j l -,t nf r°i m Kolomen. "I T KBVSTMEP.WiS, AD VERTE NTI EN. fgcStle Burgerlek» Stand. Receptie 3 Sept. a. s. Yuur dku eursww 1876/1877 vau «Ie Bur^cravuud- •ekubi alhier werden iugrschreveu 101 oud-leerliu^eu én 68 nieure leerlingen. 59 leerlingen legden het toelatiugs-exüuien *afvau dezen zijn 5 geolttntBt iu de le klfüae, 81 in de voorbereidende ktesse eö zijn 28 afgewezeu. Het gehed aantal leerliagen dcjr Behoal bedraagt dus 116. lt - - -i Heden morgen heeft Heiutjó van Duureu zieh in de Korte Akkeren door verdrinking van het leven willen beroven, doeh is nog iu tgilfi door een paar fabriekarbeider* uit het water gehaald. Door hoogtu ouderdom niet meer in sUnt zijnde, om in haar onderhoud te voorzien, heeft zij ver moedelijk dit heduit genomen. I)e nlgemeeue vergadering van liet anti-dienstver- vangingsbond werd Donderdag in Diligeotin gehouden, ouder leidiug van den voorzitttr van het hoofdbestuur M. B. -graaf ran Limburg Surum. Tegenwoordig waren afgevaardigden der afdeelingeu Aalsmeer, Am- stenlna, Bergen op Zoom, Delft, Dortlteèht, Grave, 's Graveuhage, Groningen, Haarlem, Harderwijk, den 'Helder, Hellevoetsluis, Leeuwarden, Leiden, de Lier, Maasluis, Neuzen, Oudewnter, Rotterdam, Seliitdam, Yeqld, Vlisêiugen, Wugeningeu eu Zwolle. De voor zitter bracht een hartelijkeu welkomstgroet tot de opgekomen afgevaardigden en leden, waarna hij eene beknopte uiteenzetting gaf van het doel der aige- meeite vergat Ir ring, als plaat* waarvoor de residentie do meest geschikte scheen. Het doel dezer byreu- komst was dat het bond zieh definitief zou consti tute ren do vergadering zou de statuten, door de commissie van organisatie vastgesteld, waar uoodig ♦erbstsren en overigens bekrachtigen. De «fd. Gouda was niet vertegenwoordigd. Ver gissen wij one niet, dan zijn de leden der Goudsche ofd. zelfs niet opgeroepen iet benoeming van afgevaar digden. Zoo de afd. nog leeft, dan is het te wen* wben, dut het bestuur zorgt dat Z^j teekeneb van leven gfttft, waar dat behoort. De tweede algemeene vergadering van den Multa- putiortWond zal den 12u Sept. iu het BijfMétel te Amsterdam gebonden worden. In het 15e taal en- letterkundig congrrs, te Brus sel gehouden, ia besloten dat het volgende congres te &iui|>eu zal worden gehouden. Die gemeente had per telegraaf (nog al in het Franscli ha cjugros daartoe uitgwuoodigd. AHn dc lw rliugeu der urmensehool te Wageningen cal bij wijze van proefneming gedurende een jaar outtarwgs in het teekeneu worden gegeven. In de volgende week zal te Goes de Hoogere Burgerschool voor meisjes worden geopend. Te Rotterdam ia gisteren morgen op de rivier eeu roeiboot, waarin 8 personen zaten, door eeu tjalk schip overvaren, waardoor de boot omsloeg en allen te water geraakten. Zes personen zijn gered, doch twee zijn verdronken, wier lijken tot dusver nog niet zijn gevonden. De sebipper van het tjalkschip schijnt aau bet ongeval geeu schold te hebben gehad, daar plotseling een hevige windvlaag iu het tuig van ziju schip viel, waardoor dit niet naar het roer luisterde, Eergisteren avond is op de Riviervischmnrkt te 's Hage een paard gespannen voor een rijtuig zonder bestuurder, komen aanhollen en verbrak in zijn Vaart het hek voor het ZuidhoUandsch koffijhuis, ten gevolge waar van die afsluiting vernield eu het rjjtuig gebroken is. Het paard werd zoodanig