1 Zondag, 25 Augustas. iButtenlflnö. Effecten. ^-Loterij. Bidstond, g u s t u s in het raat. Voorganger ’s Gravenhage, des Toegang vrij, en worden nitge- TIMMERS. Overzigt. 186?. 564. 26 AUGUS- i GOUDA. Uitgave van A. BRINKMAN. Parijs, 21 Augustus. De Patrie maakt een depeche van gisteren uit Madrid bekend, waarin gemeld wordt, dat twee insurgen ten-benden Arragon doori rikken, ongeveer 250 man sterk, behalve een honderdtal overgeloopen karabiniers. In Catalonie waren drie benden, ongeveer van dezelfde kracht. De Patrie voegt er bij, dat luidens de berigten de gehecle poging tot opstand mislukt is. BEKENDMAKING. 7. 89%s 7013/, 70s/. 16 5 50*/, 3»% 30% 77 16 - 73% I 13% BRINKMAN. L.<fc 83% 137% lESSTE KLASSE 176’/4 44u/16 k. kunnen eene ündermeid svrouw BOLL. ;en zich in persoon idere inlichtingen. 775/s 177% 44% 22%. 663/. 50% 56% EKEENIGING A EL. g 13 Augustus. Gebleven koers. 53 Lange TiendewegD. n°. 60. Hoogste koers. 58%. Uleerd bij G. F, te GOUDA, met j eene hoeveelheid kan a contant. ENEVEK a46s/J0 idem a 477/io 2le soort (Mout- m 63* cents; inl. o per kan 68 idere sterkte naar 77%. GOUDA, 24 Augustus. Keizer Napoleon heeft werkelijk op den 15 aug. een besluit genomen. Het betreft de voltooijing der buurtwegen. Indien deze verbetering voldoen kon aan de hoog gespannen ver wachtingen, dan mogt men de Franschea de bescheideaste stervelingen noemen. Het heeft meer van den berg die een muis baart, c het valt zelfs den grootsten aanbidder van den keizer moeijelijk zijne pijnlijke teleurstelling te ontveinzen. De concession zullen door de noodzakelijkheid afgedwongen moeten worden, anders komen zij nooit. De buurtwegen zul len ook in hunne volmaking Frankrijk niet geven wat het behoeft en zelfs betwijfelt men het doel van dezen maatregel, daar sommigen in het bijeenbrengen der gelden voor die we gen, slechts een voorwendsel zien om eene groote kas te vormen, die ter gelegener tijd voer andere behoeften gebruikt kon worden. De ontmoeting der beide keizers te Salzburg wekt oneindig meer belangstelling. Eerst heeft men eindeloos gebazeld over de beweegredenen dezer zamenkomst en nu regent het dage lijks berigten over al wat daar gesproken en verhandeld wordt. De waarde dezer mededeeliugen is stellig nul, zoolang men die voor iets anders houdt dan gissingen. Al die berigten komen eenstemmig daarop nede-, dat Frankrijk en Oostenrijk zich, beraden over de middelen, om Pruisen in zijn verderen loop ie stuiten, vooral ten aanzien zijner pogingen om Zuid- Dmtschland te overheerschen. De belangen van Oostenrijk en Frankrijk gaan hier zamen en zoo kan men vrij zeker zijn van het onderwerp der verhandelingen, waarvan echter wel niet meer zal uitlekken, dan men ncodig acht bekend te dor worden. Menige vorstelijke afspraak, zoo heeft ook dit jaar geleerd, komt niet tot uitvoering. De beste plannen worden verijdeld door geheel onvoorziene gebeurtenissen en de groote magthebbers blijken zoo dikwerf geheel magteloos, als zij mee nen over het lot der volken te kunnen gebieden. Dij de prorogatie van het engelsche parlement zijn maatre gelen aangekendigd tegen den afschuwelijken dwingeland The- odoruo, die engelsche onderdanen gevangen houdt en voort durend met den dood bedreigt. Niet dan gedwongen gaat het bedachtzame Engeland over tot maatregelen van geweld tegen het afgelegene en vrij ontoegankelijke Abyssinie, maar men kan verzekerd zijn, dat die niet zoo roekeloos zullen door gezet worden, noch zoo treurig ten einde loopen, als de rcem- ▼olle mexicaansche expeditie. Eindelijk is een opstand uitgebroken in Spanje, die den troon dreigt omver te werpen. Het geval was voorzien, de maat was vol. Prim wil zich nog eens aan het hoofd stellen; hij heeft twee proclamation uitgevaardigd en hij verkondigt: jznieta is verhevener, niets regtvaardiger dan eene resolutie, wanneer de verdrukking de uiterste grenzen der dwingelandij heeft bereikt en de wanorde tot stelsel is verheven." Wij zijn vnn een ander gevoelen en gelooven niet dat de orde uit BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda, over wegende dat de aziatische cholera in naburige gemeenten toe neemt; waarschuwen een ieder zich te wachten voor het ge bruik van schadelijke spijzen en dranken, inzonderheid