Nieuws- en Idvertenlieblad wnr Gouda en Omslreken. K LJE Vrijdag 1 September. It lek 1876. - vrijdag 1 sepiemper. N® 1875, VACCINE. Kennisgeving. VOLKSGEZONDHEID. B JIJE vLAND. Buileiilaiuhcli overzicht. 'd mp3 de broeinesten van den reactionairen geest, waar 2* o .Ij niet slechts de onkosten 'te dekken, a II-OOT. flB. au kleur te. .a CE LS. U Zn. ■PL»T> - t MM teMM« te wages, poort. het van groot belang dat verontreiniging van het perk worde gesteld. Geen riolen moesten in onae nitloopen. Het feit, door Dr. bloed is. en kher- ossing de ikoat/. 1. 'ouda bjj te Oude- plaatsen .oaidMjlvqo - GOUDSCHE COURANT. ihenleven e korter i verbeel- hiedenis- rertuigea i grya te zeerwei- ran 50 a H)ls nog >ud schjj- f verdor- door nit- den tijd, r. iet reeds t het de rel deug* aarborgt i femieu is/0.60. ELTAz., Vooral bilaugnjk i» deze verkiezing met het oog op de cijfers, die het duidelyk bewijs leveren, hoe zeer de liberale en republikeinsche beginselen onder - de natie veld winnen, wat zeker voor een gróót ge deelte te danken is aan de vo *rziehtigheid en de gematigdheid der kamer.' Bij de algemeene verkie- ziiigtn toch, m Maart jl. werd de prins de Lucigne verkozen met een meerderheid van Ü‘21 stemmen en thans is hy-d >or dezen ver- l met een meerderheid van ftOO stommen bij bijna gelijk aantal uitgebracbte stemmen. Te Deed Pontivy verkreeg de heer de Mun thans atechts 9.790 stemmen tegen 10,725 in Maart, toen de npuolikrih le Maguet slechts 4,768 «temmen Verwierf en thans 'Z. meer valt dit in het oog, omdat het der kamer geen ingang, zouden vinden. Gaan echter -ifj-vgn erBsfc gematigdheid» dien zij met zooveel succes rijn op*e- Dp Maarschalk heeft da manoeuvres in< bet kamp van Chalons bijgewoond eu «al den -thvScpt. de’Ms - zout en naven» de :eme«n de 60 oanta BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Oo*fa, brengen ter algemeene kennis dat met aanvang van - ejkeu VRIJDAG, des voortniddugs ten 8*/s ure, in het Gasthuis, gelegenheid zal bestaan on zich loitelooe te doen meuten en herinêiiten. Gouda, den 29n Augustus 1876. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, DroOOLBZVEK FoRTUIJN. VAN Bk|OKN IJZEN DOORN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda, brengen ter kennis van de Ingezetenen, dat i’é BE GROOT! N(1 van de INKOMSTEN en UITGAVEN der Gemeente, over het dienstjaar 1876, voor den tijd van veertien dopen, op de Secretarie, ter lezing van een ieder is nedèrgelegd, waartoe gelegenheid wordt gegeven op alle werkdagen, van des morgens ten 16 tot des namiddags ten 1 ure, terwijl bovendien, tegen betaling va. kosten, afschrift dier begroeting kan worden verkregen. Gouda, 29 Augustus 1876. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, Drooolsbvrr Fortüijn. van Bebokn IJzzxdoozn. K E NN I8GEVINO. De BURGEMEESTER van Gouda, brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden, dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belasting™ enz. te Rotterdam, op den 28 en 29 Augustus 1876, zijn executoir verklaardde Kohieren van hei Patent* regt, N(l.-2, 3 en 4, over het dienstjaar 1876/77. Dat voormelde Kohieren ter invordering zijn gesteld in handen van den Heer Ontvanger,’ dat ieder daarop voorkomende verpligt is, zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen, en dat heden ingaat de termjjn van DRIE MAANDEN, binnen welken de reclames behooren te worden ingediend. Gouda, den 23 Augustus 1876. De Burgemeester voornoemd, VAN BERGEN IJZENDOORN. Verbetert men de volksgezondheid, men ver meerdert de volkswelvaart; niemand zal dit ontkennen, en toch, hoe weinig werd vroeger, hoe weinig wordt nog gedaan, om den alge- meenen gezondheidstoestand te verbeteren. De ondervinding bjj bestnettelyke ziekten opgedaan, leert ons, dat die streken hel minst van ziekten de ingezetenen het zui- de Veluwe heeft nog J, in Zeeland had