Gl Ni CAFÉ CONCERT BTINEE’S EN SOIREE’S, met medewerking van den alom vermaarde Hollandsche Komiek-Zanger en Zangeres. Soirée Musieale 1876. BUI' GIMBCRN’S MAAGZGUT "W Café „T 1 VOL 1.” W. J. M. 8CHOLSZ. - Oper et teii-Gezelscha p onder Directie van de Heeren TOM POCCE en Zuster. Entrée Libre. ECHTE EAU As FÉES. Bulten! K voor Kermis-Cadeaux, in vele Soorten voorhanden hg JL. Kermis te Gouda. LE GRAS. VAN ZjJHLBK k HASPKL8. Zaterdag 5 Augustus 1876. KfflmMIBBI, blijspel in 4 bedrgven, naar het Hoogduitsch >Der liebe Onkel” van Rudolf Kneisel, vertaald door H. v. O., obvolod noon: DE TWISTAPPEL blijspel in 1 bedrjjf, uit het Hoogduitsch van. Paul Lindau. Zondag 6 Augustus. Maandag 7 Augustus. DB EER DER FAMILIE. Gedureude 2G Jareii beproefd. Analherin-Prepurulen vbo Dr J, G. POP F, k.k. |iof-Tiiudari« Z. M. dyii hiuer van OMienryk te Weenen, Bognergnese Nr Tot vulling van holle Tanden is er geen heilzamer en beter midAel dan het Tan Iplomb-r- <el, dat iedereen zult Beer grmakittlijk en zonder pijn in den hollen Tand kan plants' n, dat zich dan ann den Tind en hfl Tati|v|et*ih wnsibvclitp den Tand voor verder bederf be hoedt en de pijn verdrijft'. Anatberin Mondwater Tantenborstels ELISA, OUD 5i JAARiACUMA, OUD 3JAAR S t a a 1 w ij n. Boterpoeder verkort den tijd van het karnen, maakt de boter vaster, beter van smaak, fraajjer'van kleur en verhindert het sterk worden. In pakken voldoende voor 500 kan melk a 30 cents. Mclelt ,,OXS GE\T0EGFA.’’ CONCERT EN OPERETTE^GRZBLSCBAP. Rapok-MATRASSEN FABRIEK Gebr. de RAADT te GOUDA. Prijs der late qualiteii KAPOK-MATRASSEN, aan beide zijden gestempeld: G RA XD Lange Tièpdeweg alhieh EN BE IR, O UW. Anatherin-TandiiUDta. IVaarschuwwg CF. O-. i t. J. Standplaats markt over den Heer Nieyelw. Gedurende de Kermis worden Tentoongesteld HF* Bij ieder artikel 18 aene uitvoerige gebruiksaanwijzing, Emmerik. Op ceelculdig cerxnek Maandag 7* Augustus GROOTE MACLIIN ALE smaak, fraajjer van kleur JilEUWB brink Ic ran Vri H. VON GIMBORN, vef op de H» E. van, a^ntpn Kolff, appiluen A. JJphjpDey: (blaauw^ pftotlqfnwiMklIl) te ’a.H|£e ba I Snabilié, «ppti. jlAiyaen By WNKrdj» 'reumingen te S’chóónbövé'h by A. te geVen door het J. VAN DER VANK on A, WINTER. Gedurende de Kermis van at DONDERDAG 3 tot en met ZONDAG 6 AUGUSTUS a. s. De voordrachten zullen begtaan in OPERET TES, QUODLIBETS, DUO’S, COMIQUE SCÈNES en VAUDEVILLES, alles in daartoe gepaste Costumes; bij de Soiree’s DE VIER CLODOCHES Comique Dans tijdens Lodewijk XIV. Aanvang der Matineé’s 12 me. Soirée’s 8 Bekroond op de Wereldtentoonstelling ieParjjs 1867, te verkrijgen a 1.50 d<_ Flacon bij Ch‘. van VIVE Ja. en B. SCHOLTEN, Coiffeurs. Haar en Baard rerwen in Blond, Bf uin 6n Zwart, zonder Huid of Linnen te vlekten, als m?n de Flacon half gebruikt heeft en het beyajk niet, alsdan wordt met genoegen de betaalde 1.50 teruggegeven. Gouda. Druk tan IJ Brinkman. De Fransehe K ting van Oorlog missie kan met arbeid ieragaien, baar inzichten l niet aan schermu part iet Danéo d’< of men het twee, dureade S maaw zoa honden, en zooala altijd, op drukte bereiking missie aangerraagt hoofing van de «o! van Oorlog had De Koracllcc te v het territoriale ie gestelde vermindt voor aainiecceuier een kleinen Store Was echter, dat eommisrie vereeei zal die van fraai' Marine in behaw De verkiezing» zal herig worden Keizer Wilhek terngkeer naar di bezoek brengen a milt? te Ischl, cl bezwA zal echter De heden ontrs belang, ineereudet biuetswisseliug ii nog niet duidelijl Aan de Tinui belangstelling dei visehe beweging wens wel niet t niging ran het om met haar at te trekken. Een bestaande( hegek dige adsistentea i leden naar Mon ongeopend door maatschappijen e halte vracht. D niet. Een groot naar Servië, of doorgaans ran 1 naar Gulste, of booten verder ga staf van Tsjernay ging, schijnt del de bekendste den willigere (ongevet leu vereenigen. eieren worden aa langs mededeelde Pauslavisme, wai voor den geest stammen op den juister misschien beginselen. Het land zooveel zijn, ven voortdurend