Zondag, 8 September. 1867. 3° 568. öuttenhnb. lagena’s en-Olie Overzigt. Uitgave van A. BRINKMAN. Lange TiendewegD. n°. 60. ENST, ?heid. PATENTEN. KENNISGEVING. Jur, Donderdag rOUDA, die zich behulpzaam te zijn tot BRINKMAN. GOUDSCHE COURANT. goedgekeurd. de verdere werk- spoed vereischende lich met dit voor- Door een aan de fransche grenzen wonenden Spanjaard, die gezegd wordt veel ondervinding te hebben van de oorlo- ’t aan een onzer het leger zich dat, zoo lang wethouders de hh. lezelfde heeren tot ering dank zeggen voor meisjes wordt luis. betreffende den af- ming met het pro- inmtie der genomen kleine tegenspoe- leven nu en dan r voorzeker geen tdekking, dat ons 'rijzen, of dat er ne zekere leegte de hulp eener >en worden. Wel stiques, Pomades, ja rfumeurs-winkel Ier den roem be- 8 zijn, welke on- geven; doch het van verschillende bliek besluiteloos er keuze. Voor hallen voorzeker worde niet te ver ich daardoor van onthouden. fheming met alle olen. Deze Haar- braikt, de vroeg- itvallen der baren, ïenige vrees voor ip de haarwortels geheel uit plant- jesteld. Men ge ne pomade, en in iet duurder, daar cents voor een jn. Te bekomen >or Nederland te ETVELT Az. Okkers. Jan - 31. Margaretha, uara, ouders B. de P. Elshout, 2 j. 5 5 m. R. A. den E. P. Spit, 37 j. Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. De prijs per drie maanden is/2,franco ppost/2,25 Advertentiën van 16 regels tot des middags ten 12 ure, grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn. De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent, voor eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte. Spanje is volkomen rustig, dat wil zeggen, de opstand is niet gelukt, de oproerlingen zijn uiteen gejaagd, het doodschie- is begonnen en dit legt deu grondslag tot nieuwe pogingen. Het is de verlenging van een duldeloos lijden. Garibaldi geeft zijnen vrienden hoop op eene hernieuwde poging. Intusschen reist hij naar Geneve om deel te nemen aan het vredecongres. Vreemde vrienden des vredes zal men daar ontmoeten. Het keizerrijk is de vrede, in dien zin zijn alle revolutionairen vrienden van den vrede. Na de on bloedige, zedelijke overwinning komt de ware vrede, maar de zegepraal des gewelds is de voorspelling eener toekomende ne derlaag. Als het gerucht waarheid bevat, dat Rusland, in vereeniging met Noord-Amerika den sultan met interventie bedreigt, zoo hij de zaken op Candia niet ten goede regelt, zouden wij al zeer spoedig nieuwe en gevaarlijke verwikkelingen zien oprijzen. Gouda. i W este wagestraat. Oostpoort. te Woerden. t. Zevenhuizen. n Gorinchem. n Dordrecht. h Utrecht. ats in ons Rijk. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda brengen ter kennis van alle patentpligtige ingezetenen, dat de Patenten voor het dienstjaar 67/68 in gereedheid en op de secretarie dezer gemeente voor hen verkrijgbaar zijn, wanneer zij zich daartoe persoonlijk aanmelden, van en met Maandag 9 Sept. 1867 tot en met Zaturdag 21 Sept, daaraanvolgende, des voormiddags van 10 tot 12 ure (de zondag uitgezonderd) zullende overeenkomstig Z. M. besluit van 17 October 1820, de binnen dien tijd door de belanghebbende niet afgehaalde PATENTEN, door den deurwaarder der directe belastingen, aan hunne huizen, tegen betaling van tien centen worden uit gereikt terwijl de nalatigen vervallen in eene boete van vijf tien gulden, bijaldien zij, aangevraagd wordende, hun PATENT of een afschrift van hetzelve niet kunnen vertoonen. Gouda, den 3n September 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, DROOGLEEVER FORTUIJN. v. BERGEN IJZENDOORN. GOUDA 7 September. Eindelijk is de circulaire de Moustier aan de diplomatieke agenten van Frankrijk in het buitenland, gedagteekend 25 au gustus, publiek gemaakt, en er is niets in te lezen, dat niet reeds bij herhaling is gezegd. De slotsom is, dat de zamen- komst te Salzburg eene hoogst onschuldige ontmoeting was, die een nieuwe bron oplevert van vertrouwen in het behoud van den vrede. Nu mag het gekeuvel uit zijn en elk moet wel volkomen gerust zijn, die hulde brengt aan de verhevene inzigten en de edelaardige denkbeelden der drie keizerlijke toe spraken. Men wil toch bepaald bedrogen zijn, als men de waarheid zoekt uit ministeriele circulates en dubbelzinnige vor stelijke woorden. De bedoeling is gerust te stellen, in slaap te wiegen en tijd te winnen tot het voorbereiden van veruit- ziende ontwerpen. Waai om toch zou keizer Napoleon zijne eigene meening zeggen en