1867. Zondag, 15 September. laagpillen. Overzigt. Buitenlunit. tl’? 576. Uitgave van A. BRINKMAN. Lange Ticndeweg, D. n°. 60. Bij deze Courant behoort een Bijvoegsel, be vattende eenige Stedelijke Verordeningen. VEL! ‘Genève, 11 Sept. In de zitting van naar 1867. A. BRINKMAN. mds strekken. der staten-generaal v. d. Moer. s. iy. »ogen, firma Wed. J. en, op de Blaauwstr. Zoon, Spuistraat, mus. ;h, Haarlemmerstr. olf, korte Hoofdsteeg. :n en Naman. Wijnhof, 2 j. 4 w. - 8. K. J. van Steijn- 2 j. 9. M. Mo- echte* en sints on- iruikte Slijm- en i biljet, voorzien met J. J. SCHREUDER, dteekening zich ook waarmede het doosje ïve daar wel attent op whten voor het ge- ksel, dat men tracht (10 en de Opinion Nationale het te Genève gehouden ïstilleerd bij G. F. I, te GOUDA, met bij eene hoeveelheid n kan a contant, e JENEVEK a462/jj ts, idem a 477/io jver 2d' soort (M"ut- kan 64 centsint. 9/io °/o Per kac 68' mindere sterkte naar ter kennisgeving dat zij om redenen van gen lijkheid aangetoond dat Frankrijk en Duitschland elkander verstaan ten aanzien der v-ijheid in hunne binnenlandsche aan gelegenheden. Lemonnier trachtte te bewijzen, dat alleen de republikeinsche regering het middel is om een einde te maken lie sinds vele jaren g tegen de slijm erkend gebruikt hte werking spijS- levcrderen, bij gal en zeer zacht r tegen 321/, cent gt van het gebruik, en - Uiart. in en Zoon, apothe- iu. 255. tl. Vegte. n en P van Roon. Theodores Head rices iet. Alida Helena, het vredescongres zijn voorgelezen de brieven van Jules Favre en Louis Blaue, i-j-gezondheid c' zittin- ~=n niet kunnen bijwonen. Jules Simon heeft de noodzake lijkheid aangetoond dat Frankrijk ----- aan het voeren van oorlogen. Garibaldi heeft hem daarna omhelsd. Fazy ia als vice-president afgetreden. Garibaldi is heden ochtend vertrokken, zonder dat iemand het wist. De zitting van het vredes-eongres is langdurig en stormachtig geweest. De heer Dupasquier heeft d'. vergadering beschuldigd, dat zij de heiligheid Gods aan randde hij laakte vervolgens de amerikaansche republiek. Morgen zal er ten 9 ure weder eene zitting worden gehouden. 12 Sept. Het vredes-eongres is ontbonden door de ra dicale partij en de zaal ontruimd. De voorzitter heeft zich teruggetrokken om een protest op te stellen. WeeneD, 11 Sept. De Wanderer meldt, dat gisteren een ministerraad onder voorzitterschap des keizers heeft plaats ge had, waarin, met betrekking tot de onderhandelingen met Ilon- GOUDA14 September. Dc pruisische troonrede is zoo vreedzaam mo^elijk uitgeval len. Het is alof men algemeen is overeen gekomen om alle ongerustheid ueg te nemen. De bijeenkomst te Salzburg is gedaald tot eene bloote condoleantie-visite. circulaire van den franschen minister, gevoegd bij de rustige houding van óen koning van Pruisen moesten eik bevredigen. En toch blijft het wezentlijkste ontbrekende algemeene ontwapening. Daarop opent zich nog gcenerlei uitzigt. En dit is de oorzaak, dat het vertrouwen zoo moeijelijk terugkeert; de oppervlakte ver toont zich effen, maar daaronder woelt het. De Engelschen rusten met spoed en kracht eene expeditie uit naar Abyssinie om een wreeden despoot te tuchtigen voor het willekeurig gevangen houden van engelsche burgers. De onderneming is moeijelijk, maar alle bezwaren zullen wijken voor de volharding der Engelschen. Overigens is de expeditie van beperkten om vang en zij zal geene aanleiding geven tot verwikkelingen met andere mogendheden. In Spanje is men begonnen met de regtspleging der gevan gen opstandelingen. De wreedheden zullen nieuwe woelingen uitlokken en eindelijk zal het tegenwoordig bewind bezwijken voor de algemeene verontwaardiging des volks. Nog lang zal de verwarxing voortduren eer het volk in de school <les on- spoeds geleerd zal hebben, hoe het den weg van ware ontwik keling moet ingaan. Indien het Oostenrijk mogt gebeuren zijne financiën te re gelen, zou het reuzenschreden doe_. op den weg van den voor uitgang. Hongarije is ontwaakt tot een nieuw leven, maar het huivert tegen den schuldenlast van Oostenrijk, daarover is nog altijd gesch’l. In Oostenrijk wil men ook de school los maken van de kerk, het burgerlijk huwelijk invoeren en de goederen der kerk aantasten. Groot is de omkeer, het volk is geheel van inzigten veranderd, de geestelijkheid vol bekom mering en von Beust vol van veruitziende plannen. Tot nu gaat alles langs vreedzamen weg en dit geeft uitzigt op be langrijke wijzigingen. Te Geneve vergaderde een vredes-eongres, dat uit vrij radi cale leden scheen te bestaan, doch het is reeds uiteen gegaan. Garibaldi