öinnenlanïi. Gemengde Berigteu. Marktbcrigten. Gouda, 12 Sept. Tarwe, rogge en gerst bragten weder hooger prijzen op, terwijl haver en boekweit tot minder prijs werden afgegeven. Burgerlijke Stand. Berlijn, IS September, llet budget van den noord-duit- scben bond is bij den rijksdag ingediend. l)e begrooting be draagt 72,15»,343 tb. in uitgaaf en 52,320,876 th. in ontvangst. In het deficit van 19,S37,567 th. aal door Pruisen worden voordien voor 16,373,305 tb., Saksen voor 1,541,490 en de andere staten voor 1,432,772 th. 19 Sept. De BOrseuzeituug zegt, dat het voorstel der oostenrijksche regering tot regeling van het financiële gescail woordelijk aldus luidte De beide ministers Tan financiën zullen, uiterlijk met 1 mei 1868, aan de betrokken iigchamen der volksvertegenwoordiging een voorstel indienen, door hen gezameutlijk opgemaakt, het welk ten doel zal hebben, een zoo omvangrijk mogelijke ver- auderin» van de tot nog toe bestaande verschillende schuldbrieven in écne0schuld met geiijkvormigen rente-standaard, op den basis van den tegenwoordig genoten interest, en zooveel mogelijk met wegneming der amortisatiekosten. Weènen, IS Sept. De Presse zegt, dat tot de unificatie van de staatsschuld besloten is, en dat deze maatregel uiterlijk 1 mei 1868 aan het oordeel der vertegenwoordigiug zal net- den ondemorpeu. 19 Sept. Het Fremdenblatt meldt, dat de deputatien tot besleehtiDg der financiële geschillen in principe zijn voor de ^oedkenring van het regeringsvoorstel, behoudens waarborg voor de regten der staats-schuldeischers. Hongarije zou bereid zijn om in 1868 aan den intrest der staatsschuld Sb1/» millioen en verder jaarlijks 32 miilioen als zijn vast aandeel" in de rente der staatsschuld bij te dragen. De Presse zegt, betreffende de unificatie der staatsschuld brieven, dat deze in twee categorien verdeeld wordetu Tot de eerste bebooreu die van 2, 3, 3'/3, 4, 4!/2 pCt., de 5 pCt. metai 'eken en de 5 pCts. oostenrijksche gegarandeerden. Tot de tw ede bebooren de leeningen in zilver betaalbaar, de na tionale lecningen, de engelsche en fransche leeningen, de be lastingvrije leeningen en de weener-glognitzer obiigatien. 4 oor de schuldbrieven der eerste categorie wordt 6 pCts. effect, voor die der tweede categorie wordt staatspapier in goud betaalbaar aangeboden. 20 Sept. De Neue Freie Presse maakt eene memorie van de porte openbaar, omirent de onderhandelingen tusschen den keizer van Rusland en Fuad pacha in Livadie. De czaar heeft bij die gelegenheid de porte dringend nitgenoodigd, om Candia aan Griekenland af te staan, hetgeen door Fuad pacba van de hand werd gewezen. Hierna gaf de czaar te kennen, dat de wapens dan zouden beslissen. Te gelijker tijd deed de russi- sche gezant te Konstantinopel aan de porte het voorstel tot eene alliantie tussehen Kusland en lurkije, waarin, in plaats van den afstand van Candia, de staatkundige en administratieve zelfstandigheid van Candia en tevens de neutraliteit van Turkije bij eventuele aanstaande verwikkelingen in Europa gevraagd werd, alsook de verpligtiug van Turkije, om alle kwestieu in bet oosten direct met Rusland, zonder inmenging van andere mogendheden, te regelen. Dit voorstel werd ook door de Forte van de band gewezen. GOUDA, 21 September. Aanstaanden woensdag, 25 september, zal alhier de gewone groote kaasmarkt worden gehouden. Donderdag jl. is alhier door de politie in beslag geno men een valsch 50 en een 25 c*. stuk. Gister morgen heeft een spoorwegarbeider den arm gebro ken door een schok van den zandtreinde ongelukkige is terstond overgebragt naar het gasthuis. Bij besluit van 18 September jl. heeft Z. M. goedge vonden, tot voorzitter van de tweede kamer der staten-generaal voor het zittingjaar 186768 te benoemen mr. G. J. C. van Reeaen. In de woensdag ten 11 ure geopende zitting van de eerste kamer