BINNENLAND. Kennisgeving. Laatste Berichten. Vergadering van den Gemeenteraad. POLITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 'Gouda, b ren (reu Ier algemeene keucis, dat de 'Gemeenteraad in rijne vergadering van deu 11. dezer maand heeft benoemd tot Leden der Com missie belaat niet het ontwerpen ran en het herzien der plaatselijke verordeningen tegeu wier ■overtreding -strafis ^bedreigd, en waarvan de -Burgemeester Voorzitter is, de Heeren: W. J. F0RTD1JN DROOG LËEVER, Mi. V. P, P. KIST, Mr. H. J. KRANENBURG en Dr. A. LUIJTEN. Ovméa, den 12n Sept. 1876. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretarie, De Burgemeester, DaOOGLIÏVÏR Fostuijn. van Bkro*n LIzkndookn. GOUDA, 12 September 187#. De eerste luit. A. D. Petter van het 4e rag. in fanterie, is tot adjudant by het dépSt van dat oorpe alhier benoemd. De gezondheidtoestand vso dr. Kuyper is, volgens ■het fU0. /TM, zooverre verbeterd, det men hem tegen Ootober a. s. in 't vaderland mag terugverwachten. Het plan dat het Hoofdcomitd voor een Houtman- mooumeut alhier zich voortstelt, vindt bestrijding. De hr. S. Maller Fzn. uit Utrecht en prof. Fruin uit Lei den kotuen op tegen de voorgenomen verheerlijking van een man als Houtman, die het naar faun gevoelen, niet waard se. Prof. Fruin legt dat het plaa door alle deskundigen, die hij er over sprak, eenstemmig wordt afgekeurd eo hij hoopt dat de ontwerpen hnn plan nog by tjjds zullen laten varen. De heer 1. N. Scheltema, lid van het Hoofdcomitd deelt in de A'. Hot. Ct. van heden mede, dat het Hoofdcomitd ia hare laatst gehouden vergadering heeft besloten ziek eerlang te verautwoordeu en sioh betreffende de geepperde bedenkingen eu bezwaren zssh tot het pnbliek zul wenden. Het scliynt in deze gemeente met de eonoerten te gaan, all met de re„en. Worden nadat wjj weken lang te Vergeefs naar een regendroppel verl&ygd heb ben, nu dagen achtereen etrooraen waters over de aarde uitgeaLort, er is ook een tyd geweest, dat wjj als 't ware smachtten naar een goed concert, terwijl thans 'teene nauwelijks uchter den rog of een tweede wordt geannouoeerd. De eerste helft van September zal nog niet geëin digd zyn of een vijftal concerten werd in deze maand gegeven. Voorzeker te druk 1 Wanneer wjj dan ook niet overtnigd waren dat het hier achter aangekondigde Skptet Concert van het Zweedsche Huzaren Regi ment, ook na al .'t deler dagen gehoorde, uitstekend zal voldoen, dan zonden wij veeleer onzen atadge- nooten aanraden nu eens t'hnis te bljjven en bniseljjk genot te verkiezen boven dat van de oouoertzaal, maar wjj kannen dit niet, want de roep die ven elders over dit oonoert tot ons kwam, noodzaakt ons ieder dringend san te raden het met zjjn tegenwoordigheid te gaan verteren. Zaterdagmiddag werd op een hwvenvoorkamer van oen der eerste hnisen op de Tprftnarkt een revolver afgeschoten in zulk een richting, dat de kogel eerst door het raam van genoemd huis vloog om vervolgens zjjn tocht over straat voort te zetten en eindelijk te land kwam in het huis van den heer O. op de Hoog straat. Gelnkkig trof de kogel niemand (er werd alleen een ruit doorschoten), maar het achjjut wensoheljjk dat men een meer geschikte plaats kiest tot het honden van schietoefeningen. Bljjkens een bericht van den Nederlandschcn consul- generaal te Alezjmdrié ia iu Egypte eeue besmettelijke ziekte onder de peerden, buffelt en koeien uitgebroken. Omtrent den juisten aard dier ziekte konden nog geeae bijzonderheden opgegeven worden Inmiddels was nu 36 Augustus af de uitvoer ven paarden en hoornvee