1867. Zondag, 1 September. N° 566. öuttenhnb Effecten. Overzigt. 77V« Uitgave van A. BRINKMAN. 507. School. ie ergste motie GOUDSCHE COURANT naar igeschreven tot stijving 921/g 70% «4% 44’/. het geneesmiddel 30%, SRINKMAN. Lange TieudewegD. n°. 60. ERPSTKA, Rector. 84% 138% 31 38»/K 92% 84’/. 138 Gebleven koers. 67 PRIJSUIT- iben op Maan- niddags ten 12 oogere Burger- oude letteren ;genoodigd deze sgenwoordigheid 77%, 77%, 13% 67 50%, eerd bij G. F. GOUDA, met sene hoeveelheid an a contant. ^EVERa46s/io cm a 477/io °/o :4e soort (Moot- 635 cents; inl. per kan 68 ere sterkte naar 27 Augustus. Hoogste koers. 531/8 afspraken, en ofschoon geen -1 van eenige M. Wonnink, 14 5. P. den Hage- iontijn, 1 j. 44>%, de zijde der duisterlingen, die en opentlijk aanranden, van de dringende ver te ijveren voor den bedreigden A. de Ruiter. a \V. J. Jansen. Cornelia, onders aiders G. C. Hor- irs C. van Eijk en walm en A. van A. W. Blom. Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. De prijs per dr ie maan den is2,franco ppost 2,25 Advertentién '7an 16 regels tot des middags ten 12 ure, grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn. De prijs der Advertentiën van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is SU Cent, vooi elken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend plaatsruimte. wat in de duisternis is uitgebroed. Zoo lang de volken het heil verwachten van zullen zij zich telkens op nieuw bedrogen zien. onfeilbare uitkomst zijn der spaansche woelingen. Willekeur en onderdrukking hadden daar eene hoogte bereikt, die het radelooze volk tot opstand moest dwingen. Toch zal het weinig baten, als de geweldenaars verdreven, ja zelfs de ellendige dy nastie van den troon gestooten wordtwat heeft men te ver wachten dan eindelooze verwarring, gedurige afwisseling van nieuwe onderdrukkers. Zal men dan nooit begrijpen, dat bet niet gedaan is met de verandering van bestuurdat een door langdurige dwingelandij ontzenuwd volk, niet dan door eigen innerlijke herschepping geschikt kan worden voor het genot van vrije instellingen. Daarom strijden de duisterlingen allerwegen tegen de ware volksverlichting, die alleen de grondslag van zedelijke hervorming kan zijn. Het treurige spaansche bewind verblijdt ons dagelijks met berigten, die het uiteen jagen en verslaan der opstandelingen, het dempen van het oproer mel den, terwijl de bijzondere berigten gewagen van den voortgang der revolutie en den nabijzijnden val der tegenwoordige rege ring voorspellen. Het is onmogelijk uit die strijdige geruch ten eenige zekerheid te putten. Het vreedzaam Nederland kenmerkt zich meer en meer door gevoelloosheid. De wapenkoorts beroert naauwelijks de opper vlakte, het is een modespel, eene voorbijgaande vertooning, die den volksaard niet veranderen zal. De oude krijgshaftigheid kan bij den voortgang der beschaving niet voortduren, en de onzinnige opdrijving der vernielkunst zai slechts het tijdstip bespoedigen van den val der onzinnigste dwaasheid. Maar overigens sluimeren wij dagelijks meer instaatkundige ver- dooving neemt altijd toe, en wij hebben een ministerie, dat uitmuntend instemt met den toestand des volks. De minister van financiën is het hoofd, dat ons ver zal brengen op den weg naar te kort en leening, terwijl hij de kerkelijke zaken in zijnen zin ijverig ter harte neemtde veepestdooder schijnt in zijne handelingen meer en meer te naderen tot de praktij ken van het behoudhet ministerie van justitie vindt niets te doen, omdat onze wetgeving zoo voortreffelijk en zoo volledig is Oorlog en marine zijn onze hoofdzaken, daaraan zullen wij onze schatten besteden, om Europa eerbied af te dwingen voor een klein volk, dat groot wil zijn in dwaasheid. Weldra komen onze vertegenwoordigers weder bijeen. Ge ring is de hoop, dat zij den toestand zullen verbeteren. On derlinge verdeeldheid der liberalen sterkt de zwakke tegenpartij, en houdt een ministerie staande, dat nergens sympathie vindt en zich zelven overleeft. Geene verandering van instellingen zal ons hu’pe brengen. De veredeling van den volksgeest door algemeen verbreide verlichting rustende op de ontwikkeling van al de standen der maatschappij, kan alleen een beteren toestand voorbereiden. GOUDA31 Augustus. Nog altijd houdt men zich bezig met het bespreken der salzburgsche onderhandelingen en i a enkel feit zekerhe’d geeft van het tot stand komen onderlinge schikking, acht men het toch