VLiramm «ffl WI DE bu: 1876. PORTRETTEM. ADVERTENTTËN. LIJKE cöfflma BEST A. BRINKMAN, Lange Tiendeweg. EC.HTVOEENIGING w kaatste Berichten. Slum- es MaagpUlea A^BNTSN. AL WELK EEN! KONINK- ARNHEM. te Gouda IQ B. SCHOLTEN, Hooge Gwwe. Bulb ure, I F. GRENDEL Ja. (arlijke Stand Gouda: L Jfacty, F. HARTMG, PHtmifn, Gouda, Óoathaven, B. n«. IA Beveelt zich beleefd aan tot het vervaardigen vaa ZEER FUN UITGEVOERDE JOHAN HERMAN JACOBS, en Ha MARIA LAFEBER. Hergroei van Hoofdhaar, Uitval van Haar, Booa of SohUvora, Dun Haar, Kale Plekken, Pijn in de Schedelhuid, Haarworm, Vroegtijdig Grijs worden, al deze onaangenaamheden worden verbannen door de AMERICAN BALM. Binnen korten tgd verkrjjgt de behaarde huid haar vorige groei kracht weder. drt teArfjjk s de socialktMh grtxjndüeidstoa rijkste verend) taadbouw, de geven. D< tórkeUlte sang 'Opettirere «wke Moordrecht: Stolwijk: HaMtrooht: Reen wijk WaddinxTOen G i f y-yy-j^j '-p?. I W. G. N. Da KEIZER. M. J. db KEIZKR-Rtrrotus. xal plaats hebban op MAANDAG incmnj^jL J te bekomen bg r 26 JARIGE RN M. J. vam db ROEMER. Gouda, 11 Augustus 1876. RECEPTIE: 11 Augustus. - Z. 3« 8dbaH«r> IAJIITBEHICHTEN. GoQda 10 Augustus *76. Bg kleinen omzet was de naming flauw. Poldertarwe puike Witte/9.75 4/10.50; Mindere ƒ9.4/9.56. Kogge puike/7.50 4/7.80, Mindere 7.—4 ƒ7.46. Voer 6.50 4/6.80, Gerst puike /J.4/7.76; Mindere/6.95 4 7.75. Haver, zware ƒ6.— 4/5.50. Lichte/4.— 4/6.75. De Veemarkt met weinig aanvoer, de handel ieis trager, Schapen traag. Varkens voor Londen van 26 98 cents per ha'f kilo, m >g. r; varken» en biggen vlug te vezkoopen. Aangevoerd 120 partijen Kaas, de handel vlug trijsen van 28.a 80. Goeboter 1.50 1 1.60. Weiboter 1.20 V/ 1.80. 6M0UN; 6 Auutu. Harasses Jsbsssu oolm I. ._a Wi. - T Vertoorn. I. Neeltjr, osiers J. Assam ara 6 errltjo, osdors - - - - Gevonden en aan het Bureau van Politie gedepo neerdEEN MAN8JA8. WeenAn, 9 Aug. De Neoe freie Pntte ontvangt van de Agence Bordeano het bericht uit Konstantiuopel tint de Engelsche vloot te Konstautinopel is aange komen om die stad te bezoeken. Tegenover deze dépêche meldt de Pol. Corr. dat slrelits eenige officieren van de Engelsche vloot Kou- suiiriuopel beaoeken en dat het bericht van de Neer /reit Pnooo op eene dwaling berust. ,De oudorgetoekende mankt bekend, dat de gewone JAARLIJK8CHE PRU8ÜITDEEUNQ aan de LEERLINGEN der LATUN8CBÉ SCHOOL i den 21* AUGUSTUS, des middags ten 12 in het Lokaal der Burgeravondschool. Bg die gelegenheid zullen D. van BUUREN en K. A. la LAU door hen vervaardigde Lm- tgnscbe Verhandelingen voordragen. iJSd?i.be^rte1^ wordt ^'’Üvroningbc. leefdelgk uitgenoodigd. Db. D. TEBPSTRA, Deze PILLEN, die sinds vele jaroa met het beste gevolg tegen de (lijm en als maagVar- Sterkend gebruikt worden, door bare verding de spijsvertering seer bevorderen, egmader goed tegen de gal tn zeer sacht laxerend sgu, zgn tegen 321/, cent het doosje, met bengi van het gebruik, veikrggbear hij da uasolgtude Heeren te.