1867. Donderdag, 26 September. N° 573. öuitenlanb. igena’s Len-Olie.t van verschillenden g mgenaamheden, die en nu en dan be- ook voor het oog en blijven of niet; a het oog loopend een ieder zijne aan- s eene, betreffende 'entlijke sieraad; of aamheid voor den begint te bemerken en uit te vallen, en zen, dat er de uit- ekken of het dragen iter niet gevreesd, proefd, een middel, dat alle middelen, irs-winkel voorhan- :t is dat middel, dat den handel is ge rend de goedkeuring t, en genoemd wordt ÏAGENA’S TEN-OLIE. e of Haar-Olie ge- fleschjes voor een zijn, is het een zeker iddel tegen het uit grijs worden van r Effecten. o3/* 3 in 137 7Oa/,6 1 84V, 45 30’/, 3016/is 76’/» 76’/u orden. A. BKINKMAN. B 177‘/s 45 hippopota- Zoo althans op te .cliik- 64V* 50l/s 56 Gebleven koers. 53’/. keizer na- gs/8 63/i6 85>/i6 137‘/4 64>/it 50’/n 55«/ll ♦ellen, en hem te doen rebellen het regt van _eks oorzaak is geweest ts/8 l*/4 1 l’/8 3’/8 0‘/4 53/4 Uitgave van A. BRINKMAN. Lange TiendewegD. n°. 60. >’/4 GOUDSCHE COURANT. Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. De prijs per drie maanden is/2,franco p. post/2,25 Advertentiën van 16 regels tot des middags ten 12 ure, grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn. igste iers. !1/16 >’/2 t,S/16 i’/8 ons Rijk. De prijs der Advertentiën vau één tot zes regels met inbegrip van het zegel is SO Cc ut, voor eiken regel daarbo’ 10 Cent. Btiitengewon tters worden berekend naar plaatsruimte. Londen, 21 September. In eene beschouwing over den geldelijken toestand van Groot-Brittannie, doet de Times met welgevallen uitkomen, dat die toestand in de laatste jaren, uit een financieel oogpunt beschouwd, groote vorderingen ten goede heeft gemaakt. Het blad betreurt het echter, dat te gelijker tijd de uitgaven voor het leger regelmatig zijn gestegen en sedert de dagen van den hertog van Wellington nagenoeg verdubbeld zijn. Toenmaals bedroegen die uitgaven 15 millioen, thans beloopen zij 28 millioen, terwijl daarenbo ven nog eene legermagt van 160,000 vrijwilligers tot stand is gekomen. Volgens de Times kan die vermeerdering van uit gaven voor het leger niet aan de britsche regering worden geweten, maar is zij het gevolg van wapeningen op het vas teland, en met name in Frankrijk. Engeland zou niet tot vermindering zijner strijdkrachten kunnen overgaan, voor Frank rijk het voorbeeld tot eene ontwapening heeft gegeven. 23 Sept. De Pall Mall Gazette deelt een brief mede uit Egypte van den 10den jl., waarin gezegd wordt, dat koning Theodorus van Abyssinie in een gevecht met zijn eigen troe pen gedood is. H. M. heeft dezer dagen als eene erkenning van de vele diensten, door nu wijlen kapitein Speke bewezen, met betrek king tot de ontdekking van de bronnen van den Nijl, de fa milie van dezen kapitein, die door een nootlottig toeval het leven verloor voor dat hem eenig bewijs van hoogschatting van wege het gouvernement gegeven was, het regt verleend om een wapen te voeren, op welks veld een stroomend water is afgebeeld met het onderschrift /zde Nijl." Het wapenbord zal aan de eene zijde worden gehouden door een mus en aan de andere zijde door een krokodil, meldt de Exeter Gazette. De Aleppo is uit New-York aangekomen, met tijdingen tot 11 dezer. Er is weer eene correspondentie betreffende de Alabama-kwestie openbaar gemaakt. Daaruit blijkt, dat de heer Seward voorgesteld heeft de zaak naar twee regtbanken te verwijzen. De arbitrage is daarentegen door den heer Seward van de hand gewezen. De Pan-Anglicaansche synode wekt vrij algemeen be langstelling. De verschillende diensten door de buitenlandsche anglicaansche geestelijken in de londensche kerken gehouden, trekken veel hoorders. Men ziet in de verbroedering en bet zamenzijn van anglicaansche geestelijken tot de engelsche staats kerk, en die uit de koloniën en uit Amerika, het opkomen van een bond tusschen de verschillende anglicaansche kerken, die welligt groote waarde zou kunnen krijgen, wanneer in Engeland zelf het denkbeeld van scheiding tusschen kerk en staat meer veld wint en tot uitvoering komt. De vergadering van het congres voor de sociale weten schappen te Dublin is dezer dagen geopend. Gelijk men reeds verwachtte, heeft lord Dufferin van deze gelegenheid gretig gebruik gemaakt, om aan te dringen op de algemeene erken ning der noodzakelijkheid van de opheffing der iersche kerk als staatskerk. Hij trachtte hierbij in zijne openingsrede dui delijk te maken, dat Ierland van Engeland en Schotland ver schilt, ten eerste dooreen zeer beperkt fabriekwezen; ten tweede door de steeds aanhoudende landverhuizingen der bevolking; ten derde door het feit, dat terwijl Engeland en Schotland thans bewoond worden door eene bevolking, die naar homo geniteit streeft, Ierland daarentegen verdeeld is door twee volks- rassen, die werkelijk aan elkander vreemd zijn. In de vierde plaats wees hij op het verschil tusschen Ierland en Groot- Brittannie ten aanzien van den inwendigen toestand der kerk, en naar aanleiding daarvan kwam hij tot de conclusie aan gaande de opheffing der staatskerk. Naar men verzekert, laat het zich aanzien, dat deze bijeenkomst van het congres veel belangrijker zal zyn dan de zitting- der vorige jaren. 