Donderdag, 24 October. V SSI. 1867. srigt. Buitenland» HÜIJSEN. PHULTSEN. jrinkman: Uitgave van A. BRINKMAN. Parijs, 19 October. De Opinion Nationale verzekert, dat na de ontvangst van berigten uit Italië, de troepen heden bevel hebben ontvangen om dadelijk op te rukken. naar uwde Borst enz. tt. op 10C0 fransehe vj f GOUDSCHE COURANT. zwakheid der en. zijne verbindtenissen na te komen, Het blad beweert voorts, moet zijn beslist; het worden gezegd, wil FF en ZOON. lING. DE. iE. ikt bij deze aan en Begunstigers CETBAKKEIUJ leeft overgedaan M. J. KAMP- i ruim acht jaren te Banketbakkerij de of zij zullen :aak voortzetten; voegende voor ruimschoots een en hopende, dat Jgunstige gene- *enoemde neven die hij daartoe :ke het gebruik aid w ol-W att en Iden-Olie a 35 jders van Jicht liettegenstaande fs beproefd wa tt HH. Genees- 1 deugdelijkheid. 5 Waldwol-Ge- egen alle Jicht Lange TiendeicegD. n°. 60. og iets te vor- den Heer J. L. worden verzocht te zenden bij de PHUIJSEN, Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. De rijs per drie maanden is/2,francop.post/2,25. Advertentiën van 16 regels tot des middags ten 12 ure, grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn. istaande annonce, stadgenooten be en de zaak van HIJSEN hebben in dierhalve de de aandacht aan j de verzekering, dezelfde naauw- uitgevoerd, en vertrouwen en jven, welke tot e aan deze zaak anti-revolutionaire maatregelen te nemen, van beleg verklaren der plaatsen, die de centrums zijn der revolutionaire woelingen. Naar men verzekert, heeft de italiaansche gezant alhier heden morgen het berigt ontvangen, waaruit was op te maken dat Frankrijk volledige voldoening had gekregen. Alle bladen zijn van meening, dat de toestand geenszins meer gespannen is. Het vertrek van de vloot is uitgesteld. Men meent dat er geen twijfel meer bestaat of het ver- De prijs der Advertentiën van ééu tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent, voor eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend plaatsruimte. Londen, 19 October. De ministeriele Globe behelst het volgende: „Terwijl jn de italiaansche aangelegenheden eene crisis schijnt te naderen, die niet zonder invloed op de euro- pesche politiek zal blijven, schijnt de pruisisehe regering beslo ten te hebben om gemeene zaak met Rusland te maken, ten einde zich bij de te voorziene verwikkelingen van de onder steuning dier mogendheid te verzekeren. Naar gemeld wordt heeft Pruisen met Rusland eene collective nota aan de Porte gezonden, waarin op den afstand van Candia aan Griekenland en op het geven van waarborgen voor de goede behandeling der christenen in Turkije wordt aangedrongen. Pruisen, zegt de Globe verder, heeft geen regtstreeksch belang om zich in de tnrksche aangelegenheden te mengen; doet het dat en vooral op de zoo even aangehaalde wijze, dan kan men daarin een duide ijk bewijs vinden, dat de russisch-pruisische alliantie zeker is". 20 Oct. Sir Henry Rawlinson, die omtrent al wat ten oosltn van Malta en Alexandrie gelegen is, voor een onzer grootste autoriteiten doorgaat, heeft in de arbeidersvereeniging van Frome, welk vlek hij in het parlement vertegenwoordigt, zijne meening over Abyssinie doen kennen. Hij deelde mede, dat Abyssinie geenszins een onbekend land is, want sedert de vijf.iende eeuw waren er niet minder dan honderd werken over verschenen, en dat de bezorgdheid voor het ongezonde van bet klimaat bespottelijk is, daar het een van de gezondste landen van den aardbol is. Ook Krapf zegt, dat in het zuiden van Abyssinie ziekten ten eenemale onbekend zijn. De Etendard zegt, dat sedert de krachtige houding van Frankrijk, Rattazzi te Parijs heeft doen verklaren, dat hij voort- aaa de september-conventie getrouw zou nakomen. Hel blad zegt verder, dat de pauselijke troepen bij de verschillende ont moetingen overwinnaars zijn geweest, dat de gehechtheid der bevolking aan den paus is gebleken, en dat, indien Italië den wil en de magt heeft om de benden zullen verstrooid worden, dat de crisis in den tijd van 24 uren laatste woord moet binnen weinige uren men niet te laat komen. 20 October. De France meldt dat de heer Ratazzi op zijn verzoek zijn ontslag heeft gekregen. Het blad berigt voorts dat de voorhoede van de divisie Dumont heden morgen te Toulon is ingescheept om naar Civita Vecchia te vertrekken. Het voegt er als stellig bij dat de Franschen, wat er ook gebeure, vóór de Italianen te Rome zullen zijn en verzekert dat de italiaansche regering verklaard heeft dat zij niet bij magte is om de benden, die de romeinsche grenzen overschrijden, tegen te houden en den heiligen stoel voldoende te beschermen. 