verboden, en werd van dien dag af het der ziekte op de te verstrekken gezondheids- vermeld. De Algemeene Synode der Nederlandache Hervormde Kerk heeft zich tot Z. M. den Koning gewend met het verzoek, dat het hem behagen moge aan de beoordeeling van de wetgevende macht te onderwerpen, om tp art 23 el. 3 van de wet op het lager onder- in art. 1 al. 6 van de wet op het middelbaar oadtrwys, in art 7 al. 1 van de wet op het hooger onderwjjs te doen opnemen eene bepaling, waarbij wordt vastgesteld, dat de bevoegde tnaoht in de gemeente, na overleg met de plaatsejjjha kerkelijke autoriteiten, de schooluren op een wjjze regelt, dat voor het gods dienstonderwijs, te geven van wege de kerkgenoot schappen, voldoende tjjd ovwbljjfi. Door tusschenkopaat van ds. Moll hebben kerkvoog den der Nederd. Herv. Gemeente te 's Grnvenhage van een onbekend» 1000 ontvangen voor de metatratie der G route Ketk. Het plan voor de rioleering te Rotterdam is door deu architect-directeur der gemeentewerken aan het Dagetjjkaeh Bestuur ingezonden In de onrnkerheld of die iul877 znUat kuniieu worden verwerkt, hebben B. en W. gemeend vooralsnog geen gelden voordat werk te moeten aanvragen. Men schrijft nit Amsterdam rid. 0 September Te beginnen met heden avond worden de troepen ven het garniioen (det belangrijk versterkt is geworden) in de kasernen geconsigneerd. Aan de officieren der schutterij is aangezegd, det zjj de stad niet mogen verlaten. Het personeel' der brandweer iz er op voorbereid om zoo uoodig ale politie-korpe dienst te doen ea baar telegraaf zal mede eene rol iu den politiedienat vervallen. Dit alles geschiedt met het oog op mogelijke oulnaten, wegens het niet honden der kermis. De waterenood-commiizie nadert het einde van haar veel omvattend werkde sckadeloosstellingen zjjn vastgesteld en daarvan ia aan de belanghebbenden mededeeling gedaan, voor huilen en verdere gebouwen wordt 100 pCt. uitbetaald van de opgenomen schade, aan warmoezien en tninien 50 pCt. en wegens schade aan veldvruchten 30 pCt, (HU.) Het programma voor de opening van de Vergadering der Staten-Generaal te Grsvenhage, op Maandag den 18 September 1876, luidt els volgt: Det middag» tan twaalf ure, zullen de Leden der Staten-Generaal zich begeven naar de zaal, bestemd voor de zittingen reu de Tweede Kamer, en zich in eene Algemeene Vergadering vereenigen, onder voor zitterschap vau deu doer Zijne Majesteit den Koning benoemden President van de Eerste Kamer. De Ministers, Hoofden van Ministeriële Departe menten, de Kanselier der Orden en de Leden van den Reed van State znllen sieh, des namiddags ten dén ure, mede in die zaal vereenigen. Zjjne Majesteit de Koning, de Vergadering der Staten-Generaal tuttende openen, zal ten dén are met deu volgenden tr-fn - het Paleis afrijden a. Een Kommando Cavallerie tot opening van den trrin; t. Een Hoffourieren twee rjjknechts te paarde. De Kamerheer-Ceremoniemeester, gezeten ia eene koets met twee paarden bespannen, gaande ddn lakkei naast elk portier; i. Acht Kumerheeren ven Zjjne Majesteit, gezeten ia twee koeteen, ieder met vier paarden be spannen, gaande iéa 'lakkei niest elk portier. De Kamerfaeeren plaatsen «ah volgens hunnen rang van benoeming, l De Groot-Officieren van 's Koning* Huis, gezeten in twee koetsen, ieder met les paarden bespannen, gaande twee lakkeien naaet elk portier; f. Een Kommando Cavalerie; De Ópper-Ceremonie meester, geseten in eene koets met vier paarden be spannen, gaande één lakkei naast elk portier; i. Zjjne Majesteit de Koning en Hunne Koninklijke Hoog