aan den buik verwond dat het kort daarop dood neêrstortte. Een onbekend persoon, die het paard heeft willen tot staan breu- gen, heeft een slag tegen het hoofd gekregen, waar door bg in lood.iuigen toestand verkeerd dat hg naar bet gasthuis ia gebracht. Omtrent de afdeeling «Ouderwijs* ter Philadel- phia-tentoonstelling schrijft men aan de II. Ct. «Als grootste inzendster treffen wij hier de Neder- landsohe Regeering aan, of wil menjuiater, de Ne- derlandsche commissie die van het van staatswege verstrekte geld de taorwerpen heeft laten ronken. Behalve het Eugelsche statistiek rapport over het lager en middelbaar ouderwijs benevens programma's der lessen van.H. Burgerscholen, vinden wij hier al hetgeen betrekking heeft op het inwendige oneer schoollocalen kaarten, globes, pleisterbeelden, school banken, schoolklokken, tel ramen, atlassen van Neder land en andere werrlddeelen, platen voor dierkundig onderwijs, gipsmodellen enz. Genoeg om den vreem delingen te doeu zien dat wg met* nalaten te bezigen wat strekken kan om het onderwijs zooveel raogtdgk te vergemakkel\jken. «Ook het uitwendige onzer scholen ia niet ver geten; ten groot aantal fraaie pbolografifin, school gebouwen, hetzg van middelbaar, hel rij van lager onderwijs, toet de plattegronden, versieren niet de enoemde kaarten, w;*imu vooral Stariugg lundbouw- undige en geologische eu ïlubrcchts historische kaarten <lc aandacht trekken, de wanden van ons schoohlenartement. Voor eerstbegiunendeu heeft raeu van dc hand <ltt haereii Aarts, ten Brink en/auzaen verschillende kaarten om de klinkers, medekliukers ens. te leer##, hetgeen met toepasselijke teekeuineeu oUfelutateril wordt. 'Een o#dere *eer VerditnsteEke fiXeudin* ig diO* #an dei» he Hmlag ük> Utreeht Genoemde imchanieus heeft een verzameling natuurkundige instrumenten ingezonden, die vooral v*or lagere scholen wegt us deu lagen prijs van groate waarde moeten zjjh. "De meeste instrumentnn zijn treses afgewerkt; de -cjllestie sehijut eoer de ge wone natuurkundige proeven zeer volledig. «Uit de prospectussen blijkt, betgeen ook niet te wonderen is, dat reeds mscp dan 350 seholen in ons vaderland ziju insirwnenten gebruik™. Ook de heer Deutgeu, te Groningen, met ziju schoolborden met kunstmatige leistof, verdient genoemd te worden. Vooral eehter leert men het auderwijs uit detehool- boeken kennen. Te Philadelphia heeft men etn groote verzameling daarvan, die wij in de collective expositie der boekhandelaren aantreffen. De 124 boekhandelaren, die hiernau hebbeu deelgenomen, hebben met subsidie der Nederl. haofdeoinmissie eeu nuttige eu zatr vol ledige tsutooostelliug vau al hetgeen in de laatste jaren uitgekomen is geleverd, eu gelukkig zooveel mo gelijk oorspronkelijke werken eu geen vertalingen toegelaten. Dat ook in Amerika deze verzameling op baar waarde gesehat wordt, leeft ons het Ameri- kuansehe weekblad voor den boekhandel, de Pukli- then Ifeekbly, dat met een litografie der nette etalage een vleiende beschrijving tan het tentoongestelde gaf.' De heer Hubrreht, de seeretaris-gcncrAal van het department van biuueulandsehe zaken, schijnt van meaning te ziju, dut de trnjea nog niet gehaat genoeg, in een eprrespondentie uit 's Hage aan de A. Cl. leezeu Wij althans .Hier ter stede is het gerucht Verspreid, dal de seuretaris-generuul van liet departement van