ÏIËN. mieinen. Zondag, H November. öintenlflnb. reichische LT. Overzigt. IV 586. 1867e 67. BLAND de voorwaar- een gedeelte Lrie perceelen. iv orden ingeleverd, Ontvanger, alwaar, o kantore van den van verpachting voornoetnd, ARDS. Uitgave van A. BRINKMAN. Kapitaal groot Gouda betaalbaar VAN Dr. J. B. ROLL Dépot voor Gouda k. BRINKMAN. en grootere bedra- Nov. worden uit- te Amsterdam. alle Rheumatische ■e en meest verou- stilleerd bij G. F, te GOUDA, met bij eene hoeveelheid 1 kan a ccntant. JENEVER ii 46!/1() i, idem a 47?/w ver 2de soort (Mout- kan 66 cents; inl. 710 7o Per kan 7O5 lindere sterkte naar 1, op Maandag het Logement „de re goedkeuring van ERPACHTING bij Januarij 1868 en even, gemakke iditeit aanbieden )0 jaren, waarvan Lange TiendewegD. n°. 60. Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. De prijs per drie maanden isƒ2,franco p. post 2,25. Advertentién van 16 regels tot des middags ten 12 ure, grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn. GOUDSCHE COURANT. i 11.75 rente en 'bonden onroerende als zoodanig zijn De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent, voor eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte. inistratie voor Ne- K PORTLAND, pons en uitgelote GOUDA9 November. De italiaansche woelingen zijn gestuit. Zoodra het den Franschen ernst was geworden, en zij meer dan dertig duizend man troepen overzonden, was deze afloop onvermijdelijk. De Franschen bezetten de stad Rome, voorzagen het ro- meinsche leger van chassepot-geweren en vormden, terwijl zij zelven ook, gelijk heden uit de opgave van den franschen Moni- teur blijkt, medegevochten hebben, de achterhoede. Nu werden de zouaven, zeker dat zij niet verslagen konden worden, stoute helden tegen de opgeraapte, uitgehongerde en slecht gewapende benden van Garibaldi. Het italiaansche leger heeft, zoodra de fransche helpers kwamen, een gedeelte van het romeinsche grondgebied bezet, doch gaat dadelijk na het beslissend gevecht terug, om den Franschen het voorwendsel te ontnemen, langer dan volstrekt noodig is, te Rome te vertoeven. Nog eens is dan alzoo het weieldlijk gezag van den hoogeu kerkvoogd gered door franseh wapengeweld. Voor hoe lang? Voor zoo lang de Franschen met genoegzame magt daar aanwezig blij ven. Vertrekken zij weder uit Italië, dan beginnen ook on middellijk weder de machinatieu der revolutionairen, die hun einddoel nimmer uit het oog verliezen. Blijven de fransche beschermers, dan rijst de vraag: zullen de europesche mogendheden stil berusten in dat herhaald in terveniëren en zulleu zij geene regeling noodig achten, die be paald een einde maakt aan die willekeurige en brutale f.msche aanmatigingen. Waarom toch mag Italië, dat zoo door en door een revolutiestaat is, Pruisen niet navolgen, dat zich in het voorleden jaar zulk een forschen greep veroorloofde. Daarbij heeft Frankrijk zoo lijdelijk toegezieu en het ontziet nog steeds den pruisischen overmoed. Vergeefs tracht Frankrijk zijn pres tige te herwinnen door maatregelen, die, zoo zij al goedkeuring vinden bij de onbeschaafde menigte op het platte land, in- druiseben tegen den geest van den invloedrijken meer be schaafden stand. Hoe weinig is men ingeuomen met de in standhouding eener wereldlijke magt, die zoo velen onbestaan baar achten met de geestelijke roeping van den vorst, die door vreemdelingen gesteund moet worden in het bezit der hoofdstad van Italië tegen den wil van geheel het italiaansche volk. Men zal nu toch wel eindelijk gaan inzien dat de revolutie niet rusten en niet wijken kan, voor zij haren loop rondom de wereld heeft volbragt; dan eerst als het geweld beeft uit gewoed en zijn onvermogen duidelijk blijkt om den nieuwen bouw op hechte grondslagen te vestigen, dan eerst zal eene andere en duurzamer magt verrijzen om het menschdom te zegenen met de vruchten eeuer betere wijsheid, dau die thans wordt aangebeden en wier begmsel en wier laatste woord slechts in geweld bestaat. Vooreerst zal nu het woord wel zijn aan de diplomatie om nogmaals het onmogelijke te beproeven en af te stuiten op de onbuigzame kracht van den ouden boom. Londen, 6 Nov. Men meldt uit Ne -York van 26 Oc tober: In Virginia beeft de vereischte meerderheid der stem- geregtigde burgers zich voor de herziening der staatsregeling verklaard. In Alabama zijn de verkiezingen voor de gemeen teraden door de militaire overheid verboden. Aangaande de ongeregeldheden te Exeter wordt gemeld, dat in den avond van den 