heden de Prinsen, tegenover den Koning gezeten, in eene koets met soit paarden bespannen, gaande ecu rijknecht naast elk paard en vier iskkejjao naaet elk portier. De Adjudanten-Generaal» sn de Generasl-Msjoor waarnemend Gouverneur der Koninklijke Residentie, te paard rijdende de ondstea in rang reeitt, de jongiten iq rang trntu van de koetsdaarop volgen de Officieren van het Militaire Huis, rjjdende twee aan twee, de oudsten in rang vooruit; i Een Kom mando Cavallerie, tot sluiting van den trein; De trein zal rijden' door het Noordeinde, door de Hoogstraat, door de Gravenstraat, over het Buiten hof, near het Binnenhof. De trein gekomen zijnde aan de Vergaderplaats der Staten-Generaal, zal de Koning aan de deur van het gebouw ontvangen worden door een Commissie uit de Vergadering, die voorafgegaan door den Kamer heer-Ceremoniemeester, ,de Kamerheeren en de Groot- Officieren vau 's Kouiugs Huis, Zijne Majesteit zal geleiden naar de Staten-Geueraal. Het Militaire Hniz volgt onmiddellijk. De Groot-Officieren van 'sKoninge Hniz en de waarnemende Gouverneur der Koniukljjke Residentie planteen ziob aohter Zijner Majesteit» zitplaats, de Kamerheeren roeit» ea het Militaire Hnii Mms van den Troon. De zitting peëindigd zijnde, gaat de Koning met denzelfden trein, waarmede Zjjne Majesteit binnen gekomen is, en in de vermelde orde, naar het Paleis terugzullende de trein dan navolgenden weg nemen: van het Binnenhof, over dee Langen Vijverberg, over de Plaats, door bet Noordeinde, naar het Paleis. Salvo's uit bet geeebnt zullen bet afrijden van den Koning van bet Paleis, en het oogcuUik wsaro» ^Jae Majesteit bet gebouw van de Stzfae-QeunZ verlaat, aankondigen. In de week eindigende met den 9den September Werden in Friesland 4 gevallen van longziekte *e- oonstateerd, zonder dat een nieuwe koppel weid san. gstart. In dezelfde week ren 1176 kwswnTs ziektegevallen voor tm werd era nieuwe koppel oen- gntnnt bevonden. De heer A. Moen», lid van de Tweede Mam heeft in zjjne betrekking ven inspecteur ven bet km' onderwijs in de prov. Utrecht eene eirealalrTt*. 'zoude* aan de gemeentebesturen in die provincie, omtrent eene regeling van het godsdienstig onderwS. san de leerlingen op de openbare scholen. De inspeotenr vestigt dtarbjj de aandacht op de stoornis, die het onderwjjs ondervindt, door het komen en gaan der leerlingen 'van of naar de eateohiiatie: op den wensch der godsdienstonderwijzer», dat hun onderwjjs niet .Uera gegsven, maar ook ontvangen worde, terwijl de kinderen uit de school komeade dit niet zoo friech en Opgewekt ale noodig is ken nen volgen, en dat een en ander zonde worden weg. geruimd, indien op een geaohikten dag in de week (evenwel niet det Zaterdags) een behoorijjke tijd. geheel ea onverdeeld, sen het geven van godsdienst onderwijs werd besteed. Daartoe geeft de inspeotenr aan de gemeentebesturen in overweging, in overleg te treden met de bestoren der kerkgenootschappen omtrent de Waag: welke men bet best voor bet geven ven godsdienstonderwijs aan de kinderen kannen worden besteed, en deerne eeue verdeeling vest te stellen der sehoolares, dteseoveffi mogelijk san het redeljjk verlangen van da geboorde kerkbesturen voldoet. De Commissie van oppertoezicht en beheer over de Kweekschool voor Zeevaart te Leiden beeft ter kennis gebracht, dat op Maandag 25 dezer ia voor noemde inrichting eene keuring zal plaata kebbea van knapen, welke bjj 's Rjjks zeemacht eene verbintenis wenachen aan te gaan. De werkzaamheden aan de kribwerken bjj Brrgstoep in de Lek te Berg-Ambeoht