Donderdag, 29 Augustus. 1867. 565. öuitenlantr. ^Loterij. odfabriek. BEKENDMAKING. nomen. i 2S AUGUS- EHOUDERS IJssel. Uitgave van A. BRINKMAN. Lange TiendetcegD. n°. 60. PERK Cn. 87. BRINKMAN. zz zz zz zz zz zz zz H n zz zz zz zz n i het de provincie 1ERSTE KLASSE t i o n a 1 e-V e e- en Ding^dag ’smor- werkdagen ’s mor- morgens ö’/j uur. gelijke dagen ’s na- ’s avonds 5 nren. «•kaarten. lanvoer en tragen oos. f 0.90 a 1.10. veroorzaakt en 1000 he feestelijkheden op schuld bedroeg op Indie heeft in 1865 2400 kilo 430. 12.75 a 14.80. f5. Haver 3.80 i 225. Noord- ijn voor de vol- &0UDSCHE COURANT. Kabout en W. van st en S. Huberts. erg. 1. J. J. Staman, 5 T. H. Prinsen- Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. De prijs per drie maanden is 2,franco ppost ƒ2,25. Advertentiën van 16 regels tot des middags ten 12 ure, grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zyn. illecrd bij G. F. te GOUDA, met j eene hoeveelheid kan a contant. 1ENEVER a 46!/10 idem a 477/10 °/0 r 2fie soort (Mout- an 63’ cents; inl. io Per 68 ndere sterkte naar De BURGEMEESTER der gemeente Gouda, gesiea besluit van den heer Commissaris des Konings in <*- 7 Zuid-Holland van den 22“ Augustus 1867; brengt ter kennis van de belanghebbenden, dat voor het verrigten van noodzakelijke herstellingen aan de MALLE- GATSLUIS te Gouda, de vaart door die sluis zal zijn gesloten van den 2“ tot en met den 5" en van den 9“ tot en met den 12c September eerstkomende, zcodat den 6“ 7“ en 8“ September 1867 de schuttingen geregeld zullen plaats hebben. Tijdens die stremming zullen de schepen met liggende mas ten kunnen varen door de donkere sluis. Voorts zal zijn gesttcmd de passage voor rijtuigen en voet gangers over de dubbele ophaalbrug aan het Rabat buiten de Potterspoort, van den 2“ tot en met den 5” September eerstkomende, en voor rij- of voertuigen over de dubbele op haalbrug over de sluis den 9“ September 1867. Gedurende die afsluiting zal de passage kunnen worden genomen langs deu Turfsingel. Gouda den 27“ Augustus 1867. De Burgemeester voornoetnd, VAN BERGEN IJZENDOORN. D 42 Cts. p. N. n u ti 11 11 30 v. 27 24 22 19 13 tdjes en IVeener- k. Londen, 26 Aug. Er zijn berigten ontvangen uit New- Tork van 15 Aug. De admiraal Tegethoff is te New-Orleans aangekomen. Volgens berigten uit Vera Cruz van 31 julij is Juarez te Mexico met geestdrift ontvangen. De president heeft eene proclamatie uitgevaardigd, waarin hij het land geluk 1 wensebte met het herstel van den vrede. Men verzekert, dat Marquez gevangen genomen, de verrader Lopez vermoord en de prins von Salm-Salm ter dood veroordeeld is. Het mexi- caansche congres zal in november bijeenkomen en de verkiezing voor den presidentszetel ia december plaats hebben. Bij de regering is het officieel berigt ontvangen, dat de opstand in Spanje toeneemt. Onlangs heeft zich hier het geval voorgedaan, dat een zadelmaker, die in de jury moest zitten, doch verhinderd was, zijn meesterknecht zond om zijne plaats te vervullen. Toen nu de naam van den zadelmaker werd afgeroepen, antwoordde de knecht in zijn naam en nam zitting alsof hij zijn baas was. De zaak is ontdekt en de knecht tot 5 p. st. boete veroordeeld, terwijl de zadelmaker zal opgeroepen worden om zich te verdedigen tegen den eisch van 100 p. st. boete, tegeu hem ingesteld. Er is eene bekendmaking van Baring-Brothers met be- trekkking tot eene conversie van de spaansche passive schuld. De regering geeft geconsolideerde bonds uit en ontvangt ge deeltelijk in betaling verschillende klassen der passive schuld. Men meldt uit 'Tew-York, dd. 26 aug.De domiaikaan- sche republiek heeft aan de vereenigde staten de baai van Samana verkocht. Volgens de New-York Times zal de welvaart in de zui delijke staten spoedig hersteld zijn van de door den burger oorlog geleden verliezen. De oogst is daar zeer overvloedig. De katoenoogst belooft 2,500 000 balen te zullen opleveren, tegen 1,800,000 in het afgeltopen jaar. 27 Aug. De Morn.