BURG VRAAGD 8 Zondag, S December. 594. öuitenlanb. 0 O o w ^-Loterij. p c 3 p o Voorstelling ider directie van ESTER C°. 'ecember 1867. Montmoran Kip Overzigt s I 186T. 4 5 o 2 H t Hoogmoed, audeville in twee :isch (Le Mariage door H. Capadose. Uitgave van A. BRINKMAN. .cht woorden, ■e bedrijven. O o W w» 2 o S 8 naar /2 uren precies. 5 i. BAKE. HOÓ^j pxs.o Joon GOTJDSCHE COURANT. even onder de let— ;au dezer Courant. VI zes voor ►e M .ERSTE KLASSE {December 1867. w te sj Q a H te HERMAAK op de Gouda. Lange TiendeicegD. n°. 60. De prijs der Adveïtentien van één tri regels met inbegrip van het zegel is 80 Cfcftt, eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend plaatsruimte. Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. De prijs per drie maanden is f 2,franco p. post ƒ2,25. Advertentien van 16 regels tot des middags ten 12 ure. grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn. NCOMM1SSION- ren, ora als agent mis hier te lande, lat vak verbonden, Londen, 4 December. De gewone jaarlijksche boodschap van den president der unie bevat o. 'a. het volgende De verwachting, dat de constitutie getnaldtelyk hersteld zog lerste Rang 1.25. ).60. voor HH. Intee- den 4n December te 10 uren, terwijl besproken worden ïs morgens 10 tot Ook ons rustig landje wordt in beweging gebragt door een klein aantal behoudsrnannen, die tot de overtuiging komen, dat zij uitgediend hebben. Zij zouden de mislukte proeve eener ongemotiveerde kamer-ontbinding nog eens willen zien herba- i len, om een ministerie, dat geen steun vindt, to handhaven. Zij weten wel, dat het armzalig ministerie der capaciteiten zooveel rumoer niet waard is, maar zij beven van angst terug bij de gedachte, dat mannen van vooruitgang weder aan het bewind zouden komen. Het volk trekt zich deze dingen niet aan, misschien wel in de vaste overtuiging, dat onze grond geen dwang en willekeur duldt. De pers neemt ook al te veel notitie van enkele lasterzieke schreeuwers, want men moet toch geene hooge gedachten koesteren van het volk, als men meent, dat het dwaas genoeg is om het verwerpen van een hoofdstuk der staatsbegroting door de vertegenwoordigers te beschouwen als niet behoorende tot hunne bevoegdheid. En aangezien de ko- ning alleen bevoegd is ministers te benoemen en te ontslaan, mogt men dit veilig aan zijne voorzigtigheid cverlaten. Het verstandig deel des volks kon zich niet dan verheugen in het vragen van ontslag door de mannen, die niemand behagen. Het is bijna niet denkbaar, dat de vernieuwde poging tot volks misleiding nog eens zoude g 'ukken, maar ook dan zelfs zal die zegepraal kort duren en slechts mede»erken tot het wakker schudden van bet dommelige volk, en altijd den stilstand en het behoud onmogelijker maken in het vrije en vooruitstrevende Nederland. worden, is door de wetgeving verijdeld gewordon. Het congres der unie bestaat niet, zoo als de voorvaderen dit gewild heb ben. De president hoopt, dat allen het ten slotte eens zullen worden om eene oplossing te vinden, die beantwoordt aan de belangen des lands en aan de constitutie. De president vraagt de afschaffing der acte, die het zuiden onder de militaire heer schappij heeft geplaatst. Indien deze voortduurt, zullen de be lastingen hooger worden en kan een nationaal bankroet ten laatste er het gevclg van zijn. Een groot staand leger en meer dan 200 millioen dollars jaarlijks zouden waarschijnlijk noodig zijn om de suprematie over de negers te handhaven. Het is de pligt van het uitvoerend bewind om zich te ver zetten tegen de wetgevende magt, waar deze zich tegen de grondwet kant. Johnson zegt; dat zoo het congres de recon- structie-acte al heeft aangenomen in alle vormen, die noodig waren om er een wet van te maken, zij niettemin ten doel bad in een gedeelte der unie eene regering in te stellen tegenover en naast den president. De president moest wel de hooge verantwoordelijkheid van zijn post aanvaarden om op alle wijze het bestaan der natie te redden. Zoo spoediz mogelijk terug te keeren tot de betaling in specie is duidelijk de pligt der regering, in overeenstemming met de wel gegronde beginselen der staathuishoudkunde. Het papieren geld moet noodzakelijk weder in waarde gebragt worden, op den gezonden grondslag van het publiek vertrouwen, ten opzigte v?n de staatsschuld. De verpligtingen bij deze aangegaan moeten getrouw nageko men worden. Een terugkeer tot de betalingen in specie zal de voorcordeelen doen verdwijnen, uie zouden kunnen opkomen