niet dat, wat hij noodig acht, dat men voor het oogenblik geloove. Hij, de geweldenaar, die geen mensch rekenschap schuldig is, zal zijne plannen wel doen kennen op het geschikte tijdstip, en dan zal het blijken, dat de vredewoorden dienden om andere voornemens te bedekken. Die woorden, die afspraken der twee keizers nemen geen enkele zwarigheid weg, de kwestien en verwikkelingen duren voort en rijpen voor de uitbarsting. Pruisen zal zijne heerschzuch- tige plannen niet opgeven, en Oostenrijk zijn wrok niet afleg gen, de zieke man zal niet gezond worden en de Russen de lang geprojecteerde reis naar den Hellespont niet opzetten. Ai de wolken blijven boven ons hoofd hangen, en de almanak voorspelt mooi weder. Het is dwaas den almanak te gelooven, als de natuur onweder voorspelt. De pruisisebe verkiezingen zullen weinig verandering bren gen. Von Bismarck is vast gezeteld, en al ontviel hem de meerderheid, waarvoor nu weinig vrees bestaat, hij heeft genoeg bewezen, dat hij voor geen vertegenwoordiging terug deinst. Te Berlyn zegeviert nog altijd de partij van den vooruitgang, maar overigens is hij de gevierde man, wien Pruisen zijn glorie verschuldigd is. De belangstelling in de verkiezingen is in Pruisen zeer afnemende, en dit verschijnsel is, behalve aan de gewone flaauwhartigheid, ook toe te schrijven aan de mindere belangrijkheid der zaken, die nog afdoening vereischen. Von Beust heeft een zwaren strijd in Oostenrijk en hij moet tallooze bezwaren o verwinnen, eer hij komen kan tot afdoende regeling der binnenlandsche zaken. De schikking mei Hongarye stuit op de financiële moeijelijkheden. De oostenrijksche bis schoppen verontrusten zich over de mogeiijke aanranding van het goed der kerk. De nationaliteiten benijden de regten door Hongarije afgedwongen. Bij voortduring van den vrede bestaat eenige mogelijkheid tot herstel, maar die grondslag is zeer onzeker. Londen, 4 Sept. De Times is gemagtigd te verklaren, dat de onderkoning van Egypte geen 5000 muilezels zal leveren ten behoeve van de expeditie naar Abyssinie, zoo als vroeger gemeld is. Al het daartoe benoodigde zal door de engelsche regering worden verschaft. Volgens hetzelfde blad zal er, in navolging van de werk- lieden-vereenigingen, spoedig eene predikanten-vereeniging ont staan, waaruit zal voortspruiten, dat men weigeren zal te prediken, tenzij men aan de vele grieven te gemoet kome. Reeds is met dat doel eene meeting te Londen belegd, waarin in scherpe be woordingen gewezen werd op het onzekere der positie van de predikanten, de onregtvaardigheid bij de promotien ten opzigte van kerkelijke betrekkingen, het heerschende nepotisme, de slechte bezoldiging //zoodat met weinige uitzonderingen, pr 'kant zijn en honger lijden, schier synoniem zijn" en nog een legio andere grieven, w’aarmede men de noodzakelijkheid van verandering betoogd beeft. Andere bladen meenen echter, dat dit plan slechts voorge wend en niets dan eene satire is op de telkens herhaalde strikes, ofschoon zij geenzins de gegrondheid der grieven be twijfelen. Naar men uit Konstantinopel meldt, zijn dc gevangenen in Abyssinie door koning Theodoras ontslagen, door tusschen- komst van den armenischeu bisschop Isaac. grenzen gen en opstanden in zijn vaderland, wordt bladen geschreven, dat geene afdeelingen van bij de opstandelingen hebben aangesloten, en dit niet is geschied, de opstand als mislukt kau worden be schouwd. De bedoelde berigtgever verzekert overigens, dat niemand naauwkeurig weet wat in Spanje voorvalt, omdat noch de regering, noch de insurgenten den werkelijken staat van zaken openbaar maken. 5 Sept. Men meldt uit New-York van gisteren Bij eene proclamatie van den president Johnson worden alle per sonen gewaarschuwd, om de uitvoering der uitspraken van de federale hoven niet te belemmeren, gelijk dit onlangs in Ca rolina het geval is geweest. Wijders wordt aan alle militaire en burgerlijke overheden bevolen, om uitvoering van die uitspraken. 6 Sept. Het gerucht van de loslating der abyssinisebe gevangenen bevestigt zich nog niet. Er is nog geen depeche door de regering ontvangen. De toebereidselen voorde expeditie gaan voort. De patriarch tier armenische kerk te Jeruzalem, welke zich op het oogenblik te Cairo bevindt, die in augustus een bisschop naar Abyssinie gezonden had, om de loslating der en gelsche gevangenen te verzoeken, heeft daarvan het berigt nog I niet ontvangen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1867 | | pagina 1