ALK, Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. IEN, I 1876. N’ 1868. i BUITENLAND. Woensdag 16 Augustus. ausche I I, etc. L «zending ■eek» aan jen ia tc enees- oemde ikke boek hun go- rin afge ren, dat en ge- sr red- ntendo i huie- riange en, M.' Biiilenlandsvh Overzicht. - I 9 n GRE- tadsche, •ger on ie, AMERI- in op de Schiedam. rkoop ge- makkeljjk Boek- zoak ook' verMndt. BBINK- Hl TURKU, E.. De intending van advertentiön kan geschieden tot ééi uur des namiddags van den dag der uitgave. DUITSCHLAND. 1 V de opmerking verdient, is het Éntó. 1 worden berekend naar plaatsruimte. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. ADVEBTENTIÈN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS i bekomeii de Zuid. i middags het AL- den Oost- leurwaar- in: itingen, le aan de Hoogen I GOUDSCHE COURANT. m kennis kt H. 74 UDA en leeft aan- VENS. De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prijs per driemaanden is 1.75, franco per post 2. De Bank- und Handelszeitung verzekert, dat de wet op het onderwijs thans reeds zoover is gevorderd, dat een gedeelte daarvan en wel het gedeelte betreffende het hooger onderwijs, in de volgende maand, in tweede lezing door het ministerie zal worden behandeld. Dan zal eerst blijken of de bedoelde vooidracht, zooals zij daar ligt, aan de verschillende daarbij betrokken ministers ter beoordeeling kan worden toegezonden. Hierbij heeft men natuurlijk in de eerste plaats het oog op den Minister van Financiën, uithoofde aan gymnaiiën, hoogere burgerscholen en andere instel lingen van onderwijs subsidies uit de schatkist zullen worden toegekend en wijders op den Ministers van Landbouw, die daarbij wegerts de landbouw en handelsscholen, enz., is betrokken. Men zal echter wellicht wachten totdat de gansche voordracht door den Minister van Onderwijs if afgewerkt. Dit laatste gedeelte betreft natuurlijk het‘ onderwijs in de volks scholen. Hiermede zal dan tévens worden beslist of de voordracht in een latere .zitting van den Landdag, namelijk in de hoofdzitting van dén Landdag in het volgende voorjaar, Zal behandeld worden. Volgens het evengenoemde blad zal eerst het gedeelte het hooger onderwijs betreffende, in de eerstvolgende* zitting worden gediend. Sommige bladen deelen mede, dat muntstukjes van 50 centimes met de beeltenis van Napoleon IV in omloop zijn. Men heeft ze dezer dagen in de gangen van de Kamer der Afgevaardigden vertoond. a _Tr en Horvatovitsch het ministerie te doen vallen, de Koning hebben zich zonder veel moeite vereenigd maar zal het bewind met vaste hand blijft het ook Leschjanin gelukken zich tydig aan te slui ten? Dat is de groote vraag. Zijn leger heeft zich na het verlaten van Saitschar in twee deden vil* volgende. Tot heden gold de zoo zeer aangevallen minister bij de clericale partij als een man, die op politiek terrein als zoo onschadelijk mocht worden geacht, dat zijn naam nog kort geleden onder de candidaten van verscheiden clericale combinatiën voor een nieuw ministerie werd aangetroffen. Men heeft zich in het clericale kamp reeds geruimen tijd met allerlei vergeefsche pogingen tot dat einde bezig ge houden. Het ongeduld van vtele leden dier partij, om aan de groene tafel plaats te nemen, is schier voorbeeldeloos. Een der boorden van de partij, lid van de Eerste Kamer, verzekerde hoog en duur kort vóór de sluiting van den Landdag, dat weldra, dat is terstond na het sluiten van de Kamers, een ander ministerie zou optreden. Uit het gebeurde met den heer von Berr kan zeer overtuigend blijken, dat de zaken voorloopig die wending nog niet hebben ge nomen. Waarheen