Nationale Militie. aagplllen. Overzigt. ISO 7. Eerste Bekendmaking. Uitgave van A. BRINKMAN. a.! GOUDSCHE COURANT d. Moer. 136 93’/, 71% 45% 31 31 RINKMAN. 84% 76% den loop der geheel andere 75’%« 14>/b 66% 51%s ge- l is 66% 51’/k O’ Hoogste I koers. 53%, en Steenweg over 172. true rif. •PILLEN, bereid pt, rijn door mij itend verkrijgbaar 1. G. BOEKEN- dger van de VV'a. IEIJDEN op de Lange TiendeicegD. n°. 60. 83'%, 136>/8 Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. De prijs per drie maanden is ƒ2,franco p. post 2,25 Advertentien van 1—6 regels tot des middags ten 12 ure, grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn. ^5%, ingeschreven alle man- "j van het jaar hun hte, en sints on- kte Slijm- en iljet, voorzien met J. SCHKEUDER, skening zich ook armede het doosje daar uel attent op en voor het ge- dat men tracht (13 Effecten. 10 December. Gebleven koers. 53Vis ren, firma Wed. J. op de Blaauwstr. oou, Spuistraat. is. Haarlemmerstr. korte Hoofdsteeg, en Naman. e sinds vele jaren tegen de slijm erkend gebruikt te werking spijS- jvorderen, bij bal en zeer zacht tegen 32,/a cent van het gebruik, 1 lart. en Zoon, apothe- 255. Vegte. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda, Gezien art. 19 der wet van den 19n Augustus 1861 (Staats blad n°. 72), betrekkelijk da Nationale Militie; Doen te weten Dat jaarlijks voor de Militie worden i nelijke ingezetenen, die op den 1“ Januarij 19e jaar waren ingetreden; Dat voor ingezeten wordt gehouden: 1°. Hij wiens vader, of is deze overleden, wiens moeder, of zijn beiden overleden, wiens voogd ingezeten is, volgens de wet van den 28“ Julij 1850 (Staatsblad n°. 44); 2°. Hij die geen ouders of voogd hebbende, gedurende de laatste, aan het in de eerste zinsnede van dit artikel ver melde tijdstip voorafgaande, achttien maanden in Nederland verblijf hield; 3°. Hij van wiens ouders de langstlevende ingezeten was, al is zijn voogd geen ingezeten, mit& hij binnen het rijk ver blijf houdt. Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling, beboe rende tot eenen staat, waar de Nederlander, niet aan de ver- pligte krijgsdienst is onderworpen, of waar, ten aanzien der dienstpligtigheid, het beginsel van wederkeerigheid is aangenomen. Dat de inschrijving geschiedt: 1°. Van een ongehuwde, in de gemeente, waar de vader, of is deze overleden, de moeder, of zijn beiden overleden, de voogd woont; 2°. Van een gehuwde en van een weduwenaar in de ge meente, waar hij woont; 3°. Van een ongehuwde, wiens voogd in eene andere meente woont, doch die in een gesticht van weldadigheid opgenomen, ter plaatse, waar het gesticht is gevestigd; 4°. Van hem, die geen vader, moeder of voogd heeft, of door deze is achtergelaten, of wiens voogd buiten ’s lands ge vestigd is, in de gemeente, waar hij woont; 5°. Van den buiten ’s lands wonenden zoon van een Ne derlander, die ter zake van ’s lands dienst in een vreemd land woont, in de gemeente, waar zijn vader of voogd het laatst in Nederland gewoond heeft. Dat voor de militie niet wordt ingeschreven: 1°. De in een vreemd rijk achtergebleven zoon van een ingezeten, die geen Nederlander is; 2°. De in een vreemd rijk verblijfhoudende ouderlooze zoon van een vreemdeling, al is zijn voogd ingezeten; 3°. De zoon van den Nederlander, die ter zake van ’s lands dienst in ’s rijks overzeesche bezittingen of koloniën woont. Dat elk, die volgens art. 15 behoort te worden ingeschre ven, verpligt is, zich daartoe bij Burgemeester en Wethouders aan te geven, tusschen den ln en 31“ Januarij, terwijl bij on gesteldheid, afwezigheid of ontstentenis, zijn vader, of is deze overleden, zijne moeder, of zijn beiden overleden, zijn voogd tot het doen van die aangifte verpligt is. Dat hij, die eerst na het intreden van zijn 19® jaar, doeh voor het volbrengen van zijn 20® ingezeten wordt, verpligt is, zoodra dit plaats heeft, zich ter inschrijving bij Burgemeester en Wethouders dier gemeente aan te geven, waar die inschrij ving volgens art. 16 moet plaats hebben. Dat hij, wiens aangifte verzuimd is, door Burgemeester en