongaarschen landdag niet aanneemt. Volgens brieven uit Mexico had de heer Dano den 25n junij met 300 Franschen gepoogd zich naar Vera-Crnz te begeven, maar republikeinsche troepen hebben hem genoodzaakt naar de hoofdstad terug te keeren Twee aanzienlijke tijdschriften, de Revue des deux Mondes -n de Revue contemporaine, publiceren te geiijker tijd artikelen over de aangelegenheden van Duitschland en komen daarin beiden tot de conclusie, dat de oorlog moet worden vermeden en dat men dien niet kan vermijden dan door de vrijheid. Het artikel in eerstgenoemd tijdschrift, waarvan de schrijver zich niet noemt, maar dat vrij algemeen aan den graaf van Parijs wordt toegeschreven, laat zich aldus resu meren: óf Duitschland slokt Pruisen is, óf wel Pruisen ab sorbeert Duitschland, en van het een of het ander dezer al ternatieven zal de handhaving vau den vrede afhangen. Is

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1867 | | pagina 1