zij in Rusland on allerlei theoriën I op bedenkeljjke ondergaan deze d ging, maar het ii soort van person komen strijden. Te Konstantiuc Russische grooth leger van 150,00 land onafhaukeljjl van 20,000 man ijdelen De Groi De Schouwburgtent ia geplaatst TEGENOVER het stations koffiehuis. jlOTTBRDAMeCH® ^SCHOUWBURG BBSTUURt Tooiteelspel in 5 bedrijven, (8 tafreelen) door A. von Kotzebue. Tooneelspel in 5 bedrijven, uit het Fransch van L. Battu en M. Desvignes. Aanvang ten HALF ACHT ure. Het bespreekbureau, is geopend dageljjks van 10 tot 3 ure. in flacons tegen fl. 1 75 en ff 1/20 is het voortreffelijkste middel tegen rhnniutische tandpijn bij ontsteking, zwellen en zweeren van het tundvleesch, het lost den aanwezigen tandsteen op en voorkomt de inentte vorming daarvan, maakt luastaaude tanden weder va»t door versterking van het tandvleesch van alle schadelijke sloffen reinigt, gerft aan den mond een aangename frissche reuk, terwyl het dm onaangenameh renfc weldra doet verdwijnen. Dit middel geeft reinheid en frischherd aan den adem, ui dient bovendien om de tanffen een helder witten glans te doen verkrygen, hun bederf te voorkonieh en het tandvleesch te verkerken. Prys fl. 1.20 en 80 cents. volgen» aanwijzing van Dr. J. ft. Popp, kk. Hof-Tandarta Z. M den keizer van Opatenrijk te Weenen voor Volwassenen fl Ii—vóer Klmferen 80 Cent».' Alle bestaande namaaksels van Anathefiff-Mondwster zijn alleen op de lichte geloofwaardigheid van het Publicum be- rebetol, th hebben zeer yee>< sefcatfc ten gevaar «Me* «ff k. k. Hof-Tandart. en uitvinder der Anatherin-Preperaten te Weenea. Te vcfkrügen te Gouds bij L. Sdhetk, winkelier w^k A'laasM Rotttól.m bv'Fl -_..a c.l:--"nkCe. UBecht Wind. oln. PRENTENBOEKEN DE TWÈE RUSSISCHE B0ERBN2USTEftS, Jtj met hunne Moeder TOüLlKOFF. zwaar 264 Pond. I zwaar 124 Pond. Het zjjn dezelfde Kinderen, die een geruimen tijd in het Paleis voor Volksvlijt tentoonge- steld waren. Ik$M| Dit. Med. W. HERMAN begeleidt de kinderen. Entreeprijs EERSTE RANG 25 Cents. TWEEDE RANG 15 Cents. vereenigt in zich de eigenschappen van het Carlsbader, Emser en Mariënbadér zout en bewjjst uitmuntende diensten bij hoofdpijn, verstopping en slechte spijsvertering, beÜéVens dé kwalen, die daaruit voortkomen, zooals maagpijn, migraine, aambegèn en in ’t algemeen de ziekten, waartegen men zich van laxeermiddelen bedient. In verzegelde doozen a 60 cents Het is van algemeene bekendheid, dat jjzer een onmisbaar bestanddeel van ons bloed is. Wear het in te geringe hoeveelheid voorhanden is, zjjn kwaadsappigheid, bleekzucht en klier ziekten de natuurlijke gevolgen. Van alle zoogenaamde ijzerpraeparaten is deze oplossing de geschikste. Eén eetlepel bevat 0,15 gram ijzer in een licht verteerbaren vore». De flacon kost/. 1. BovéasUapde artikelen zjjn te bekomen in de bekende depots, voornamelijk: te Gouda bjj L. Welter, L. Schenk en J. C. Zeldenrjjkte Schoonhoven bij Wed. Wölff én te Oude- water bij F. Jonnet Idenburg, te Woerden bij N. C. van der Kas. En in de andere plaatsen i» de bekende depots. NOG ÈENE DOOR HET Directeur C. PFLaGING. Aanvang 3 Ure Entrée voor hh. Leden pet persoon 0.25. Voor niet Leden 0.49. VAN A. BREETVELT te Delft. Agent de hoeven Eenslaaps 1.85 m. 10k. zw./22. Tweesltóps 1.85 X H5 m. IS’/j >27.50 Eenslaaps Péln# 0.43 X 9.85 m. 21/, 5.50 Tweeélaaps O.43XL15m- WL 7.— Prjjs der 2de qualiteii KAPOK-MATRASSEN, aan ééhe zijde gestempeld: Eenslaaps 1.85 X 0.85 m. 121/, kil. zw./15. Tweeslaaps 1.85X 1-15m. 16>L, >20.- Èmbalfage wordt voor fabrieksprijs in reke ning gebracht, doch bij franco retourzending, voor ’/.Van den genoteerden prijs teruggenomen. Op plaatsen waar nog geene Agenten zjjn, worden deze gevraagd, en tevens beleefd Ver zocht de orders voorloopig direct aan de fabriek te willen inzenden. A. BREETVELT Az. te Delft. Verdere Agenten zjjn: de heeren VAK EWIJK GROEN heiden, L. TJEBRD8, Scheveningen, W. A. SCHADE &-ZONEN Amsterdam, A. F. VREDEVOORT, Dordrecht.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1876 | | pagina 5