K Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. IER vc. 1876. N® 1870. Zondag 20 Augustus. AN. RIW, lanbe- HllUNTIIBüPlE. Kennisgeving. i 4 I GOUDSCHE COURANT KHÜXB id ran dm inkman. 118" Augus- den Heer l d ran dén of OCTOBER ;D, gelegen ite Reeuwgk, B no. 1063 ire, 40 area jDERS ran iBDAG den lags ten één en We in- ONEN zyn AÜGÜ3- i ure, in het te Gouda sn, Zjjlen en i Koken en en, roor den JA.NUARD oor den tijd JANUARU jks (de Zon- rmiddags 10 atseljjke Se- erwyl de in- ehreven, fb- ■ge vóór vjjf i, op gezegde g, wel te BARD. zijn, mag men geen nattige zaken wegens geld gebrek uitstellen. Maar zonden die crêches waarlijk zoo nuttig zijn, dat de bestrijders alleen op bijpaden succes konden behalen Zijn crèches een uitvloeisel van ware of valeche liefdadigheid? De geachte spreker uit n-uu=r. Deyenter beeft T“1 geZeKd- nlaM “iet “UeS- st zijn nut hebben, dat UM heeft de voordeelen opgenoemd, maar de op vele school, dooie» eu andere watert», die aan bijzondere perso nen toebehooreu, vastgesteld den 14n Junij 1870. Verordeuing ter voldoening aan art. 9 alinea 1 der wet tot voorziening tegeu beemettelijke ziekte, vast gesteld den 49 Ootohér/18 November 1873. Verordening op de beweegbare bruggen, vastgesteld den 18u November 1873. Zijnde deze verordening aan de Gedeputeerde Staten ran Zuid-Holtand, volgens hun bcrigt van den 25/29 Julij 1876 in afschrift medegedeeld. Eu is hiervan afkondiging geschied waar het be hoort den lln Augustus 1876. De Secretaris, De Burgemeester, Dkooolebvbu Fortuijn. van Bzuokn Uzendoohn. Nauwelijks zyn de berichten tot ons gekomen, dat de oorlogsfakkel weder in Europa is ont stoken. nauweljjks worden de kolommen der - dagbladen gevuld met de berichten der gruwelen, grondwet verplicht is waaraan beide partyen tich schuldig maken, of ^8®®» ook de stem der liefdadigheid wordt gehoord, en U'*“” het Ltoode Krui»” wordt te hulp geroepen, om - de geslagen wonden is heelen, en de bedroefde gaven_ veroorlooft die niet meer noodzakeljjk harten te vertroosten. En die roepstem is niet vergeefs. Uit Oostenrijk, Duitschland en Rus- land snelt men toe om te helpen, en duurt het nog eenigen tjjd, dan zal ook West-Europaniet achterblijven, om Turitep en Serviërs te steunen, i Verre zjj het van ons af te keuren, watgedaan j wordt om den lijdenden broeder te helpen; de liefdadigheid is den Nederlander, God zij dank, niet vreemd, toch kan het er van tfld tot tjjd op g&mea wordt, dat naast verawegew. Hot mart ons stoers* de ware liefdadigheid ook een valsche bestaat, zii° huiselijkheid te bevorderén; de moeder is de eerste een der voornaamste deugden, L_ valsche daarentegen is zeer dikwijls schadelijk. Zonder nu'te willen beoordeelen of het >Roode Kruis” een uitvloeisel is der ware of der valsche liefdadigheid, zonder te willen nagaan in hoe verre de pogingen door het Roode Kruis aange wend strekken om het oorlogvoeren voor krijgs zuchtige vorsten geinakkeljjker te maken, is toch de vraag geoorloofd of het wel de ware liefdadig heid is om van hier gaven te zenden naar het tooneel van den oorlog in Turkjje, terwijl hier nog zooveel Ijjden te verzachten is, terwjjl in Indië nog zooveel noodig is om in alle behoeften van onze strijders te voorzien, die daar sedert maanden hun leven in gevaar brengen tegen een hardnekkigen vjjand en gevaarlijke ziekten moe ten trotseeren Zoude dit ook valsche liefdadigheid kunnen zijn Maar wij behoeven het oorlogsveld niet te be zoeken om valsche philanthropie te zien. Ook in ons midden is die waar te nemen Veel wat onder den naani van weldoen en weldadigheid doorgaaf, mag op dien naatn geen aanspi maken. Dikwijls doet men op-dit gebied met den besten wil verkeerd en hebben de