is daar luisterrijk ontvangen, doch spoedig verdwe nen. Hoe radicaal die congresleden schijnen, zij zijn niet ra dicaal genoeg. Wie wil den vrede niet Napoleon wil den vrede als hij de suprematie van Frankrijk gevestigd heeft over de beschaafde wereld. Von Bismarck wil den vrede als hij geheel Duitschland aan zijne willekeur onderworpen heeft. Ga ribaldi, als hij te Rome is. Wie wil den vrede niet, maar niemand wil het middel des vredes. Allen willen den vrede uit het geweld geboren, en die vrede moet weder eindigen in geweld. Die den vrede waarlijk wil, moet gelooven in zede lijke kracht en het geweld volstrekt verwerpen. Lang genoeg heerscht het geweld op aarde; maar het tijdperk des gewelds gaat voorbij. Geweld was in de oudheid de eenige magt; dap perheid was deugd, en vaderlandsliefde ’s menschen hoogste voortreffelijkheid. Dat leert men nog altijd op de school als men de romeinsche grootheid leert eerbiedigen. Maar deze voorstellingen gelden niet meer voor den mensch tot redelijke ontwikkeling voortgegaan. Dat geloof is bijgeloof geworden en tiert nog slechts bij den bijgeloovigen grooten hoop de eenigzins ont .iLkelden zijn ongeloovig geworden, zij minachten de dap perheid, en de vaderlandsliefde is hun een sprookje geworden zy aanbidden het gouden kalf. Maar toch nadert de dag der verlossing, er ontkiemt een beter gevoel in het hart, dat be hoefte heeft aan verheffend geloof, geloof in de onverwinbare kracht der opofferende liefde. Wij aanschouwen nog slechts de flaauwe maar zekere voorteekenen van den naderenden om- De prijs der Advertentiën van één tot zes regels met inbegrip van hDt zegel is SÜ ent, voor eiken regel daarboven 10 Cent. buitengewone lettels worden berekend plaatsruimte. keer, de oorlog wordt verfoeid maar verontschuldigd, allen wenschen vurig den vrede, men waardeert zachtmoedige deug den. Maar nog altijd is die wensch en dat beter gevoelen krachteloos, nog altijd houdt het vooroordeel zich vast aan Je versletene wijsheid; nog zullen de verschrikkingen des oc.. gs vreeselijk moeten woeden, om den wensch krachtig te doen ontkiemen maar al waren zij niet te Geneve, er zijn vrienden des vredes, wier eerste beginsel is de volkomene verwerping van elk middel des gewelds. de" Steenweg over 372. agerwarff. AGPILLEN, bereid Cept, zijn door mij 'sluitend verkrijgbaar r J. G. BOEKEN- pvolger van de Wed. HEIJDEN op de GOUDSCHE COURANT Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. De prijs per drie maanden isƒ2,franco p. post 2,25 Advertentiën van 16 regels tot des middags ten 12 ure, grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn. Lond.Cn. 11 September. De Economist beweert da*, het tegenwoordig gebrek aan crediet op de geldmarkt niet enkel een gevolg is van financiële omstandigheden, maar v< nr een groot deel ook moet worden toegeschreven aan de bestaande ontevredenheid, voortvloeiende uit de algemeene ngting tot het vormen en onderhouden van kostbare legers in vredestijd. Op dit oogenblik rekent men de gezamentlijke legers van Europa op 2,800,000 en in oorlogstijd op 5 millioen mili tairen. De kosten op voet van vrede bedragen gezamenüijk 80 millioen ’s jaars. Hierbij komen dan nog de kosten voor de oorlogsvloten, waartoe alleen Oostenrijk, Spanje, Frank rijk, Engeland en Italië te zamen 213,887 man in dienst hebben, waarvoor men de kosten op 17 millioen berekent, zoodat, met inbegrip van Rusland en de kleinere staten, de geheele uitgaaf voor oorlog en marine aan Europa te staan komt op 100 millioen per jaar. Hierbij rekenende het ver lies van ruim 2J/2 millioen personen voor landbouw, industrie, fabriekwezen en alle andere werkzaamheden, zal men het ge heele verlies, hetwelk Europa door die gedwongen onthouding van den arbeid door zoo vele manschappen ondergaat, veilig op 200 millioen ’s jaars kunnen stellen, hetwelk zeker niet vermindert, wanneer men hierbij in aanmerking neemt, welk een ongunstigen invloed deze toestand op vele ondernemingen uitoefent. Parijs, 12 Sept. De Patrie zeggen, dat de laatste zitting van vredes-eongres, ten gevolge van heftige manifestatieu van de bevolking van Genève, gesloten is. Volgens berigten uit Peking, door den Moniteur mede gedeeld, heerscht in die streken eene aanhoudende droogte, waardoor de vruchtbaarheid der akkers wordt belemmerd. Dit, gevoegd bij het misgewas van het vorige jaar, deed voor den aanstaanden winter hongersnood duchten. De boeren bezigden reeds geweld om het afzenden van graan naar de hoofd stad tegen te houden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1867 | | pagina 1