I Donderdag, 3 October. Buitenlanb. Pillen, het aloude en aarop men in 1867. N° 573. i d’ IJssel. tent inaakt. RIJTUIG-SCHOUW. naar orn, Weste Wagenst. het paspoort in de staten ►67. BRINKMAN. enesse, Boekhorststr. gh, Haarlemmjrstr. Uitgave van A. BRINKMAN. Lange TiendevoegD. n°. 60. v. <1. Moer. oogen, firma wed'. itilleerd bij G. F. te GOUDA, met lij sene hoeveelheid I kan a contant. JENEVER a 46% idem a 47% o/0 'er 2d' soort (Mout- kan 65 cents; ini. 'io Per kan 69s indere sterkte naar Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. De prijs per drie maanden isƒ2,franco p. post ƒ2,25. Advertentién van 16 regels tot des middags ten 12 ure, grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn. KENNISGEVIN G. p het Steen w. over 72. i Walter. itö Urbanus Pillen, t roem bekend, en ioor ons te Gouda end geplaatst bij .ENOOGEN, Apo- le wede. J. A. P. P. >p de Blaauwstraat. UW1NG. elijk verzocht, wel dat door ons, bij janus-Pillen, bereid ite Recept, in Dépot d in de hierboven op- 'sen dan bij de hier ders. In elk doosje met de eigenhandige vervaardigers Wed. ekers, welke Hand- ndt op het Zegellak, verzegeld zijn. Wij rs instantelijk daar id en hun aan WOl en men de Doosjes lie Doosjes, waarin ndteekening is, zich h te wachten voor le namaaksels. (10 7 en Dingsdag ’smor- e werkdagen *s mor- morgens 61/, uur. op alle dagen ’s na- jks Retour kaarten. GOUDSCHE COURANT. ongesteldheden der Izaam op de SP1JS- in uitmuntend tegen in het BLOED, en zij zijn ZACHT, JMAFDRIJVEND. van 37 Vs Cent en verkrijgbaar bij de illart. fis, Heilige weg bij iff. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda Gezien artikel 43 der verordening van politie voor die ge meente, vastgesteld den 16n Junij en 11 Augustus 1865 en afgekondigd den 12n September 1865. Brengen ter kennis der voerlieden en huurkoetsiers, dat op Zatvr lag den 5U October 1867, des morgens ten elf ure, op het piein achter het waaggebouw zal worden overgegaan tot de algemeene keuring hunner rijtuigen, zullende de nakeuring der op dat tijdstip verhuurde of in gebruik zijnde rijtuigen plaats hebben Zaturdag den 19n October daaraanvolgende, ter zelfde ure en plaatse. Gouda, den ln October 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, DROOGLEEVER FORTU1JN. v. BERGEN IJZENDOORN. Bij koninklijk besluit is bepaald dat de door Frankfort aangegane leening tot dekking van de oor logskosten, voortaan als eene schuld van Frankfort erkend en behandeld zal worden. De rijksdag heeft het wetsontwerp op de zoutbelasting aangenomen. Daarbij is het bedrag voor zout tot binnen- landsche consumtie bepaald op 2 thaler per centenaar. Voorts is aangenomen het ontwerp waarbij de verp‘;giing tot bet bezit van een paspoort in de staten van den bond wordt op geheven. De rijksdag heeft het budget van marine goedgekeurd, alsmede de voorstellen betreffende de consuls van den noord- duitschen bond, benevens die tot verbetering van het post- en telegraafwezen. Op de vraag des heeren Schleiden heeft de president Del- brück verklaard, dat de tijd nog niet gekomen is tot opne ming van Altona in het tolverbond. Florence, 29 Sept. De koning is gisteren alhier terug gekeerd. In de telegrammen uit de provinciën wordt gecon stateerd dat aldaar rust heerscht. Eenige personen, die zich door de laatste demonstration alhier gecompromitteerd hebben, zyn gisteren nacht gearresteerd. 30 Sept. Naar men verneemt, zal de regering in eene nota aan de vreemde regeringen zich verklaren over de sep- tember-conventie en hare bezwaren. 1 October. In brieven uit Rome van gisteren, wordt verzekerd, dat een aantal iusurgenten in de provincie Viterbo De prijs der Advertentien van één tut zes regels met inbegrip van het zegel is ö0 Cent, voor eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekf plaatsruimte. .gezant te Rome en waarin dc kardinaal zou gezegd hebben, dat de arrestatie van Garibaldi niet zulk een groot voordeel is als men wel dacht. De gang der redenering van den eer sten minister des pausen zou deze geweest zijn - Indien Gari baldi zich meester had gemaakt van het erfdeel der kerk, zou de september-conventie opgehouden hebben te bestaan eu zou Frankrijk zich genoodzaakt hebben gezien tusschen bt-» te komen. Nu echter Ratazzi de hand heeft gelegd op Gari baldi, zien wij ons eenigermate overgeleverd aan het goedvinden van het italiaansche gouvernement, dat bovendien den goeden schijn voor zich heeft. De Moniteur bevat een telegram uit Zuid-Amerika, waarin