TEN, hulp aan alle stoorde spijs den weder op personen ia lar maken SCHUTTERIJ. Donderdag, Ij Augustus. IV 561. 1867. Buitenland. ifabriek. sang, bekomen bij boekhandelaar ittrein van 0. De Heer van Biljetten, Daar de ver- ezer gesloten nen. BEKENDMAKING, PERK C°. Uitgave van A. BRINKMAN. Lange Tiendeweg, D. n°. 60. OUDERS IJssel. Parijs, 11 Augustus. De wet tot vaststelling van het in komen der kroon is door de wetgevende kamers van het ko ningrijk Italië aangenomen en op den 6a dezer door de regering uitgevaardigd. Zij luidt aldusArt. I. De dotatie der kroon wordt, van 1 jan. 1868 en voor den duur der regering van den tegenwoordigen souverein, gesteld op 12,250,000 francs. Art. 2. Op de staatsbegrooting voor 1868 wordt voor het ministerie van financiën een buitengewoon crediet van 6 millioen frs. geopend tot bet betalen van de schulden d"r civiele lijst GOUDSCHE COURANT naar den I iOUDA. H tt H n n u n v n H Ed. fabriekaat. STMA. bij de fi- staat n a 1 e-V e e- 30 27 24 22 19 14 voor de vol- L BRINKMAN. Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. De prijs per drie maanden isƒ2,franco p. post ƒ2,25 Advertentien van 16 regels tot des middags ten 12 ure, grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn. iren welk een en meer de inten ontvang angrijk is en zijne vrouw lurig genood- het MALZ- dat zij thans n en zich zoo i Dingsdag ’smor- ■erkdagen *3 mor- orgens 61/, uur. lijke dagen ’s na- i avonds 5 uren. kaarten. leerd bij G. F. GOUDA, met eene hoeveelheid ian a contant. 1NEVER a46»/J0 lem a 477/io °/o 2de soort (Mout- i 63° cents; inl. °/0 per kan 68 dere sterkt? naar 42 Cis. p. N. tl u n tr e n e n u n es en Weener- BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Gouda brengen ter kenuis van de ingezetenen, dat, overeenkomstig Zijner Majesteits besluit van 28 Junij 1828, (Staatsbl. n°. 42) de commissie van onderzoek enz., omschreven in art. 15 der wet op de SCHUTTERIJEN van 11 April 1827, hare bij de wet bepaalde werkzaamheden heeft aangevangen, en roepen bij deze op, alle dit jaar voor de Schutterij ingeschreven en geloot hebbende personen, om voor de voornoemde commissie te com pareren in bet Raadhuis dezer Gemeente, op Maandag 26 Augus* -s 1867, des morgens ten 10 ure, ten einde of voor den erlijken dienst te worden gedesigneerd, of wel, re denen i vrijstelling hebbende, daartoe de vereischte bewijs stukken in te leveren, opdat die zouden kunnen worden onder zocht en aan de wet getoetstterwijl alsdan tevens zal worden overgenomen de schriftelijke opgave .n hen, welke mogten verlangen van de bij de wet bepaalde uommer-verwisseling gebruik te maken, bij welke opgave zal moeten zijn uitgedrnkt de woonplaats, het jaar van geboorte ea het getrokken nommer van dengeue, die de uommer-verwisseling verlangtwordende de daarbij belanghebbenden nog verwittigd, dat de bewijsstuk ken, voor degenen, die alhier gehuwd of weduwenaars zijn, aan hen' ter Secretarie dezer Gemeente kosteloos zullen worden af gegeven, wanneer zij zich daartoe aanmelden op zaturdag den 17* Augustas aanstaande, van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure. Wordende eindelijk de belanghebbenden aangemaand, om niet te verzuimen ten bepaalden tijd voor de commissie van onder zoek te verschijnen, daar zij, welke niet mogtem opkomen, ge houden worden geene redenen tot vrijstelling te hebben, en voor zoo verre har dienstpligtige nomrners zijn ten deel gevallen, bij de Schutterij zullen worden ingelijfd. Gouda, den 9“ Augustus 1867. Burgemeester en Wethouders voomoemd, De Secretaris, De Burgemeester, DROOGLEEVt.il FORTUIJN. v. BERGEN 1JZENDOORN. De prijs der Advertentien van één tot aes regels met inbegrip van het zegel ia 80 Cent, voor eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend plaatsruimte. Londen, 12 Aug. Uit de tijdingen van New-York blijkt dat de president Johnson eene circulaire aan de autoriteiten heeft uitgevaardigd, waarin hij waakzaamheid aanbeveelt, ten einde te beletten, dat de neutraliteit door vrijbuiters geschon den worde. 