XTG. Zondag, 20 October. r Effecten. Overzigi. öuitenlanh. 3° 5SO. 907< «Vs 7s 7'8 7» 716 7s 7s 7s r/8 7s 5 van A. BRINKMAN. 1867e naar beschermen. VAN Ci’.J. B. ROLL Depot voor Gouda 7O%6 70% 84 183 het kabinet A. BRINKMAN. te Amsterdam. alle Rheumatische ,e en meest verou- md, ÏBOON. 183’./. 63% 49% 42 30 74% 731%6 14% Gebleven koers. 73% 14 ;ste r». %6 ‘716 63Vs 4978 Lange TiendetcegD. n°. 60. nnes, ouders I. Middel isthoek en A. C. Ver- daal en P. A. Herman de Vries. 13. Wil- irs. Maria Theodo re, ouders H. van den ouders J. B. van den van Houten en C. van GOUDSCHE COURANT. ;t, ter voldoening 125), ter kennis er wet, betreffende an den Spoorweg October 1867 tot een ieder ter in- inde den belang- 1, binnen welken indeling of schrif- 5THOUDERS Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. I In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. I UltgcVV 6 De prijs per drie maanden is ƒ2,franco p. post ƒ2,25. Advertentien van 1G regels tot des middags ten 12 ure, grootere moeten vóór 10 ure ingezonden ;n. w. D. Borkus, 72 Tongerlo, huisvr. van I. Kwakernaat, 34 j. 716 7s /s /g 7* jsdag 15 October. Hoogste koers. 52'716 worden. Het besluit noemt de spoorwegen, waarmede de ge loste runderen naar de hoofdstad vervoerd moeten worden, en bepaalt, dat zij, bij de aankomst aan de veemarkt te Islington, onmiddellijk naar de markt of naar de door de overheid aan te wijzen stallen moeten worden gebragt. Dat besluit treedt den 4“ november in werking. 17 October. De Times beweert als authentiek te kunnen melden, dat keizer Napoleon aan de italiaansehe regering ken nis heeft gegeven, dat de september-conventie door de Gari- aidianen is geschonden en dat onmiddellijk eene fransche ex peditie naar Rome zal vertrekken. De Anglo-Amerikaansche Correspondentie maakt het ant woord van de Italia aan de Trance openbaar, op den raad door haar aan de fransche regering gegeven, om op nieuw een expeditionair leger naar Rome te zenden. De India zegt, dat dergelijke expeditie gevaarlijk zou zijn voor den koniug van Italië. Indien op Frankrijks bevel troepen naar Rome worden gezonden, zou ook Italië een leger derwaarts doen vertrekken en dit zou spoediger aldaar aankomen dan het fransche corps. 18 October. Naar luid van berigten uit New-York dd. 8 dezer, heeft de minister van finaucien, de heer Mac Culloch een brief openbaar gemaakt, waarin hij verklaart, dat de re gering naar zijne meening zich tot verpligting heeft gesteld om de 5/20ers obligatien in specie te betalen. Hij zegt wij ders, dat hij niet gelooft, dat de bedoelde obligation na het verstrijken van den eerstgemelden, den öjarigen termijn zuilen worden geamortiseerd. Met inbegrip der muntbiljetten in cir culatie was het bedrag der staatsschuld op 1°. dezer 2,630,300,000 doll., ia kas in goud 133,000,000 doll. Parijs, 16 October. De Moniteur du soir zegt, dat te Rome alles rustig blijft ondanks de pogingen van buiten om de bevolking op te winden. Het blijkt, dat de revolutionaire pogingen geenszins op het pauselijk grondgebied zijn ontstaan, maar dat eenige benden Garibaldianen daartoe gewelddadig aanleiding hebben gegeven, die aldus gehandeld hebben tegen alle regelen, voorgeschrevei: door het volkenregt. 17 Oct. De Moniteur zegt, dat de tijdingen uit Italië ontvangen de berigten, gisteren door dat blad medegedeeld, bevestigen. Het is niet te min waar, dat nieuwe benden voort durend over de grenzen trekken; vele hunner officieren zijn in uniform gekleed. Treinen uit Florence vertrekken, hebben 1200 Garibaldianen vervoerd; deze schijnen zich ten getale van bijna 3000 man bij Monte Libieii, Monte Rio Romano, Ncrola en Moricone te hebben geconcentreerd. Bagr.area werd door de benden met plundering bedreigd. Den 15“ heeft te valla Corsa op de zuidelijke grens eene koloune, zamengesteld uit boeren en vrijwilligers, door gendarmes ondersteund, 200 Ga ribaldianen tegengehouden, waardoor eene uit romeinsche troc- pei bestaande kolonne den tijd had om aan te kamen. Van de Garibaldianen sneuvelden 10 man, waaronder de aanvoerder en drie officieren; eenigen hunuer werden gewond en 46 ge vangen genomen. Vele wapens en ammunitie vielen den troepen in handen. In de provinciën Viterbo en Frositione vragen verscheidene steden wapenen, om de gendarmes te helpen en de benden terug te drijven. In den geheelen kerkdijken staat blijft de bevolking niet alleen kalm, maar verklaart zich steeds meer tegen de opstandelingen. De Patrie meldt, dat er eene drukke wisseling van de pêches plaats heeft tusschen Parijs en