KWERK, ce prijzen. «firn ER, J'IER 'INKT. tenlandsehe iranten jpgezonden. erhuring jaar buitenland. Overzigt. 1SS2. ÏMAN. V IN en TIJD- orden binnen ijken tijd ge- andeert zich Uitgave van A. BRINKMAN. 3OUWLAND, as po ld er onder c. a. op Woens- des voormiddags en BRABER, te TUREN etend. 3 ZWARTE GOUDSCHE COURANT naar BRINKMAN. lekomen ten kan- KLUIT Hz., te on- het bla.s, tot Dat artikel Het begint Lange TiendewegD. na. 60. in Affaire, wordt JOD gepresenteerd HUIS, op eene lezer Stad, waarin en het vak van bij den Uitgever lett. K. K. beveelt zich be ast zijner Stadge- ZEGGEN van VERLIJDEN, ■ompte en attente A. STAM, bij het Veerstal. illeerd bij G. F. te GOUDA, met j eene hoeveelheid kan a contant. ENEVER a462/10 idem a 477/io °/o :r 2de soort (Mout- an 64s cents; inl. 10 per kan 69 ndere sterkte naar Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. De prijs per drie maanden isƒ2,franco p. post 2,25. Advertentiën van 16 regels tot des middags ten 12 ure, grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn. alle soorten van De prijs der Advertentie» van één tot zes regels met inbegrip van hei zege! is b0 Cent, voor eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berek .1 plaatsruimte. gen optradhet was toch geen misleiding en lastering. Hoe juist was het gezien, dat men zich zoo bang maakte voor de verkiezing van onzen bekwaamsten financier. Eindelijk 4°. is de troonrede duister in het hoofdpuntde koloniën. Dit was noodig om niet opentlijk den reactionairen zin van den mi nister aan te kondigen Dit zal dagelijks meer en merr blij ken en het is zeer waarschijnlijk dat n°. 3 niet lang zal blijven, maar dan is het ook te hopen, dat het geheele collegie met hem zal gaan en de plaats ruimen voor ware vrienden van licht en vooruitgang. Londen, 19 September. Uit New-York wordt berigt: Van de amnestie, door president Johnson uitgevaardigd, zijn naar men verneemt, uitgesloten Jefferson Davis, generaal Stephens, in het algemeen de gewezen ministers, hooge militairen en di plomatieke agenten der geconfedereerden, en de medepligtigen aan de zamenzwering tegen het leven van Lincoln. Uit Mexico wordt gemeld, dat Carlos Miramon, aan het hoofd van 3000 man, een aantal liberalen gevangen genomen heeft en 90 daarvan heeft laten fusilleren, om den dood van zijn broeder te wreken. Volgens den Scotsman zou graaf Derby, ten gevolge zijner herhaalde aanvallen van jicht, thans meer dan ooit voor nemens zijn om als eerste minister af te treden. Men moet intusschen niet vergeten, dat hetzelfde gerucht reeds vroeger in omloop is geweest, onder bijvoeging dat hij stellig besloten had om af te treden, zoodra de reformbill zou zijn aangeno men. Thans evenwel wordt gezegd, dat zijne collega’s ten krachtigste er op hebben aaugedrongen, dat hij zijn naam en prestige eerst nog zou aanwenden, om ook de reformbills van Schotland en Ierland tot stand te helpen brengen, doch dat hij hierop een te weifelend antwoord heeft gegeven om te onder stellen, dat hij werkelijk bereid is hieraan gehoor te geven. Men acht het niet onwaarschijnlijk, dat hij, trad hij af, ais premier vervangen zou worden door den heer Disraeli. Parijs, 18 Sept. De Siècle komt in een lang artikel, derteekend door den staatkundigen directeur van de couclusie, dat Polen moet worden hersteid. raakt intusschen ook nog andere kwestien aan. met te verklaren, dat Frankrijk Pruisen had moeten dwingen de Elve-hertogdommen vrij te laten en binnen den kortst mo- gelijken tijd op te roepen, om zich te verklaren over hun toekomstig lot. Om vervolgens de uitbreidingen van het prni- sische grondgebied te beletten, had het de neutraal verklaring der Rijnprovinciën moeten eischen. Het geheele artikel is uit muntend geschikt, om sensatie te maken, vooral omdat men het er voor houdt, dat de schrijver van hooger hand geïn spireerd is. 19 Sept. Alles ademt vrede. De circulaire van den hr. von Bismarck wordt hier beschouwd als gunstig voor de hand having van den vrede. Het stuk ètemt geheel overeen met de gematigde taal van koning Wilhelm bij de opening van het bondsparlement. Van zijne zijde heeft de heer Rouher op een gastmaal te Nantes een toast uitgesproken van bijzonder vrede lievende strekking. Alles stemt dus zamen, om de opgewekte vrees voor een oorlog te doen verminderen. Aan de departementen van algemeen bestuur wordt druk gewerkt aan het in gereedheid brengen van de staatsbegrooting voor 868. Aan het ministerie van binnenlandsche zaken houd men zich buitendien bezig met het