zijn de geloofsbrieven van den heer Stork, ten fine van onderzoek, in handen eener commissie gesteld en werd door den voorzitter medegedeeld dat het concept-adres in ant woord op de troonrede gereed was er. in de afdeelingen ken onderzocht worden. Tot dat einde wera de zitting tot 3 ure geschorst. Alstoen op nieuw bijeengekomen, werd tot de toe lating van den heer Stork besloten en werden de beraadsla gingen over het concept-adres bepaald op donderdag ten 11 ure. In de donderdag gehouden zitting was bedoeld concept- adres aan de orde. De algemeene strekking en vervolgens de 1 tot 8 werden goedgekeurd. Bij 9 (koloniën) riglte de heer Duymaer van Twist eenige vragen tot den minister van koloniën omtrent zijne inzigten en denkbeelden op kolo niaal gebied. De minister van buitenlandsche zaken antwoordde, voor zoo ver de vragen van den spreker de regering betroffen, dat zij vasthoudt aan het programma Mijer; hij zette dit meer in 't breede uiteen. De heer Hasselman, minister van koloniën, beantwoordde daarop weer bepaaldelijk den heer Duvmar. Hij is, zooais bekend was, voorstander van het cultuur-stelsel; den aanhef van art. 56 regerings-reglement vat hij dus imperatief op. Hij ontwikkelt zijne gronden voor die opvatting en zet zijne meening uiteen nopens de indische aangelegenheden. De heer Duymaer was niet voldaan over het antwoord van den minister van koloniën. Doch een amendement van denzelfden heer hoofdzakelijk oni de behoefte aan wettelijke regeling der cultuur-aangelegenheden in het adres op te nemen, terwijl het adres sprak van „vaste grondslagen", werd verworpen met 18 tegen 6 stemmen. Het geheele adres is vervolgens aangeno men met 21 tegen 3 stemmen. Daarop is de kamer uiteengegaan. In de donderdag ten 1 ure gehouden zitting der tweede kamer heeft de heer van Iteenen het voorzitterschap aanvaard met eene rede, waarin hij, sprekende over de vraag of eenige wijziging in de wijze van werken noodig mogt zijn, daarbij voegde„zonder beperking van de regten der kamer of mis kenning van de eisehen eener vrije discussie." In deze vergadering heeft ook de heer van Sijpestein zitting genomen, en zijn een aantal wetsontwerpen ingekomen, meeren- dceis reeds bekend en waaronder de indische begrooting voor 1868. (Volgens de verklaring van den minister van koloniën in de andere kamer komen daarop belangrijke sommen voor ten behoeve van het onderwijs en tot verbetering van de haven van Saraarang.) Tot voorzitters der afdeelingen zijn gekozen de heeren de Brauw, Dullert, Fransen v. d. Putte, J. K. v. Goltstein en Storm van 's Gravesande. Tot leden der commissie voor het adres van antwoord op de troonrede, de hh. Pijnappel, Duiiert, v. d. Maesen, van Eek en van Lijnden. Gisteren is in de zitting der tweede kamer het ontwerp- adres, in antwoord op de troonrede, van de commissie inge komen. Op voorstel van den voorzitter is besloten, negentien onderwerpen, in het vorige zittingjaar niet afgedaan, weder in behandeling te uemim. Eindelijk is de vergadering overgegaan tot de benoeming der leden voor de huishoudelijke commissie der kamer en van die der commissie voor de stenografie. Men verzekert, dat op de begrooting voor het departe ment van oorlog gelden worden aangevraagd voor het houden van een oefeningskamp in het volgend jaar te Milligen. Tevens zou eene verhooging der tractementen van de onder officieren worden voorgesteld. Men schrijft uit Oud-Beijerland Zelden heeft de vlasoogst plaats gehad ouder begunstiging van zulk heerlijk weer, als dit jaar. Het gewas is ongedeerd en dit zal noodzakelijk op de kwaliteit een gunstigen invloed hebben. De oogst op het eiland Rozenburg is als afgeloopen te beschouwen, uitgenomen van het zomerzaad, hetwelk bij gun stig weder in de volgende week te veld zal worden afgedorscht. Het winter-koolzaad is goed geslaagd <*u gaf van 