biuuen- laudsche zaken voornemens zou zijn* om zijn ontslag te vragen, ten gevolge zijner slechte verhouding met verschillende umblenaren. Ik deel u dit gerncht evenwel onder alle reserve mede. Zooveel is evenwel zeker, dat die verhouding te' wensehen overlaat, en daardoor nodeélig wefkt «p 'stands zttkeü. De secretufis-geacraal is ten zeer bekwaam en ijverig msu, maar heeft soms zonderlinge denkbeelden. Als een nieuw staaltje hiervan verhaalt men, dat, terwijl vroeger een ambtenaar Verlof van den minister van binnenlundsohe zaken willende hebben, dit verlof sleehts per gewonen dienstbrief aanvroeg en daarop een gewonen brief van het ministerie terug bekwam, waarbjj hein dat verlof werd toegestaan, de secretaris generaal een oud besluit in de archieven zou opge dolven hebben, volgens, hetwelk van het toestaan van eeu verlof leyet kunnen geheven worden. Dienten gevolge betalen sinds eenigen tijd de ambtenaren, ouder het departement van binueulandséhc zaken ressorteerende, voor het bekomen van eeb verlof leyet, die soms met het zegel te zanten f 2.79 bedragen. Andere departementen heffen voor verloven geeu leges. Gelijk men weet, wordeu deze leges verdeeld ouder de ambtenaren aan de miuistariën, naar gelling van hun rang en ontvangt dé~ secretaris-generaal de grootste portie.' De Bloemgracht te Amsterdam was in den nacht van Woensdag op Donderdag het tooneel van een eeen zeldzaam getvenaardeu els brtltaleu diefstal met braak. In een aldaar gelegen pakhait, dienende tot berging van allerlei koopmnnssehsppen en waarin bovendien door dc firms EL- Luchaingw k Zn. kantoor werd ge- honden, hebben de naehlcltjke rooms eerst door era in aanbouw zijnd belendend perceel en vorvoigens door eene vooraf iu het dak gebroken opening, met gebruikmaking ran eene ladder, zieh tot het bedoelde kantoor den toegang veitohaft. Ben drietal lessenaars vorf'l men aldaar Donderdag-echtend met guWeld opengebroken, een zware brandkast, waaraan echter geene fracturen, lag ras de plaats en voorover op den grond, en dat de onbekende dadels, die zich slechts van eene kleine geldsom lebben weten meester te nrókvSs, bij eene eveatoeele ontdekking zich niet ongestraft zouden hebben laten vangen, getuigt eeu ter plaatse door hen. achtergelaten geladen pistool. Van de daders is voemlsaog geen spoor ontdekt. B. O. Men meldt nit Leeuwarden: Het getal onfleriinge veefoudsen in deze provincie was bij het sinds des vorigen jaws 27, zijnde 1 minder dan in 1874. Het getri deelnemers wat in 1879, 3298, zijnde 209 meer; het getal runderen, waarvoor was deel genomen, wasJ8832, zijnde 3778 meer dan in 1874. In laatstgenoemd jaar Werd schadevergoeding verleend voor 398 runderen tot een bedrag van 24892.98, waaronder J 12789.11'/, alleen wsgens longziekte. In 1879 wat het getal runderen, waarvoor schade vergoeding is gegeven, 992, tol een beloop vsn 46345.82'/», waarouder 21717.38 alWeu wegens longziekte. By vergelijking van bet getal Verzekerd* runderen met den geheelen rundveestapel (212,774) bljjkt, dat in 1875 daarvan was verzekerd ruim 26 te* houder# tegen rtrim 14 hondsml 1874. ehnff6*" *'l°° "*e vee®""k** v*)trui*tanif: plaats A^sf bevat ewionJ^inge statistiek van professor Max Muller, die, op gexag vau een ver- trouwbaar geestelijke beweert, dat de woordenschat der boert» niet meer dan 300 i 350 wpórden