- Amsterdam, M Clébaak C°. Droog. Heilige weg D 8(1 Beiswgk, 8. v. d. Kraals. Delft, E. Wilschut. Bommel; (Zalt) J. v. d. Vegta. Delbhaven, J. Koeh. Deventer. Gebroed. Tireaa. Dordrecht, H. J. Giltar. Gouda. L. Schenk op de Hoogstraat. Gorinohem, B. J. B. Bosch, flrma I. P Lsaoedw. 's Gravenhsge, J. Viseer k Zoon in de Spuiatnat. Haastrecht, K. Oosterling. Legden, J T.'Tartars h, Haarlemmerstraat. Lekkerkrrk, 4. don Oudsten. Lineohoten, B. Kruithof. Rotterdam, v. Santen Kolff. korte Hoofdsteun. Stolwijk, Wed. 4. Zgderlaau. Schieilam, Wed A H. Hombonta. Tirl, A. J. Paasaen, Utrecht, Altoos, k Kram, Steenweg over de Deo» kerstr. 372. Vlaardiiigen, M. E. Hoffmann Tjadu. Zevenhuizen, A. Prius. De SLUM en MAAGP1LLEN, bereid volgeer het echte recept, zijn door mij te Gcn/a sÜms m oildoittnd verkrijgbaar gesteld bg den hoer L. SCHENK op da Hoogstraat LET WEL! Om »lk doosje dar eeAle, eu sints onheugelijke jaree gebrnikie SLUM- eu MAAGPILLEN, is een i i(j< t. voorzien met do haadteekeuing van J. SCHREUDER, apotheker, welke handteekeoiog zich ook bevindt op het zegel'ak, waarmede het dorrif verzegeld io. Mes geliere daar wel attent op te zda en zich te wachten voor het gebruik tan een Damask - sel, ilat men tracht in omloop te bruigen. Eu de ziekten oatataau niet alleen door het slechte klimaat, maar ook door de ellendige woningen, die ons niet in staalt stellen nu het gure weer eu over een half uur de felle hitte te weren. Komt in den Kraton, te Oleh-leh, Panteh Perak en Paknn Atsjiu waar teu minste allee het beste kon zijn, en liet wat men daar officierswoningen eu wat men knzeriies durft noemen. Het zgu ellendige, ondoelmatige hok ken, waar een gewoon varken van den leverancier niet zou willen logeeree. Ik wandelde meermalen langs de koekraal, en beujjdile het vee zijn woonplaats. Geen soldaat uit teu klucht over te zwaren dienst te velde; wat gelast wordt, doet teder gewillig: koeli's en dwangarbeiders werkcu tot zjj er bg neervallen, maar ecus ziek, incest men ten minste in een goed hospitaal een rustige, kalme ligplaats kunnen krggen. Maar nog eenmaal snoet ik helaas zeggen: niets van dat alles! (*ur. a.) Ondertrouwd: 't Graoenhage, i Gouda, |9 A“«- 1876- Voorspoedig bevallen van een dood meisje W. A. WELTER—Hoigbk. Gooda, 8 Augustus 1876. Heden overleed ons jongste Kindje ELI SABETH JOHANNA, in den ouderdom van 2 maanden. Gouda, 6 Aug. 1876, Op den 6" Augustus overleed te Amoter- dam onze waarde Behuwdzuster ELISABETH RUTGERS—Oosmobz. J. RUTGERS. W. JG. N. db KEIZER. M. X »b KEIZER—Rutobbs. Vooreen artikel xpn DAGELIJKSCH Gebruik worden op voordelige Conditiën AGENTEN GEVRAAGD. Brieven /ram», Lett. M. k H. Bureau dezer Courant. Manheer THE0PHILE, daar ik door het aan wenden van uw mjj weder mag verheugen in 'tvolle bezit van bengdenswaar- dig hoofdhaar, zoo dank ik u voor het heilzaam mtddel,beveel tevens nw middel in vollen ernst een ieder aan, die zgn hoofdhaar wenscht terug te heb ben, en wil gaarne een ieder ten antwoord staan die twijfel koestert. Met