25 tot 33 mud per bunder, maar heeft door den velen regen, even als elders, veel in waarde verloren. De tarwe is mede een goed gewas en droog binnengehaald. De rogge, die hier minder verbouwd wordt, is ook tamelijk goed. Gerst is maar mid delmatig; de haver mooi vau kleur, geeft een ruim beschot, doch is minder wigtig. De erwten zijn mede best ingezameld en meest allen puik van kook. De paarden- en duivenboonen staan minder gunstig, en de opbrengst zal beueden 't middel matige blijven. Het vlas is hier heel goed geslaagd en ge deeltelijk tot buitengewoou hooge prijzen te veld verkocht. Beetwortelen en aardappelen zullen geen ruim beschot opleveren. In een brief uit Java van 9 julij jl. leest men „Mijer doet niets. Men beweert, dat hij afwacht hoe het met het ministerie zal gaan hij wil zich noch door liberale, noch door reactionaire maatregelen antecedenten scheppen te genover een nieuw ministerie. In de eerste plaats wil hij gou verneur-generaal blijven. Wel is zijn invloed toch merkbaar. Er heerscht, bij voorbeeld, eene epidemie van vroomheid te Batavia, vooral bij de ambtenaren, die in de eerste plaats amb tenaren willen blijven, doch dit is dan ook het eenige kwaad dat hij doet." Is luijeren dan ook geen kwaad Het londensch vredegenootschap, sedert 50 jaar werkzaam, heeft dezer dagen een adres gerigt aan de vrienden van den vrede op het vaste land van Europa, waarvan het slot aldus luidtHet werk, dat wij ondernomen hebben is van dien aard, dat het een hooge mate van vertrouwen, standvastigheid en moed vereischt. Wij moeten ons voorbereiden op de on verschilligheid van de gelukkigen der aarde, op den s^ot en verachting der cynikers, op de werkzame en bittere vijandschap van heD, die voordeel trekken uit het systeem, dat wij bestryden! En echter gelooven wij dat de krachten, waarover wij be schikken, grooter zijn dan die, waartegen wij te worstelen heb ben want, de edelste en de hechtste grondslagen der beschaving staan ons ter zijde De handel met zijne duizende banden immers, heeft betrek kingen van belang en wederkeerige afhankelijkheid tusschen de natiën in het leven geroepen. De industrie vertakt zich in internationale associatien, welke den arbeiders-stand der ver schillende landen door banden van sympathie onderling ver binden Het licht der wetenschap doorboort de nevelen der vooroordeelen, en spoort de verschillende volkeren insgelijks tot eene innige verbroedering aan De rede en het geweten der menschheid ontwaken allengs meer en meer uit den toestand, dien men zou kunnen noemen de slaapziekte der eeuwen, en beginnen zich te verzetten tegen de zinneloosheid en afschuwelijkheid van den oorloog En de godsdienst, welke toch in alle menschen slechts de kinderen van één en denzelfden vader erkent. De godsdienst zal zijuen zegen schenken aan onze onderneming, zoo geheel in ha.*uioiiie met zijnen waren geest, met de wijze waarop die behoort te worden begrepen en met opregt- en heiligheid ge- I? waardeerd. Opgewekt door zoodanige verzekeringen, zoo weest, vrienden en broedersweest standvastig en getrouw in de voortplanting I van dit groote werk, dat het kan niet missen den zegen j "zal wegdragen van God en menschen Mevrouw Lewalt-Stahr heeft aan het geneefsche vredes congres een brief van adhesie geschreven, waarin zij de vol- gende door haar ontworpen tien artikelen legen den oorlog ter kennisse van de vredevrienden brengt: „I. Zijne geschillen met een ander door vuistgevecht en stokslagen te willen beslechten is schandelijk en een verstandig mensch onwaardig. „II. Wat schandelijk en onwaardig is voor een enkele is voorzeker onwaardig en schandelijk voor tien, voor honderd, voor duizend, voor honderd duizend. („UI. Is het reeds beneden de waarde van den mensch en schandelijk, een persoonlijken twist door een vuistgevecht te wiilen uit den weg