bevat. Iemand van een gfwone taMf oegosding gebruikt tp de eonrersatfe -f- volgens df* p||f|esor 3000 a 4000 woordeu. Zij die nauwkeurig denken en logisch redeueeren gebruiken ongeveer 10,000 woorden. Shakespeare, die het in afwisseling van uitdrukkingen verder dan eenig ander schrijver heeft gebraeht, be schikt* over 15,000 woorden. Het oude testament moet slechts ongeveer 5600 verschillende woorden bevatten Het ProciHciaaltlad van Zuid-Holland bevat een circulaire van den commissaris des konings aan borg. eu weth. der gemeenten en san de besturen der water schappen ia de provineie, waarbij o. k. van de bekende circulairedes ministers van financiën san de bestu ren rekenplichtige ambtenaren de weigering van Belgische koperen munt wordt aanbevolen. Een klein, lief, arm knaapje van 4 jaren slapte eergisteren een wiukel binnen van ren juwelier in het Palais Royal te Parjjs. Hy legde een ku op de toonbank en vroeg om een paar oorringen, dtelty nana tar. geschfnlte wijlt) gsven. winkelier eu andere pertoneu, die in den wiukel wuren, luchtten, maar ern heer, die' getuige was van het feit, gaf den winkelier eeu wenk, nam uit dc lade een paar fraaie oorringen, gaf ze den knaap en teide: «geef mij de soa." Dit geschiedde. Een te Philadelphia verschijnend dagblad meldt, dat doctor Thomas Gunning, wonende iu de 21ste straat, No. 34, de gevaarlyke eer gehud heeft, dun Carlos negentien tanden uit te trekken, cru eer, daarom gevaarlijk, daar de patient gedurepde de operatie den tandmeester roet,verwondingen en schop pen overlaadde, niettegenstaande de preteirdrnt vier mediclba'e Onsen ether had ingtfslilrt om here onge voelig te maken eu twee personen hrnn, vasthielden. Na het uittrekken van dé zevende tarnt gersakte don Carlos In woede en braakte hy allerlei verwvnscliin- gen uit, vergezeld vun schoppen en vuistslagen, Hij wicrj de mannen omver, die hem Vasthield», en liep woedend door de kamer, achtervolgd doof den t.e eed meester, dis, er eiudt lyk in slasgdu hem eeu blok ijs op het hoofd té puiteen, waardoor' hij wat knliner werd. Don Curies ging weer zitten en liet zich de overige twaalf tanden uitrukken. Nu dc operatie werd hem een tydeiyk gebit verschaft, in afwachting van het gereedkomen van het definitieve dat voor hem vervaardigd wordt. Wat het Ceutrasl-eomita van het Roodr Krui* in Ned.-Iudii gedurende het ja«r 1876 verricht heeft, wordt uitvoerig medegedeeld in het dezer dagen ver schenen jaarverslag. In de inleiding tot dot 4* verslag wordt met leedwezen verklaard, dat vooralsnog het tyq- sxip, waarop het comité ziju arbeid kon staken, zelfs tijde lijk, slechts, inet geen mogelijkheid is te bepalen. Het verslag, besluit met eeu warm beroep op de militairen iu het algemeen tot steun van een inrich ting, vooral voor hun behoeften in het teven gèroepeo. Aan eeu verslag van den Nedertandscben bonsul te Milaan, betreffende den zijde-oogst lis het volgendU| ontleend Het resultaat ran den zyde-oogst dezes joars heeft aan de verwachtingen, welke de gunstige weersge steldheid gedurende de lente had doen ontstaan, niet beantwoord. Door de plotselinge weersverandering werd de ontwikkeling der moerbeziënboomen vertraagd, terwijl oen groot gedeelte der eieren reeds aan het uitkomen was. Éne aanzienlijke hoeveelheid ging daardoor verloren, terwijl de kweekers den moed niét hadden, om