Donderdag, 28 November. ISO 7. öuitenlanh. atwerkers. denmakers,) n’s of hc Watten, venschte uitkomst heilzame Watten,, zich van de echte i te bedienen, die :te kleur, aan de leine formaat, aan aan de ondertee- igen, welke daar* laamstempels zijn :r en hoofddepot- T Az., te Delft,, rersrijgbaar heeft in 30 Ct. bij Binnenland. 391. week, zal de verblijf alhier srdam, New-York. Uitgave van A. BRINKMAN. Lange TiendewegD. n°. 60. '’IJssel. naar CJit de door de regering in het IRINKMAN. LtRAAT.Hg? ÖTTERDAmS GOUDSCHE COURANT. alle dagen ’s na- Retourkaarten. IN kunnen vast leerd bij Gr. F. GOUDA, met eene hoeveelheid tan a contant. NEVER a 462/l0 lem a 477/io 2de soort (Mout- 65’ cents; inl. per kan 70 lere sterkte naar Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. De prijs per drie maanden isƒ2,franco ppost 2.25 Advertentien van 16 regels tot des middags ten 12 ure, grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn. en de KjEjIj; Kleiweg. aeest ingewortelde- tand* hals- en ramp en aandoe- zijde, enz., door er tot nog toe goedkooper mid- rkende Gouda. u Zevenhuizen. Woerden. Schoonhoven. Alphen. Boskoop. i, V este wagenstr. Oostpoort. 2apelle ajd IJssel. a Dings dag 'smor- r erkdagen ’s mor- gisteren is het hoofdstuk buitenl. zaken en werden twee sterk door den minister bestreden amendementen aangenomen, alshet ver vallen van de begroeting der som van 8,800 tot herstelling der zuidduitsche missiën (amendement D«mb<r) met 49 tegen 24 stemmen, en de wegneming eener som van 2000, voor bnreau-kosten van een consul te Berlijn, (amendement Biom) met 45 tegen 29 stemmen. Uit de stemlijsten blijkt, dat ook onderscheidene leden, gewoonlijk met het ministerie gaande, zich in deze niet vereemgen konden met de voorstellen des ministers. De houding en handelingen van den minister hadden echter een zoo ongunstigen indruk gemaakt, dat die ten slotte geleid hebben tot de verwerping van zij”, budget met 38 tegen 36 stemmen. Hierop verzocht de min. van binnen!, zaken eet e kortstondige schorsing der vergadering. De ministers verlieten de vergaderzaal, ten einde ministerraad te benden. Na de her opening der zitting heeft d* minister van binnenl. zaken ver klaard, dat de voorafgegane afstemming, in verband met dc gevoerde discussien, slechts kan worden opgevat als eene afketP' ring van het regeringsbeleid omtrent het behoud'van dep Londen, 24 Nov. Gelijk reeds per telegraaf is gemeld, is het doodvonnis aan de fenians Allen, Larkins en Gould gisteren morgen te Manchester voltrokken. De openbare autoriteit was niet gerust dat dit zonder ongeregeldheden zou afloopen, omdat er reeds ’s avonds te voren eene buitengewone agitatie in de stad beersrhte, vooral doordien duizende Ieren uit alle omlig gende en zelfs ver gelegen plaatsen derwaarts waren gekomen. De burgerij vond het dan ook een zeer ongelukkig denkbeeld, dat men juist den zaturdag hiertoe had uitgekozen, daar toch geweonlijk dien dag bij de werklieden reeds gedeeltelijk, maar bij de minste aanleiding tot uitgaan geheel tot eenen vrijen dag wordt gemaakt, terwijl er dan gewoonlijk meer dan op an dere tijden verteerd wordt, hetwelk alweer van zelf leidt tot allerlei woelingen en buitensporigheden. A?n de treurprocessie, welke heden plaats had, namen 300 personen deel. Er werd eene lijkrede gehouden, waarbij de 3 fenians werden herdacht, die gisteren den dood op het schavot ondergingen. Heden avond zal er nog eene meeting plaats hebben. De politie komt niet tusschen beiden, maar is op alles voorbereid. 26 Nov. De Anglo-Amerikaansche Correspondenz meldt uit New-York van ?c --r-‘1 J— 1 leerde commissie een rapport heeft ingediend ter gunste i van den president John.on. het lagerhuis heden middag heeft de van twee millioen aangevraagd voor De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent, voor eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend plaatsruimte. examens van hen, die dingen naar den rang van candidaat- notaris, o. a. toegelaten den hr. G. C. Fortuijn Droogleever alhier. In de zitting der tweede kamer van zaturdag heeft de minister van buitenl. zaken gepoogd zijne handelingen te ver dedigen tegenover de aanvallen tegen zijn beleid gerigt. Hij bleef volhouden, dat de erkenning van de losmaking van Lim burg door de vreemde mogendheden eene schoone uitkomst was, en ging zelfs zooverre met te beweren, dat men in het buitenland beeft erkend, dat men aan zijn beleid den vrede in Europa verschuldigd is. De heer Pijnappel