ruimen, nog onwaardiger en schandelijker is het te vechten op last van een ander, ten profijte van een ander, en menschen te dooden die persoonlijk u geeu kwaad hebben gedaan. „IV. Twee menschen die op straat vechten, worden door ieder verstandig mensch gelaakt, en het komt niemand in de gedachte den overwinnaar te bewonderen. „V. Waarom bewondert men de overwinnaars in een ge vecht, geleverd door honderd duizenden menschen, om een voordeel te behalen dat bijna altijd hun voordeel niet is? „VI. Als twee menschen elkander op de straat vuistslagen toedienen, komt het niet bij hen op God tot getuige te nemen, of zich te verbpeiuen dat God bijzonder belang stelt in den uitslag van hun strijd. Twee menschen, die met elkander vechten, kunnen ook op dit denkbeeld niet komen. „VII. Indien twee vechtende personen durfden spreken van een „God der vuistslagen," en zijn bijstand inroepen voor een onzinnige en onfatsoenlijke handeling, zou men ze ongetwijfeld gekken of god lasteraars noemen. „VIII. Eveneens zou men gekken of godlasteraars noemen tien of twintig menschen, die op straat vochten en daarbij den „God der vuistslagen" aanriepen, opdat hij een tier twee vechtende partijen mogt bijstaan. „IX. Hoe groot moet het aantal vechtenden zijn, opdat het wezen, hetwelk gij God noemt en als een God van liefde dagelijks aanroept, deelneming toone in twisten met vuistslagen tusschen onbeschaafde en redelooze menschen? „X. Gelooft gij werkelijk dat het aantal vechtenden indruk kan maken op God, op een God die de oneindigheid moet ziju? Gelooft gij niet, dat het spreken van een „God der veldslagen" even goed godlastering is als het spreken van een „God der vuistslagen". Het internationale congres ter bevordering der veeartsenij kunde dezer dagen te Zurich gehouden, heeft zich ten aanzien der runderpest met de volgende verklaringen vereenigd 1°. De voorstellingen, welke men zich aanvankelijk van die ziekte had gevormd, hebben door de ondervinding der laatste twee jaren geene wezentlijke wijziging ondergaan. Dat andere herkaauwende dieren, als schapen en geiten, vatbaar voor die ziekte waren, is op nieuw gebleken. 2°. Men blijft bij de door het vorige congres uitgesproken I meening, dat de duur der quarantaine tot wering der runder- I pest op tien dagen gesteld moet worden. Men zal trachten I te bewerken, dat Rusland door de europescae staten gezament- lijke wordt nitgenoodigd om geen vee, hetwelk aan de runder pest of aan eenige andere ziekte lijdt, uit zijn grondgebied te laten uitvoeren. 3°. Het congres oordeelt, dat er geene andere middelen tot stuiting der besmetting zijn dan het afmaken. Zal dit krach tige middel volkomen afdoende zijn, dan dient hij, die daardoor vee verliest, zekerheid van billijke vergoeding te hebben. Hierin moet elke regering voorzien. 4°. Volkomen afdoende middelen tot ontsmetting zijn nog niet ontdekt. De deskundigen moeten voortgaan zich te be dienen van die, welke aan ieder van hen de beste schijnen. De spoorwegwagens zouden met ontsmettende middelen gerei nigd dienen te worden, zoodra daarom aanzoek door eenen belanghebbenden persoon werd gedaan. 5°. De onderscheiden staten van Europa zullen worden uit- genoodigd om onderling eene overeenkomst aan te gaan van gelijken aard als die waarbij Baden, Beijeren, Hessen en W'ur- temberg zich te Mannheim hebben verstaan omtrent de maat regelen, te nemen in geval de runderpest in hun gebied uitbarstte. Verder heeft de vergadering eenstemmig besloten het russische gouvernement te verzoeken om de andere europesche staten uit te nood'.gen tot bet benoemen eener internationale commissie, die tot taak zou hebben de russische steppen te doorreizen eu de oorden, alwaar de kiem der runderpest vooral te zoeken is, te bezoeken, opdat men, alzoo het kwaad in den wortei aan tastend, afdoende maatregelen tot deszelfs