andere kartons aap te schaffen wegens deiwkwijaenden toestand van den zyde-handéL De tater uitkomende rupsen Ontwikkelden zich, op .vol doende wijze, maar hetgeen reeds was te niet gegaan was te belangrijk en werd daardoor niét goed gemaakt. De oogst kan dus nauwelijks een derde gedèelte'Van dien des vorigen jaars bedragen hebben. De spinners, ontmoedigd door d* vroeger gelede* verliezen, openden de kokonsmarkten vtat lage prijzen, bmstreeks L. 3.29 per kilogr. Nadat echter geWek» was dat zy hunne behoefte aiet konden dekken, giqgeh de prijzen snel in de hoogte, en kan men »u,,(20 Augustus) L 4.25 als middelprjjs aannemen-, Ten gevolge van den kleinen oojjst is de spemitttle- geeat ontwaakt, en sedert het begin van Juli it <ta ontzet in rijde buitengewoon groot geweest, terwijl de prijzen omstreeks 50 pet. rezen, voor «ijde-afVal zelfs 100 pot. 01 er een verdere rjjtmg te verhech ten is kan moeielylt beoordeeld wofoen, eh *0 ét van afhangen of de fabriekanten v<uizijden stoffen gelegenheid vinden ota huu fabrtakaat tot prijzen af te artten. welke aai* (li* -der ruwe zijde geëvenre- nd had te 'S'HeAogeAose^ een» vaif delta ope»«fe Vergadering plaat* vair de gamot vat^oo] handel en MBrielfrn tot beritmfug fan mtddcRu tl wering der Belgisehe oenten. Ruim een zestigtal in gezetenen wootglen deze vergadcringbij. Verschillende tnidd*» 'tot wering, gerd# bepprok» «eu Bel der kamer vermeende de houder* van Belgische oeuten te moeten waarschuwen tegen de nmleeleu, die zy zouden ondervinden, wanneer eenmaal de nieuwe muntwet zou zija uutgenomsn en de Brlgisehe oenten alsdan slechts Je waarde van oud koper zouden vef- krygen. Na eenige discussie werd het foorstel gedagu om eene lyst te doen circuleren omfez de annwezigec, waarbij zij konden verklaren, om Van nf een nader te be^ileu tijdstip geen Belgische centen meer iu ontvangst te nsmen. Een der tegenw irdigen merkte op, dat er naar zyu iuziau eerst middelen moisten Iv round worden om de Belgische centen naur huu vaderland te kunnen uRvoereu; naar hij had verno men, konden dc ceuleit niet naar België vervoerd worden dan met eeu geleibiljet en zouden de ont vangers der betastingen weigeren, bedoeld document af te geven; It.j stelde mitsdien voor, dat de kamer i zich ter zake tot den minister van financiën zon wenden. De kamer vcrklnarde zich bereid hii rtoc onverwijld de noodige stappen te doen, terw ijl zij verder lysteu vA doen cirouleeren, waasop handelaars, winkelier*, fabrikeuten enz. zich kunnen verbinden geen Belgische centen meer te ontvangen of uit te geven. Inmid dels zal het publick iu de dagbladen zoo,veel mogelijk op de hoogte worden geelt li 1 van hel verhandelde in di ze openbare vergadering en van hetgeen verder tot bereiking vau het beoogde doel zal worden verrioht. Dezer dagen vertoonde zich te Amsterdam eene sohiju- basr fatsoenlijke, wel wat armoedige, doch niettemin net gekleede vrouw. Zij wisten vertrouwen in te boezeroen bij een goi dbar.igeu kruier eu zijne huis- ruw, aan welk echtp tur zy o. a. opgaf dc dochter zijn v»« een geneesheer te Apeldoorn, in het Ainstel hotel drie kamers te hebbeu gehuurd, ruimschoots Vin eugelsche banknoten, jntvei tan, enz. voorzien te Wezen en ntror Amsterdam te ziju gekomun om baren oom een gepensioneerd kolonel van liet O.