-Post zegt, dat bevel is gegeven om de expeditie naar Abyssinie te organiserenhet bevel zal worden omgedragen aan William Napier; de expeditie zal bestaan uit artillerie, infanterie en kavallerie. Ds onderkoning van Egypte verstrekt 5000 kameelen en muilezels. De prijs der Advertentiën van één tot xes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent, voor eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte. --- - - De City of Londen is uit New-York aangekomen, mede brengen berigten van den 17°. De kiezerslijsten in Louisiana zijn opgemaakt en bevatten de namen van 48,000 blanken en 83,000 zwarten. Volgens berigten van den 3n uit Matamor.kS was Castillo ontsnapt en Coruales in opstand tegen Juarez en op marsch naar Matamoras. Parijs, 25 Augustus. De France bevat een artikel, geti teld „eerbied voor de tractaten," waarvan de conclusie is als volgtOostenrijk, Frankrijk en Engeland, en waarschijnlijk ook andere regeringen, denken eenstemmig over de staatkunde, die zich resumeren laat in de volgende woorden eerbied voor de tractaten van Parijs en van Praag. Niets minder en niets meer. Deze staatkunde heeft niets agressiefs, niets eerzuchtigs, waarover Pruisen en Busland zich zouden kunnen verontrusten of beklagen. Indien die mogendheden, gel-jk wij hopen, op loyale wijze besloten zijn niet af te wijken van de bepalingen die geteekend zijn en de strekking hebben om den vrede te bevestigeu, dan maken zij den oorlog gevaarlijk voor de eer- zuchtigen, die den krijg zouden trotseren. Het bevestigt zich, dat de maarschalk Bazaine eene memorie schrijft tot regtvaardiging van zijne handelingen in Mexico. Tijdens de laatste hevige aanvallen, waaraan de maarschalk heeft blootgestaan, heeft hij herhaaldelijk om een onderhoud met den keizer verzocht, om te vragen, dat de regering hem tegen die aanvallen beschermen zoumaar hij is er niet in geslaagd den keizer te spreken. Hij heeft toen begrepen, dat men hem opzettelijk wilde vermijden, en daarop heeft hij bet besluit genomen eene memorie te schrijven, waarin niets zal worden verzwegen. Het is echter niet waarschijnlijk dat men die memorie in het licht zal laten verschijnen. De Patrie schreef dezer dagen „Wij ontvangen depeches uit Salzburg, welke ons nopen op te komen tegen de gewaagde mededeelingen, door een groot aantal dagbladen opgenomen nopens de bijeenkomst tnsschen de beide keizers. Er is nie mand te Salzburg, die kan zeggen wat in die conferentie is voorgevallen en de gesprekken, welke enkele oostennjksche staatslieden met keizer Napoleon hebben gehouden, zijn insge lijks geheim gebleven. Bij de verschillende gelegenheden, waarop keizer Napoleon en keizer Frans Jozef opentlijk blijk hebben gegeven van de gevoelens, welke den grondslag van hun onderhoud hebben gevormd, is het vertrouwelijk ka rakter dier gesprekken zeer naauwkeurig aangewezen en onze depeches melden bijzonder de woorden, door den keizer uit gesproken tegen de deputatie van den gemeenteraad van Salzburg. Deze depeches regtvaardigen overigens volkomen de terughoudendheid onzer correspondenten, die even goed in de gelegenheid waren de bijzonderheden der conferentie te vernemen als de andere buitenlandsche bladen, met dit on derscheid, dat zij in last hadden niets te verzinnen.^ De laatste berigten uit Mexico, door de dagbladen van New-York aangebragt, melden dat al de vreemde gevangenen te Queretaro en Puebla gevat, ten getale van 800 in laatstge noemde stad waren opgesloten. De geheele mexicaansche pers, met eene enkele uitzondering, predikte zachtmoedigheid. Juarez had aan dien algemeenen wensoh geen weerstand kunnen bieden en eene proclamatie uitgevaardigd, waarin hij lijfsgenade schonk aan de officieren van het keizerlijke leger. De divisie-gene- raals zouden worden veroordeeld tot zeven, de brigade-gene- raals tot zes, de kolonels tot vijf, de majoors tot vier jaren, de kapiteins tot één jaar gevangenisstraf. De luitenants zouden een jaar staan onder het toezigt der politie. De generaal Diaz, gouverneur van Mexico, had de kooplieden opgeéischt, goed schiks de sommen voor te schieten voor de betaling der troe pen gevorderd; hij zou ze anders met geweld leenen. Het is gemakkelijk te begrijpen, dat de kooplieden der hoofdstad zich gehaast hebben aan dit verzoek te voldoen. 26 Aug. De Moniteur de FArmée meldt, dat de deser- tien in het legioen van Antibes opgehouden hebben, doordien de pauselijke regering zoo verstandig is geweest om op hreede schaal aan alle onderofficieren en soldaten, die weg wdtat.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1867 | | pagina 1