heeft de handelwijze des ministers ver dedigd, de heer Thorbecke die bestreden; de heeren Godefroi, van der Maesen en de minister gerepliceerd en is de conclusie met algemeene stemmen aangenomen. In de zitting van de tweede kamer der staten-generaal van maandag zijn de algemeene beraadslagingen gevoerd over hoofdstuk III der staatsbegrootiug voor 1867 (buitenland«che zaken). De heer Blom heeft betoogd, dat er over de uitlegging van het tractaat met Engeland nopens de kust van Guinea verschil zoude bestaan tusschen Nederland en Engeland. De beer Geertsema heeft in eene uitvoerige rede, met be- roen op brieven, in het bezit van den oud-minister van bui- teniandsche zaken, den heer Cremers, en welke de spr, ten bu- rele van den voorzitter overlegde, de beschuldiging van den minister van buitenlandsche zaken op jl. zaturdag tegen de vorige regering gerigt (de ongunstige ontvangst der nota Cre mers aan den voormaligen duitschen bond bij Pruisen oproeping van ligtingen militie als uitvloeisel van vrees voor de gevolgen dier nota) krachtig wederlegd. De heer Heijdenrijck, vóór de begrooting, in weerwil der onderwijs-questie, heeft inlichting gevraagd omtrent de indem- nisatie aan handelaren met Japan en ’s ministers antwoord aan de uitnoodiging tot deelneming aan eene conferentie omtrê' de iomeinsche zaken. Na verdediging van ’s ministers beleid door de heeren -n- singer en Haffmans, en bestrijding door de heeren Zijlker, van der Linden en van Eek, heeft Z. Exc. de minister van bui tenlandsche zaken de sprekers beantwoord en verklaard nog geen antwoord te hebben gegeven op de uitnoodiging van Frankrijk. De kwestie der indemnisatie aan japansche hande laren was in ernstig onderzoek. De heer de Brauw heeft met den minister afgekeurd dat de heer Cremers de door den heer Geertsema medegedeelde brieven niet in het archief van het ministerie heeft gelaten. De heer Stieltjes, voornemens voor de begrooting te stem men, zou na kennisneming dier brieven in verband met ’s mi nisters onwaarachtige verklaringen op jl. zaturdag de begroo ting verwerpen. Na nog eenige discussie zijn de algemeene beraadslagingen gesloten. In de zitting van f’ in zijne bijzonderhedeu behandeld 25 dezer, dat de meerderheid der regtsge- i van het in beschuldiging stellen lu de zitting van heer Disraeli een crediet de expeditie naar Abyssinie. Parijs, 24 November. gele boek openbaar gemaakte diplomatieke documenten blijkt, dat het denkbeeld om de beslissing der romeinschc kwestie op te dragen aan eene conferentie der mogendheden het eerst van Italië is uitgegaan. Vreemd genoeg met het oog op dit feit, heeft men nog niet lang geleden twijfel geopperd of Italië wel tot de conferentie zou toetreden. De senaat heeft den heer Dupin verlof verleend tot het rigten eener interpellatie aan de regering, betreffende de aan gelegenheden van Frankrijk en Italië, en bepaald dat die in terpellatie aanst. vrijdag zal plaats hebben. 25 Nov. Een privaat-telegram van de Patrie bevestigt, dat Rome in de conferentie heeft toegestemd en voegt er bij, dat Antonelli mondeling en in de instructien, die hij aan den pauselijken nuntius te Parijs gezonden heeft, verklaard heeft de conferentie zonder voorafgaande conditiën aan te nemen. Men verzekert, dat Italië zijne toetreding nog niet officieel heeft uit gesproken. De toestemming van Portugal en Zweden zijn laat stelijk alhier ontvangen. Omtrent de plaats, waar de conferentie zal gehouden worden, is nog niets bekend. Dresden, 25 Nov. Het Dresdener Journal bevat eene correspondentie uit Weenen, volgens welke het bevestigd wordt, dat Oostenrijk on voorwaardelijk toegetreden is tot het voorstel betreffende de conferentie, alsook dat Frankrijk geen basis heeft vastgesteld. Overigens is het niet onontbeerlijk, dat de paus op de conferentie vertegenwoordigd wordt. Rome, 24 Nov. Drie fransche regimenten van linie, na melijk het 29e, 19e en 59e, hebben gisteren avond order ge kregen om naar Civita Vecchia te vertrekken. Van wege de romeinsche burgerij werd in het paleis Barbarini aan de fran sche en pauselijke officieren, die aan den slag van Menlana deelnamen, een feestmaal aangeboden. 26 Nov. Heden zyn twee fransche regimenten, twee bat terijen en een eskadron kavalerie naar Civita Vecchia vertrokken. GOUDA, 27 November. -Zaturdag jl. beeft de commissie uit het provinciaal ge- regtshof van Zuid-Holland, belast met het afnemen van de o o o

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1867 | | pagina 1