111 L f. w. mimum SPAARBANK SMIDSGEREEDSCHAPPEN YR1J ENTREE. MACHINE-OLIE, TALE, m sttwins, THEATREmNOUTEAÜTES W. FIKKRS, CAFÉ CONCERT MATINEE'S EN COIHEE'S, Wt ui mmum, MI0WI SARMNB3 J. c. Sociëteit „Ons Genoegen" I- J. M. YAN MINDEN^ kl\STTA\l)E\ E\ (il IUTTKV Pierre Gijl CAGLIOSTRO THEATRE, (•ROOT MKI HS! PAARDENSPEL W» s. m 'él •w zo- 3sr b isr, m awtcé, Wafelkraam ADVERTENTIËN van Kopenhagen, Poetskatoen, Rotterdam. eene Buitengewone Voorstelling Slang der Woeatijn* <3- IEt A. IfcT ID Operettcn-Gczelschap KÖfv ELlSA.OUDSi miltCIILllli. W11M» J fl PONTET LL'»0\ van de firma Van Alpben Ledeboer f I .3(1 CHATEAU HljUSSET 5 l 1## St. JULIEM NEB0C Roest v. d. Hoop dl Co. -1.30 MAIUICIS DE BRUAS -180 P. van RHOON Jr., van Gouda. Bt'tmmhmb ËcuM. J. J. TE PAS, Mecanicien Americain, Grand choix de Parfumerie, Articles be iFure, van E. Basch. Éérste Voorstelling De Barbier van Monmarne. Verbeterd Annatto of Itaaskleursel, Burgerlijke Stand. ECHTYSREEHIGÏHG ÏCHTVÏREENIGIN.G Hunne dankbare Kinderen en Kleinkinderen ICNST- EU MTUliR-MSTORlSCH fiALSaS BSHöïHM Mm Entrée 25 Cents. Bljjft maar tot MAANDAG aanstaande. Adres Singel het 4* huis van de Boe lekade N°. 117. A lies in MaatfLesschen, TIE3 KOOP, L. Welschen, ZEE A. XT DEL STOOMVERPAKKIXGEM, etc. BIERSTRAA.T 16, C. SPRIET. h00pt Café „Tl VOIal." TOM POTCE en Zuster. Entrée Libre. tegen veel verminderde prijean uitverkoopt Ontvangen 'Ifoiiï* Sv.HËRMAN "Kntróeprjjs BERSTTE 'RANHl 26 (Mits. T Gedurende de Kermisdagen bij fnlj o. a. de navolgende "WIJNEN voorbanden: tte Kfe**chtm mijn van Met Cachet der firma voortelen. Het Bestuur van gemelde Sociëteit verklaart bovenstaande opgavan van den Kastelein te bevestigen en goed te keuren Mp p y gNEL Wn>< Xj-A- haije. GROOTE Th/t-AJR/Id? Dinsdag 1 lugustus Eerata groote brillaute Voorstelling, met nooit hier geziene Productions. Woensdag 2' Augustus Tweede groote brill sua te Voorate kling, met 25 Gedresseerde Paarden,] A. KERBERT te Purmerende. men de Tl, Jatcialut ia 't begin van den zomer op bloeiende linden en in andere bloesems vinden. T)m echter tot de vlasrlieg terug te keeren. Ik heb daar straks gczrjr^, dat prof. Kuhn ze genoemd had Th ephisopus, een diertje, dat hem niet onbekend was. Waarsohynl\jk is hier aan een misverstand, een druk- of sobrijffoat te denken, want zoowel de Eweedsche entomoloog Baron de Geer, dié in 1778 stierf, als de beroemde Eugelsche insectenkenner Kirby ook seeds sedert vele jaren overledeh ~L g#ggen van een Tk. phisapun, welke naam ook het karakter van de vlieg aanduidt, terwijl ephisophus niets be- teekent Ik deel een en ander mede, ora zoowel de vlasboeren ia ons vaderiand als onze eutomologcn op jezè vlieg •opmerkzaam te maken, wier vermenigvuldiging niet gewenscht is, maar die zich meer en meer van de N. Oostelijke deelen van