13 Aug. In het huis der lords heeft graaf Derby ver klaard, dat, ofschoon hij het betreurde dat bet huis der ge meenten de amendementen, door het huis der lords aangenomen, had verworpen, hij evenwel voorstelde in de beslissing van het eerstgenoemde huis te berusten. Dien overeenkomstig werd besloten. Men meldt uit New-York dd. 12 augustusJohnson heeft den heer Stanton als minister van oorlog van zijne be trekking ontheven, en generaal Grant in zijne plaats benoemd. De telegraafkabel naar Cuba is gebroken. Men tracht de einden op te visschen. Daar de in Engeland wegens de veepest gemaakte wets bepalingen meestal met bet einde der loopende maand ophou den van kracht te zijn, heeft de regering noodig geacht blij vende bepalingen ter duurzame bescherming van den britschen veestapel tegen die ziekte te maken. De strekking der nieuwe bepalingen is het vervoer van vee en den veehandel zooveel mogelijk vrij te laten, de daaraan opgelegde beperkingen van algemeenen aard te vervangen door plaatselijke, die, het geval voorkomende, zonder tusschenkomst van het hoog gezag hare werking zullen uitoefenen, en eindelijk aanraking tusschen het binnen- en buiteulandsch vee te voorkomen. De meeste bepa lingen van deze voordragt der regering zijn reeds bij het lager huis, in zijne zitting van 6 dezer, aangenomen. 12 Aug. Uit Konstantinopel wordt gemeld, dat Mus- tapha Fazil-Pacha weder bij den sultan in gunst gekomen is. In een onderhond, dat deze laatste den genoemden staatsman heeft toegestaan, heeft Fazil-Pacha nieuwe plannen ontwikkeld, die door den sultan met welwillendheid zouden zijn ontvangen. Er zou van niets minder sprake wezen dan van de benoeming van Fazil-Pacha tot prins-erfgenaam van het eiland Creta. Of deze oplossing naar den smaak der europesche mogendhe den zou zijn, mag zeer betwijfeld worden. Berlijn, 11 Aug. Door den russischen minister van nancien is aan den keizer een verslag, aangaande den van ’s lands geldmiddelen, ingediend, waaruit blijkt, dat de gewone ontvangsten tot dekking der uitgaven, met inbegrip der nieuwe, voor het dienstjaar 1867, een tekort leveren van 15,206,000 V, hetwelk gedekt sal worden ui» de fondsen der engelsche en nederlandsche leening van 1866. Aan het slot van zijn verslag zegt de russische minister «Indien men in aanmerking neemt, dat op de begrooting roor 1867 ai de groote uitgaven zijn gebragt, welke vroeger geschiedden door middel van buitengewone credieten, buiten het budget, dan bestaat er reden om te hopen, dat in weerwil van het genoemde deficit, de schatkist minder moeite zal hebben om de buitengewone uitgaven te bestrijden, voor welke meerendeels afzonderlijke credieten in deze begrooting zijn opgenomen. Eindelijk zij herinnerd, dat boven de gewone uitgaven een crediet van 25,473,000 r. is uitgetrokken voorden aanleg van spoorwegen, zijnde 5,542,000 r. meer dan in 1866." 12 Aug. De Norddeutsche Allgemeine Zeitung meldt: onze parijsche correspondent, die in het vermelden van ge- wigtige tijdingen zeer voorzigtig is, schrijft dat de bijeenkomst tusschen den koning van Pruisen en Napoleon te Coblenz zeer waarschijnlijk wordt. Deze vriendschappelijke bijeenkomst stemt overigens volkomen overeen met den toestand, die eiken dag een vredelievender karakter verkrijgt. Er zijn twee staatsbladen van den bond uitgegeven, in houdende de verordening tot bijeen roeping van den bondsraad, en bekendmakingen van den bondskanselier, betreffende be noemingen der gevolmagtigden van den bondsraad. De Staats-Anzeiger deelt mede, dat te beginnen met 1 september, alle in de oude provinciën bestaande voorschriften op de door vreemde regeringen verlangde uitlevering van vervolgde personen, ook in de nieuwe provinciën des lands van kracht zullen zijn. 5Ve0H6n, 11 Augustus. De Presse meldt, dat de Porte nadrukkelijk geprotesteerd heeft tegen het zenden van oor logsschepen der europesche mogendheden naar de wateren van Candia. Zij beschouwt het overbrengen barer onderdanen naar Griekenland als eene schending harer regten. Zij loochent voorts bepaaldelijk, dat b’’< troepen op Candia zich aan wreedheden schuldig m«>.«. Het is uit berigten van fransche en oostenrjjksche zijde naanwkeurtg gebleken, dat de russi sche consul de verspreider is van het buigt betreffende de voorgewende wreedheden der Turken. Lissabon, 12 Aug. Het officieel orgaan deelt de ming mede eenei koninklijke commissie, tot oudeizoek p

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1867 | | pagina 1