hebben een ssnvtng ge nomen. Weldra zal doe eene radicale verbetering va* het pontveer aldaar tot stand komen. In het tijdperk van vier weken, 6 Augustus tot I September 1876, zjjn, bljjkens ingekomen ambts berichten, door longziekte aangetast in Znid-Ho'land 48 .runderen Utrecht 6 s Friesland 20 in het rjjk 8t sonderen. In het vorige tijdperk van vier weken waren 71 runderen door die ziekte aangetast. (Staattet.) De «Ned. Spectator" stelt in het laatste nr. Heems kerk voor als een vogelaar en legt hem het volgends versje ven J. Cats in den mond: lek heb de mees soo fijn gekregen Door eoet gefluit en sarat geqaeeL Eén vogel liet mjj noch verlegen, Dies helpt de kip mij casueel. Ick mocht wel peren bejjen winnen Wie weet of dat noch atrax niet Inckt! De nering kan nn weer beginnen. Al ie die nyt 't verbant gerockt. Te Pittsborg ie een maatschappij opgeriekt voor bat maken van vaten zonder boepels. Het bont komt aam stammen in de fabriek en wordt geheel door stoom bewerkt. De inrichting is van dien aard, dat de maat schappij per dag 2000 spijkervaten kan leveren, die veel sterker zjjn en er beter nitzien, dan het vaatwerk op de gewone wjjze gemaakt. Longfellow heeft alle aanzoeken om een gedisht te leveren ter gelegenheid van de tentoonstelling te Philadelphia van de hand gewezen bjj is thans bezig een groot gediobt te vervaardigen op een Indiaaneeh onderwerp met betrekking tot den strjjd aan de grénaes, welk werlt een politieke tendens zal hebben. Aan de Jout. Ct. ia een aairiige-byfonderheid be treffende het bezoek, Vrjjdag jl. door tien Bcheik uit Algiers aan Nahura Artit Hagittra gebraoht, teroore gekomen. Toen nameljjk de vontelyke Arabiet au den ingang werd ontvangen door been* oommie- sariseen, rolde ba tuseehen zjjn vingen een sigaretts, stak ze aan, deed een trok an overhandigde ze daarna Mn aan der gas theereu, die, niet wetende wat dia gift beduidde, den tolk om opheldering vroeg, «Dat ia de grootste err, die n door den 8cheik kan wordu bewezen", antwoordde de tolk, gij moet die «p- rookeu. De uitdrukking op bet gelaat vu den vereerden commissaris moet by die mededealiag hoogst dubbelzinnig zjjn'geweest Aan een particulier echryven tui Kotta Xaéja, van 1 Juli, ontleent 4e Zatfb, Courant bat volgsndos We zijn bier ntt ia-den regentijd. De opentten znllen eerst na 't einde daarvan, du tegen December, hervat kannen worden, 't Ie nu zaak te zorgen, dat de troepen in onze hoofdvesting Kotta Radja op permuente wijze gelogeerd worden, en dat wel zoo spoedig mogelyk. Wat er stut is bjjna geheel van bamboe eb deu begint aeer slecht te worden. Zoo spoedig de werkkrachten dit toelaten, worden konten gebouwen geut De woning van den generaal iz gereed en eenige hoofdoffieieriwoningén zjjn Weldra aigswerkt. Een blak voor 10 luitenants, waarvan leder Hu» kamer en verder telken» vier heeren Mn gemeenschappelijk vertrek hebben, ie mede in ge reedheid. Morgen aal met den bouw vu een Mok kapiteinswoningen een begin worden gemaakt u daarmede hoopt men in een paar maanden gereed te zyn. In de nabijheid van Olth-leh moet een spoorweg brug gebouwd worden over eene lasnue. Ie deze in gereedheid, dan moet nog een eind spoorweg vau ongeveer t»ree K.M., tot aan 't zeehoofd, worden wervaardigd. Voorloopig iz au de overzijde der lagans «en halpetatidu gebouwd, vanwaar men in ongeveer tien minuten tot op eenige honderden meter afstand •van den Kraton stoomt. Wanneer men deze later -zal bereikt hebben, wordt de weg in zuidelijke rieh- 4iag naar Longbattah en verder naar Paggar Ajjer verlengd. De