trekken nu de verschillende legerkorpsen, zoowel die van de Turken als van de Serven? Waar zal het tot een nieuwe ontploffing komen? Wat zal het vermoedelrjk resultaat zijn van den te wachten beslissenden slag? Ziedaar de vragen, die de oorlogscorrespondenten der Europeesche bladen thans naar beste weten trach ten te beantwoorden. Het spreekt wel vanzelf, dat ook de best ingelichten over enkele punten weinig meer kunnen geven dan gissingen, maar over de be weging der troepen komen de berichten toch wel vrij o,vereen. Aangaande Osman Pacha, den bevelhebber van het leger uit Widdin, die zoo gemakkelijk mees ter is geworden van Saitschar, werd aan een Weener blad meegedeeld, dat hij met 38 bataljons infanterie en drie regimenten cavalerie naar het Douau-dal voortrukte, maar dit bericht kwam ons te onwaarschijnlijk voor om er melding van te maken, omdat Abdul Kerim zijn hulp zal noodig hebben iu het Morawa-dal tegen het vereenigde Servische leger. Heden blijkt het dan ook, dat de bedoelde corres pondent zich vergist heeft: wel heeft Osmau Pacha een kleine afdeeling naar het Donau-dal, althans naar Bregowo en Negotin afgezonden, maar zijn hoofd leger is op weg naar Banja en heeft zich misschien op dit oogenblik reeds met Abdul Kerim vereenigd. liet schijnt wel, dat de Turken Bauja en Alpxinatz tegelijkertijd willen aanvallen; zij zijn nu vooreerst meester van de toegangen tot het Morawa-dal vair Knjaschewatz en Saitschar uit; verder staan zij zuid oostelijk aan de Servische Moraw bij Supowatz, en tevens bekt nog een Turksch legerkorps nog meer zuidelijk onder Saib Pacha van den Jankova-pas tegen Knaschewatz naar het Morawa dal, Saib Pacha rukte met 18000 man uit Prokolpje op, en zou vol gens een bericht uit Widdin aan de Pesther Lloyd reeds den 6n de Serven bij Bukanja hebben ver slagen en zijn voorhoede tot Ljubtin laten voort rukken. Laatstgenoemde plaats is niet meer dan 30 kilometer van Knaschewatz verwijderd. Dat de Turken dus op bijna alle liniën met een geconcentreerde macht op het Morawa-dal loastor- men is buiten twijfel, maar waar de groote slag zal Eindelijk zullen dan toch de Fransche Kamers vacantie nemen. Het was tijd, want in de voorlaatste zitting kregen een paar senatoren het door de warmte te kwaad, door de warmte eer dan ten gevolge van heftige discussiën over de gemeentewet, waarvan men het lot vooraf met vrij groote zekerheid kon aan geven. Hoewel den republikeinen de verwerping van art. 3 weinig naar den zin is, troosten zij zich met de gedachte dat in Nov. ’77 nieuwe verkiezingen der gemeenteraden plaats zullen hebben, kort vóór de Senaatsverkiezingen. Inmiddels wordt, en terecht, de verkiezing van Dufaure tot senator als een over winning voor de republikeinsche partij beschouwd en als een bewijs dat de kracht der drievoudige coalitie van Orleanisten, Bonapartisten en Legitimisten ge broken is. Men verwacht, dat Dufaure evenals zjjn voorganger Casimir Périer op de leden der weife lende constitutioneele fractie een niet te versmaden invloed zal kunnen uitoefenen. Onmiddellijk nazyn benoeming heeft Dufaure zijn ontslag als afgevaar digde ingediend en spoedig zal derhalve een verkie- zine in het dep. Charente Inférieure plaats moeten hebben. Candidaat der republikeinen is de vroegere prefect Mestreau, lid der voormalige Nationale Ver gadering. De Kamer eindigde Zaterdag de behan deling der begrooting van Fraaie kunsten en ontving het rapport over dc beruchte verkiezing van Demaine te Avignon, hetwelk tot vernietiging concludeert en tot het zenden der stukken aan den Minister van Binnenlandsche Zaken, tot nader onderzoek. Da