men slechte weinige gevallen, die van buiten waren >n. gezonde streek gelegen, verloor ontkennen, en toch, hoe weinig werd hoe weinig wordt nog gedaan, om den meenen gezondheidstoestand te verbe' ondervinding bjj bestnettelyke ziekten L Li te lyden hebben, waar verste water drinken. Op nooit de cholera gewoed, 1 aangebracht. Het onde Utrecht daarentegei hoewel in een gezonde streek gelegen, verlo< steeds vele burgers, wanneer die ziekte heerachte. Het sterftecijfer voor Rotterdam, waar men toen nog al veel ongezuiverd Maaswater dronk, was altyd hooger dan dat te Amsterdam, waar het grachtwater ondrinkbaar is, en waar men of Vechtwater of duinwater moest'gebruiken. Her- baaldeljjk is dan ook reeds de aandacht van ge leerden en leeken op den toestand van het drinkwater gevestigd. Ook in onze gemeente is dit in de laatste jaren bjj herhajing geschied en de overtuiging is ook hief op weinige uitzonderingen na algemeen, dat het Goudsche drinkwater nog altjjd vlaai te wensdheu overlaat. Benige ver. betering moge er gekomen zjjn, sedert op een grootaantalplaatsen tonneh met gezuiverd water van gemeentewege geplaatst zijn, waarvan de len kosteloos kunnen gebruik maken; echter zal deze verbetering afdoende Ook in onze gemeente is dit in de laatste V J is ook hier op weinige uitzonderingen na «bal te wensdheu overlaat. Benige grootaantalplaatsen tonneh met gezuiverd water ingezeten, niemanA i Maar van waar nu die naam? niet anders dan het bovenbedoelde, dan 1 men het water voor verontreiniging - 9,413. Te meer valt dit m het departemeut Murbihan steeds werd beschouwd al> I va. L- J': de denkbeelden van de republikeinsche meerderheid de republikeinen voort op denwlfden weg dan kan men zich wel verzekerd houden, dathunue’ de invoering met zoude misschien de invoering nuttig kunnen om in dit'ópziohf'verbetering aan te brengen, als wij boven zeiden, een zaak van het hoogste want dit kwaad is helaas! nog; algemeen. Heb- belang voor de volksgezondheid. L. ben enkele steden hun waterleiding, in de meeste - n -j-- De uitslag der verkieiingen te Pontivy en te Guin- gamp v juf l« <ien van de Fransche kamer van afgevaar- - t f digden is het onderwerp der beschouwingen in de van Kralingen heeft Fransche bladen. Hoewel met de kleine meerderheid o daarop niet mocht van shchts 375 stemmen heeft iu eerstgenoemd arron- wachten, maar het heeft den beetaandeu toe- dissement de clericaal de Muu de overwinning behaald stand trachten te verbeteren door te beletten op aijn republikeiuschen tegenstander, terwyl te Guin- dat het water in de gemeente verontreinigd gamp de republikein Hnon met 6,334 stemmen werd werd. Heeft men sedert jaren in verscheidene g< 5,834 op tyn legitimistischeu tegenean- gemeenten in het Noorden, o. a. in Groningen dida it, prins de Lucigne. reeds zeer aanzienlijke voordeelen .getrokken door het van gemeentewege ophalen van die zaken, waardoor ons water verpest wordt, te Kraliugen heeft men dit voorbeeld gevolgd en in weerwil van groote tegenwerking van eene gedeelte der burgery het koolcloset-stelsel inge voerd. Een vreemd woord voor een eenvoudige zaak. Men heeft de rioleu doen opruimen, en de. boven dm heer Huju, privaten van emmers voorzien, die van gemeente- slagen i..-. - wege twee of drie maal per week worden ge- een bT ruild. Maar van waar nu die naam? F-.’