Zondag, 27 October. fl? 582. 1867. inbons. Overzigt. Effecten. öuitenlanh. i 7. Uitgave van A. BRINKMAN. Lange Tisnieweg, D. n°. 60. AFKONDIGIN G. te 136 i 70% 707b 437k 30% 30 pl :lt3 747i5 BRINKMAN. 16 GOUD SCHE COURANT. i i i hheid, schorheid in enz. is geen beter dan de PCi\. sche i i i i 2 I '16 J 16 i l 63*4 49i/3 ‘ht, in pakjes a 30 tij den Apotheker N op de Blaauw- iij A. WOLFF. 43’716 21% 637, 49716 Gebleven koers. 52?/8 757a 747s 14 135% ee.i.: ■'t loei, om ta .rnir Ie schirid- Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. De prijs per drie maanden is2,franco p. post 2,25 Advertentiëu van 16 regels tot des middags ten 12 ure, grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn. de •j ,r De prijs der Advertentiën van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent, voor eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte. geklonken volk zwijgt, maar het is zeker, dat zich daar een schat van ontevredenheid ophoopt, dies hetzij naar binnen of naar buiten zal moeten uitbarsten. dlleerd bij G. F. te GOUDA, met ij eene hoeveelheid kan a contant. IENEVER a 4G2/1O idem a 477/10 °/o er 2de soort (Mout- an 66 cents; inl. 10 °/o Per kan 7O5 ndere sterkte naar van velen zijn bij ezen als ons leger olgens de verdedi- ii, en onze steden de soldaten. lisschieu meer dan palingen kan geene uitgifte van n c :v.c nebben, en i’ congres zullen gevonden worden, flic dat papieren geld verlangen b pligting niet mgek^inen zal .vorden. Ten gevolge va ger-ie noodzakelijkheid zijn muntbiljetten uitgegeven ter echter, tot voldoening aan een besluit v 1 - «n spoedigste ingetrokken worden. Onder s r 1 ik kan nitt gelooven, dat v d GOUDA, 26 October. De italiaansche zaken hebben plotseling een zonderlingen keer genomen. De fransehe troepen reeds ingescheept te Tou lon, zijn weder ontscheept. De brutale interventie is opgege ven en men zal eeue andere schikking beramen. De toestand van Europa is in d.n laatsten tijd merkelijk veranderd en de positie van Italië, sedert zijne zamenwe.king met Pruisen, niet zoo geheel afhankelijk van fransehe willekeur. Wij zien echter vergeefs om naar eenige gebeurtenis, die den onverzettelijken wil van Napoleon kou buigen. Victoi Emanuel belette, zoo veel hij kon, den stroom zijner onderdanen ook zonder fransehe expeditie zou hij gewillig zijne maatregelen verscherpt hebben. Ratazzi alleen wil zich niet verder compromitteren en Cialdini zal de september-eonventie ernstiger handhaven. De romeinsche soldaten ontwaken ook nu juist tot heldenmoed en verslaan de kleine benden der insurgenten. Stellige berigten ontbreken te Rome heerscht gistingte Turijn en te Florence is het volk onrustigGaribaldi is van zijn eiland ontsnapt en hij kau aan het geheele bedrijf eene andere wending geven. Uit alles blijkt, dat de kwestie eene andere phase is ingetreden en dat de be weegredenen van hetgene geschiedt, raadselachtig en verbor gen zijn. Pruisen is er niet in betrokken dit beweert men zoo sterk van alle kanten, dat daardoor wel eenigen twijfel zou kunnen rijzenmaar het is immers te dwaas om ,e denken, dat de groote Napoleon zich bekommeren zoude over pruisische vertoogen. De tijd zal openbaren wal er is geschied en ook hoe de verwikkeling zal afloopen, wier einde nog niet is te voorzien, Engeland invert niets op dan feniansche woelingen en pu- seyistische twisten, reclames tegen de reformbill en toebereidselen tot den togt naar Abyssinie. De hardnekkigheid der feniaus is een treurig verschijnsel en verwekt onrust op verschillende plaatsen. Het is een fanatieke hoop zamenzweerders, die door gedurige mislukking niet ontmoedigd, voor geen misdaad terug deinzen om hunnen haat op enkelen te koelen. Terwijl de "keizer van Oostenrijk eeue contra-visite te Parijs brengt, ijvert men te Weenen voor het burgerlijk huwelijk en tegen het concordaat. Te Herlijn haast men zich met het aannemen van tal van wetten en overeenkomsten, die het groote duitsche rijk consolideren, en Rusland heeft de handen ruim om de uit voering zijner plannen tegen Turkije voor te bereiden. I. W. M. Steevens en H. Rozenstraten en G. tendorst en A. S. C. J. de Blonk. 21. dleman. Johanna, J. B. van Roijen, 61 Sag 22 October. Hoogste koers. 