ontwijfelbaar, dat Oostenrijk met Frankrijk denzelfden weg wil gaan, en dit is genoeg om de gevoeligheid op te wekken van Pruisen, waar men scherp let op den gang der zaken en een hoogen toon aanslaat tegen de benijders der zoo plotseling verkregene groot heid. De fransche keizer, het noorden des rijks bezoekende, heeft te Atrecht en te Rijssel eenige orakeltaal gesproken, die in verschillenden zin kan uitgelegd worden, en die ook meer ten doel hebben zal de gedachten te verbergen, dan de wezentlijke meening bloot te leggen. Het stelsel van geweld, heerschzucht en onderdrukking, waarop de gewone staatkunde rust, schuwt opregtheid als een pest en hult alles in een ondoordringbaren nevel, tot dat het oogenblik gekomen is om te volbrengen, het geweld, Dit zal de Maar ook hier is de ijver aan het onderwijs langzaam ondermijnen terwijl zoo weinigen doordrongen zijn pligting, om te waken en grondslag van ons volksgeluk. Londen, 28 Augustus. De parlements-verordening op de werkplaatsen treedt met 1 januarij 1868 in werking. Zij gelden alleen voor fabrieken, die 50 of meer personen aan het werk hebben. Onder de bepalingen komen ook deze voor: Geen kind mag onder den leeftijd van 8 jaar worden aangenomen. Kinderen mogen slechts ö1/* uur per dag w erken en niet vroe ger dan 6 uur ’s morgens noch later dan 8 uur ’s avond Meisjes en vrouwen mogen niet langer dan 12 uur aan het werk zijn, niet vroeger dan 5 uur ’s morgens en niet later dan 9 uur ’s avonds. Onder die 12 uur zijn P/2 schofttijd. Za- turdags namiddags ten 2 uur zijn kinderen, vrouwen en meis jes vrij tot maandag ochtend. Voor ieder geval, waarin ds ouders hunne kinderen niet naar schooi zenden, vervallen zij in eene boete van 20 sh., dat is 12. De cagelsche kruiser „Highflyer", die in het laatste jaar niet winder dan 16 slavenbaalders op de kust van Mozambique en Zanzibar heeft aangehouden, te zamen aan boord hebbende 574 slaven, beeft dezer dagen berigt gezonden, dat de sheik van Kielwa aan de officieren van het schip gezegd had, dat dr. Livingstone nog leeft, dat alleen van zijn gevolg velen ge dood zijn in een gevecht met de inboorlingen. Uit het dezer dagen uitgegeven rapport van de commissie \oor de landverhuizing blijkt, dat nit Ierland verhuisd zijn in de 8 jaren tusschen 18471854 gemiddeld jaarlijks 207,000 personen, in de volgende 8 jaar tot 1862 gemiddeld slechts 60,000 ’s jaars. In de laatste 4 jaar echter is de landverhui zing weder sterk toegenomen en het gemiddeld jaarli, getal 107,846 geweest. In Cambridge Hall alhier is eene zamenkomst gehouden van de kleedermakers, die den arbeid hadden gestaakt. Er waren ongeveer 1500 personen tegenwoordig. In deze ver gadering werd onder anderen medegedeeld, dat er eenige kans bestond, dat de gerezen geschillen tusschen de werkbazen en de knechts konden woiden uit den weg geruimd. Tot nu toe was voor een bedrag van 20,000 ingeschreven tot stijving van het fonds, strekkende tot ondersteuning van hen, die den arbeid gestaakt hadden. De Times, die niet veel gewigt hecht aan den opstand in Spanje, zegt daaromtrent het volgende: „Wij weten bijna niet of wij het welslagen moeten hopen of vreezen van eene beweging als die, welke thans weder heeft plaats gehad en welke mislukt schijnt te zijn. Wij weten niet, welke verande ring een land als Spanje zou kunnen baten. Eat het gouver nement van koningin Isabella moeijelijk slechter kon zijn dan het is, wordt algemeen erkend, maar daaruit volgt niet, dat een ander gouzernement beter zou zijn. Hoe verlangend men ook moge zijn om een einde te zien komen aan het wanbestuur, waaronder Spanje sedert zoo langen tijd gebukt gaat, is het zeer moeijelijk middelen aan te wijzen, waardoor het volk tot besef kan worden gebragt van de kwaal, en bijna ónmogelijk mannen te noemen, bekwaam of bereid, om het geneesmiddel aan te wenden." 29 Aug. Naar men verzekert, zijn aan de pruisische regering de meest geruststellende verzekeringen gegeven, betref fende de conferentie, die tusschen de keizers van Frankrijk en Oostenrijk te Salzburg heeft plaats gehad. Het moet vooral Frankrijk geweest zijn, dat zich beijverd heeft om d? pruisische regering te overtuigen, dat het geene vijandige bedoelingen ten haren aan zien had. Parijs, 28 Augustus. De tijdingen, betreffende de spaansche revolutie luiden meer en meer verontrustend voor de dynastie

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1867 | | pagina 1