gezondheidstoestand is voor het tegensrtwrdtge vrij voldoende, het is trouwens de gezonde tijd; de -warmte varieert vu 87 tot «0° Fahrenheit; in den drongen tjjd is het veel warmer. Op de posten hoort men bjj dag en nacht herhaal delijk raten. Ernstige aanvallen daarop durft de vjjud echter niet te onder«etun. Waar de posten wat ver -Van elkander liggen, bljjft de gemeenschap voor kleine pntroeilles gevaarlijk. Het is du ook in den teaUten ook nog el eens gebeard, dat er eene geheel of gedeel telijk weid afgemaakt. Aan eene betere aeneenslaiting ■der linie velt in dit jaargetijde niet te denken, het terrein te overal te draeeig om te sgeeren. Ah «ene klefne bijdrage tot de geschiedenis der ■dagbladpers en der some niet onvolmakeljjke vergis- -aingen, waaraan zij door hare groots gehaastheid een enkele maal blootstaat, meenen wij te mogen mede daden, dat het hoofdartikel, ia het voorlaatste anmmer wan den Stamtoari, blijkbaar ie saam gegroeid oit twee fiirokstakken ven even aooveel ctrurbiUraJe artikelen «ver een verschillendondewerp. DecenteIV,kolom bevat het begin vu een opstel, naar aanleiding van dr. Schaapman» beschouwing in Out* Waebter over den heer Groen van Prinsterer terwjjl in de volgende 21/, kolom het «lot, «onder berin, geleverd wordt vu een artikel over gezag en vrij onderzoek. Te Zrandam te bat karmis geweest. Een der kermis- gangers, die verklaard had een wat vroeger naar bed te willen gau om uit te raaien ven het feestvieren in de vorige dagen, had om toeh niet van de leseh te scheiden, deu medegenomen nor zijn bed. Den volgenden morgpn werd dra dokter geroepen, maar fcjj vond slrohts een Ijjlr, dat in den eenrn arm nog de bjjna geheel ledige fleaofa omklemd hield. De Nimot Arnkenucbe Courant heeft medegedeeld, det twee eterreknndigen te Zetten, de herren Porro en Wolff, een planeet hebben ontdekt, wier besteen sedert twintig jur door dra directeur vu het Parysohe observatorium, den heer Leverier, werd verkondigd. De Zutfontcb* Courant verzekert thans, dat teZntfen geen sterrekundigra vu dien naam wonen. Bruithtoo*. «De rijkdom", zooalt het volk zegt, trouwt in Europa gewoonlijk in het wit gekleed, dat wil zeggen de bruid, ah zjj jongmeisje en •ohoon b. In Turkeetan echter niet. Eene braid in het (khenut) vu Bokhara b.v., draagt op haren trouw dag een rooekienrigen sluier; op de Grieksche eilanden te dit unhangsel vu roode zijde; bjj de oude Romeinen mm deze geelkleurig. Een bruid in Armenië duren- tegen ie van het hoofd tot de voeten gebald in era soort zjjden zak. Het gelaat ia verder bedekt met een lipnen sluier, waarover een tweede vu zjjden gond- •tof; tot de plechtigheid behoort ook, dat dë vrouw vu dra geestelijke, die het hnweljjk inzegent, de nageh 'der braid met henna rood verft. In Turkije komt de braM voor den dag in een kleed van wit satjjnen zilvarbrokade, met paarlen bezaaid en een gordel van edelgesteenten, een scharlakenkleurig moesje, in den vorm van een hart, op hare kin en het overige van bet gelut geheel wit, behalve de wenkbrauwen, die pWBt geverfd njjn. De pleohtigbmlra bjj era hedendugveh huwelijk ondergingen bjj one in dra loop der tjjdra slechts weinig verandering. Ds trouwring, wear de strenge Puriteinen Biets vu Wilden weten, werd nn etna un de rechter-, dan weet Mn de linkerhand gedingen. Thans draagt mts ham au de linkerhandsoo men regt volgas* MM overlevering, dia wil, ds| era adertje ia den derden vinger vu die baud in eenige ver binding stut met het hart. De bruidssluier is geene vinding reu dra nienweren tjjd, hoewel men beweert, dat deze de Angrbakaiaehe mode vervangt, waarbij de bruid het haar lot over de schouders liet hangen. De pracht ra de kleederdneht van vontelyke bruiden gau wjj met stilzwjjgen voorbij, want waar sonden wjj dan eindigen Alleen willen wjj nog even aanstippen, dat Koning Jacobus I zich bjjua te gronde richtte in zjjne geldmiddelen, bjj gelegenheid vu het hnweljjk zjjner dochter Elisabeth. Zjjne onderdanen Weren du ook alles bekalve gestrekt over het sommetje dat toen Vermont werd. 