alle achting, J. M. v. d. BRAAK DE WOLFF. AmoUrdam, 3 Maart 1876. Franco aanvrage 4 2 de Flacon (gemaks halve 42 Blauwe Postzegels of Postwisselals ook op rembours) bg THEOPBILE, Frederiks- plein, 32 regts, te Amoterdam. NB. Er bestaan geen Depots. NB- BRIEVEN ontvangt men terug. DB BAD DB COLOGNE deser Fabriek in diverse merken verkrijgbaar HH. Winkeliers worden dringend verzocht, ter voorkoming van misleiding, w«J te willen acht geven op den naam van onzen reiziger de Heer J. B. H. BARO. De Franse! hét budget het geheel k zijn. In de i - Oorlog althau grootiug goed een heftiger k herinneren, da niet vijandig diens persoon, golden. Het van het onder 400.000 frs. kiugen aauleic heel zjjn goed om haar bezu gaf men van Bij de prijsu heeft de heer 1 Van schoone k de jonge damt zich niet doe spoedige eug« tersbmg, Lom afbrengen of hij, te Parijs I ecu eervolle e loopbaan te oog hierop, z opéra-oonnqire De Minister teutoousUlling stenaare nieuw Bij de prjj strijd der lya Minister in i univereitbit vi zooveel reactie blikiiusohe iui De rijksbegr iu do eerslvolgi uitsluitend de jaar, dewijl n tingsjaar z il a Het spreekt ting zich zoo vroegére begro jaars. Eigetlli get niet te géi Bij den ui volgende jaar pende van 1 J begrootiug mo van April. Tei dag oumiddelli eeugeroepen w Febr. of in hi De vwleggi lo. April heef dat de zitting kertüd gehoue nwiu het dén gebracht, i zwaar, hetwelk De r oMMoif DaiUohlattd op burgemeesters toegetoixlen va hüffne berichte) detlijke hoofde l. De ope pliurts: u. in 'yk. 7. Adriaass Johaaass, ouden P. J. iflO. m D. HregaoLwa. ISorritjs, ouders H. J. Bhuko sa W. C. ÓVBBUIDBN: S Aspstsr. JL Moot, 4 re. 10. A. Hilsoasea, 6 UBHUWD: 9 Aif. P. Sobootu is M.L Bookkssi,. - C. StolwijkW. M. ISO Kook. J. H. Voorpgl eo W. A. Palm». N. Me» «s T M. Brouwen. Burgerlijke Stand vaa onderstaande Gemeenten van 8 tot 10 Augustus 1876. GEBOREN: Sehaona, ouden O vos Savona es N. Tor ies*. Loewens» Berutdu», ouden L. Vo» eu H. EogeL aokor. Goertruid», ouden D. Tom »a L. »»n Vüou. Asns Mjdu, osdm J. F. Wooten <a M. IJselouloots. OVBKLXÜEN: Gouw. ONDERTBOUWO: Grou. GEHUWD; J F. F. W. Goevoe, 24 j. os G. Ooworkork, 27 j. (»ss Amatsrdais.) - G. Book, M j »o E Gosdrisao, 26 j. GEBOREN: 6»e»« OVERLEDEN: Grooa. ONDKKTROLWD: Gooiw. GEHUWD: Gmm. GEBORENe AU|. Cathanoa Jokaoaa, ouden H. Ukor- void os d. M. Vcrmejj. OVERLEDEN 5 Asf l- Balk SS j. eo Mht|. HI A. SseksaUdere, eerder weduwe, eas A. Zweere. 6. E. Lorwisif, 1 m. 1. N. do Brays, S j. ONDBBTBOliWD: Grove. GEHUWD» Greoe. GBBOBBN: 7 Aofutu» Froderik, oudere J. Verteeo os W Muulkert. das, ouden J. «as der Wolf eo W. Venrey. OVERUDEN; 5 Au. D. Hogea.!.! A i. ONDERTROUWD, Greoe. GEHUWD: 4 Aug. W. de Joeg, 23 i. so M. C. m der Wolf, tl j. BEHOREN, Tbeodora Adrian., oadere H. Tk. Nrdwa as C. Droog. OVEUEDEN: A. G. Verwoord, 7 - JL «M Oord, 6-re. J. ru dor Pol, 2 m. A. Heij, pk. M C. Heen. 50 j. Goud». Druk von A. Brinkman.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1876 | | pagina 3