21 Oct. Er loopen ernstige geruchten, dat het ontslag van Ratazzi aangenomen is en dat Cialdini belast is met de vorming van een nieuw kabinet. Men verzekert, dat de expe ditie van Toulon niet meer zal vertrekken. Volgens de Patrie is het ontslag van den heer Ratazzi aangenomen en is generaal Cialdini bestemd om een nieuw ka binet te vormen en - - zoo als het in staat zoek van den heer Ratazzi om ontslag zal aangenomen worden, en dat de vorming van een nieuw kabinet aan den hr. Cialdini (conservatief) zal worden opgedragen. De heer Limayrac constateert in den Constitutioneel, dat de jongste berigten de hoop bevestigen, dat Italië de revolu tionaire beweging zal trachten te onderdrukken. Het blad wenscht Italië daarmede geluk. De reden van het door Ratazzi ingediende ontslag is ’s konings weigering om Rome door de italiaansche troepen te doen bezetten. Frankrijk eischt van Victor Emanuel, dat hij een proclamatie uitvaardige, waarin afstand wordt gedaan van de aanspraak op Rome als hoofdstad van Italië. Men zegt, dat aan de diplomatieke agenten van Frankrijk in het bnitenland instrnetien zijn gezonden ter zake van de romeinsche kwestie. Zij zijn belast met de gouvernementen, waarbij zij geaccrediteerd zijn, te onderrigten van ’s keizers stel lige intentie om zich overeenkomstig de september-conventie te gedragen. De nota van den heer de Moustier voegt er bij, dat die conventie zal worden gehandhaafd met Italië, indien dit mogelijk is, en des noods zonder en tegen Italië. Van zekere zijde wordt verzeaerd, dat het fransehe gou vernement van het italiaansche de ontbinding zou hebben ge- eischt van de werf-bureaux der Garibaldianen te Florence en in andere steden van Italië, zoomede van het comité tot het verstrekken van bijstand aan de insurgenten. Ratazzi zou dit hebben geweigerd en daarom zijn ontslag hebben genomen. Als zijn opvolger noemt men de generaals Lamarmora en Menabrea. De Moniteur du Soir zegt dat bij den aanval op den kerkelijken staat door benden revolutionairen, die de grenzen hadden overschreden, de fransehe regering het besluit had genomen om een expeditionair corps naar Civita Vecchia te zenden. Die maatregel was slechts het vervullen van een pligt door de waardigheid cn de eer der regering opgelegd. De regering kan zich niet blootstellen dc onderteekeuing van Frankrijk geschonden of miskend te zien; de italiaansche re gering heeft echter aan de fransehe de meest bepaalde verkla ringen en verzekeringen doen toekomen en alle noodige maat regelen genomen, om een inval in de pauselijke staten te be letten en tic conventie volkomen ten uitvoer te leggen. Ten gevolge dezer mededeelingen heeft de keizer bevolen de in scheping der troepen te staken. 22 Oct. De Etendard meldt, dat Garibaldi te Livorno ontscheept en vervolgens verdwenen is. Naar alle waarschijn lijkheid zou hij zich op pauselijk grondgebied bevinden. Volgens de France heerscht in Italic groote gisting. De vrees bestaat, dat de partij van handelen eene beweging zal beproeven. Het italiaansche gouvernement heeft besloten alle revolu tionaire ondernemingen te onderdrukken. Toulon, 20 October. De brigade Polhes is alhier gear riveerd en ingescheept. Twee gepantserde vaartuigen en zes andere oorlogschepen worden tot vertrek gereed gemaakt. Waar schijnlijk vertrekken zij Leden avond. De generaal Dumont is alhier aangekomen. 21 October. Het vertrek der vloot is heden morgen geschorst. ('s Avonds.) Er is bevel gegeven dat de brigade, die zich reeds had ingescheept, zich weder aan wal moet begeven. De divisie, die reeds alhier aangekomen was, zal te Toulon kamperen. Het uitrusten der schepen is gestaakt. Overal is tegen bevel gegeven. Brussel, 20 Oct. De Indépendance heeft een berigt, dat Ratazzi zijn ontslag heeft ingedicud, cn dat de fransehe troe pen nog niet ingescheept zijn. 21 October. Volgens eene opgave in het Journal de Brnxelles, bestaat de krijgsmagt, waarmede de pauselijke regering zich kan verweren, thans nit 11,704 man, namelijk 6000 man. linietroepen en gendarmen, 2396 zouaven, 1290 jagers, 1081 man van de artillerie met 5 batterijen, en 1000 fransehe vjjj».

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1867 | | pagina 1