24 Sept. Van den 12n dezer wordt uit New-York ge- •0 cents per fleschje, moet terughouden roeven. Verkrijgbaar e Delft, bij REET VELT, Az., irkrijgbaar heeft ge- bij AN Gouda. dam W este w agest raat. I Oost poort. te Woerden. Zevenhuizen. Gorinchem. Dordrecht. F, u Utrecht. lépöts in |dag 20 September. Hoogste koers. 53>/4 meldDe heer Seward heeft den 27” augustus aan den ge zant der vereenigde staten te Londen, den heer Adams, eene lijst gezonden der verzoeken, om schadeloosstelling wegens de rooverijen der kapers, tevens wordt de gezant gelast om e •*- biedig, maar ernstig de aandacht van Lord Stanley daar vestigen, en hem kennis te geven dat de president eene s< king noodig acht, ten einde de 'iendschappelijke betrekkingen tusschen beide staten volkom^ ii_— opmerken dat Engeland, doe oorlogvoerenden toe te kennen, van de kaperijen. Parijs, 23 Sept. Men beweert wanneer Garibaldi zijne plannen op Rome ten uitvoer legt, het fransche gouvernement tusschen beiden zal komen troepen naar Rome zal zenden. te Parijs is teruggekeerd, schijnt men 1 x V i het kabinet der tuilerien aldus dacht te handelen, deze handelwijze overeen te brengen zou conventie, is duister. Eene interventie vernement zou t J ring zich niet wilde verzetten tegen de pogingen van Garibaldi, maar na di i___ daaromtrent geen twijfel meer bestaan, Frankrijk van r;“- 1 te laten. Iedereen is hier overtuigd italiaansche regering, en ribaldi, al ware het ten koste van worden tegengehouden. De Gazette de France is intusschen nog niet voldaan. Het blad vraagt, waarom men Garibaldi niet van den aanvang af heeft tegengehouden waarom men hem niet gevangen genomen heeft, in plaats van er zich aan bloot te stellen hem te dooden, wanneer hij naar Rome gaan wil Er zijn thans eenige nieuwe bijzonderheden bekend ge worden omtrent de laatste beschikkingen, door wijlen L Maximiliaan genomen. De keizer heeft twee testamente.. gelaten. Het eerste, door hem eigenhandig geschreven on- derteekend, is gemaakt in 1864 te Miramar, kort voor het vertrek naar Mexico. Dit testament stelt de keizerin Charlotte tot universele erfgename. Het tweede is even zoo geschreven en geteekend door deizer Maximiliaan en is gedagteekend uit Queretaro; het werd kort vóór zijne veroordeeling opgesteld. Het blijkt uit dit document, dat Maximiliaan toen stellig ge loofde, dat zijne vrouw in Europa overleden was. Het is om die reden, dat de aartshertog Franz Karei, vader van Maxi miliaan, in dit tweede testament als universeel erfgenaam wordt aangewezen. Het eerste testament heeft aan de heeren Tesch en Krauss, belast met de regeling der nalatenschap van wijlen den keizer van Mexico, tot grondslag gediend. Keizerin Charlotte zal waarschijnlijk naar het eiland Madera worden gevoerd. Men hoopt dat het klimaat aldaar een gun- stigen invloed op haar gestel zal hebben. De Patrie besluit zijn antwoord op de kritiek der fran sche bladen op de gereserveerde houding van de Patrie en den Constitutionnel tegenover de circulaire van v. Bismarck, met de opmerking, dat de regeringen, die met Frankrijk in betrek king staan, weten waaraan zich te houden, betreffende de voor gewende zwakheid en het gebrek aan fierheid, waarvan thans gesproken wordt. Onze tegenstanders zullen nimmer beletten, dat Frankrijk niet, gelijk het behoort, de maatregelen neemt, die uit de gebeurtenissen, welke plaats grijpen, voortvloeijen, en dat de eer en het belang des lands zich in handen bevindt van hen, die daarvoor zullen weten te waken. Ter zake van de nalatenschap van keizer Maximiliaan wordt nog verzekerd, dat de zaakgelastigde van den keizer van Oostenrijk en die van den koning der Belgen het niet eens kunnen worden, en dat daarom een proces tusschen de beide vorstelijke familien,om uit te maken welk der beide tesl ten als geldig moet worden beschouwd, onvermijdelijk za^w - sommige kringen, dat en op nieuw Prins Napoleon, die gisteren zeer neerslag! ig te zijn, en beweert dat hij het is, die te verslaan heeft gegeven, dat Hoe echter zijn met de september- van het fransche gou- te begrijpen zijn, wanneer de italiaansche rege- .:u« 4„™r>__:u_ur de categorische verklaring van den heer Ratazzi kan en behoort dus ook zijne zijde de september-conventie in haar geheel van de goede trouw der zelfs gelooft men algemeen, dat Ga- een nieuw Aspremonte, zal

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1867 | | pagina 1