Dtiitschland naar herwaarts •chijut uit te breiden. Welkom zal mij ieder bericht oitatrent kaar zij 9. Met belangstelling heb ik in de laatste dagen dè verslagen van den staat der veld- gewassen gel eten, en gevonden dat de oogst van het vkë meest zeer middelmatig was. Kan hiervan 4* ♦lasvlieg oorzaak zijn'? Mocht zij onverhoopt een volgend jaar door onze vlasboeren in de bloesems van 't vlas en op de bloem stengels opgemerkt worden, dan geef ik den raad, als het weer zaaitijd is, het vlaszaad voöraf een paar keeren te bevochtigen met paraffine of verdunde petroledin, daar 't gebleken is dat de planten, die zich nit daarmede bevochtigd zaad ontwikkeld hebben, •door insecten vermeden worden{Stand.) CORRE8PONDENTIE Het ingezonden stak ran een Knorrepot wordt in Mn vol- gend onaMnr geplaetst. 6EBORXN29 Juli. Hernianas, ouders H. Groenendal es tl. 6. de Gidts. SO Klazine^ ouders A. van Vegteo en via Ejjk. Gijsberta Adrians, ouders A. Verbij en W. van Rgn. Dirk, oodrrs H. boogje es L koebergen *- BI. Hlevander Euiannel, ouders S. H. Polak ea 5. de Jong. Johanna Gerdina, ouders J. A. Weioreicb en G, Bruinenberg. OVERIEDEN: 29 Juli. K.Hoosberk, 13j. A Riet kerk. 3 m. 28 B. H. Ho# ned J. A. Sanders. 86j ft] 'J. G. fioelleuMO, 1 j. 8 n» 50- JARIGE VAM P. J. DROST KM J. bk KOSTER. 35- JARIGE VAM J. C. BOKHOVEN KM C. DROST. Gouda, 2 Aug. 1876. Door ometandigheden G EEM Receptie. Voor de eerste maal in Holland: OROOT EN VOOR IEDER NUTTIG bestaande nit meer dan 2000 vótfhverpen. Verscheidene Menschenrassen eb 'dérzeiver afstamming. tijd T< s Uem - afstamming. ANATOMIE DER MEN8CHEN,, alsook verscheidene dieren. Geopend dageljjks, 's morgens 10 diet. I aan huis te bekomen zjjn diverse SOORTEN van eerste kwaliteit per flesch; alsmede MADERA en 'COGNAC,' per halve flesch. geen Franach Model. te GOUDA. In plaats van ZATERDAG 5 AUG. e. k., zullen Commissarissen zitting houden op MAAN DAG 7 dezer, 's middags van 12 tot 1 ure. Namens Commissarissen. C. KNAAP, l. Voorzitter. D. RUIJTER, Sfcretoris. BLAASBALGEN, AAMBEELDEN, BANK SCHROEVEN, KOUBEITELS, Doorslagen TANGEN, MOERSLEUTELS en meer. Ond en Nieuw IJZER, HOEFNAGELS SCHROEFBOUTEN en RIJTUIGARTIKE- LEN, bjj IN VAN, De ondergeteekeude geeft met dezen kennis hjj den Heer A. BOUT, Turfmarkt H. 74, alhier als Speciaal Agent voor GOUDA en Omstreken in bovengenoemd artikel heeft aan gesteld. Ch. BOUWENS. onder DIRECTIE van Standplaat, op de GROOTE MARKT over het Koffiehuis «Harmonik» van den Heer LAMPE.' WOENSDAG 2 AUGUSTUS, des avond, ten 81/, ure. De Directeur is in verbintenis gekomepmeti een nieqw Gezelschap waarin nitmnni OP DB PRIJZEN DER PLAATSEN, le Ityug Ct., 2e Rang 50 Ct., 3e Rang 25 Ct.; wan fl n n n i van GOUDA, maakt aan zjjne geëerde Stadgenooten en g^dgers bekMd, dat hg «^n. Be. staande iB de tweede van af den