correspondent van Keuter te Semlin beyëstigt het bericht, dat de Turken te Javor eene overwinning hebben behaald. De verliezen moeten bij beide partijen zeer groot zijnbijzonderheden ontbreken nog. Men ziet een veldslag tegemoet. Een groot aantal vrij willigers uit Oostenryk en Rusland voegen zich bij de Serviërs, onder de Kussen zijn verscheidene kor poraals uitgezonden op kostén van de Slavische Comités te Moskou en St. Petersburg. Het Slavische Comité te Triest heeft den Minister van Oorlog 3000 vrijwilligers aangeboden. Garibaldi heeft eigenhandig een brief aan het Ministerie van Oorlog 'geschreven, waarin hij aankondigt, dat hij het voorzitterschap heeft aanvaard over het Comité, dat te Milaan is opgericht om de gekwetste Serviërs en Montenegrijnen hulp te verschaffen. Prins Milan is den 12den des avonds ten 5 uur aangekomen te Deligrad. De straten zijn vol politie agenten en gendarmes. De correspondent van Reuter te Belgrado meldt Donderdag jl. trachtte een Turksch bataljon door de Servische liniën bij Javor te breken, maar werd verslagen en kwam er bijna geheel bij om. De stellingen der Serviërs voor Javor zijn Qngedeerd. Alimpics behoudt zijne offensieve stellingen aan de Drina. Banja is sterk geretrancheerd, en bezet door het leger onder Tchernajeff. Het leger onder Becker bezet de bergen en liniën aun de Timok en de Morawa. Negotin en Kladowa zyn niet genamen door de Turken. De Prins vertrekt voor eenige dagen om het leger op de Bosnische grenzen te inspecteeren. 30,000 Bulgaren, grijsaards vrouwen en kinderen, namen naar Servië de vlucht. De gruwelen, door de Turken in Bulgarije en Servië bedreven, zijn niet te beschrijven. Allee neemt voor hen de vlucht. Kort vóór dp sluiting van den Landdag, zoo meldt men uit München aan de Weser-Zeitung, had een voorval plaats in een zitting vaneen derafdeelingen van de Eerste Kamer, ten gevolge waarvan de minister van financiën, de heer von Berr, herhaaldelijk bij I den Koning heeft aangedrongen op zyn ontslag. Eerst dezer dagen is men de oorzaak van het gebeurde op het spoor gekomen. De bedoelde zaak heeft zich namelijk toegedragen als volgt: Het is van algemeene beicendheid, dat de prinsen van het koninklijk huis in den Landdag sedert eenigen tijd tegen het ministerie een oppositie voeren, welke de grenzen van een parlementairen strijd schier over schrijdt. Bij gelegenheid, dat in de zitting eener afdeeling van de Eerste Kamer in behandeling was gebracht het voorstel tot verplaatsing der academie tot opleiding van houtvesters, welk voorstel döor Je clericale partij met alle kracht werd bestreden, stond de genoemde minister aan de hevigste aanvallen van de zijde der bedoelde prinsen bloot. Ten gevolge hiervan bood de minister von Berr zijn ontslag den Koning aau. De aanval tegen den Minister had derwijze een hatelijk karakter, dat de heer von Berr zijn verzoek om ontslag meermalen heeft herhaald, dewijl het hem niet langer mogelijk zou zijn geweest in functie te blijven, tenzij hem volledige satisfactie werd gegeven. Deze voldoening is hem geworden, zegt de bericht gever. De Koning heeft het ontslag, ingediend door de heer von Berr, op de voor hem meest eervolle wijze van de hand gewezen. Het is daarbij opnieuw duidelijk geworden, dat, mogen de bedoelde prinsen de parlementaire vormen in hunne wijze van bestrijding i geleverd worden hangt ook grootendeels van de tak- der regeering schier uit het oog verliezen, en alles tiek der Serviërs af. Tschernajeff Tr- aanwenden om 1 de teugels van voeren. Hetgeen hierbij zeer

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1876 | | pagina 1