gezegd wordt, dat de Brazilianen een sterke positie hadden in genomen op den linker oever van de Humaita. Het eskader der gealliëerden heeft de forten Humaita en Curupa kui. jen bombarderen. Aangaande het hierdoor verkregen resultaat zijn verschillende geruchten verspreid. Een onzer dagbladen geeft eene nieuwe tijding, die ge schikt is om sensatie te maken. Men zou namelijk op nieuw de bijeenroeping van een europeesch congres hebben voorgesteld. Het is onnoodig te zeggen, dat het initiatief daartoe andermaal van de tuilerien zou zijn uitgegaan. Oostenrijks adhassie zou reeds verkregen zijn en die van Rusland ten naastebij. Engeland zou verzocht hebben, dat men het den tijd zou laten om te overwegen. Wat Pruisen betreft, zou het voorstel bij deze mogendheid de minste welwillendheid gevonden hebben. Het is trouwens te begrijpen, dat Pruisen met zijne annexionistische neigingen en zijn kwalijk verborgen voornemen om het europesche even- wigt te verplaatsen, er weinig zin in kan hebben om zijn lot in handen te stellen van een raad van mogendheden, die, om eenige reden van bestaan te hebben, zich als opperste scheids- regter zou moeten inrigten en zijne uitspraken met soliede le gers zou moeten kunnen steunen. Men betwijfelt het dan ook dat de zaak in ernst aan Pruisen kan zijn voorgesteid, aan genomen dan nog dat niet de geheele zaak een verzinsel is. Men beweert intusschen, dat om dezen hinderpaal, die gemak kelijk te voorzien was, te boven te komen, hei fransche gou vernement aan het kabinet van Berlijn zou hebben verklaard, dat wanneer men zijne voorstellen niet aannam, het niet zou dulden, dat de Meinlinle overschreden werd. In verband daar mede brengt men de voortdurende wapeningen, die bier te lande plaats hebben. Berlijn, 1 October. Londen, 1 October. De reform-league zou, naar men zegt, besloten hebben om eene groote meeting te houden tot betuiging van sympathie aan Garibaldi, ter gelegenheid van zijne gevangenneming. Men zal zich herinneren, dat Garibaldi vóór eenigen tijd eerelid dezer engelsche vereeniging geworden is. De Economist beschouwt in een kort artikel den toestand van Europa als voor ’t oogenblik kalm. Sedert het duidelijk geworden is, dat bij een oorlog tusschen Pruisen en Frankrijk de zuid-duitsche staten ongetwijfeld de duitsche partij zouden kiezen, is Frankrijk inderdaad nu ingesloten en omperkt, zooals het congres van Weenen het wel gewenscht had, maar het niet heeft kunnen tot stand brengen. Napoleon is koel berekenend genoeg om thans den oorlog niet te wagen. Misschien zou, indien Frankrijk een minder flegmatieken keizer had, of zelfs indien het een vrij parlement had, getuige de bekende rede van den heer Thiers, de vrede reeds verbroken zijn. Doch voor het oogenblik is het vrede. Intusschen kan de europesche rust niet onverstoorbaar wezen 1 op het oogenblik, dat Frankrijk en Oostenrijk beide zoo zeer en zoo duidelijk in hun nationaal aanzien geleden hebben. Men kan wel zeggen, dat de zaak onherroepelijk afgedaan is, dat oorlogvoeren niet meer helpen zou. En voor Oostenrijk is dat waar, maar Frankrijk, al moge het begrijpen, dat het noch italiaansch noch pruisisch gebied kan veroveren, kan aan een equivalent denken. Als Napoleon eens aan de fransche natie Belgie kon aanbieden (en negen tienden der Franschen beschou wen het reeds als bun wettig eigendom) zoo zou de keizer met eenigen grond kunnen verklaren ^anderen zijn grooter gewor den, maar ook wij hebben ons uitgebreid." Een oorlog zou aan Frankrijk dus altijd nog voordeel kunnen brengen. De uitzigten van het oogenblik zijn vredelievend, maar het zou gevaarlijk zijn niet naauwkeurig in het oog te houden de kleine wolk, die de toekomst verduisteren kan. Uit New-York berigt men van 19 september: De nieuwe constitutie is door Maryland aangenomen de democraten ver kregen eene meerderheid van 20,000 stemmen. Berigten uit Mexico maken melding van een gerucht, dat men op last van Juarez het hotel van den pruisischen gezant Magnus met geweld binnen gedrongen is, om zich meester te maken van documenten, die echter niet gevonden zijn. Uit New-ïork verneemt men van 21 sept. De Indianen verlangen dat de amerikaansche troepen terug trekken, met verlating der route van Smcky-Hill en die van den spoorweg naar de stille zuidzee. Parijs, 1 Oct. Er is sprake van een onderhoud, dat de kardinaal Antonelli zou hebben gehad met den oostenrijkschen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1867 | | pagina 1