Korten Tien de we£. Ip zal even zooals bekend ig*n en hi te worden. W. J. M. 8CHOLSZ. te geven door het onder Directie van de Heeren J. VAN DER VANK en A, WINTER. Gedurende de Kennis van af DONDERDAG 3 tot en met ZONDAG 6 AUGUSTUS a. s. met medewerking van den alom vermaarde Ho)lsmd8che Komiek-Zanger en Zangeres. De voordrachten zuilen bestaan in OPERET TES, QU0DLJBETS, DUO'S, COMIQUH SCÈNES en VAUDEVILLE8, alles in daartos gepaste Costumes; bij de Soiree's DE VIER CLODOCHES, Oomique Dans tjidens Lodewjjk XIV. Aanvang der Matineé's 12 ure. Soiree's 8 De ondergetekende reeds 34 jaren de Goud. scbe Kermis met zjjn GALANTERIEKRAAM, bestaande in een groote sorteering Heeren- en Damesartikelen: hezocht hebbende, bericht hiennede zjjne geachte Clien tele, dat hp dit jaar, wegens liquidatie door gevor derden leeftjjd,de Kermis bezoekt en zjjne artikelen Hopende mat een druk bezoek vereerd te worden, noemt hjj zich dankzeggend voor bet genoten vertrouwen. UEd. Dw. Dienaar, van Amsterdam. Standplaats: Westbaven over den WelEd. Heer BR JONG. Mark.PHILIPPE .CAiNAND. A-v&nVBW De ondmgeteekqnde verwittigt, het geëerde Pnhliek dat hp is gearriveerd tobt zijne t h la Fleur. d'Orapge et,la.VaniAle, tevms wittigt. hg de ingezetenen van Gouda* i dat j ntr.u» JU ren- iahaön». naatjTin de.Waieien is gebakken ea dia dew. Ive .koopt zonden,zjjne-naeln», «eer bedrogen»». Standplaats over de KERKSTRA AH'- Uw., Dig. FRANCO».! DE TWEE E toet limine Moeder I zwaar 264 Pond. I zwaar 124 Pond. i Bet zjjn dezelfde Kinderen, die een geruimen [d in. bet Paleis voor Volksvljjt tentoonge- DE TWEERUSSISCHE BÓEREN 'TOÜLIKÖFF. leidt de kinderen. 'Oénts. ~r~/r- -r - De Flesch. Dk Kastelkin, Maakt aan zjjne Sty bij dit jaar geplaatst is en WEL INGERICHT Styidgenooten bekend, dat istnet zyne ZINDELIJKE GOUDA, 1 Aug. '76. H. JAGER, Secretaru. DAGELIJKS te spreken voor het PLAATSEN van lilAAfTllllfif en MIKnITTttx. vol; tens de laatste Methode, zohder uitnemen der aanwezige Wortels. AANBEVELING ia onnoodig daar hp zich sede.j 38 jarel* het vertrouwen sjjner Stadgenooten en omstreken heeft weten waardig te maken. worden vertaardigd en ingezet door te Amtttrdam, DONDERDAG a.B van 10 tot 3 nre te spre ken of schriftelijk te ontbieden bjj den Heer A. W. vam WERKHOOVEN, Kleiweg te Gouda. Geene gelden worden gevorderd, voordat de gebruiker over tuigd is, dat zjj aan hnnne vereischten voldoen. de EERSTE van af den Tiende weg. hjj hoopt even als vorige jaren met een talrjjk bezoek te mogen worden vereerd, daar hjj te Dordrecht en Haarlem de gunst en eer zoo ruimschoots heeft genoten, zoo hoopt hjj diezelfde gunst 'vin '4t»e Stadgenooten ea Begunstigers ook te mogen genieten, daar hjj alles zal aanwenden om zijne Begunstigers góed en lekker te be dienen dezelve worden gebakken met Beste Boter, daar