. men i zoude men het water voor verontreiniging bewaren, maar den dampkring daaraan bloot stellen. Om dit tegen te gaan, heeft men in ieder privaat een reservoir of bewaarplaats van kool, die verkregen wordt door het verbranden van straatvuil en andere plantaardige zelfstan digheden, en deze bewaarplaats is zoodanig met het privaat verbonden, dat, na het gebruik gaan, dan kas meusich wei vereesoni noudeu. aataim terstond een laag kool in den emmer valt, meerderheid telkens opnieuw zal worden vertterkf. waardoor alle atank vermeden wordt. De ge- vulde emmers worden in een fabriek geledigd f -- L daar wordt de in hond bewerkt tot eenuitmun- in het zuiden van Frankryk beginnen. kunnen noemen. Als voOrloopige maatregel tende meststof, die in zakken verzonden kan toe te juichen, vooral toen het te zuiveren wordenmet den verkoop daarvan hoopt men water nog uit den, IJsel gepompt werd (thans niet slechts de onkosten'te dskken, maar boveit- pompt men het uit de grachten) maar onge- dien de gemeente nog eenig voordeel te be- Vrijdag den la September aanstaande, schikt om van blyvendey aard te zyn. zorgen. Zooals men weet is een aanvraag om concessie Vele deskundigen hebben in den loop van voor een drinkwaterleiding by den Raad aa_n- den zomer de. werking van dit stelsel te Kra- hangig, en wacht de beslissing op de resultaten lingen onderzocht, verschillende inspecteurs van van een nauwgezet onderzoek door de gezond- het geneeskundig staatstoezicht hebben de wer- heidscommissie naar de deugdelijkheid van het king nagegaan en algemeen was men daarmede Uselwater ingesteld. Indien de resultaten gun- ingenomen; in kleine uiteengebouwde gemeenten stig zyn, dau is de zaak zoo goed als beslist; schijnt het dan ook verre de voorkeur te vet er moge dan misschiet) quaestie zyn over de wen- dienen boven andere stelsels'. En al is nu juist schelijkheid van eigen aanleg door de gemeente, de ingenomenheid te Kralingen niet algemeen, boven particuliere aanleg bjj concessie, maar al worden daar adressen geteekend om tot het is eenmaal het water drinkbaar bevonden, dan oude terug te keeren, die klachten schynen, mogen we daarin binnen enkele jaren voorzeker na een onbevooroordeeld onderzoek, vrjj onbe- verbetering verwachten. teekenend, en moeten, naar het schijnt, veel meer Het zou echter te weuschen zyn dat hierop op rekening van bestaande kleingeestige ver niet gewacht werd, maar dat reeds nu een deeldheden, zooals men die in alle kleinere maatregel genomen werd, die niet alleen het plaatsen vindt, gesteld worden, dan wel op de tegenwoordig drinkwater (gezuiverd giachtwater) werking van het stelsel. Trouwens bet oude zou verbeteren, maar die ook later, wanneer vindt altijd vurige verdedigers, al ware het we ons in een flinke waterleiding mogen alleen omdat het oud is. Staring's boertje, verheugen, voor de volksgezondheid vrueht zon dat liever d >or den modder stapte, dan de nieuwe dragen. Ook dan, wanneer ons grachtwater brug over ging, is nog volstrekt geen beeld niet meer tot drinkwater Wordt gebezigdis uit den voortyd. Hij! heeft steeds vele nako- --tgn voortdurende melingen in ons midden. grachtwater paal en In alle gevallen zoude het van het hoogste belang voor onze gemeente kunnen zjjn, dat grachten mogen de werking «an het stelsel ook van hier ern- Büchner in zyn stig werd- onderzocht. De voordeelen, die het beschrijving van Gouda sUhgehssld, dak de kan af^er;*en zyn voor onze gemeente-finaneiën eene water schepte en de andere vuil water volstrekt niet te versmaden, en zelfs wanneer goot in dezelfde bijt, moest niet meer plaats die voordeelen uithieven, en de invoering met kunnen hebbèn, en toch, is het met de riolen geldelijke opofferingen gepaard moest gaan, dan iets anders? zoude misschien de invoering nuttig kunnen In vele gemeenten--zoekt men naar middelen zijn tot verbetering vau ons grachtwater, zoo- om in dit opzicht verbet 1 1 - gemeenten wordt nog nitgezién naar de beste middelen, om de verontreiniging der grachten te voorkomenplannen wordeu beraamd, maar de onkosten daaraan verbonden, beletten veelal de uitvoering men bljjft overwegen, en sluimert in, tot het uitbreken eeupr besmettelijke ziekte de zaak weer aan de órde stelt. Het gemeentebestuur terecht gemeend dat men log, algemeei eidiiig, indi

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1876 | | pagina 1