beste voor nemens ongunstige resulataten. Zoo verdedigde de afgevaardigde vau Deventer op de algemeene vergadering der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen de oprichting van - - crèches of kinderbewaarplaatsen. De welspre- he‘ kuiselnk leven nog zoo krachtig z^u, dat 1 v vl i a WAAn VC\(\ ëzATO mar nnnAOTT rn rtiinhron ah zin kende inleider v»u dit vraagpunt wees op de 7“7 BURGEMEESTER eu WETHOUDERS ran Gouda, doen te weten, dat door den Raad dier ge meente in zijne vergadering van den 18n July 1876, ia vaatgeateld de volgende verordening: De Raad der Gemeente Gouda. Overwegende dat bij de verordening op de brand weer, 'vaatgesteld den 11 Norember/9 December 1864 7 Maart 1865 en gewijzigd den 26 Juuy 1871, vooncbriften worden gegeven omtrent de inrigting van bewaarplaatsen van petroleum, welk onderwerp thans geregeld is bij de wet van 2 Junij 1875 (Staateblad of>. 95.) Heeft bezloten Art. 24 der bovenaangehaalde verordening in te trekken. Zijnde deze verordening aan de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, volgens huu bericht van den 24/29 July 1876 in afschrift medegedeeld. En is hiervan afkondiging geschied waar het be hoort, den 11 Augustus 1876. De Secretaris, De Burgemeester, DbOOOLSBVBH FoïTÜIJN. VAN BbrOEN IJzENDOOSN. K ENNISQEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda, doen te wetet, dat door den Raad dier ge meente in zyue vergadering ran den 9 Junij/18 Julij 1876, is vastgesteld de volgende verordeuing. De Raad der Gemeente Gouda, Overwegende, dat art. 178 der wet van den 29n Juny 1851 (Staateblad n°. 85) zooals die is gewijzigd bij de wet van den 7n July 1865 (jüaateblad no. 79) voorschrijft, dat de Raad ten minste eenmaal in de vijf jaren verklaart, welke verordeningen, tegen wier overtreding straf is bedreigd, nog gelden. Heeft beeloten Te verklaren, dat de verordeningen, tegen wier overtreding straf is bedreigd en die nog gelden, zijn de volgende: Verordening van Politie op de markten, vastgesteld den 18n December 1855, voor zooveel betreft de art. 1 tot en met 10 en de art. 12 tot en met 14. Verordening van Politie op de logementen, herber gen, koffiehuizen en tapperijen, vastgesteld den 18 De cember 1855/5 February 1856 en gewijzigd den 11 July 1866. Verordeuing van Politie op het bevaren tan de wa teren der gemeehte Gouda, vastgesteld den Hu, De cember 1857. Verordening van Politie op het elachten en ver- koopen van vleeich of tpek, vastgesteld den 4 Juny/12 July 1861. Verordening op de wijken en bet doen van aangifte tot het byhouden der beoolkingwegietere, vastgesteld den 27 Junij/15 Julij 1882 en gewijzigd den 23n November 1870. - w Verordening op de laad- en lospleateen voor de itoombooten, die de Turfsingelgraoht bevaren, vastge steld den 18n December 1863. Verordening op het verkoopen vau vuch, vastge steld den 26n February 1864. Verordening op het bosswen, betrekken, ontruimen en af breken van gebouwen alsmede op de verplich tingen van eigenaren van huizen en nabnrige enen, vastgesteld den 11 November/9 December 1864/31 Januari; 1866 gewijzigd den 29n December 1865 en den 13n December 1867. Verordening op de brandweer, vastgesteld den 11 November/9 December 1864/7 Maart 1865 en ge wijzigd den 26 Junij 1871 voor zooveel betreft de artt. 1 tot en met 23 en de artt. 25 tot eu met‘78. Verordening van Politie, vastgesteld den 16n Junij/ 11 Augustus 1865 en pewyzigd den 8n October 1875. Verordening van Politie, tastgesteld.den 18n Augus tus 1869, betrekkelyk het openen en sluiten der Khuiee», waarmede de kokert of duiken nader parti culiere woningen en geztickle» op de Oost- en West- haven\zyp voorzien. Verordening op het begraven van Igke», vastgesteld den 