ook van onrijpe vruchten, en bevelen ernstig aan piles te doen wat reinheid, matigheid en gezondheid kan bevorderen. Gouda, den 23“ Augustus 1867. Burgemeester en Wethouders toornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, DROOGLEEVER FORTU1JN. DE GRAVE, Weth. L. B. de revolutie wordt geboren, maar het is de consequentie van het aangebeden beginsel des ge weids en zoolang dit de grond slag der staten is, zal geweld door geweid vergaan. Londen, 21 Aug. Het parlement is heden geprorog 1 met eene koninklijke boodschap, waarin hoefdzakelijk het va gende gezegd wordt: De betrekkingen met de vreemde mo gendheden blijven van den meest vriendschappelijken aard. Bij het begin van het tegenwoordige jaar bestond er groote vrees dat de geschillen tusschen Frankrijk en Pruisen tot een oorlog zouden leiden, waarvan het eindgevolg onmogelijk was te voorzien, De goede raad van het britsch gouvernement en andere onzijdige staten was evenwel, onder medewerking van de gematigde gezindheid der beide meest bij de zaak betrok ken mogendheden, gelukkig voldoende om die dreigende ramp te verhoeden, en de koningin vertrouwt dat er thans geen grond meer bestaat om voor eene algemeene verstoring van den vrede te vreezen. In den verderen loop der rede wordt gewezen op hetgeen gedaan is ten einde van den koning van Abyssinie de in vrijheid stelling der britsche onderdanen te verkrijgen, doch weike pogingen vruchteloos zijn gebleven, zoodat zich de noodzakelijkheid heeft voorgedaan van hunne onmiddellijk in vrijheid stelling te eischen en maatregelen te nemen om dien eisch te ondersteunen, voor het geval dat het ten laatste noodig mogt worden bevonden gev.eld te gebruiken. Zinspelende op de beweging der fenians in Ierland, zegt de koningin, dal die beweging bijna geheel is bedwongen zonder bloedstorting, en dat heeft men te danken aan de dappephcid der troepen, aan het hewonderenswaardig gedrag der politie en aan de trouw’ der bevolking. Het is verblijdend, dat de heerschappij der wet v vdedigd werd, zonder dat een enkel menscheuleven daardoor opgeofferd moest worden. De reformbill voor Schotland, die in het huis der ge meenten reeds de tweede lezing bad doorgestaan, is door de regering ingetrokken; zij zal in de volgende parlementszitting op nieuw worden ingediend, zoo mede de bill, houdende be palingen ter wering van omkooping en andere verkeerdheden bij de verkiezingen. De wetsbepalingen tot wijziging der representative in stellingen van Engeland zullen eerst met 1 januari; 1869 in werking komen. Indien er vóór 1869 eene parlementsontbin- ding plaats greep, zouden de algemeene verkiezingen naar de thans bestaande wetsbepalingen moeten geschiedendeze blij ven ook de uitsluitende regel voor de verkiezingen ter ver vulling van plaatsen in het huis der gemeenten, die vóór 1869 door sterfgevallen of aftreding open komen. Uit New-York wordt van 10 ang. geschreven: De mi nister van oorlog Stanton is wel door Johnson ontslagen, maar aangezien hij dit ontslag niet als wettig erkent, oefent hij nog zijn functien uit, al is de president ook niet meer met hem in gemeenschap. Het kabinet moet van oordeel zijn, dat de president volgens de wet omtrent de staatsambten den minister kan ontslaan, terwijl deze het tegendeel beweert en op aandrang van vele republikeinsche congresleden niet aftreedt. 23 Augustus. De Times meldt, dat de admiraal Harris, britsch gezant te Bern, benoemd is tot gezant te ’s Hage in plaats van den heer Huskisson. De beer Harris zal te Bern door den heer Lumley vervangen worden. De Figaro bevat een brief uit Toulouse van eergisteren met verscheiden bijzonderheden omtrent de verschillende be wegje- G0UDSCHE COURANT Deze Cciirant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de S cd geschiedt de uitgave des avonds te voren. Be pr jc per drie maanden is ƒ2,franco ppost 2,25 Adve^ient’ën van 16 regels tot des middags ten 12 ure, grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn. De prijs der Advertentiëa van één tot zes regels mtt inbegrip van het zegel is 80 Cent, eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengew one letters worden berekend naar plaatsruimte.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1867 | | pagina 1