MATÏNÉEBIUSICALE te geven door het MUZIEKCORPS der dd. Schutterij. EEN WOONHUIS C.A. wijk Q. n°. 91, aan den Kattensingel en 1$ Begrafenisfonds. Goudsche Broodfabriek. Een woord ter behartiging. Prijzen der Effecten. ADVERTENTIES Oud Cartagena’s Bergplanten-Olie. Openbare Verkooplng te GOUDA, Openbare Bidstond, op Woensdag, 25 September. WIJNEN MFASCIIEXVRIENDEN 30V« Lor geldelij welgev een fint heeft i tijd d< sedert verdub millioe ven nc gekomc gaven gewele: teland, vermin rijk he d°. Ongefrankeerde brieven wor den niet aangenomen. TWEE WOONHUIZEN, naast elkander, wijk L. n°. 112 en 113, aan den Groeneweg. G1 kunnen voorzeker vroegtijdig grijs worden Gouda. 137 70%, 84’/, 45 30^/16 76%t Boekdrukkerij van A. BRINKMAN. u H u n H n H n n H u tt n u A.REIJNARD, C. WILHELMUS A. PRINS, W. BARES, A. D. LIVEU, 30% 39 92% 30% 13 177% 45 tr n n u u fr schapp verwac gebruil ning i als sta delijk schilt, door i ten de thans genitei rassen, plaats Brittar en naa gaande het zi belang Deze Co In de St De prijs] Adverte] ure, g 64% 50% 56 76% 763/16 Gebleven koers. 53% 64% 50% 55’% 137V4 Laagste koers. 53%, 63% 84>%, 136% 70% 84% 84% 77 177% 44% 22>/s 63% 50% 55% langste anglict trekkei zamen: kerk, een bi tvellig zelf hi veld v 76%, 5 Egypte Theodc pen ge 1 dienste king t milie i leven i van wi om eer is afge zal aai mus er meldt 1 tot 11 Alaban Seward verwijt van di d«. Mexico 1851 5 pCt. Ned. w. sch. 2% dito 3 dito 4 Handelm. op resc. Belgie Roths. 2% Spanje obl. 2% Portugal obl. 3 Rusl. obl. H. 5 d«. 1828/29 5 d°. 6e serie 5 d». Lond. 1862 5 d°. Amst. 1864 5 d°.Amst.1860 4% Aand. spoorw. f Oost.Metall. 5 pCt. dito dito 2% d°.renteAmst. 5 d°. nat. 1854 5 d°. in zilv. 1864 5 Italië Amst. 5 Turk, algem. 5 Griekenland 5 Ver.Staten 1874 5 1881 6 1882 6 der lijdende menschheid te verwekken. CENTRAAL-DEPOT te Amsterdam, Bloemmarlzt bij de Stilsteeg, F. 154. Te verkrijgen bij den Heer J. C. VAN VREUMINGEN te Gouda, Voor eene Koninklijk goedgekeurde MAATSCHAPPIJ van GELDELIJKE UITKEER ING, worden tegen ruime provisie AGENTEN gevraagd. Alleen zij, die bewijzen van soliditeit, ijver en geschiktheid kunnen overleggen en in staat zijn eene geldelijke borgstelling van 25 a 50 te geven, komen in aanmerking. Brieven franco aan den Heer L. van den BROEK Jr. te Rotterdam, Oppert n°. 21. Onze broodprijzen zijn voor de vol gende week De gedurige afwisseling der weersge steldheid, aan welke wij thans blootgesteld zijn, geeft vele onaangename gewaarwor ding ui, vooral echter veroorzaakt zij Lig- chaamsongesteldheden, Heeschheid en er- koudheid. Het H‘?rr;scne 2IALZ- EXTRACT heeft reeds lang bewezen de zegen rijkste gevolgen tegen deze vij anden der mcnschelijke gezondheid op te leveren; niemand zal het ons daarom euvel duiden, wanneer wij telkens en bij her haling op dit beproefd huis- en hulpmid del terug komen, dat, koud gedronken, de eigenschap bezit de spijsvertering te bevorderen, obstructien in den onderbuik tegen te gaan en het bloed in normale beweging te houden; terwijl warm ge bruikt, volgens het oordeel van deskun digen, de belemmeringen in de ademhaling door gevatte koude veroorzaakt, hersteld worden, en diensvolgens bij hoest, heesch heid en astmatische aandoeningen, de beste diensten bewijst. De dagelijks in de cou ranten voorkomende brieven van erkenning en dankbetuiging leveren het meest evi dente bewijs op, van de waarde van boven- 1 gemeld Fabricaat, en kunnen voorzeker A. WHOLSTEIJN, Predikant. A. HOOG ENDIJK, Hz., Wethouder. F. MIJNLIEFF, Az., Raadslid. C. in ’t HOUT, Diaken. K. van ERKEL, Diaken. J. D. HOLSTEIJN, Em. Predikant te Krimpen a/d IJ&sel. Nieuwer kerk a!d IJssel, 21 Sept. 1867. AMSTERDAM, Vrijdag 20 September. Hoogste koers. 