-I. leger op te zoeken. Eeu paar dagen achtereen liet zij zich per Vigetautc langs ds straten eu grachten rondrijden, al zo*ksude naar den kolonel, en *y breidde hare ontdekkingstochten uit tot zelfs iu <1* gemeente Slo- tërdtjk. Toen eind lijk cmtreut de «ohtkeid 'vau den koUipel zoowel als Van eenige door haar verkamde cÉgCUctie biuknoten ernstige twijfel gerezen was en de Vrouw aan een der politiebureaus m v.rhoor Wutd genomen, btaek ds gewuude nicht dvs kolo- •eta eene doorslepen bedriegster te zijn, reeds eeussnal wigens oplichting door de riehthank te Eutpheu tot 'tanige mnnndoa oetatrsf veroordeeld en werd op meitw .te dier zake «eu bevel tot veorloopige anuhoudiug ||gen knar verleend. Eenige bij toser gevonden angtfsehe hagku'den bleken anmmces eeiror nieuwe finding te zijn vun eeu fralisoh buis in moile-srükelen 2 -MHapiw m De iu de legerplaats te Zeist gekampeerde en, dis sedert dot 18u Augostu* aldaar zijn bgekotneu, hebben gisteren «hit kamp verlaten en |nt naar hunne ijnrniroem u teruggekeerd, pieuzi lfileu hg Werd hel knap betrcklfcu door de*2c, 4e, Je I He CMSpsgsie van hi l 9h Ueg. vestieg-nrtillvie de leerlingen Vla den noofbeveidetidi n cursus te (treoht, die'tot den "1511 September aldaar zullen *iuperen, waarna hst kamp zal worden opgekrok**. De hand Van een bekwninen ustter, die «lag aan tan eet/oonrunt werkt, behandelt ongeveer 80, ert per /lag. De afstand, welke zyu hand teil ft sf te leggen, bedraagt ongeveer een voet iter, en om ze weer op naar plaats terug te bi gu weder een voet, dus twee voet per letter. »nri legt dus ellren dag een afstand «f om 168, R. 4- van b8 kilometers. In «en geheel 'dit, nis men den Zondag aiet med stelt, 5 poasgtMb, dat ta 19 mual van Amsterdam nar ijrdfiffavond hebben wij, bezoekeih ffer Hartooql n, 'de^ kennfomafctng jrermeuwd met de S# Ik bwelke legenwerj.iag mij hier toegevoegd wordt door den een of anderen goedaardi^eu muriek- i liefhebber, die de voorafgaande uitdrukking wel wat kras yiudt. (rij reraaa;t, o afmaker vun edele pogingen om •ehoone gaubléu te doen voortbrengen door muonen, gestoken iu glooit pelten en verstolen van gebrek aan zelfbewonderiug, gij vergeet dat het niet billijk is de gewone Schutterij-muzick te vergelijken met de Rotterdamsche Deze hebben hulptroepen uit Eruilitlo, uit de opera enz. enz., zij worden euorm gesalarieerd, terwijl gene roeien moeten met eigen QeineMpr sleehts door liefhebberij gedreven worden Wt de beoefening van Harmonie-tnuziek l 't Is waar, de muziekuiakende schutters blazen voor hun pleiner f Nu, 'h won dat ze '4 ook voor mijn pteizier dedenj De Rotterdamsche schutterg-muzirkriiiteu hebbeu, dat gedaan. Ik heb genoten Zeker, 't klonk ha d iu dc zaal, maar tossoheu hard eu ruw blijkt bij eeu goed cofps eeu groot verschil te bestaan. Herinnert ge u nog het Allegro uit de Eroïca? Wat eeu i?enot, te luisteren naar de voortreffelijke uitvoering van dat moeilijke en prachtige deel dier syiuphouie, gewijd aau den grootsteu eersten consul der 19e eeuw, of geniet ge nog bij dien heerlijken ucooordenstrooin uit de Tauuhanser Fantaisie, of wordt uwe aandueht niet geboeid door die kokette «Ulaue Douou" too geestig, zoo guitiir, zoo vroolijk, zoo sokalk gedacht en uitgevoerd, of viudt ge behagen in die eenvoudige, fijne, echte Ilaydu'sche Serenade, of viudt tie Forsohe, karakteristieke Robespierre- ouverture meer ow sympathie