kan men verzekerd van zjjn en eene bediening niet Zityer. Bestellingen yaa POFFERTJES en WAFELEN worden spoedig bezorgd. Nogmaals beveel ik mij in ieders gunat aan. WEST-EINDE Rjjke keuze in PORTEMONNAIES, SIGAREN KOKERS, Barnsteen-en Meerschuim SIGAREN- PIJPEN, PARURES in Barnsteen, Schildpad, Perle d'Amour, Gips en meer andere Soorten, I te veel om te noemeneene groote Collectie WAAIERS, ZEE PEN van Sandeus te Leiden, EAU D'ANVERS en EAU DE COLOGNE van alle Hofleveranciers. Stand|ifaat8 WEST-HAVEN over den Heer ROIJAARDS. des Avonds ten 8 nre, 1 Aid. Hijsiek en Magie. 2 f De verandering van een Heer in een Dame. 3 De Réuzen-PhotograAf. 4 Faust en Margaretha. 5 Sneeuwwitje en de 7 Dwergen. 6s 5 Mihuten onder het Meer. met geheel nieuw Programma. PKLJZÈN BKR PLAAfëÊfoï Eerste Ring/ 1.4Ó. Tweede Rang t.-r Derde Rang f 6:75." Vifenle Ring f 0.40.' K5hB*irtn' benedén de 10 jaren' op 'de eerste en tweede Rang HALF'GELD. 10 AboimdmeBibloÜrten f 12.van 's mor gens toMI'k'aivdhdsvfl urd aan bet Bnrean ver- krjjgbaar. t E. BAftGHj ONDEtt DIBECnBJUbN Staande op de Groote Markt, over de Waag. Op DONDERDAG 3 AUGUSTUS 1876, eh verder gedurende de Kermis gevarieerde Voorstellingen. i De ondergeteekeude verwittigt het Goudsche Pnb'.ieketr dhszelft omstrfekén dat hjj weder eed nieuw Gezelschap van Kunstrijders en Kjj- deressen heeft geëngageerd. Ook is'hem mogeft gelukken te engageeren den lieer MORENO, eerste Gymnaltierièestet'tan Sphöje, den Heer JOZEF BEkNARÜT, ddeeiftgite'pertooq dio het werk uitvoert om vier personen op een ton met zjjne tanden te balanceeren. Breeder hjj billetten omschreven.' Dageljjks 3 Voorstellingen, ten 4, 6 en de grdote Avond-Voorstelling ten 8tl/, uit. Tot slot der Voorstelling een GROOT BALLET PANTOMIME lste Rang 90 Cents. 2dè Ratig 60 Cents. 3d» Rang 40 Cents.. Jdé "Ring 25 Cents. van AMSTERDAM, staande met zijn van onds bekende op de Markt, tegenover den heer SNEL,. )Ver- zoekt UEds. gunst en recommandatie, belovende een nette en zindeljjke bediening. Bestellingen worden ten spoedigste aan huif bezorgd door eigen personeel. OG~ Hij maakt terenopmerkzaam,. da\ ,«r Wafelen op zijn naam worden verkocht, fehvóoé* koming waarvan zijn naam in de Wafelen wordt gebakken. sedert 23 jaren (1853-1876) bereid door Dé ondergeteeksndén verklsre i zich bereid omtrent bovengenoemd fabricaat een zeer gun- stj; getuigenis af ,te leggen, omdat hetzelve, naar' hunne overtuiging met alleen een »Ver- tronwbaar," maar_ip het gebrnik ook een .Voordeeli^fabncaMis., Was geteeReno: J. BISSCHOP. N. HARTENSi LOOZER a/d NES. H. SLpiJTER. P, MEIJER-,., r>. VAN veLzen. Ot'BKRKERK a/d Ambtki., Januarjj 1870. Depóts voor Gouda de HH. JJ. vam beu SANTEN, W. B. van STKAATEN, J.SWH- SER Az., C. TH1M,

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1876 | | pagina 2