't Bedroeg trouwens raim sesmaelhonderdduizend gulden. De sleep vu zilver laken, die de vorstelijke braid aan hur kleed droeg, koete alleen veertienhonderd zestig guldenl (B. Ct.) Onlangs hield eene Dans-oaderwjjzersvereeuigiiig eene bespreking over het al of niet afnemen ven den hoed. De vergadering, wel verte vu de beraadslaging over dit onderwerp te zullec voortzetten of pogingen te zullen uaoweuden tot het afschaffen vau 't bestaande gebruik, heeft zich onbevoegd verklaard in dezen het initiatief te ueioen; hetgeen niet iu overeenstemming zou zjjn met de bedoeliug der Vereeniging om de bestaande beleefdheidsvormen steeds levendig tehonden. Zjj laat deze zaak over un belaugstelleuden buiten hare vergaderingen. Wjj zullen dti vooreent den hoed nog maar moeten afnemen. Zeker meisje, dienende bij een koopmu te Gro ningen, had het vooroemra jl. Zondag met den plei- ziertreiu naar Leeuwarden te gau. Zij stuitte echter op financiële bezwaren; er. moest dus een middel worden uitgedacht om au geld te komen. Op een onbewaakt oogenblik, dat niemand in den winkel wu ra zjj de gelegenheid had bjj de geldlede te komen ra nadat het haar gebleken wu, dist vtn den inhond daarvan de reis wet kon bekostigd worden, nam zjj er era sommetje nit. Ongelukkig werd het vermiste spoedig ontdekt; het vermoeden, met de voorgenomen reis, viel op de dienstmeid, de polieie werd hiermede in kennis gesteld en acbjjnt het raad- zaam te hebben gevonden de voorgenomen pleizier- rab aiet door te laten gaan. Wjj moeten het publiek opnieuw waarschuwen tegen oplichterijen, die plaats hebben door in Eugelsnd wo nende personen. Een firma of landbonwer bv. te Rotter dam krijgt aanvraag nit Londen b. v. om urdappelen. Alle bijzonderheden voor deveczending wordendoor den Luiidenauhru T~~n* 'eer nauwkeurig opge geven. Op de» dag vóór dat de goederen verzonden moeten worden, ontrugt de afzender een remise uit Londeneen wisselbrief op ziokt. Maar zendt men den wissel op naar Londen, du bljjkt het det de trekker van den wisselbrief niet bekend ie, en wordt de wissel due niet betaald. Landbouwers of anderen, die met wisselzaken niet bekend ajjn, worden te aevder bedrogen, omdat de wissels zjjn getrokken op een df andere teer aolide bank. Deskundigen weten, dat, al ia die bank nog zoo solide, dit volstrekt geen bewijs is dat de wissel betaald zal Worden want det heugt af vau deaolidi- teit van deu trekker. MAANDAG U SEPTEMBER. Taftawoordig de hh. vu ffargu f Juodoora, toon., Viroly, Rem ij, Lay tts, Priaee, Nootimvtn ru Gaar, M meemaker. Forte ye Orooglcerer, Peet Droet, Semeom, St rarer. Goede- weoprei ee 8oel. De voon. deelt mede det de lier Kist heeft kejoie gegeven verhinderd te lüi deu vermdcrieg hy te wonen Nog dvclt ZSa. mede det door het overlyden ree L. do Mooy de poet vee Marktmeester, tydflyk tot waarneming ie opge dragen eu deo commies F. Welter. De ootolea der vorige veipderiif worden geleien ea gearresteerd. Inge koeien is een miuiere van kk. Gedeputeerde Steun dexer provincie, houdende goedkearing van kat raadsbesluit