Geen wonder als ge zonder voorkeur egt, want alles was sohooo, en elk stok was een gettmUt met eigene gelaatstrekken, een genre vol aantrekkelijkheid, de uitdrukking van een diep en rijk gemoedsleven. Noem Beethoven, Wagner, Haydn, Strauss eu gij noemt vier karakte rsAdeldom, Hartstocht, Lieflijk heid, Levenslust. i Noem Beethoven en ge denkt aan een wereld van melodie, van fijne, lénige harmonie; noetn Wagner en nementawege opgenomen en opgemeten zijn ten eii,<D als' leiddraad te strekken voor plannen voor een cretarie-bureau te Buitenzorg. Het bericht iseeiiigs- tius verrassend, daar het plan tot,een U-pefh^tg ut wprgajiiaatie der secretarie m nauwer vtrbiiud tnet de hoofdèn der departementen van algeniefin b stuur DOg altijd aanhangig schijnt, en wanneer dat.dour- gaut, eene verplaatsing der seoretarie naar Bnitcuz irg allicht gevolgd zou moeten worden Vloor eeue derge lijke verplaatsing der departementeu van algen» be stuur, welke verhuizing in 't belang van het gemak van ,'fi publiek, dat natuurlijk telkens op de bureaux zaken te vragen of te berichten heeft, onmogelijk schjjnt. «^Sedert het vertrek der vorige mail beeft de Regee ring den koers der Mexfknansehe doFlurs tweemalen moeten veriagen, deu 19., 2.82'/a> waarop hij sedert 6 Maart geweest was, op/2.22t/i, en deu volgeudeu dag toet afkondiging in een buitengewoon nummer der Jav. Ct. van /2.22'/f op /2.15 ten gevolge vau telegrafisch bericht omtreut eeu verdere daling in den zilverprijs. Dit is nog ruim een stuiver hooger dan de koers van 3sh. 6d., waarop tegenwoordig het postkantoor te Singapore bij de uitgifte van poft wissels naar Engeland deu dollar berekent. tfyst zoor u'.re feilxflding die sombere diefatokoen, wor'tetatxl met «ie msahtan der mutiek, met de grenzen der H.iiua*ienoren ltaydn, <m gij ziet. beta, die kiudeilijk trroolyk* man, gij hoort zijn naire, geestig*, frissohe, liefelijke muziek; noem Straus?, eu gij deukt aan de vroolyke stad Weenen, gij ziet trippelende roeten, gy hoort rij" joügr, piquaute, uitgelateue, doch nooit triviale muziek. Ik ben aan 't doorslaan geraakt, waarde lezer, maar dat is beusch mijn schuld ttln, «hnrfeeefcHntettiennrijtrr schold aan. My is de Tnottd ovi rgerloeid, oiëilat het hart rot was, en had na ziju corps niet Z"' voortreffelijk gespeeld, nut z"uitmuntend geschilderd met tonsil, dsn had It niets *e« r gezegd dsn dat het Dbtiderdggargnd vies weer was, dat d« stads- verlfchtiifg* reel M ran iotale duisternis, dst er een, heel geschikt* gelegenheid beatoud om in het water te loopen of kennis te maken mat psardeupooten, alsdan net een gevoel te krijgen of er een rad voor de oogen draait, enz. eos. Aantrczien evenwel der gelijke staaltje* van goedgehumeurdheid niets ver kwikkends hebben, eindig ik veel lii rer met het toeval te zegeueu dat ons de gelegenheid schonk (zy 'l dan ook met opoffering van f 200 extra) in plaats van Dunkleii* kapel de BotterJamecbettohnttery te hoe re*, JA® BAJtKNDSE CORRESPON tlENTIE. Alls hqO'LIJKk stukken, berichte* enz. .oor de GovdtcTu Ct. heateiud, moeten ,esdreueeril worden sso uz Hiniclli rs bezorg» bij den uitgever. Alleen AboDneiiieDta-unvrageit en Adverteotien moeten ge ndreaeeerd aan den oitgeeer. Om opuutbnnd of vertraging ven berichten te voorkomen, wordt men beleerd verzocht hierop te willen letten. GEBORBN81 Aog. CorocfTa, ouilera P. vso Ham en Oostrrbrock 11 OVKRI EDEN": 1 >ept. K. de Wind wed. M. A Verkwik, 68 10 m. M. M. Nvderbtaf, 8 j. ONDERTROUWD: 3 Sept. A. van Tol, te BotlMop. 