53% ff dito 2 dito 3 ONGEBUILD dito ROGGE dito Klein Brood 2 CL per stuk. vele huisgezinnen van have, goed en beroofd werden; niet alleen, maar lijdenden aan voornoemde ziekte moesten worden vervoerd naar veiliger plaatsen; ’t valt niet moeijelijk na te gaan, in welke droevige omstandigheden wij verkceren en wij vragen bescheiden ons de behulpzame hand te bieden; een kleinigheid zal den - ondergeteekenden welkom zijn, die zich bereid hebben verklaard tot ontvang van gelden en kleedinsstukken. Van LAKERVELD BLANKEN, Burg. Talloos en van verschillenden aard zijn de onaangenaamheden, die g den inensch in dit leven nu en dan be- I dreigen, zij mogen al ook voor het oog van een ander verborgen blijven of niet; maar ééne is er, die in het oog loopend is, en waarop spoedig een ieder zijne aan dacht vestigt. Het is eene, betreffende ons hoofdhaar, dat wezentlijke sieraad; of is het geene onaangenaamheid voor den mensch, wanneer hij begint te bemerken dat zijne haren beginnen uit te vallen, en dat hij begint te vreezen, dat er de uit komst van is kale plekken of het dragen eener p a r u i k. Echter niet gevreesd, spoedig het middel beproefd, een middel, eenig in zijn soort en dat alle middelen, welke in den Parfumeurs-winkel voorhan den zijn, overtreft. Het is dat middel, dat sinds eenige jaren in den handel is ge komen en nog voortdurend de goedkeuring van een ieder wegdraagt, en genoemd wordt OUD CARTHAGENA’S BERGPLANTEN-OLIE. oAls gewone Pomade of Haar-Olie ge- voldoende geacht worden, het vertrouwen bruikt, waartoe 3 a 4 fleschjes voor een S geheel jaar toereikend zijn, is het een zeker f en onfeilbaar behoedmiddel tegen het uit- vallen en vroegtijdig grijs worden van 3 het haar. De prijs is slechts 60 cents per fleschje, een prijs die niemand moet terughouden om hel middel te beproeven. Verkrijgbaar aan het hoofd-depot te Delft, bij A. BREETVELT, Az., die hetzelve mede verkrijgbaar heeft ge steld bij Mej. de Wed. BOSMAN J. 11. KELLER, .Ro#m7awiW este wagest raat. Oostpoort. te Woerden, f! Zevenhuizen, f, Gorinchem. u Dordrecht. A. J. v. D. BERKHOF, Utrecht. En meer bekende dépots in ons Rijk. FIJN KRENTENBROOD 40 Cts. p. N. GEWOON dito 25 GEBUILD BROOD 1 kw. 27 24 22 19 13 September jl. een hevige brand, waardoor Gouda, 21 Sept. 1867. PERK C°. Raderstoomboot d’ IJssel. Van Gouda Maandag en Dings dag ’smor- gens 6 uren, de overige werkdagen ’s mor gens 7 uren. Zondags ’s morgens 6V2 uur. Van Rotterdam op gelijke dagen ’s na- 2 uren. Zondags ’s avonds 5 uren. Dagelijks Retourkaarten Prijs van het gedestilleerd bij G. F. van de VELDE, te GOUDA, met inbegrip van accijns, bij eene hoeveelheid /an minstens tien kan a contant. Zuiver overgehaalde JENEVER a462/10 °/o Per kan 66 cents, idem a 477/io °/o per kan 68 cts. Jenever 2de soort (Mout wijn) a 462/10 o/0 per kan 645 cents; inl. BRANDEWIJN a 462/10 per kan 69 cents. Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid. Voor de vele bewijzen van deel neming, betoond bij het overlijden van mijne geliefde echtgenoot, betuig ik b’j deze, namens mijn zoon en verdere be trekkingen, mijnen opregten dank. G. N. de VOOIJS. Gouda, 21 September 1867. op ZONDAG 22 SEPTEMBER 1867, des middags ten half een ure, in de So ciëteit «Ons Genoegen". HH. Leden zijn geregtigd hunne Dames mede te brengen. in „de P a a u w", op MAANDAG, 30 September 1867, ’s morgens 11 ure, van Breeder bij billetten. Informatien te bekomen bij Notaris MONTIJN. NEDERLANDSCHE VEREENIGING voor I S R A E L. Voorganger Dr. A. CAPADOSE van ’s Gravenhagt, in het lokaal op de Peper straat, des namiddags 5Vs uur- TOEGANG VRIJ. De Israëlieten worden uitgenoodigd deze vergadering bij te wonen. Pre.». T I M M E R S. ALLE SOORTEN VAN van de gunstig bekende firma NAGT- GLAS en ACHTERBERG te UTRECHT. Verkrijgbaar bij W. V3.I1 ELDEN. KELDER: KANTOOR: Westhaven, B. 181. Raam, O. 173. Gouda, 21 September 1867. Te midden der Cholera-ziekte in deze Gemeente, ontstond er op Donderdag 12 dak ook

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1867 | | pagina 3