bijeen brengen van al de rapporten der prefecten over de beraadslagingen der municipale raden, betrekkelijk de zaak der buurtwegenvan het geheel dezer documenten zal een uitvoerig rapport worden zamenge- steld, hetwelk aan den keizer zal worden onderworpen. De Etendard weerspreekt de geruchten, betreffende onder- handelingen over wijziging van de september-conventie. Be- rigten uit Florence geven grond om te hopen, dat de bewe gingspartij hare invasie-plannen zal opgeven. GOUDA 21 September. Nu het eenmaal vast staat, dat de keizers te Salzburg vol strekt niets besproken hebben, kon de fransche minister Rouher te Nantes de gunstigste verzekeringen geven, gelijk von Beust hetzelfde doet in Oostenrijk. Von Bismarck verklaart dan ook zeer gerust te zijn en geeft daarbij in de zachtste bewoordin gen te kennen, dat hij geene de geringste inmenging zal dul den in de duitsche zaken. Pruisen beeft zich onthouden van eiken zedelijken dwang op de zuid-duitsche staten, het laat de verdere ontwikkeling over aan den tijd en het is wel zeker, dat alles zich scharen zal om Pruisen, als middelpunt van kracht en werking. Oostenrijk, zoo het de inwendige belangen geregeld heeft, moet den blik gevestigd houden op het oosten, waar zich onvermij delijk donkere wolken opeenhoopen, wier eindelijke uitbarsting groote veranderingen zullen veroorzaken. Maar Oostenrijk heeft nog zoo veel te regelen het concordaat zal stellig nog aanleiding geven tot een heftigen strijd. De conversie der schuld schijnt ernstig ter sprake te komen, en het zal zeer moeijelijk zijn eene schikking te beramen, die aan het reeds zoo zeer ge schokte crediet geen nieuwen stoot toebrengt. Als men de berigten mag geiooven, is men in Italië reeds begonnen met het verkoopen der geestelijke goederenook worden de koopers met den ban bedreigd. Indien het alzoo gelukken mogt voor die goederen in kleine perceelen talrijke koopers te vinden, zou dit de aanhangers der nieuwe orde van zaken sterk vermeerderen en meer vastheid geven aan de nog veelzins heterogene deelen van het koningrijk Italië. De zaak van het legioen van Antibes is ten genoegen van Itaiie geschikt en de september-conventie zal stipt gehandhaafd wor den. Nog altijd blijft de houding van Garibaldi zorg baren bij wil naar Rome, en wat men bewere van zijn verminderen den invloed, het is niet ondenkbaar dat hij nog een coup zou kunnen wagen, die de beste berekeningen deed falen, en een conflict opwierp, dat groote moeijelijkheden kon baren. Eindelijk zullen we weder iets van onze eigene zaken ver nemen, de kamers zijn geopend en meu is reeds bezig met de beantwoording der troonrede. De belangstelling is wel niet groot, men verwacht al zeer weinig van dit ministerie en^men vreest het niet zeer. Het ergste is, dat bet stil staat, in zich zelf onvast, neigende tot achteruitgang. Ook de liberale partij beeft veel vertrouwen verloren door onderlinge oneenigheid, halfheid en gemis van geestkracht. Dit verlies van vertrou wen is geen winst voor het ministerie, maar het verdooft de geesten, die tot onverschilligheid overgaan. De troonrede gaf als gewoonlijk, niet veel1°. onbeduidende dingen, die men sedert lang weet, als de losmaking van Limburg van den duit- schen bond, die sedert lang overleden is, gewone lofprijzingen op leger en marine, bekende zaken van spoorwegen, oogst, visscherijen enz.2°. ijdele dingen, de optelling van een reeks wetten, waarvan elk weet, dat slechts een klein gedeelte tot stand zal komendagbladzegel, hooger onderwijs, maten en ge- wigten, banken van leening, comptabiliteit, successie-regten, regterlijke indeeling, burgerlijke regts vordering, consulaire regts- magt, militaire wetboeken, rijkspolitie enz. Zou men niet den ken dat 1868 schrikkelmaanden in plaats van een schrikkeldag zal hebben De gang van zaken is zoo vjug niet, de Neder lander is niet zoo kort van stof, men houdt van praten, elk wil zijn woord zeggen, al is het reeds tienmaal en beter gezegd 3°. vindt men in de troonrede een beschamend en tevens ver blijdend woord, het eerste voor het ministerie maar het tweede voor het volk. Hoe geen leening, geene nieuwe belastingen, en dat na zooveel gekerm, na zooveel lastering van het afge treden bewind Men zal zonder verhooging voorzien in al de verhoogde uitgaven, en dat met de uitgeputte schatkist en het moedwillig bedorven batig slot. Hoe diep onkundig moet die minister van financiën zijn, die met zulke sombere voorspellin-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1867 | | pagina 1