46 j. en M. Dain, 45 j. P. »*n Miet, 52 j. en J. Brzem, 52 j. - W N. KoldA.uff, fit Iridfn, 29 j. eu f. Ro^ Tto Limburg, 25 j. S B»yt, 83 j. co C. van der Wit- ttrboer, 23 V jkgpel 9ver»^ha4uwt en huttefg-miiziél W(e kmgt nie( een, «Ii(ntooh op de lfppen, als hjj tioh hcrihheft dewt AlcinstcdSsehc peddnterrie met bar- hdWWhs gdlniden dfgehpkokhn Mhijnt te habbrei om san-rea «gigccin» verbeterde uitgave wan moffrikaan- •ota 'Vttaztinuzlck dwt cachet rnn Élhrttery-dnilziek t* geven 1— 't v, RATAVIA, M Jnli. 'In het Mail-overzicht van het A. D. e. Af.-/, leest men: De Hum Ct., die te Padang verschijnt, alwaar men zftsh vögr de expeditie van de Nederl. geografische venenigitsg zeer interesseert, ook geldelijk, heeft on lang* «tl het plan van dan tooht baohnuwingeu gewijd, die ten eerste het voldoende vun het bijeen gebrachte geld in twijfel trekken, en vervolgens deuo. inziens bshartiglugwawliffon wenk geven, om niet, ftru den tocht avusituiirlyk te willen maken, door de weinig bekende streken, die men gaat expl ütoe- ren, bmten ons gebied t* wijlen zoeken. In dit etnk wordt het doortrekken in het gebied der Korintjiërs zeer afgeraden, omdat de Soven-Djamhi een ryker cn interessanter streek is, en de bevolking van Korintji ons ze*i- vyandig en tegenover Hollanders zeer ach- tordochtig is. Dit heeft lijn grond in de kofile- kultuur, .die in Kociuyi -bestaat en in de overwe ging dier lieden, dat zoodra de Hollanders op hun gebied vasten voet krygcii, tij hunne koffie tot een hepaahien prijs aan de Nederl. regeering zonden moe ten leveren, volgens het op Sumatra bestaande stelsel van „aanmoediging der bevolking om koffie te plan ten vo»f het gonveMrttoentiC - -i - Dezsr dagen werd bsgicht, dat tot de wegplaat- sing der seoretarie naar Buitenzorg besloten wat. l>ft bericht vond tyn grondwharsdhljttlijk IfibetlSlt, dat de lokaliteiten der secretarie Alhier van géntér- Ondertrouwd WILLEM NICOLAAS ROLDANÜS, 1« Lnit. der Inf. te Leiden, "Kl THEODORA JACOBA ROEST van LIMBURG. Gouda, 1 Sept. 1876. Voor de vele en hartelijke bewijzen van deelneming, ondervonden bij onze '2&-JARIGE EOHTVEREENIGIN'G, betuigen wij door deze onzen innigsten dank. H. F. ROLL en Echtgenoot. Gouda, 31 Augustus 1876. De Heer B. F. C. VERBEECK en Echt- 7|' D a oenoote betuigen, ook namens hunne Kinderen, hunnen oprechten dank voor de menigvuldige bewijzen van belangstelling bij bonne VÖF- I en-TWINTIG-JARIGE ECHTVEREENIGIN6 ondervonden. Zjf die iets te vorderen hebben van of ver schuldigd zjjn anli Mejufvrouw de Weduwe A 0. SCHOUTEN, worden verzoeht daat van op gave of betaling te doen, ten kantore van de Heeren de Weduwe KNOX en DORTLAND aan de Turfmarkt te Gouda. De Vennootschap tusscbeu de Heeren 1 C. LAFEBER Fz. en C. IJSSEL8TIJN tot i het-drjja^ van Handel in STEEN KOLEN en gOl/WiMATERlALEN, onder de Firma A. JONKER ZONEN, is na wederzijdsclt goed vinden van af 15 Juljj 1876, ONTBONDEN. De vaak zal door mjj ondergeteekende, onder de Firma van A. JONKER ZÓÓN voor eigen rekening en risico, op denzelfden voet worden voortgezet. >C. USÖBLSTJJN» Gofu[a, Aup. 1876» «IkdG

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1876 | | pagina 2