tegen het betalen van de werkloonen des volks, en de inte ressen der staatsschuld met geld van tweeërlei soort. De dagbladen in Ierland doen alles, om het volk op te winden. De geestelijkheid blijft echter tot rust aanmanen. Er is tot nog toe alleen te Dublin zondag den Isten december ~»ne lijk-processie ter eere der te Manchester gevonnisde fen» ,ns gehouden. Zaturdag had de overheid besloten zich daartegen met le verzetten, en alleen zaturdag avond vroeg reeds alle herbergen doen sluiten en gelast ze gesloten te houden tot maandag ochtend. De processie werd voorafgegaan door een lijkwagen met vier paarden. Een stoet vrouwen en meisjes met groene strikken en in rouwgewaad volgde; de kinderen uit liefdadige gestichten, verschillende gilden en ein delijk eene groote menigte volks. Vijf mu .ekkorpsen verge zelden den trein. Geen enkel priester nam aan den optogt deel. Alles liep in de beste orde af. In dec botanischen tuin werd de plegtigbeid gesloten, en van daar ging de menigte uiteen, - 5 Dec. Er is in St. James-Hall eene meeting gehouden van invloedrijke katholieken, om sympathie te kennen te geven met den paus en de handhaving van diens wereldlijk gezag. Dr. Manning bekleedde den voorzitterstoel. De voorsteden, gedaan door lord Denbigh en Arundel dat het de pligt is van elke katholieke mogendheid, om den heiligen vader te on dersteunen, is mei algemeene stemmen aangenomen. Reuters agentschap heeft door den transatlautiscben kabel berigt uit New-York van heden, dat de kamer der vertegen woordigers de wet tot afschaffing van de katoen-belasting, aan te vangen met een oogst van 1°68, aangenomen heeft. Een groote meeting, bijeengeroepen door de handelaren en bankiers van New-York, heeft Grant tot kandidaat voor het president schap geproclameerd. Horace Greeley beeft den post van gezant bij Oostenrijk niet aangenomen. In ’t hoogerhuis heeft lord Derby het besluit, betreffende de onkosten der abyssinische expeditie, ’t welk reeds in het lagerhuis aangenomen is, toegelicht. Lord Ellenborough be twijfelt de wijsheid der expeditie. Lord Russell spreekt ter gunste der expeditie en verzoekt, dat men bij de beoordeeling der regering niet vergeten zal, in welke moeijelijke positie zy zich bevond. Het besluit is aangenomen. Lord Russell heeft verder de aandacht gevestigd op de de^^^ pepte van den heer de Moustier, waarin gezegd wordt, datde GOUDA, 7 December. De conferentie blijft altijd in zwevenden, onzekeren toestand en de kansen op bet welslagen schijnen eer te verminderen dan te verbeteren. Het valt ook moeijelijk in te zien, hoe daaruit iets goeds zoude voortkomen. Eene afdoende bevre diging is onmogelijk. Frankrijk alleen heeft er belang bij om ontslagen te worden van de lastige verantwoordelijkheid, die het echter vrijwillig op zich nam. Jules Favre heeft de zaak met schitterende welsprekendheid in het wetgevend ligchaam behandeld en de verkeerde staatkunde van het fransche bewind scherp gehekeld. Ook Jules Simon sp.ak krachtige woorden, hij hield vast aan het beginsel der vrije kerk in den vrijen staathij beweerde, dat het wereldlijk gezag niets gemeen heeft met de katholieke kerk, en dat eene souvereiniteit, steunenda op vreemde wapenen, niets beteekent. Het ontbrak aan geene vurige tegenspraak, noch aan ministeriele verheerlijking van de keizerlijke staatkunde, en Rouher durfde ten slotte verzekeren Nooit zal Italië zich meester maken van Rome maar ook Thiers, die beweren durfde, dat Frankrijk alle regten op Italië en alle pliglen jegens Rome heeft, zegt, dat eene verzoening tusschen Italië en Rome eene illusie van de regering is. Hessen heeft de conferentie aongenomen en is over dit eigen dunkelijk handelen door von Bismarck berispt, want Pruisen is nog evenmin toegetreden als Engeland of Rusland. Wat zouden die onroomsche mogendheden beslissen over het wereld lijk gezag. De politieke toestand van Europa is zoo buiten gewoon. dat een congres dien slechts verergeren zoude. Lord Russell is te kort geschoten in de poging ter uit breiding van het onderwijs voor de arbeidende klassen. De boodschap van den president der unie doet zien, dat hij den strijd niet opgeeftde twist zal voortduren en de gemoe deren in beweging houden, maa» langzamerhand zal zich alles ten goede schikken, omdat daar wel groote schreeuwers zijn, maar de kern des volks goede beginselen huldigt. 3 Q- te cr C GO 5’ <v co” BRINKMAN. rt- B w co g? I -30 I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1867 | | pagina 1