26n tlotober J869. Verordeuing op het zuiver houden van wateringen jg als middelpunt van het gezin, zien wij schilderijen uit de oude Hollandsche T en die beelden, die ons zulk een gunstigen indruk geven van ons vroeger volksleven, zij moeten voor ons niet vergeeft geschilderd zjjn. In Belgie en Frankrjjk mogen eigen huis en eigen haard niet die aantrekkingskracht hebben die zy vroeger hier hadden en in Ond-Engeland nog hebben, wij moeten in het belang van ons waarachtig volksgeluk het oog niet richten naar het Zuiden om de daar bestaande toestanden hier over te brengen. De banden, die het huisgezin vereenigen, moeten wij niet verslappen maar zooveel mogelyk trachten te versterken, het huiselyk leven moet meer en meer de grondslag worden, waarop ons volksgeluk rust; en juist door de oprichting der crèches wordt het tegendeel bewerkt. De vrouw, bevrijd van de zorg van hare kleine kinderen door de crèche, van de zorg der grooten door de lagere school, kan zich in fabrieken en werkplaatsen gaan afmatten of ziek aan een zalig nietsdoen overgeven, de uithuizig- is, kan dan regel wo>den en de man zal meer eu meer de ledige wanden van zijn eigen woning schuwen om zyn vrye uren in. het ettaminet door te brengen. Overdrijf ik? Misschien dat de steeds ge roemde Hollandsche degelijkheid en zin voor lijk leven nog zoo krachtig zjjn, dat men 100 i®*® n’e* behoeft te duchten en de groote kindersterfte, die veru^reaakt wnldoOT crêches lediK blÖTen' dan ook is de oprichting de ongeschiktheid van vele moeders om haar nutteloos geweest, en het volk, beeft getuigd kroost op jeugdigen leeftijd te verzorgen; hy de maatschappy Verkeeren de crêches wees er op, dat vele moeders door haar bezighe- l daarentegen in bloeienden toestand, dan gelui den verhinderd waren de vereischte zorg aan haar J Ke“ ZU tegen het volk, en de maatschappy zal kinderen te wjjden en deze moesten toevertrou- zich “00F..dl® oprichting te veïwyten hebbèn, wen aan budere kinderen, die zich daardoor aan dat z0 schijnbaar met een goed doel medegewerkt schoolverzuim moesten schuldig maken. Crêches de huiselijkheid by ons volk te ver- dus in het belang der zuigelingen, crêches ook Blinderen. - in het belang der oudere kinderen, een zaak dus D® departementen der Maatschappy kunnen van algemeen belang, die geheel tot de roeping nu beoordeelen wat hun belander voorkom^ der Mwtschappij belooft. De meeste motieyen 1 bek bevorderen van den huwelijken zm vanens die aangevoerd werden om dit voorstel te be strijden, konden tegenover de verdediging weinig indruk maken, omdat zjj minder de zaak, meer een bijzaak behandelden. Het platteland kan van crêches niet profiteeren, naar miju bescheiden meeningeen tegenwerping die van weinig inzicht getuigt in hetgeen kleine kinderen behoeven waarom zou men in iedere plattelands gemeente geen crèche kunnen oprich ten? Komen er zes kinderen, dan heeft de verzorgster overvloedig werk, althans zoo men de crèche niet eenvoudig tot bewaarplaats ver lagen wil. Maar het zal geld kosten, werd ver der gezegd, en de maatschappij heeft het niet. Is de instelling noodzakeljjk en in het algemeen belang, dan ligt het op den weg der maat schappij om daaraan den eersten stoot te ge ven. Het lager onderwjjs dan geheel overge laten aan de zorg der regeering, die door de 1 ‘1 voor voldoend lager en de gelden die dan i beschikbaar zouden komen, aaq^de crêches en andere zaken besteed. Zoolang men zich uit- valsche philanthropie te zien. Ook in - 1- -1--u nemen doorgaat, mag op dien naam geen aanspraak beid der vrouw, die nu gelukkig uitzondering meer de ledige wanden ming schuwen om zyn vrye uren in.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1876 | | pagina 1