527/8 627r BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda, gezien het besluit van den Heer Commissaris des Konings in de provincie Zuid-Holland, herinneren, ten gevolge van hetzelve, de ingezetenen dezer gemeente, aan de hun, bij art. 42 der wet op de PERSONELE BELASTING van den 29“ Maart 1833 (staatsblad n°. 4) opgelegde verpligting tot het doen van sup- pletoire aangiften wanneer zij, me’ betrekking tot nieuwe aan schaffing of verwisseling van bsl. tingsvoorwerpen, vallen in de termen van art. 27 der voormelde wet, om namelijk als nog, of zoodra zulks bij hen in het verder gedeelte van het belastbaar jaar het geval mogt worden, zich te adresseren aan den ontvanger van ’s rijks belastingen, ten einde een biljet ter invulling te bekomen, en daarbij deze aangifte te bewerk- 1 stelligen, en zulks ten einde bevrijd te blijven van de straf bepalingen vervat in art. 35 en 39 der voormelde wet, welke voor de belanghebbenden ter secretarie dezer gemeente steeds ter visie is liggende. Gouda, den 22“ October 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, DROOGLEEVER FORTUIJN. v. BERGEN IJZENDOORN. Nederland brengt hulde aan twee zijner groote mannen. Vondel verdient elke onderscheiding; hij was de grootste dich ter, die elk laud ten sieraad kon verstrekken. De wereld zou van zijn lof gewagen, indiei men elders de taal beoefende, waarin hij schreef. Hem is te Amsterdam een standbeeld op- gerigthij is feestelijk gehuldigd, maar ons volk gevoelt zoo weinig de waarde van den grooten dichter, de omstandigheden droegen zoo weinig bij tot de feestviering, elke bijzondere aan leiding ontbrak zoo geheel, dat het geheele feest slechts gerin- gen en weinig blijvenden indruk maakte. Wij hopen iets beters van het rotterdamsche feest. Daar brengt Nederland heden hulde aan (om mei de Rotterd. Ct. te spreken) een der edelste staatsmannen, die op zijn grond het levenslicht zagen. Gijsbert Karei van Hogendorp was een man van talent en kennis, maar bovenal een man van eene onwrikbare overtuiging, die, wat hij voor goed en waar hield, opentlijk verkondigde, al liep hij gevaar daarom te worden vervolgd en gestraft, al zou het hem blootstellen aan misken ning door het volk, welks welvaart hem boven alles ter harte gingal zou hij er de gunst door verbeuren van een vorst, dien hij innig liefhad. Zulke mannen verdienen de vereering vri allen, die begrijpen, hoeveel moed en zelfverloochening vareischt wordt, om volhardend de waarheid in het licht te b^jven stellen, als allen door de leugen zijn verblind. Mogt -de roHeniamsche feestviering medewerken tot het doen ontwaken van een vurigen zin voor de bevordering van ver lichting en vooruitgang! Londen, 24 October. Onlangs is in London-Fields eene groote vergadering in de open lucht door werklieden gehouden, om te protesteren tegen de bepalingen betreffende de belastin gen, voorkomende in de reform-bill. Gedurende de jongst verloopen 33 jaren zijn in Engeland 4554 doodvonnissen uitgesproken, waarvan 663 wegens het ple gen van moord en 3886 voor andere misdaden. In de meeste gevallen werd echter gratie verleend. Zoo werden b. v. in 1833, 931 personen ter dood veroordeeld en slechts aan 33 het vonnis voLrokken. in 1834, 480 veroordeeld en 34 geëxecuteerd, in 1854 ondergingen slechts vijf personen de doodstraf, ofschoon er 45 toe veroordeeld werden. Met het oog op de verspreide geruchten, dat er plannen bestaan zouden om de schuideischers der vereenigde staten in papierengeld te betalen, hecht men eenig gewigt aan een schrij ven van den minister van financiën te Washington, hetwelk ten antwoord strekt op eenige omtrent die plannen door een handelaar gedane vragen, en dat in de dagbladen van New-York is opgenomen. De minister zegt in dien brief: ,zHet volk der vereenigde staten verlengt eenparig, dat het woord der natie gestand zal worden g« laan, even als het eenstemmig verlangde, dat de unie in haar geheel zou blijven. Mijns in ziens, is het gouvernement dan ook verpligt de met bevoegd heid van aflossmg na vyf jaren en met belofte van aflossing binnen twintig j.’.ren uitgegeven schuldbrieven in specie te betalen en besta u er geen grond om te vreezen, dnt die ver- pligtim» niet ir. gekomen zal .vorden. Ten gevolge van d in- ,v? mqf- nn terwijl het zich uitput in toerustingenhet in ijzeren boeijen schuldbrieven uitgegeven en geplaatst zijn".

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1867 | | pagina 1