1867. Donderdag, 19 September. 571. öuttenlnnb. Binnenland. I Uitgave van A. BRINKMAN. Lange Tiendewegt D. n°. 60. Londen, 15 September. Het aantal leden der arbeiders- vereenigingen hier te lande, wordt op 800,000 geschat. Door de eerst te Sheffield en nu te Manchester van wege het par lement geopende enquete komen feiten aan het licht, die in het oog van velen grond geven om te beweren, dat al die 800,000 handwerkslieden het aanwenden van geweld ter be reiking van de oogmerken der vereenigingen geoorloofd achten. Die feiten worden door de dagbladen en onder het publiek veel besprokenmen hoopt dat de onlangs bij een wet be paalde instellingen van vredegeregten voor geschillen tusschen arbeidslieden en werkgevers zal bijdragen, om den engelschen handwerksman tot meer billijkheid en zachtmoedigheid te stem men doch men denkt algemeen, dat er nog een wet zal moeten worden vastgesteld, om het regt van vereeuiging minder ge vaarlijk te maken. Berlijn, 14 September. De koning heeft den keizer en de keizerin der Franschen tot een bezoek te Berlijn uitgenoo- digd, en deze uitnood iging is door hen aangenomen. Zij zullen bij hunne komst alhier al de vorsten der noord-duitsche bond staten aantreffen. Madrid, 14 Sept. De gouverneur beveelt aan allen, die wapenen in hun bezit hebben, om die binnen drie dagen uit te leveren, op straffe van als rebellen beschouwd te worden. Het besluit, waarbij de soldaten, die met verlof zijn, tot de actieve dienst worden opgeroepen, is ingetrokken. GOUDSCHE COURANT. Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. De prijs per drie maanden is ƒ2,franco p. post 2,25. Advertent ien van 16 regels tot des middags ten 12 ure, grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn. verordeningen op den ijk van maten €u V - Berigten uit St. Domingo van den 31“ aug. melden, dat op Haïti een opstand is uitgebroken. Salnave is gevlugt. Het presidentschap is den heer Cabral aangeboden. Parijs, 16 Sept. In de Liberté is opgenomen eene ver trouwelijke circulaire van maarschalk Bazaine, dd. Mexico 11 oct. 1865, waarin hij den bevelhebber der troepen gelast met de uiterste gestrengheid te werk te gaan en alle republikeinen, die men mogt meester worden, neer te sabelen. Volgens de mexicaansche dagbladen werden ingevolge bet decreet van 5 oct. 1865, 9244 personen gefusilleerd. 16 Sept. De conferee tien met de notabelen uit Slees wijk- Holste*’n worden geregeld voortgezet. De loop der onderhan- delingen voedt de hoop, dat eindelijk de bestaande beswaren uit den weg zullen worden geruimd. De begrooting voor het postwezen voor den noord-duit- schen bond is in ontvangst geraamd op 22,965,500 thaler en in uitgaaf op 20,544,060 thaler, zoodat er een batig saldo van 2,421,500 thalcr overschiet. De begrooting voor het groothertogdom Baden voor de jaren 1867 en 1868 bedraagt in ontvangst 12,301,484 ff., ter wijl de uitgaven zijn geraamd op 13,623,674 ff., zoodat er een jaarlijksch tekort is van 1,750,000 ff., waarin voorzien zal worden door eene verhooging van de grondbelasting en de be lasting op gebouwen. Het budget voor het ministerie van oor log is voor elk jaar geraamd op 4,850,007 fl., dat is 1,847,873 fl. meer dan in het vorige jaar. 17 Sept. Heden is gekozen tot president van den rijks dag de heer dr. Simson met 132 van de 187 uitgebragie stemmen; tot vice-president met 158 van 189 stemmen de hertog van Ujest en tot tweeden vice-president met 99 van 181 stemmen de heer v. Bennigsen. Hamburg, 16 Sept. De Hamb. Nachr. deelt eene par ticuliere depeche uit Weenen mede, volgens welke de bijdragen tot de gemeenschappelijke lasten van Oostenrijk en Hongarije tusschen deze laatste en de cisleithanische landen zullen verdeeld worden in verhouding van 30 en 70 percent, terwijl voor de rente der staatsschuiu de cisleithanische landen zullen belast worden met een bedrag van 25 millioen, van welk