tot ia gohraikgeviag ran gerialecnlen grond aan verschil kade personen ea tot een overped soa de heeren Jonker. Notif. éen missive van deselfde toesvndende de goedgekeurde be grooting derdd. schatteni over 1877. Notif. cent missive ven deselfde, goedkeurende den afstand ven gerioleerden grond aan Z. van de Kesteela eo van die welke now de prot iacie wsp afgestaan koeteloos oen het ryk over te dragen. Notif eene missive van B en W. voorstellende om nit bet batig mldo der rekeniog ven 1875, moe som vso 10 800 af te mbryvvn voor hnitengewonv werken ia 1870» wordt ter visie |tl«Rd. moe missive van Dr. C. i Tebbenhotf, waetbij hij zyn Ofttslng neemt als lid der commissie van bet Museum ven Oudheden en Libryememter. Notif. eene missive van den heer R. i. Steenbergen, verzoekende verhooging von trectement, het advies van B. na W. lnidt dat bet troetement, in verhoedisg met de werktaanM*», niet te laag ia geoteld; adviseert tot ifwüziag en hetzelve testellen ia banden van fe begrootings commisoie, waartoe wordt over* gefesa. oen adrm van H. Pony, dia rvraoekt ia pleata van ds hom toegestane §5 centiare grond fe« togen dezelfde* prij» VI een tinre aan hem aftmtaaa, wordt geoteld ia banden van B. va W om advies «D raad. Mnfge odreseto van Vvrvrbfüsade personen, om als markt- meester to wongm anojettsM worden ter visie gelogd iai de orda is een voorstel van B. en W. tot wijzigfof betrekkelijk de muziekschool, de heer Snel vraagt of die wij zigingen dir door de commissie gemaakt zjjn door B. ea W. zyn overgenomeu, dr voorz. zegt dat zulks gesckiad is, daarna wordeo die even als die voor den 8tado-miiziakreeeftter ea de instructie voor den t«reden oadrrwyzer der maziekaebool aio* made kapelmeester der dd. scbattcry algemeen goedgekeurd. oca voorotel van B. eo W. tot kat onderbands aanbesteden voo de brug kjj bet Moordreebtsche Verlost, die aan drie fabriekaoteu opgaaf hebben verzocht en verkregen, ru welt «de Atlas" te Amsterdam voor 8186, Eatboten k Comp. te 's tiravenhage voor SOM en de IJzergietery Maatschappij «de Prins van Oranje* te 'aGrtveubage voor 2889. De heer Layten verklaart zieh tegen een ooderbandacbe aanbesteding, de »oarzitter geeft redenen aan, waarom B. en W. dit in deu Instates tyd met ijzeren bruggen hebben gedaa», de heer heer Somsom in gclyken zio nis de beer Loytaa, het voorstel wordt ia atamming gebracht en aangenomen met 1l tegen I stemmen, die van de bh Luyton en Sarnoom. een voorstel hotrekkrlyk de haardaseh lnidt, dat by de verpoehting geen enkel liefhebber was, een aanbod om van gemeentewege torlaag san den tegenwoordigea pachter te gaven bleef zooder gevolg, waarom B. en W. vooratellen daarin de 8 laatste maaiideu ban bet jaar te doen voorzien, waartoe, geraamd ia aankoop materieel f 776. en kosteW «sn ophalen 650.-— de heer Strav«-r vraagt of er geene gelegenheid is om oset de aseb water te dempen, de voorz. zegt dat de aoeh op bat oogrublik nog gelJ waard ia, maar Utrr miaachien een puut vaa behandeling kan zyn, daarna wordt het voorstel algemeen goedgek' urd. een voorstel tot ermeerdering met ééo van het onderwyzeod personeel sso de burgt-rachou! «oor meisjes en de eerste ar men- school, de heer .Noothoven v»u Goor, vindt een dasdanig voorstel goed, dan zug dit gaarne voor beide scholen tot twee uitgebreid omdat bet onderwijs op zoodanige wyze oog niet goed kan zyn, de heer Messemaker en Snel ondersteunen znlks.de voorz. deelt mede dat door beide Ouderwyzera slechts dan ia aange vraagd, daarna wordt hrt voorstel «an den heer Noothoven van Goor