Wethouders, bij het ontdekken, ambtshalve zal worden inge schreven. Dat hij, die zich na den 31° Januarij, doch vóór den 31B December ter inschrijving aangeeft, alsnog wordt ingeschreven. Dat hij, wiens aangifte ter inschrijving voor de Militie in het jaar en in de gemeente, waarin zij had moeten geschieden, De prijs der Advertentien van één tot zfs regels met iibegrip van het zegel is 80 Cent, voor eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte. verzuimd is, zoodra het ontdekt wordt, voor Gedeputeerde Sta ten der Provincie, binnen welke de inschrijving had moeten plaats hebbeu, wordt gebragt, en voor de dienst geschikt be vonden wordende, daartoe zonder loting wordt aangewezen, tenzij hij vrijstelling van de dienst had kunnen erlangen, mits de reden van vrijstelling bij zijn verschijnen voor Gedepu teerde Staten nog besla. Noodigen derhalve de daarbij belanghebbenden, geboren in het jaar 1849, uit, om zich, met overlegging van een ge bood e-extract, zoo zij in eene andere gemeente zijn geboren, hetwelk hun door de respective besturen op aanvrage kosteloos wordt verstrekt, ter inschrijving van de Nationale Militie ter secretarie der gemeente aan te melden en wel: die woonachtig zijn in de wijken A, B, C, D, E, F, G, H en I, op Donderdag den 2n Januarij lcGb, eu die, welke wonen in de wijken K, L, M, N, O, P, Q en R, op Vrijdag den 3n Januarij 1868. Gouda, den 10“ December 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, DROOGLEEVER FORTUIJN. v. BERGEN IJZENDOORN. GOUDA, 14 December. De strijd over Italie’s hoofdstad wordt nu met woorden ge voerd. Frankrijk, dat gewoon is iu raadselen te sprek-n, heeft op eens luide verkondigd, dat Italië zich nooit meester zal maken van Rome, en daarmede der conferentie den bodem ingeslagen niemand toch zal lust gevoelen, de willekeurige eu onbevoegde decreten van den franschen geweldenaar te be krachtigen. Het zijn woorden, die voorbijgaan, even als die brommende verzekeringen, betreffende Mexico en de voorspel lingen, ten aanzien van Pruisen. Over eeuigen tijd zal het blijken, dat Napoleon heeft moeten bukkeu voor omstandigheden, eu dan zal er misschien een uitlegging aan die woorden gegeven worden. In Italië beraadslaagt men over het hernieuwen der vroegere verklaring>/Rome, de hoofdstad van lialie ;y/ dan hebben wij woord tegen woord. Men kan den stroom der tijden met kee- ren. Italië is geschokt door de fransche openhartigheid, maar de Italianen blijven kalm in hunne beraadslagingen, zij zijn veel gematigder dan wij, in den regel, van die zuidelijke broe ders zouden verwachten. Zij staan niet alleen, zij mogen re kenen op ondersteuning van Pruisen en Rusland, als zij on buigzame vastheid stellen tegen de brutale willekeur. De fransche orateurs vermoeijen zich in het wetgevend lig- chaam om de politiek der regering iu het licht te siellen. maar al die schuone woorden treffen geen doelhet zijn ijdele woorden in den wind gesproken, en de oppositie verzinkt in eene verpletterende meerderheid zoo konden er eeuwen ver- loopen eer Frankrijk ontwaakte; maar eeu despotiek bestuur bespeurt den afgrond niet, waarop het slaat, voor bet zich ep eeus verzwolgen ziet. In Oostenrijk zijn de discussien begonnen over de financiële schikking. Dit is het kwetsbaarste punt van het vooruitstre vende rijk overigens is alles anders geworden in dezen staat, die onbewegelijk vast geklonken scheen aan de wet des be- houds. Oostenrijk zoekt zijn behoud in de vrijheid, de oude boeijen worden losgemaakt en het treedt een nieuw leven in. Weinige rustige jaren zullen wonderen doen, beier dan bet verfoeijelijke chassepot. Nog altijd wachten wij op de koninklijke beslissing. Het uitstel geeft aanleiding tot allerlei geruchten en tot giftige aantijgingen. Hartstogten zijn slechte raadslieden, en partijdige drift schijnt toch altijd eenige ongerustheid te verraden. Alwie regt en vrijheid waarlijk lief heeft, kan volkomen onbekommerd I zijn. Het goede gaat niet voorbij. Vooruit is de wet des le-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1867 | | pagina 1