montant j. vervolgens door Hongarije 28 en door de andere landen 72 percent zal worden bijgedragen. I Munchon, 16 Sept. Nadat de portefeuille van justitie I zes maanden vacant is geweest, is thans de heer Lutz, tot nu toe ’skonings kabinet-secretaris, tot hoofd van dit ministerieel departement benoemd. Deze minister zal bijdragen om Beijeren’s I zelfstandigheid te handhaven. Weenen, 14 Sept. DePresse zegt, dat in het regerings- De prijs der Advertentièn van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent, voor eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte. voorstel het kapitaal der algemeene staatsschuld zal worden bepaald op een bedrag, overeenkomende met 25 millioen rente, welk bedrag alleen ten laste der cisleithanische landen zoude komen, omdat daarvan niets ter dier ste der hongaarsche landen zou gebruikt worden. Van de rente der staatsschuld zou Hon garije 30 percent overnemen, terwijl net mede 30 percent ais quotum tot de gemeenschappelijke rijkslasten zou bijdragen. Het budget van den rijksdag sluit met een deficit van 48, volgens anderen van 50 tot 55 millioen. Petersburg, 16 Sept. De hr. Simons, amerikaansch con sul te Odessa, heeft den keizer namens de .unenkaansche be volking aldaar een adres aangeboden, waarin gezegd wordt, dat Amerika veel aan Rusland is verpligt en dat de emanci patie der boeren in Rusland door de Amerikanen werd beschouwd als leidende tot de wezentlijke vorming van een vrij volk. Ten slotte werd in het adres erkentelijkheid betuigd, wegens de houding van Rusland tijdens den burgeroorlog De keizer heeft, bij zijne dankbetuiging voor dit adres, de hoop te kennen ge geven op eene voortdurende vriendschap tusschen beide natiën. GOUDA, 18 September. Maandag is de zitting der staten generaal door Z. M. den koning met de volgende aanspraak geopend: Mijne Heeren! Stel ik er prijs op in persoon uwe vergadering te openen, dubbel aangenaam is mij heden het vervullen dier taak, nu ik u gunstige mededeelingen nopens den toestand van het va derland kan doen. De losmaking der betrekkingen van een onzer gewesten tot Duitschland, in het vorig jaar tot stand gekomen, heeft sedert hare internationale bekrachtiging gevonden in bet tractaat van Londen van den lln mei jl. Het onsebadelijke der werken in de Ooster-Schelde aangelegd, zal, cioor de ondervinding bevestigd, naar ik mij durf vleijen, er toe bijdragen, om onze betrekkingen tot Belgie op den voet van wederzijdsche vriendschap meer en meer te bestendigen. Ik kan mij verheugen in het behoud eener zeer goede ver standhouding met alle overige buitenlandsche mogendheden. Terwijl ik met welgevallen de loffelijke wijze vermeld, waarop zee- en landmagt aan hare roeping beantwoorden, zal ik mij toch verpligt zien uwe medewerking in te roepen, om aan onze nationale militie uitbreiding te geven. Intusschen zal voor eene behoorlijke oefening der schutterij, voor zooveel de bestaande wet dit toeiaat, worden gezorgd. Tot beteugeling der epidemische ziekte, die zich hier en daar in ons vaderland andermaal vertoond heeft, worden de voor zorgsmaatregelen genomen, die ond^r hoogeren zegen daartoe kunnen bijdragen. Hetgeen in denzelfden geest geschied is om de veeziekte tegen te gaan, bleef niet zonder gunstig gevolg. Sedert ge- ruimen tijd komen slechts enkele sporadische gevallen dier ziekte voor. Het openbaar en bijzonder onderwijs bleef ook in het afge- loopen jaar mijne levendige belangstelling wekken. Het wets-ontwerp op het hooger onderwijs zal binnen kort een onderwerp uwer beraadslagingen kunnen uitmaken. Aan uwe overweging zal mede worden onderworpen een wets ontwerp tot verligting van dep last, dien de wet op het zegel op de periodieke pers gelegd heeft. Handel, scheepvaart en nijverheid verkeeren in een bevredi genden toestand. Nieuwe wettelijke

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1867 | | pagina 1