volkomen uitroeijing kunne nemen. Er is besloten in het jaar 1870 weder eene internationale zamenkomst ter bevordering der veeartsenijkunde te houueï en wei te Brussel. De cholera blijft te Rome met afwisselende hevigheid woeden. De stoomboot Bresil is bij de zee vau Marmoru overzeild door eeue engel sche bark, waardoor 3D personen verdronken. In Italië zijn 14 no tarissen afgezet omdat zij uit vrees voor de cholera hun post verlaten hadden. De koning der Hellenen is het regeren zat en wil van z #ue renten gaan leven. De stad Salzburg heeft a;.n keizerin Eugéuie eeu album aangeboden, waarin 40 gezigten uit den omtrek.dat 5000 kost. De tunnel door de Sierra Nevada, 1685 voet hoog, is voltooid en het vlakke land van het zoutmeer in aansluiting gebragt met de paci fic-spoorwegen. Mazzini keurt het geneefsche vredescongres af. Keizer Napoleon heeft zijne 41 arbeiderswoningen in de avenue Daumes- uil ten geschenke ^n aan de maatschappij van onroerende goederen der parijsche arbeii - Te Florence zijn reeds 40 perceelen kerkelijke goederen verkocht v 448,989 fr. Omstreeks 200 Franschen, die uit Mexico repatriëren, zijn te Neu-York aangekomen. Generaal Turr, voormalig adjudant van Garibaldi, is naar Hongarije terug gekeerd. In Epirus en Thessalie zijn onlusten uitgebroken. In Nassau is het den schoolonderwijzers ernstig verbouen op de jagt te gaan. Rus land heeft de aangebodene alliantie met Turkije afgewezen. Twee Rothschilds zijn te Petersburg aaDgekomen om een spoorweg te koopen. Van 814 sept, is in Nederland geen geval voorgekomen van vee— typhus. De gemeenteraad vau 's Hage heeft voor eene duinwaterleiding aan de concessie de Veer toegekend eene jaarlijksche subsidie van/120ÜO. Te Bemmel, Angereu, Doornenburg en Rcs-eu zal men kermi- houden zoDder orgeldraaijers, liedjeszangers en kramers. Te Parijs verwacht men dat de keizer van Oostenrijk zich aldaar te gelijk zal bevinden met V ictor Emanuel en Willem III. De garnizoenen in de fransche noorder en ooster vestingen zijn versterkt. Vier stoomschepen inet heiioodigdheden voor de abyssimsche expeditie zijn van Liverpool vertrok ken naar Bombay en vier anderen zijn nagenoeg gereed oin te volgen. In 118 weken heeft dc veepest in Engeland aangetast 27\92< rund i n en zijn afgemaakt 56,911 gezonde runderen. Van 1 jan. jl. to' '1 aug. zijn te New-York aangekomen 163,059 landverhuizers Te M ehester is door de ambachtslieden een chartist tot kandidaat ge-teld vau het parlement. De ncdcilandsche honden vatten hoop op hnune aan staande bevrijding. Uit Engeland worden aanzitulijke hoeveelheden armstrong-kauonncn verzonden naar Oostenrijk Twee gevangen fetiian* zijn te Manchester uit de banden der politie ontzet. Tarwe Poolsche per 2400 kilo 460. Roode kleefscbe 455. Zeeuwsche per mud f 13.50 a f 15.80. Rogge 8.75 a 10.25. Gerst 6.50 a 7.75. Haver 3.75 a 4.80 Boekweit Fransche per 2100 kilo f 200. Aoord— brabantscbe 240. De handel in schapen was zoo weinig geanimeerd, dat niet al het aangevoerde werd verkocht, ook iu varkens en biggen was weinig vraag. Kaas. Aangevoerd 63 partijen 24 a 27. Goeboter 1.30 a 1.40. Weiboter 1.10 5 1.20. GOUDA. Geboren 17 Sept. Johannes, ouders J. Breimer eu J. Huivenaar. Jannetje Adriana, onders A. Vingerling en A. Wcslbroek. 18. Geer trui, ouders W. Zegveld en J Koopman. Reinier, onders D. de Werk en M. C. Wont. Cornelis Hubcrtus, ouders F. Kraanenveld en G. vau Loon. Willem Nicolaas, ouders J Hogervorst eu M. llol. 19. Cor nelia Johanna, ouders E. P. Nieuwland en F. C. M. de Bas. Ovekleden 18 Sept. C. A. Vogelensank, 3 w J. de Bruin, 1 j. B. L. van Veen, 6 m. 19. A. W. Kuis, 2 j. 2 m. Gehuwd: 18 Sept. A. F. van Maaren en J. M. Besem. M. Ver schat en G. van Gomden. A. Reparou en G. Boot. A d> I-ang*. en M. Gramich.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1867 | | pagina 2