4den aldaar, zoowel in de stad als in de voorsteden, ernstige ongeregeldheden plaats hadden, ten gevolge van de duurte der levensmiddelen. Zij namen daar mede een aanvang, dat van enkele bakkerswinkels de glazen werden ingeworpen, terwijl er dreigende zamenscholingen plaats hadden voor de slagterswinkels. Tusschen 10 en 12 urenamen de oproermakers eene zeer dreigende houding aan; geen enkele winke' waar levensmiddelen verkocht werden, werd onbezocht gelaten, terwijl alle ramen ingeworpen en sommige winkels geplunderd werden. De oproermakers bestonden voornamelijk uit jongens. De militie werd op de beeu geroepen en een telegram naar Plymouab gezonden, waarbij hulp werd gerequi- reerd. Dien ten gevolge werden 200 soldaten met een expres- trein naar Exeter gezonden. In Exrainster werd een graan- pakhuis in brand gestoken. Verscheidene personen zijn in hechtenis genomen. 8 Nov. Uit New-ïork wordt van 6 dezer gemeld: In New-Yoak en New-Jersey heeft de democratische en iu Mas sachusetts de radicale partij bij de verkiezingen de overwin ning behaald. Parijs, 6 November. De Pays zegt op gezag van inge- wonneu inlichtingen, dat het verblijf der fransche troepen te Rome niet van langen duur zal wezen. Eene divisie zou nog te Civita-Vecchia blijven om gadi te slaan, welke uitwerking de krachtige houding van koning Victor Emanuel op de partij van bandelen gehad heeft, en om in alle eventualiteiten te voorzien. Men verhaalt hier, dat de paus en de kardinaal Anto nelli de Franschen bij hunnen iutogt te Rome zeer koel hebben ontvangen. Niets anders was te verwachten. „Alles of niets," is altijd de leus van het vatikaan geweest. Zoo lang dus keizer Napoleon niet al de eischeu vau het pauselijk gouver nement inwilligt, heeft hij slechts ondauk te wachten voor de zware offers, die hij gebragt heeft om den paus eene hulp te verleeuen, zouder welke Rome eu geheel het verder pauselijk grondgebied op dit oogenblik in het bezit van Italië zouden zijn. 7 Nov. Blijkens mededeeling van het ministerie van oorlog te Rome, hebben aan het gevecht bij Moute Rotondo 10,000 Ganbaldianen deelgenomeu. Het getal hunner dooden en gekwetsten bedraagt 800, terwijl er 20u0 werden gevangen genomen en 5 a 6000 gewereu, benevens 6 stukken geschut buit gemaakt werden. Van de zijde der pauselijke troepen zijn 150 man gesneuveld of gekwetst. Ten gevolge der berigten uit Italië heeft de keizer aan de vloot te Toulon contra-order gegeven, zoodat de aldaar aan wezige derde divisie niet naar Cirita-Vecchia wordt iugesebeept. De Etendard zegt, dal gisteren eene ernstige insurrectie te Milaan is uitgebarsteii, waarbij bloed gestroomd heeft. Dc troepen hebben de beweging op krachtige wijze onderdrukt. Dergelijke voorvallen hebben ook te Pavia plaats gehad, maar daar waren zij niet zoo ernstig. Volgens genoemd blad zijn de beide zoons van Garibaldi niet gearresteerd. Men geloofde, dat zij iu «le omstreken vau Florence verborgen zijn. Garibaldi zelf beeft, toen hij gevangen werd genomen, wederstand geboden eu geprotesteerd. De France zegt, dat de docunnuten voor bet gele boek reeds gereed zijn. Uit de depeches, gewisse 1 tusschen Florence eu Parijs blijkt, dat het fransche gouvernement reeds sedert lang den heer Ratazzi heeft gewaarschuwd tegen de aanslagen der partij van bandelen eu de noodzakelijkheid heeft doen uitkomen om te waken voor eerbiediging der september-couventie, terwijl de fransche regering verklaarde, dat zoo dit niet geschiedde, Frankrijk zelf voorzieningen zou nemen. Het boek bevat voorts de documenten, betrekkelijk de incidenten der iusurrectie op Candia. Omtrent de recente collectieve verklaring der mogend heden zullen inlichtingen worden verstrekt, welke de incidenten die aan deze diplomatieke handeling zijn voorafgegaan, volledig zullen ophelderen. De documenten, betrekkelijk de spaausche aangelegenheden, constateren, dat Frankrijk zich beijverd heeft om de recrutering ten behoeve der insurrectie te beletten onder de uitgewekenen in de grens-departemeuten. De documenten, rakende de betrekkingen tusschen Frankrijk eu Pruisen zulleu weinig in getal zijn. Vermits sedert 1866 overeen gekomen is, dat geenerlei incident, van overgevoeligheid getuigende, in die betrekkingen wijziging zal brengen, zal men zich de reser ve van den franschen minister van buitenI.indsehe zaken ver klaren. 8 November. De Patrie bevat een artikel „an deu heer

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1867 | | pagina 1