Florence. In den geheimen raad op gisteren is beraadslaagd over bui- tenlandsche kwestien. Heden zal de raad over bincenlandsche- aangelegenheden raadplegen. De Patrie zegt: wij hebben erkend de loyanteit en de énergie die het kabinet van Florence heeft getoond in de ar restatie van Garibaldi. Wij hebben niet getwijfeld aan de op- regtneid van Ratazzi als hij Garibaldi’s onophoudelijke aan sporingen tot opstand tegen de autoriteit veroordeelde. Maar I het kan niet tegengesproken worden, dat de eerste energie van I het kabinet van Florence verflaauwd is. Wij wonen GOUDA, 19 October. De woelingen in den kerkdijken staat waren in de laatste dagen steeds toegenomen, de benden opstandelingen groeiden gedurig aan en schenen ernstige ontmoetingen te ontwijken en I naar een. vooraf beraamd plan te handelen. De berigten waren onbeduidend en de meeste fransche bladen veinsden eene gerust heid, waarvoor geen grond bestond. Men begon algemeen in te i zien, dat de uitbarsting niet te voorkomen was. De italiaansche i armee kon of wilde de grenzen niet genoegzaam bewaken, en het aantal strijders nam zoodanig toe, dat de geringe magt van den kerkdijken staat dien aandrang niet kon weerstaan. Men vleide zich met de hoop, dat Frankrijk aan Italië het bezetten I van het romeinsch gebied zou overlaten om de republikeinsche woelingen te onderdrukken en Rome zelf tegen een aanval te beschermen. En nu verneemt men op eens, dat Napoleon van Biarritz teruggekeerd, in zijn ministerraad besloten heeft op nieuw te interveniëren en nog eens den waggelenden zetel van den kerkvoogd te schragen. Te Toulon haast men zich om gereed te komen, en troepen, geschut enz. over te voeren. Deze ni uwe interventie is eene zaak van den bedenkelijksten aard. De omstandigheden zijn grootelijks veranderd. Is het te verwachten, dat de Italianen rustig zullen toezien, dat die overmoedige vreemdeling zich nogmaals zal vastnestelen op hun nen bodem. Zal Pruisen Italië in den steek laten, als het zich gedwongen ziet in verzet te komen. Welke schromelijke ge varen bedreigen de rust vau Europa, en waren zij dan niet I te voorzien. Moest Frankrijk Home loslaten, als het niet, voor nemens was deu verderen loop lijdzaam toe ;e zien. En twij felde dan iemand aan den wensch van Itaiie om Home als hoofdstad te begroeten? Komt alleen aan Frankrijk het regt toe om over het wereldlijk gebied van den paus te beslissen Het is onmogelijk te berekenen, wat uit deze verwikkeling voort kan vloeijen, maar zeker is het, dat het onvermijdelijk gevolg zal bestaan in nieuwe toerustingen en voortdurende be kommeringen. De feniansche woelingen houden aan in Ei jeland en of schoon zij nog geen ernstige bezorgdheid wekken, bedreigen zij met andere bezwaren den rustiger; loop der zaken, die zoo zeer behoefte is in het land der nijverheid. De agitatie in Oostenrijk is toenemende; de keizer wil de constitutie handhaven, maar zoud? toch noode het concordaat opheffen. Het is als altijd, de onmogelijke poging om dwang en vrijheid te doen zamengaan. Men wil het oude niet op geven, men speelt met woerden en eindelijk zoekt men de oplossing in geweld. De uitspattingen eener teugellooze vrij heid leiden tot dwingelandij, en die redelocze dwang tot ver nieuwd oproer. En noch vorsten, noch volken begrijpen, dat die weg des ge weids nimmer kan leiden tot een duurzamen toestand. Alles schijnt aan te duiden dat Europa nog eens geteisterd zal worden door den geweldigen strijd tusschen de nieuwere beginselen en de overblijfselen van den middeleeuw- schen dwang, voor dat de volken zullen inzien, dat slechts zedelijke kracht herstelling brengt. Allen worden uitgeput door tot in het ongerijmde opgedrevene krijgstoerustingen en men zal moeten kiezen tusschen ontwapening oi oorlog, om niet met het geweer in den arm van honger om te komen. Wij gelooven dat de tijd der ontknooping nadert en dat, wat ook gebeure, de partij van den onvoorwaardelijken vrede alleen da gelijks aanhangers wint en onder al het onz nnig geschreeuw der krijgshaftige vertoningen eene krach* ontkiemt, bestemd om een eind te maken aan den onzin der tegenwoordige wijsheid. London, 15 October. Het regeringsblad behelst een ko ninklijk besluit, waarin die gedeelten van de haven van Londen worden aangewezen, waar buitenlandsch vee ontscheept mag De prijs der Advertcntiën vau één tot zes regels met inbegrip vau het zegel is bü Cent, voor eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend plaatsruimte.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1867 | | pagina 1