voor iedere school afzonderlijk in stemming gebracht en afgewesen met 10 tegen 8 at d*e van de bh Noothoven van Goor, Measemaker en Snel, daarna word bet voorstel van B. ea W. algemeen goedgekeurd. een adres van C Pnrrer, betrekkelijk hef 'ophalan van poin en vuilnis en bet baggeren ia d« wateren der gemeente.' de voorzitter deelt mede dat bij de verpachting door L. de Man eene som vso f 988 en door C. Fnrror, gezamenlijk f 1189 was aangeboden, daarom is het toen niet gegand, na verzoekt Pnrrer het voor die pr^ja, B. en W. stellen altnn voor hat aan htm te gannen, dit wordt algemeen goedgekeurd Worden benoemd tot Joden dar ComAiisaie belast met het ontwerpen van verordeningen tegen wier overtreding straf wordt bedreigd, de heeren Wf J. Portoya Drooglecver, Kist, Kranenburg en Lnfyten. (Aftredende leden.) l>s voorzitter deelt mede dat de heer Bloosd, lid van Gede puteerde buten in geworden, en daardoor ophoadt Gemeente- Advocaat tc zyn, waarom dient overgegaan te worden tot hat kiezen ran een Advocaat tot het varleeneo van rechtskundigen bijstand, de heer Snel wil dit aan B. en W. overlaten en ontraadt een vasten Advocaat, na eenige discussie wordt het voorstel vso Snel in stemming gebracht en afgewezen met tegen 6 stemme», die van de hh. Post Drost, Mnel, Stravcr, Noothoven van Goor en Portayn Uroogleever, daarna wordt soa It. en W opgedragen eene voordracht van drie aan te bieden, waarom dit wordt aangehouden. Niets meer san de orde zijnde, wordt na machtiging om aan de genomen besluiten uitvoering ta geven zonder resumptie de vergadering gesloten. Aan het Bureau van Politie alhier in bewaring 19 Postzegels, in deze gemeente gevonden, Londen, 11 September. De correspondent reut Reuter te Belgrado seint, dat Servië een wapenstil stand son aranemeu om den oorlog te rekken, hoprade dst aan strenge winter de operaties der Turken i* Servië onmogelijk sou maken. Een gerucht wil dst Turkjje sich tegen aan wapenstilstand verzetten an voor Servië onaannemelijke vredesvoorwaarden «al •tellen. In dat geval ion da oorlog voortgeset wor den en aauleiding kunnen gaven tot ernstige verwik kelingen. Men hoopt Rusland een werkcamer deal daaraan te sira namanechter legt man dat da Rus sische Ministers van Financiën an Oorlog tegen era oorlog gekant ajjn, waartoe da Csaar overhelt. Londeil, ll September. Don Carlos arriveerde gisteren uit Amerika te Queenstown. De Timat, eau artikel wijdende aan da redevoering van Gladstone, legt dat hst niet slechts Engeland'a plicht ia te trachten rich met Rusland over de Ooster- sche quaestie te verstaan, doah lelfs dat Engeland daartoe den eersten stap behoorde te doen, ten einde de verkeerde gevolgtrekkingen ta doen vervallen, die voortvloeiden uit het verwerpen vau 't Berljjusche memorandum. Konstantinopol, 11 September. De Keiler- lij ke Hat, die iu den Ministerraad js voorgelezen en waarbjj de Grootviiier en de Ministers in hun ambt worden bevestigd, bevat eene lastgeving ter invoering van een Nationals» Raad, aan wian de bevoegdheid aal worden verleend tot het ontwerpen van en toe licht houden op de wattan, alsook tot het uitoefenen van 4* controle op de ffuanoiëu. Voorts bepaalt de Sultan, dat ambtenaren niet meer zonder deugdelyke redenen mogen worden ontslagen Hjj verlangt be vordering van het onderwijs, alsook afdoende wat regalen ten opziohte van de Herzegowina, Servië en Bosnië, opdat ar eau einde san koma aan het bloed vergieten tuesohen de zonen vsn betzelHe vsdgrfand.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1876 | | pagina 2